Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος σπηλαίου Ειλειθυίας στην Αμνισό νομού Ηρακλείου.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ / ΓΟΥΒΩΝ / Ελαίας /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΓ' ΕΠΚΑ Ηράκλειο Συναρμοδιότητα
ΕΠΣ Νότιας Ελλάδας Αθήνα Συναρμοδιότητα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Οι Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες αφορούν καθορισμό Ζωνών Α και Β, είναι προγενέστερες του Ν 1892/1990. Οι όροι δόμησης και χρήσεις γης (και οι αντίστοιχοι χάρτες) θα περιληφθούν σε Προεδρικό Διάταγμα, στο πλαίσιο των καθοριζομένων από το ΥΠΕΧΩΔΕ Ζ.Ο.Ε (Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου) Ηρακλείου.
Τελευταία Ενημέρωση 09-07-2013
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/71835/3071π.ε./17-11-1979, ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980
ΥΑ YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54962/2749/12-6-2012, ΦΕΚ 202/ΑΑΠ/14-6-2012