Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ11/101311/4886π.έ./2-2-2011 - ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/22-2-2011
Τίτλος ΦΕΚ
Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Ντόσσας στην παραλία Τσακαίων, Δήμου Καρύστου (πρώην Δήμου Στυρέων), στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Α.Π.) στο Δήμο Καρύστου (πρώην Δήμου Στυρέων).
Κείμενο
Εγκρίνουμε την προσωρινή οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Ντόσσας στην παραλία Τσακαίων, Δήμου Καρύστου (πρώην Δήμου Στυρέων), στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Α.Π.) στο Δήμο Καρύστου (πρώην Δήμου Στυρέων). Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο έχουν διατηρηθεί τμήματα οχύρωσης ύστερων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, ενώ τα πρώτα ίχνη κατοίκησης ανάγονται στους προϊστορικούς χρόνους. Ο αρχαιολογικός χώρος σημειώνεται επί του αποσπάσματος Φ.Χ Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, οριοθετούμενος από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ακτογραμμή και 1. Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα. Τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και η ακτογραμμή εμπίπτουν στο Φύλλο Χάρτου Γ.Υ.Σ. 6520/5. Επισημαίνεται ότι με βάση το επιστημονικό και διερευνητικό έργο της ΙΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ενδέχεται μελλοντικά να εντοπιστούν νέα αρχαιολογικά δεδομένα στην εν λόγω περιοχή. Η απόφαση αυτή ισχύει έως ότου εκδοθεί η Υ.Α. οριοθέτησης του ανωτέρω αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 12 του Ν. 3028/2002.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΤΟΣΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΚΑΙΩΝ Δ. ΣΤΥΡΕΩΝ
ΙΑ' ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 6520/5 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 521425,170 4232389,550
2 6520/5 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 521292,880 4232330,950
3 6520/5 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 521037,560 4232249,520
4 6520/5 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 520664,820 4232105,300
5 6520/5 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 520005,970 4231999,100
6 6520/5 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 519921,520 4231891,660
7 6520/5 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 520739,360 4231543,240
8 6520/5 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 521269,660 4231569,050
9 6520/5 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 521491,130 4231650,080
1 6520/5 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 521425,170 4232389,550
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
09-07-2012

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Ντόσσας στην παραλία Τσακαίων, Δήμου Καρύστου (πρώην Δήμου Στυρέων).
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΣΤΥΡΕΩΝ
Τσακαίοι

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια