Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr

Γενικά

Ο Διαρκής Κατάλογος των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος συντάσσεται και εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 1993 και συγκεντρώνει τις κηρύξεις που προστατεύουν τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς τόπους της Ελλάδας, από το 1921 μέχρι και σήμερα. Σημειώνεται ότι στον κατάλογο περιλαμβάνονται μόνο τα μνημεία για τα οποία υπήρξε ανάγκη κήρυξης, ώστε είτε να χαρακτηρισθούν ως προστατευόμενα (νεώτερα μνημεία) είτε να οριοθετηθούν ζώνες προστασίας (προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά) είτε να λυθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την υπαγωγή τους στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (κυρίως στην περίπτωση των μεταβυζαντινών μνημείων).

Ο Κατάλογος περιλαμβάνει τα μνημεία που έχουν κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Tα διατηρητέα κτήρια και οι παραδοσιακοί οικισμοί που έχουν κηρυχθεί αποκλειστικά από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://estia.minenv.gr/.

Ο κατάλογος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Νομική ισχύ έχει μόνο το κείμενο, όπως αυτό δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Διευκρινίζεται ότι βάσει του νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» η προστασία των μνημείων και των χώρων που χρονολογούνται μέχρι το 1830 είναι αυτόματη, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση διοικητικής πράξης.

Μπορείτε να αποστείλετε τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια που αφορούν στις δημοσιευμένες κηρύξεις αλλά και προτάσεις βελτίωσης της εφαρμογής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου deam@culture.gr.

 

Τελευταία Νέα

Στην παρούσα φάση έχουν καταχωρηθεί πάνω από 11.500 κηρύξεις, που έχουν δημοσιευτεί μέχρι και το 2012, με τις οποίες προστατεύονται πάνω από 19.000 ακίνητα μνημεία και χώροι όλων των περιόδων. Ο Διαρκής Κατάλογος των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με νέες κηρύξεις, καθώς και πρόσθετα στοιχεία για τα προστατευόμενα μνημεία και τους χώρους.

Η ΔΕΑΜ ευχαριστεί θερμά το Εθνικό Τυπογραφείο για τη συνεργασία, προκειμένου να γίνει ο εντοπισμός και ο έλεγχος των κηρύξεων από το προσωπικό της διευθύνσεως.