Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΠΔ 3-11-1924 - ΦΕΚ 279/Α/6-11-1924
Τίτλος ΦΕΚ
Περί ανακηρύξεως Βυζαντινών μνημείων εν Καστορία και Βεροία.
Κείμενο
Ανακηρύσσονται προέχοντα Βυζαντινά μνημεία και διατηρητέοι ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενοι υπό του νόμου 2447, τα κάτωθι μνημεία της δυτικής Μακεδονίας, ήτοι:
1) Εν Καστορία
α) Των Ταξιαρχών,
β) των Αγίων Αναργύρων,
γ) του Αγίου Στεφάνου,
δ) Εκκλησία Κουμπελίδικη,
ε) Άγιος Νικόλαος (Μητροπόλεως),
στ) Άγιος Δημήτριος,
ζ) Ταξιάρχαι (παρά το Γυμνάσιον),
η) Άγιος Αθανάσιος (παρά την Μητρόπολιν),
θ) Άγιος Αλύπιος (συνοικία Οικονόμου),
ι) Αγιος Νικόλαος,
ια) Φανερωμένη (συνοικία Απόζαρη),
ιβ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Οικονόμου),
ιγ) Άγιοι Απόστολοι (συνοικία Σερβιώτη),
ιδ) Παναγία Βλαχέρνα, κοινώς Ρακιώτισσα,
ιε) αι δύο συνεχόμεναι εκκλησίαι της Μαυριωτίσσης (Παναγία και Θεολόγος),
ιστ) Ελεούσα εν τη ομωνύμω συνοικία,
ιζ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Μητροπόλεως),
ιη) Παναγία (συνοικία Οικονόμου),
ιθ) Άγιος Δημήτριος (συνοικία Ελεούσης),
κ) Εισόδια (συνοικία Απόζαρη),
κα) Ταξιάρχαι (συνοικία Απόζαρη),
κβ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Ελεούσης),
κγ) Παναγία (συνοικία Αγίων Αναργύρων),
κδ) Άγιος Γεώργιος του Βουνού,
κε) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Αγίου Παντελεήμονος),
κστ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Σερβιώτη),
κζ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Δραγωτά),
κη) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Αγίων Αναργύρων),
κθ) Άγιος Μηνάς (συνοικία Αγίου Θωμά),
λ) Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (συνοικία Απόζαρι),
λα) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Καρύδη),
λβ) Άγιος Νικόλαος (συνοικία Αγίων Αναργύρων),
λγ) η Εκκλησία της Ντόλιανης της Καστορίας,
λδ) η Εκκλησία της Γκάλλιστας της Καστορίας,
λε) το Κάστρον της Καστορίας

2) Εν Βεροία:
α) Η Παλαιά Μητρόπολις (Χουνκιάρ - Τζαμί),
β) Άγιος Κήρυκος,
γ) Χριστός,
δ) Αγία Φωτεινή (κοινώς Αγία Φωτίδα),
ε) Άγιος Νικόλαος της Γούρνας,
στ) Αγία Παρασκευή,
ζ) Άγιος Γεώργιος ο μικρός,
η) Περίβλεπτος,
θ) Ευαγγελίστρια,
ι) Άγιος Νικόλαος (Μακαριωτίσσης),
ια) Παναγία Παληορίτισσα,
ιβ) Παντοκράτωρ.


Ν.2447, άρθρα 14 και 15.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Δύο συνεχόμενες εκκλησίες της Μαυριωτίσσης (Παναγία και Θεολόγος)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κουμπελίδικη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Αγίου Παντελεήμονος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου, αρχόντισσας Θεολογίνας
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Σερβιώτη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κάστρο Καστοριάς
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Ναός Αγίας Παρασκευής
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Φωτεινής (Αγία Φωτίδα)
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αθανασίου (του Μουζάκη)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
"Παρά την Μητρόπολη"
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αλυπίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Οικονόμου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου (πρώην Εκκλησία της Γκάλλιστας)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ομορφοκκλησιά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου του Βουνού
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου του Μικρού
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ελεούσας - Αποζάρι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Οικονόμου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Κηρύκου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Μηνά (Παναγία Μουζεβίκη)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Αγίου Θωμά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου (Δραγωτά)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Δραγωτά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου (και Αγίου Χαραλάμπους)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Ενορία Αγίων Αναργύρων
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου (Καραβίδα)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Ενορία Μητροπόλεως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου (Κασνίτζη)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Αγίων Αναργύρων
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου (Μαγαλειού)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Οικονόμου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου (Μακαριωτίσσης)
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου (Πετρίτη)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Μητροπόλεως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου (Ρεζά)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Καρύδη (Ντολτσό)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου (του Θωμανού) και Αγίου Ελευθερίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ελεούσης
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου Γούρνας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Στεφάνου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίων Αναργύρων
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίων Αποστόλων
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Σερβιώτη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Εισοδίων
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι - Ενορία Βαρλαάμ
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ελεούσας
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Ελεούσας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ευαγγελιστρίας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (πρώην Εκκλησία της Ντόλιανης)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Σπήλαια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Αγίων Αναργύρων (Απόζαρι)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Οικονόμου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας Βλαχέρνας (Ρακιώτισσα)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Σερβιώτη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας Παληορίτισσας ή Παλαιοφορήτισσας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παντοκράτορος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Περιβλέπτου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ταξιαρχών
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
"Παρά το Γυμνάσιον" - Συνοικία Οικονόμου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ταξιαρχών
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι - Ενορία Αγίου Λουκά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ταξιαρχών Μητροπόλεως
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Φανερωμένης
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστορία
Συνοικία Απόζαρι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Χριστού (Ι.Ναός Αναστάσεως Χριστού)
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά Μητρόπολις (Χουνκιάρ - Τζαμί)
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια

Ισλαμικά Τεμένη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι