Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 2258/4-2-1966 - ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως κηρυχθούν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι:
1) H? Περιφερείας Aρχαιοτήτων:
α) Tο κωδωνοστάσιον της παλαιάς Eνετικής εκκλησίας "Aνουντσιάτα" εν Κερκύρα.
Β) H παλαιά ενετική οικία εν Κερκύρα (οδός Θεμ. Κοτάρδου 41) με την επάλληλον τοξωτήν κιονοστοιχίαν.
Γ) H εν Κερκύρα (οδός Πανελληνίου 3) ενετική θύρα.

2) ΙΕ? Περιφερείας Αρχ/των:
Ο ναός του Αγίου Νικολάου εις τον λιμένα Θάσου παρά το Μουσείον και εις τον χώρον της Αρχαίας Αγοράς.

3) ΙΘ? Περιφερείας Αρχαιοτήτων:
α) Ο ναός των Αγίων Σαράντα εις Άλινδα Λέρου.
Β) Το μονύδριον του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Αυλακιώτη εις το Πέδι Σύμης.

4) 3ης Περιφερείας Bυζαντινών Aρχαιοτήτων:
Tα εν Σταυρώ Κερκύρας λείψανα οικίας γνωστής ως Λόντζας του Λούβρου.

5) 4ης Περιφερείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:
Α) Ο ναός του Αγίου Γεωργίου εις Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου Κρήτης.
Β) Ο ναός του Ευαγγελισμού εν Ναούση Πάρου.
Γ) Ο ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου - Μονοστράτου εν τω αυτώ ως άνω χωρίω.
Δ) Ο ναός Θεοσκεπάστου εν Ναούση Πάρου.
Ε) Ο ναός Παναγίας του Χριστού εν τω αυτώ ως άνω χωρίω.
Στ) Ο ναός Αγίου Νικολάου εν τω αυτώ ως άνω χωρίω.
Ζ) Ο ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εν τω αυτώ χωρίω.
Η) Ο ηρειπωμένος με λείψανα τοιχογραφιών παρά τον ναόν Παναγίας του Χριστού εις το αυτό ως άνω χωρίον.
Θ) Η μεσαιωνική θολωτή πύλη (βόλτο), η είσοδος της παλαιάς κωμοπόλεως της Ναούσης Πάρου.
Ι) Ομοία ως άνω πύλη παρά τον ναόν Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εν Ναούση Πάρου.
Ια) Τα θολωτά διαβατικά (βόλτα) παρά τον λιμένα Ναούσης εν Πάρω.

6) Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων:
α) Το αρχοντικόν Δημητρίου Σβάρτς εις τα Αμπελάκια Θεσσαλίας.
Β) Το αρχοντικόν Κων/νου Τζουρά, ιδιοκτησίας σήμερον Δημ. Τζουρά εν Σιατίστη.
Γ) Το αρχοντικόν του Νικολάου και της Δέσπως Μαλιόγκα, εν Σιατίστη.

Επίσης αποφασίζει όπως κηρυχθούν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα εξής:
α) Η Μονή της Αγίας Τριάδος, όπου το αρχαίον περίκεντρον κτίσμα (θόλος) παρά το χωρίον Τράπεζα Αιγιαλείας.
Β) Η Μονή του Αγίου Νικολάου παρά το αυτό ως άνω χωρίον.
Γ) Ο Ταξιάρχης Καλυβίων παρά την Κάρυστον.
Δ) Τα γεωμετρικής εποχής ερείπια επί της Όχης εν Ευβοία τα γνωστά ως Δρακόσπιτα.
Ε) Η αρχαϊκή οικία παρά το χωρίον Τσου Τσουντέι της περιοχής Καρύστου, εις τους πρόποδες του λόφου, όπου το κάστρον Άρμενον.

Β? Αρχαιολογικοί Χώροι:
1) Β? Περιφέρειας Αρχαιοτήτων:
α) Ολόκληρος ο όρμος του Αγ. Νικολάου παρά τον λόφον του Θορικού.
Β) Ο λόφος "Κολώνες" εν Σαλαμίνι επί του οποίου διατηρούνται λείψανα κυκλοτερούς κτηρίου και τείχος του Δ' αιώνος π.Χ. οριζόμενος προς Β. υπό αγρού ιδιοκτησίας κληρονόμων Ευαγγέλου Βασιλείου ή Μιχαήλ Βιλλιώτου, προς Ν. υπό της θαλάσσης, προς Α. υπό του αγροκτήματος κληρονόμων Ευαγγέλου Βασιλείου και προς Δ. υπό του "κόκκινου χωραφιού" ιδιοκτησίας κληρονόμων Ευάγγελου Βασιλείου.
Γ) Ολόκληρον το ύψωμα επί του οποίου ευρίσκεται ο ναός της Αφαίας εν Αιγίνη.
Δ) Το ιερόν του Ποσειδώνος εν Καλαυρεία με ζώνην προστασίας πλάτους 300 μ. πέριξ του Ναού.
Ε) Ο χώρος του αρχαίου λατομείου εις Λεοντί Αιγίνης οριζόμενος προς Δ. υπό αμπελώνων Αθ. Λορέντζου και Χαρ. Ευαγγελίου, προς Β. υπό της παραλιακής οδού, προς Α. υπό των οικοπέδων Πολυχρ. Μπακομήτρου και Θωμά Ροδάκη και προς Ν. υπό του κτήματος Πολ. Μπακομήτρου.

6) Κ? Περιφερείας Αρχαιοτήτων:
α) Η μεταξύ των ακρωτηρίων Λέοντος και Ξαμμιδούρι περιοχή του Ασκληπιείου του Λεβήνος συμπεριλαμβανομένων των "ξενώνων" και της βασιλικής του Αγ. Ιωάννου.
Β) Η περιοχή του ανακτόρου και των οικιών Κάτω Ζάκρου Σητείας.

7) ΚΑ? Περιφέρειας Αρχαιοτήτων:
α) Το σπήλαιον Λερά εις Σταυρόν Ακρωτηρίου Κρήτης.
Β) Το Κουμαρόσπηλιο Ακρωτηρίου Κρήτης.
Γ) Το Σπήλαιον Πλατυβόλας παρά το χωρίον Σκουραχλάδα Κεραμών εν Κρήτη.

2) Θ? Περιφερείας Aρχαιοτήτων:
α) Η χερσόνησος "Τραχήλη" παρά την νότιαν ακτήν του όρμου Σκροπονερίου Βοιωτίας.
Β) Η μυκηναϊκή ακρόπολις του Γκλα Κωπαΐδος, με ζώνην προστασίας πέριξ τον μεταξύ ταύτης και της περιφερειακής οδού χώρον.
Γ) O χώρος του λιμένος της Aυλίδος μετά των πέριξ λόφων όπου διατηρούνται λείψανα αρχαίων.

3) Δ? Περιφερείας Αρχαιοτήτων:
Νομός Ημαθίας:
1) Οι κατά τας εξόδους της Βεροίας προς Πιερίαν αφ' ενός και προς Θεσσαλονίκην αφ' ετέρου τύμβοι.
2) Ο μεταξύ Ναούσης, Κοπανού και Λευκαδίων αρχαιολογικός χώρος.
3) Οι μακεδονικοί τάφοι και τύμβοι περί τον Κοπανόν και τα Λευκάδια.
4) Οι προϊστορικοί συνοικισμοί της Μεγάλης Τούμπας και της Μικράς Τούμπας παρά την Νέαν Νικομήδειαν.
5) Η εν θέσει Ρουντίνα Επισκοπής περιοχή.
6) Οι παρά την Λυκογιάννην δύο προϊστορικοί συνοικισμοί.
7) Οι παρά το Αγγελοχώριον και Πολυπλάτανον προϊστορικοί συνοικισμοί.
8) Ο αρχαιολογικός χώρος Τριλόφου.
9) Ο αρχαιολογικός χώρος Νέας Στενημάχου.
10) Ο μεταξύ Βεργίνης - Παλατιτσίων αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνων την ακρόπολιν, τους μακεδονικούς τάφους και το εκτεταμένον νεκροταφείον της πρωίμου εποχής του σιδήρου.
11) Ο παρά το Κάτω Ζερβοχώριον προϊστορικός συνοικισμός.
Νομός Κοζάνης:
1) Οι προϊστορικοί συνοικισμοί της Μεγάλης και της Μικρής Τούμπας της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου.
2) Ο λεγόμενος Μεγάλο Νησί προϊστορικός συνοικισμός της κοινότητος Γαλάνης.
3) Οι λεγόμενοι Μικρό Νησί και Τούμπα προϊστορικοί συνοικισμοί της κοινότητας Ακρινής.
4) Ο παρά την γέφυραν του Αλιάκμονος προϊστορικός συνοικισμός, ο λεγόμενος των Σερβίων.
5) Ο επί του υψώματος Αγίου Ελευθερίου Κοζάνης αρχαιολογικός χώρος.
6) Ο παρά τους Πύργους Εορδαίας αρχαιολογικός χώρος.
Νομός Καστορίας:
1) Ο εν θέσει Κρεπενή κοινότητος Μαυροχωρίου αρχαιολογικός χώρος.
2) Ο παρά το Άργος Ορεστικόν αρχαιολογικός χώρος "Παραμπέλα" ως και η θέση ένθα ανευρέθησαν μωσαϊκά δάπεδα.
Nομός Φλωρίνης:
1) O προϊστορικός συνοικισμός Aρμενοχωρίου.
2) Oι παρά την νοτίαν όχθην της Bεγορίτιδος προϊστορικοί συνοικισμοί Nησί και Tσαΐρια της Eκκλησίας.
3) Tο παρά τον Άγιον Παντελεήμονα (Πάτελι) νεκροταφείον της πρώιμης εποχής του Σιδήρου.
4) O κατά την δυτικήν πλευράν της νησίδος του Aγίου Aχιλλείου Πρέσπας αρχαιολογικός χώρος.

4) ΙΕ? Περιφερείας Αρχαιοτήτων:
α) Η θέσις "Γαϊδουρόκαστρο" της κοινότητας Καριανής Παγγαίου (Νεκροταφείον Γαληψού).
Β) Η θέσις "Ασπρη Αμμος" της Κοινότητας Ν. Περάμου (αρχαίον νεκροταφείον Οισύμνης).
γ) Ο λόφος "Καλέ Τσιφλίκ" κοινότητος Ν. Περάμου (τείχη και θέσις της πόλεως Ανακτορουπόλεως).
δ) Τα εις την περιοχήν της Κοινότητος Παραδείσου Καβάλας υπάρχοντα ερείπια τειχών και κτηρίων ρωμαϊκών χρόνων.

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Στο ΦΕΚ λανθασμένα σπήλαιο Πλατυβόλας και χωριό Σκουραχλάδα. Ο οικισμός "Πάτελι" έχει μετονομαστεί σε "Άγιος Παντελεήμων".
Τελευταία Ενημέρωση
26-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
[Νέα] Τούμπα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαϊκή οικία στους πρόποδες του λόφου του κάστρου "Άρμενον"
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΣΤΥΡΕΩΝ

Πρόποδες του λόφου του κάστρου "Άρμενον", κοντά στο χωριό "Τσου-Τσουντέι"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο νεκροταφείο στον Άγιο Παντελεήμονα
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Άγιος Παντελεήμων
Άγιος Γεώργιος
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ


Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος "Καλέ Τσιφλίκ" (τείχη και θέση της βυζαντινής πόλης Ανακτορουπόλεως)
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Λόφος "Καλέ Τσιφλίκ", παρά την Ν. Πέραμο.
Αμυντικά Συγκροτήματα
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος "Παραμπέλα"
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικόν
"Παραμπέλα"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Αχιλλείου
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ

Στη δυτική πλευρά της νησίδας του Αγίου Αχιλλείου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Ελευθερίου στο Δρέπανο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

Στο λόφο Αγίου Ελευθερίου, 5 χιλ.ανατολ. της πόλης Κοζάνης
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ


Ισλαμικά Τεμένη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος γύρω από το ναό της Αφαίας
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Ζάκρου. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Κάτω Ζάκρος

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κέντρα Διοίκησης
Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού Ποσειδώνος
ΝΗΣΩΝ
ΠΟΡΟΥ


Λόφος Φούσα στο νησί του Πόρου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη χερσόνησο "Τραχήλη"
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ

Κοντά στη νότια ακτή του όρμου Σκροπονερίου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Αυλίδος. Οι δύο λιμένες.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΥΛΙΔΟΣ


Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στις θέσεις Γαϊδουρόκαστρο, Μεταλλείο και Πιθάρι
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ

Γαϊδουρόκαστρο, Μεταλλείο και Πιθάρι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στους Πύργους Εορδαίας
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΒΕΡΜΙΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχοντικό Κων/νου Τζουρά στη Σιάτιστα
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΟΪΟΥ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Σιάτιστα

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Νικολάου και Δέσπως Μαλιόγκα στη Σιάτιστα
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΟΪΟΥ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Σιάτιστα

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Σβαρτς στα Αμπελάκια, ιδ. Δημ. Μαύρου
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Αμπελάκια

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Ενετική Θύρα στην οδό Πανελληνίου 3 στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κέρκυρα
Οδός Πανελληνίου 3
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Ερείπια γεωμετρικής εποχής ("Δρακόσπιτα") στο όρος Όχη
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια γεωμετρικής εποχής ("Δρακόσπιτα") στο όρος Όχη
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Όρος Όχη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερειπωμένος ναός με τοιχογραφίες στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θολωτά διαβατικά (βόλτα) στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα

Οικιστικά Σύνολα
Ι. Μονή Αγίας Τριάδος στην Τράπεζα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Τράπεζα

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Νικολάου στην Τράπεζα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ


Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μονοστράτου στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Σαράντα στα Άλινδα Λέρου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΛΕΡΟΥ

Άλινδα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ευαγγελισμού στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Θεοσκεπάστου στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας του Χριστού στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιάρχη στα Καλύβια
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Καλύβια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κωδωνοστάσιο Ενετικού Ναού "Ανουντσιάτα" (Καθολικός Ι. Ναός Ευαγγελιστρίας)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κέρκυρα

Κωδωνοστάσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα οικίας γνωστής ως "Λόντζας του Λούβρου" στο Σταυρό
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

Σταυρός
Αστικά Κτίρια
Λεοντί Αιγίνης (αρχαίο λατομείο)
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Λιμένας Θάσου. Ο Ναός του Αγίου Νικολάου.
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ


Λιμένας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μακεδονικοί Τάφοι και Τύμβοι
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ


Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Μακεδονικοί Τάφοι και Τύμβοι
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ


Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Μεγάλη Τούμπα στην Κοιλάδα
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλη Τούμπα στον Άγιο Δημήτριο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλο Νησί (Γαλάνης) Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Γαλάνιον
πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαριγκιόλ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεσαιωνική θολωτή πύλη (βόλτο) στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα

Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Μεσαιωνική θολωτή πύλη (βόλτο) στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Νάουσα
Κοντά στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Μιαμού. Αρχαιολογικός χώρος Λέντας.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Λέντας
Μεταξύ ακρωτηρίων Λέοντος και Ξαμμιδούρι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μικρή Τούμπα στον Άγιο Δημήτριο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μονύδριο Ταξιάρχου Μιχαήλ Αυλακιώτη στο Πέδι Σύμης
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ

Πέδιον

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μυκηναϊκή ακρόπολη Γλα Κωπαΐδος
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ
Κάστρον

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ν. Πέραμος. Η θέση "Ασπρη Άμμος" όπου το αρχαίο νεκροταφείο Οισύμνης.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Θέση "Ασπρη Αμμος"
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ο εν θέσει Κρεπενή Αρχαιολογικός Χώρος
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
Κρεπενή

Αρχαιολογικές Θέσεις
Όρμος Αγίου Νικολάου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Παλαιά ενετική οικία στην οδό Θεμ. Κοτάρδου 41 στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κέρκυρα
Οδός Θεμ. Κοτάρδου 41
Αστικά Κτίρια
Παράδεισος. Ερείπια τειχών και κτηρίων ρωμαϊκών χρόνων. Τόπειρος.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Περιοχή Επισκοπής
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

Ρουντίνα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Προϊστορικοί Συνοικισμοί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

Πολυπλάτανον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Συνοικισμοί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Συνοικισμοί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

Αγγελοχώριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Συνοικισμοί Μεγάλης και Μικράς Τούμπας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός "Μικρό Νησί" Ακρινής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

θέση Αλώνια, ΝΑ της κοινότητας Ακρινής
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Συνοικισμός
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

Περιοχή Τριποτάμου (Κάτω Ζερβοχώριον)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Αρμενοχωρίου
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αρμενοχώριον

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Νησί Εκκλησίας
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΑ

Στη νότια όχθη της Βεγορίτιδας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Σερβίων
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ
Σέρβια
Κοντά στη γέφυρα του Αλιάκμονα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Τσαΐρια Εκκλησίας
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΑ

Στη νότια όχθη της Βεγορίτιδας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Σαλαμίνα. Λόφος Κολώνες
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αιάντειον
Στην Νότια πλευρά της Σαλαμίνας απέναντι από την Αίγινα.
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Κουμαροσπήλιο"
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάν.Ερ/του Γουβερνέτου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Λερά"
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Σταυρός
Λερά
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο με νεολιθικά ευρήματα
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ

Σκουραχλάδα
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τύμβοι
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια
κατά τας εξόδους της Βεροίας προς Πιερίαν και Θεσσαλονίκην
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις