Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κτίριο επί της οδού Κωνσταντινίδου Ποιητού 16, (Παληό Γυμνάσιο). Ιδιοκτησία του Δημοσίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΑΒΑΛΑΣ / ΚΑΒΑΛΑΣ / ΚΑΒΑΛΑΣ / Καβάλας / Καβάλα
Θέση Κωνσταντινίδου Ποιητού 16
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας, Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας, Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
ΥΝΜΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ξάνθη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Βλ. κτίριο επί της οδού Εβδόμης Μεραρχίας αρ. 34
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Φ31/27174/2521/10-8-1974, ΦΕΚ 822/Β/22-8-1974
ΥΑ ΥΠΠΟ/Β1/Φ37/43556/1659/8-9-1972, ΦΕΚ 985/Β/27-10-1979
ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ/77613/6631/17-12-1987, ΦΕΚ 55/Δ/27-1-1988