Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ημεροβίγλιο. Παραδοσιακός οικισμός. Καθορισμός Ζωνών προστασίας.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΘΗΡΑΣ / ΘΗΡΑΣ / ΘΗΡΑΣ / Ημεροβιγλίου / Ημεροβίγλιον
Θέση
Τύπος Κήρυξης
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Στο από 16-2-1990 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 139/Δ/19-3-1990) εμπεριέχονται οι εξής Υπουργικές αποφάσεις: α) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/30797/1303/5.11.1988 «Καθορισμός ζωνών οικιστικού ελέγχου Θήρας (ζώνες Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων Θήρας)», β) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/16705/673/19.4.1989 «Καθορισμός χρήσεων γης αρχαιολογικών χώρων Θήρας», γ) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/40676/905/20.9.1989 «Καθορισμός ζωνών οικιστικού ελέγχου Θήρας» (ζώνες Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων Θήρας). Βλ. και σελ. 2046,01β.
Τελευταία Ενημέρωση 10-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/40676/905/20-9-1989,
ΠΔ 17-6-1988, ΦΕΚ 504/Δ/14-7-1988