Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 1154/4-3-1964 - ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως Αρχαιολογικών Χώρων εις Νομούς Φθιώτιδος και Καρδίτσης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν τους κάτωθι χώρους ως αρχαιολογικούς προς προστασίαν των εν αυτοίς σωζομένων αρχαίων:
Α. Νομός Φθιώτιδος:
1. Αρχαιολογικός χώρος Λαρίσης Κρεμαστής: ερείπια ακροπόλεως και τείχους αρχαίας πόλεως επί λόφου 530 μ. κειμένου εις απόστασιν 1,5 χμ. προς Β. του χωρίου Πελασγία (τέως Γαρδίκι).
2. Αρχαιολογικός χώρος Μελιτείας: ερείπια τείχους αρχαίας πόλεως, αμέσως προς Β του χωρίου Μελίταια (τέως Αβαρίτσα), βορειότερον του Ναού της Αγίας Τριάδος*.
3. Αρχαιολογικός χώρος Ναρθακίου: ερείπια ακροπόλεως και τείχους αρχαίας πόλεως επί λόφου υψομ. 860 μ. και 850 μ. βορείως του χωρίου Λιμογάρδι (Ναρθάκιον) και προς Ν. της θέσεως "Παλιο - Λιμογάρδι".
4. Αρχαιολογικός χώρος Στυλίδος: ερείπια αρχαίου τείχους πόλεως (των αρχαίων Φαλάρων) μεταξύ του λόφου του Προφήτου Ηλία Στυλίδος και της Εθνικής Οδού ( Λαμίας - Βόλου).
5. Αρχαιολογικός χώρος Αντρώνος: ερείπια τείχους αρχαίου επί λόφου υψομ. 25 μ. παρά του χωρίου Φανό και εγγύς της παραλίας.
6. Αρχαιολογικός χώρος Εχίνου: ο ύπερθεν και εντός του χωρίου Αχινός λόφος υψομ. 40 μ. εφ' ου Εκκλησία της Θεοτόκου και λείψανα αρχαίων και μεσαιωνικών τειχών, ως και οι παρακείμενοι αρχαίοι τάφοι.
7. Αρχαιολογικός χώρος Λιανοκλαδίου: ο γήλοφος μεγάλου προϊστορικού συνοικισμού εν θέσει "Παλιόμυλος" εις απόστασιν 1 χμ. Δ του χωριού Λιανοκλαδίου και παρά την αριστεράν όχθην του Σπερχειού.
8. Αρχαιολογικός χώρος Καστρί: λείψανα τείχους μετά πύργων αρχαίας πόλεως επί υψώματος 384 μ. εις απόστασιν 1,5 χμ. προς Β του χωρίου Μακρακώμη (τέως Βαρυμπόμπη).
9. Αρχαιολογικός χώρος Καστρορράχη: ερείπια τείχους μετά πύργων επί του υψώματος Καστρορράχη, 3 χμ. προς Β και ΒΑ του χωριού Φτέρη, κατά την δεξιάν όχθην του Σπερχειού.
10. Αρχαιολογικός χώρος "Ελληνικά": λείψανα αρχαίου τείχους μετά πύργων επί του υψώματος Ελληνικά, μεταξύ των χωρίων Άνω Φτέρη και Κάτω Φτέρη.
11. Αρχαιολογικός χώρος Παλιόκαστρο: αρχαία ερείπια επί λόφου υψομ. 612 μ. εφ' ου εκκλησία Ζωοδόχου Πηγή, προς τα ΝΑ του χωρίου Παλαιόκαστρον.
12. Λείψανα αρχαίου τείχους επί υψώματος Ανατολικώς του χωρίου Τσοπανλάτες, παρά την Λαμίαν.
13. Λείψανα αρχαίου τείχους επί υψώματος προς Β και παρά το χωρίον Σταυρός (τέως Μπεκή), πλησίον της Λαμίας.
14. Αρχαιολογικός χώρος Ανθήλης. Αρχαία ερείπια επί υψώματος προ της δυτικής εισόδου του στενού των Θερμοπυλών, μεταξύ του ρεύματος Ζαστανόρρεμα προς Α και ετέρου προς Δ, παρά την θέσιν Καλύβια.
15. Αρχαιολογικός χώρος Αλόπης: αρχαία λείψανα επί του υψώματος 224 μ. "Προδότης" παρά το χωρίον Ράχες, ως και κρηπίδωμα αρχαίον, 300 μ. Δυτικώς του αυτού χωρίου, αμέσως, παρά την εθνικής οδόν**.
16. Αρχαιολογικός χώρος Αλπηνών: ερείπια επί υψώματος κατά την ανατολικήν έξοδον του στενού των Θερμοπυλών, παρά την προς Μώλον οδόν.
17. Ο παρά την Λαμίαν (4 χμ. Ανατολικότερον) γήλοφος προϊστορικού συνοικισμού εν θέσει "Μεγάλη Βρύση".
18. Αρχαιολογικός χώρος Λαρύμνης:
α) Τα λείψανα του αρχαίου τείχους κρηπιδωμάτων και λιμενοβραχιόνων και η εντός αυτών περικλειομένη περιοχή της χερσονήσου κατά το συνημμένον τη αποφάσει τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θ΄ Περιφερείας.
β) Τα λείψανα προϊστορικού συνοικισμού επί του υψώματος "Παζαράκι" 2,5 χμ. προς Ν της Λαρύμνης.
19. Αρχαιολογικός χώρος Αλών Λοκρίδος: τα εντός του περιφραγμένου χώρου κατά την παραλίαν του χωρίου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος αρχαία ερείπια.
20. Αρχαιολογικός χώρος Ελατείας:
α) Τα λείψανα της αρχαίας Ελατείας, επί ράχεως παρά το χωρίον Ελάτεια (τέως Δραχμάνι).
β) Οι προϊστορικοί οικισμοί εντός των αγρών τέως ιδιοκτησίας Γιαννακοπούλου ? Πιπέρη και ιατρού Χέβα.
21. Αρχαιολογικός χώρος Αγίας Μαρίνας: γήλοφος μεγάλου προϊστορικού συνοικισμού παρά τα Καλύβια Αγίας Μαρίνας, εις απόστασιν περίπου 4 χμ. Α του Κηφισοχωρίου.
22. Αρχαιολογικός χώρος Αβών: λείψανα ακροπόλεως και τείχους αρχαίας πόλεως επί λόφου παρά το χωρίον Έξαρχος και το κατά την περιοχήν ταύτην αρχαίον νεκροταφείον.
Β. Νομός Καρδίτσης:
1. Aρχαιολογικός χώρος Κιερίου: η διά των σημείων A - B - Γ - Δ - E - Z - H - Θ - Ι - Κ - Λ - A οριζομένη εν τω συνημμένω τη αποφάσει τοπογραφικώ διαγράμματι της Aρχαιολογικής Eταιρείας του Bόλου περιοχή του χωρίου Πύργος Κιερίου και περιλαμβάνουσα την Aκρόπολιν του αρχαίου Κιερίου (ύψωμα ''Oγλά '' υψομ. 180 μ., προς δυσμάς του χωρίου), τα εντός του χωρίου Πύργος Κιερίου λείψανα αρχαίων τειχών και οικοδομημάτων και τον ΝΔ του χωρίου γήλοφον "Μακριά Μαγούλα", ταυτιζόμενον προς την Άρνην.
Πλέον των ανωτέρω, εις τον αρχαιολογικόν χώρον Κιερίου περιλαμβάνονται και οι εν τη κτηματική περιφερεία των χωρίων Πύργος Κιερίου, Άγιοι Θεόδωροι, Mαταράγκα και Mοσχολούρι υφιστάμενοι τεχνητοί γήλοφοι ("Mαγούλας"), οι περικλείοντες μνημειώδεις τάφους ή τα λείψανα προϊστορικών οικισμών.
2. Aρχαιολογικός χώρος Mητροπόλεως: το δυτικώς της Mητροπόλεως (Παλιόκαστρο) ύψωμα μετά των επ' αυτού ερειπίων και τα εντός της κώμης αρχαία λείψανα ως και οι πέριξ τάφοι, περιλαμβανομένων και των τύμβων ("Mαγούλες") της περιοχής.
3. Aρχαιολογικός χώρος Ιθώμης: τα σωζόμενα λείψανα του Κάστρου του Φαναρίου και η περί αυτά έκτασις εις ακτίνα 300 μ.
4. Aρχαιολογικός χώρος Γόμφων: Tο BA του Mουζακίου ύψωμα ''Eπισκοπή'' (ή Παλιομονάστηρο) υψομ. 370 μ. και οι παρ' αυτό αρχαίοι τάφοι .
5. Aρχαιολογικός χώρος Πειρασίας: το παρά το χωρίον Bλοχός ύψωμα ''Κάστρον" (υψομ. 325 μ.), εφ' ου τα τείχη και άλλα αρχαία λείψανα και οι κατά τας παρυφάς αρχαίοι τάφοι.
6. Aρχαιολογικός χώρος Λιμναίου: τα δυτικώς του χωρίου Mεταμόρφωσις (τέως Κουρτίκι) ύψωμα (Κάστρον), εφ' ου λείψανα αρχαίων τειχών και οι περί αυτό μυκηναϊκών και κλασσικών χρόνων τάφοι.
7. Ο εντός του χωρίου Ερμίτσι, ΒΔ της Καρδίτσας γήλοφος (εφ' ου ναός Ζωοδόχου Πηγής) και τα εις την περιοχήν του χωρίου υφιστάμενα αρχαία λείψανα πόλεως κλασσικών και μετέπειτα χρόνων (ψηφιδωτά δάπεδα, τάφοι κλπ.).
8. O παρά το χωρίον Σέκλιζα, Ν της Καρδίτσης, λόφος, εφ' ου λείψανα τείχους αρχαίας πόλεως (Καλλιθήρας).
9. O παρά το χωρίον Φράγκου, Δ της Καρδίτσης, λόφος εφ' ου ναός Προφήτη Hλία και τα εις αυτήν την περιοχήν εμφανή λείψανα αρχαίου κτίσματος (αγρός Κ. Καρασιώτου).
10. Tα παρά το χωρίον Πέτρινον, BA της Καρδίτσης, λείψανα αρχαίας πόλεως (Φάκιον).
11. O ΝΔ του χωρίου Γεωργικόν (Tσαούσι) Καρδίτσης λόφος εντός του οποίου μέγας θολωτός μυκηναϊκός τάφος.
12. Tο λεγόμενον ''Xωματόκαστρον'' παρά το χωρίον Aλμαντάρ, Ν. Καρδίτσης (πλησίον του ρεύματος ''Aυλάκι'').
13. O εντός του χωρίου Πρόδρομος (Κουρτέσι) Καρδίτσης γήλοφος μεγάλου προϊστορικού συνοικισμού.
14. Tο ύψωμα ''Παλιόκαστρο'' εφ' ου αρχαία λείψανα, νοτίως του χωρίου Παλιούρι Καρδίτσης.
15. Λείψανα αρχαίου τείχους παρά το χωρίον Λεοντάριον Ν. Καρδίτσης.
16. Γήλοφος εντός της κώμης Παλαμάς Καρδίτσης, επί του οποίου διεπιστώθησαν λείψανα μυκηναϊκού και προϊστορικού οικισμού.
17. Γήλοφος (μαγούλα) εις μικράν απόστασιν από του χωρίου Ιτέα (Mουλασάρ) και η πλησίον θέσις "Κάστρo".
18. Aρχαία λείψανα πλησίον πηγής, παρά το χωρίον Hλιά Ν. Καρδίτσης (Ιερόν Aπόλλωνος).
19. Γήλοφος εν θέσει ''Γκιόλι'' της περιοχής του χωρίου Μικρόν Βουνόν.
20. Λείψανα αρχαίας πόλεως πλησίον του χωρίου Κοπριτζί Ν. Καρδίτσης (αρχαίον Θετώνιον).
21. Oλόκληρος ο γήλοφος ''Tζάνη Mαγούλα'', 5 χιλιόμετρα ανατολικώς των Σοφάδων, εφ ' ου δι' ανασκαφών διεπιστώθησαν σπουδαιότατα προϊστορικά λείψανα.
22. O γήλοφος Mαγούλα, εν χιλιόμετρον δυτικώτερον της Καρδίτσης (ιδιοκτησίας Σύρμου).
23. Γήλοφος (τύμβος) παρά το χωρίον Mοίρους Καρδίτσης.
24. Η περιοχή μεταξύ των χωρίων Λουτρόν και Κέδρος (ΝΑ της Καρδίτσης), εις ην επεσημάνθη αρχαίον ιερόν και δη
α) το δασώδες ύψωμα του Αγ. Νικολάου Λουτρού.
β) H βορείως της δημοσίας οδού έκτασις από του ποταμού του Κέδρου μέχρι της διασταυρώσεως των οδών προς Παλιούριον και Κουβανάδες και εις βάθος 200 μέτρων από της οδού Καρδίτσης - Κέδρου .
25. Tο ύψωμα ''Bιμπιρότρυπα'' μεταξύ των χωρίων Πορτίτσα και Aγιος Γεώργιος, ΝΔ της Καρδίτσας.
26. Λείψανα αρχαίας ακροπόλεως και τείχους BΔ του χωρίου Καταφύγιον, Ν. Καρδίτσης.
27. Λείψανα πολυγωνικού τείχους της αρχαίας πόλεως, κτισμένης επί υψώματος του χωρίου Aνω Κτημένη (Aνω Δρανίστα), ως και οι πλησίον θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι.
28. Tο παρά το χωρίον Σμόκοβον ύψωμα ''Κάστρο'', εφ' ου λείψανα τείχους αρχαίου φρουρίου.
29. Λείψανα αρχαίων πολισμάτων παρά την Pεντίναν:
α) Νοτίως του χωρίου, παρά την εκκλησίαν της Παναγίας και την πηγήν Bρομόβρυσην.
β) δυτικώς του χωρίου, επί υψώματος 933 μέτρων (αρχαίαι Aγγειαί).
30. Λείψανα αρχαίας πόλεως (Κυπαίρας) ΝΔ του χωρίου Μακρυρράχη του Ν. Καρδίτσας, επί λόφου υψομ. 846 μ. γνωστού υπό το όνομα "Παλιοκαΐτσα".
31. Tα ΝΔ του χωρίου Aργιθέα (Κνίσοβον) Ν. Καρδίτσης αρχαία λείψανα (τείχη, τάφοι), τα αποδιδόμενα εις την αρχαίαν πόλιν Aργεθίαν ή Aργιθέαν.
32. Tο παρά το χωρίον Θραψίμι Ν. Καρδίτσης ''Κάστρον'' εφ' ου λείψανα αρχαίου τείχους.
33. Oι κατά τον Νομόν Καρδίτσης γήλοφοι (''Mαγούλες''), οι περικλείοντες αρχαίους μνημειώδεις τάφους ή τα λείψανα προϊστορικών οικισμών, όσοι δεν μνημονεύονται ονομαστικώς ανωτέρω.
Επίσης χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείον η παρά το χωρίον Μαλεσίνα (Φθιώτιδος) μεσαιωνική Μονή του Αγίου Γεωργίου".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
* Η Ι. Μονή Αγίας Τριάδος είναι κηρυγμένη με το ΦΕΚ 38 / Β / 25-1-1984. ** Εννοείται η Παλαιά Εθνική Οδός.
Τελευταία Ενημέρωση
25-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
"Κάστρο" Συκεώνος
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ

" Κάστρο "
Αρχαιολογικές Θέσεις
"Κάστρον" εφ' ου λείψανα αρχαίου τείχους στο Θραψίμι
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ

" Κάστρον "
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
"Χωματόκαστρον " (οικισμός) Αμπελώνος
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ

πλησίον του ρεύματος "Αυλάκι" ή Μαγούλες Μαγούλα Παλιάμπελα ή Μαγούλια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λείψανα (Ιερόν Απόλλωνος) στον οικισμό Ηλία Ιτέας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
Ηλίας
πλησίον πηγής παρά το χωρίον Ηλίας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαία λείψανα πόλεως στο Ερμήτσι
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίο κρηπίδωμα στις Ράχες
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαίο φρούριο Λουτροπηγής
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ

Υψωμα "Κάστρο" παρά το χωρίον Σμόκοβον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Αρχαιολογικός χώρος "Ελληνικά" Φτέρης (λείψανα αρχαίου τείχους)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
Άνω Φτέρη
Επί του υψώματος "Ελληνικά"
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος "Καστρί " Μακρακώμης
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

"Καστρί ", βόρεια του οικισμού Μακρακώμη (Βαρυμπόπη)
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος "Καστρορράχη" στη θέση "Καστρορράχη" Φτέρης (λείψανα αρχαίου τείχους)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
Φτέρη
Ύψωμα "Καστρορράχη"
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος "Μαγούλα WΕΙΝΒΕRG" στη θέση "Γκέκας" Ελατείας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ

"Γκέκας"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος (Ακρόπολη) Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Πύργος Κιερίου
Υψωμα "Ογλάς"
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος (γήλοφος "Μακριά Μαγούλα") Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Πύργος Κιερίου
Μακριά Μαγούλα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος (Λείψανα αρχαίων τειχών και οικοδομημάτων) Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Πύργος Κιερίου
Σύγχρονο χωριό
Ισλαμικά Τεμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος - γήλοφος στη θέση "Γκιόλι" Μικρού Βουνού
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ

"Γκιόλι"
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος -λόφος "Παλιοκαΐτσα" (αρχαία πόλη Κυπαίρα)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ

Λόφος "Παλιοκαΐτσα " (υψομ. 846 μ.)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αβών στον Έξαρχο (αρχ. Άβαι)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Επί λόφου κοντά στον Έξαρχο
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αλών Λοκρίδος
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
Θεολόγος
Παραλία Αγίου Ιωάννη Θεολόγου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ανθήλης
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

" Καλύβια" - Ζαστανόρεμμα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αντρώνος στη θέση "Φανός" Γλύφας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Γλύφα
"Φανός"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ελάτειας στην Ελάτεια
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Λειβάδι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Λαρίσης Κρεμαστής
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Πελασγία

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Λάρυμνας (τείχος)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Λάρυμνα

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Ναρθακίου
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ

Βόρεια του Λιμογαρδίου (Ναρθάκιον) και νότια της θέσης "Παλιο - Λιμογάρδι"
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Γόμφων στο ύψωμα "Επισκοπή" Γελάνθης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Υψωμα "Επισκοπή" (Παλιομονάστηρο)
Ισλαμικά Τεμένη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Γόμφων στο ύψωμα "Επισκοπή" Μαυρομματίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Υψωμα "Επισκοπή" (Παλιομονάστηρο)
Ισλαμικά Τεμένη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Γόμφων στο ύψωμα "Επισκοπή" Μουζακίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Υψωμα "Επισκοπή" (Παλιομονάστηρο)
Ισλαμικά Τεμένη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος επί υψώματος στη Λυγαριά (αρχαίο τείχος)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ

Ανατολικά του οικισμού Λυγαριά (Τσοπανλάτες)
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Εχίνου στον Αχινό
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Αχινός

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Μασχολούριον
Πύργος Κιερίου, Άγιοι Θεόδωροι, Ματαράγκας, Μοσχολούρι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Ματαράγκα
Πύργος Κιερίου, Άγιοι Θεόδωροι, Ματαράγκας, Μοσχολούρι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
Άγιος Θεόδωρος
Πύργος Κιερίου, Άγιοι Θεόδωροι, Ματαράγκας, Μοσχολούρι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Πύργος Κιερίου
Πύργος Κιερίου, Άγιοι Θεόδωροι, Ματαράγκας, Μοσχολούρι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λιμναίου, δυτικά της Μεταμορφώσεως
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ

Υψωμα "Κάστρον"
Ισλαμικά Τεμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Μελιταίας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ

Βόρεια της Μελιταίας
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Μητροπόλεως (ερείπια, αρχαία λείψανα)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Μητρόπολις
στο ύψωμα δυτικώς της Μητροπόλεως και στη σύγχρονη κώμη.
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Μητροπόλεως (τάφοι, τύμβοι)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Μητρόπολις
Τάφοι στη θέση "Μαλάματα", τύμβοι ευρύτερης περιοχής.
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιοκάστρου
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Παλαιόκαστρον

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Παλιουρίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Πειρασίας (ομηρικό "Αστέριον") στο Βλοχό
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ

Υψωμα "Κάστρον"
Ισλαμικά Τεμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Πορτίτσης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Υψωμα "Βιμπιρότρυπα"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Καλύβια" Αγίας Μαρίνας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
Αγία Μαρίνα
"Καλύβια", περίπου 4 χλμ. ανατολικά του Κηφισοχωρίου (Κάτω Τιθορέας)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παζαράκι" Λαρύμνης
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ

"Παζαράκι", 2.5 χλμ. Ν. της Λαρύμνης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παλιόμυλος" Λειανοκλαδίου (προϊστορικός οικισμός)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

"Παλιόμυλος", σε απόσταση 1 χλμ. Δ. του Λειανοκλαδίου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πλατάνια" Μεγάλης Βρύσης (προϊστορικός οικισμός). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Μεγάλη Βρύση
"Πλατάνια", κόμβος Παλαιάς και Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα "Προδότης" (αρχαία πόλη Αλόπη)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ

Επί του υψώματος 224 μ. "Προδότης"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στον Σταυρό (Ερείπια αρχαίου τείχους)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Σταυρός

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Στυλίδος (λείψανα τείχους αρχαίας Φαλάρας)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Μεταξύ του λόφου Προφήτου Ηλία Στυλίδος και της Εθνικής οδού (Λαμίας - Βόλου)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών, Νομού Φθιώτιδας.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚολωνός, Μνημείο του Λεωνίδα, Καστράκι, Χαλκώματα, Ανθήλη, Καλύβια, Ζαστανόρεμα, Αλπηνοί, Παλιόκαστρο Ανάβρας.
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίον Θετώνιον ή Θητώνιον στα Γεφύρια
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ

πλησίον του χωρίου Κοπριτζί
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Γήλοφοι,"Μαγούλες", του Νομού Καρδίτσας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"Μαγούλες"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Γήλοφος " Τζάνη Μαγούλα " Σοφάδων
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ

Γήλοφος "Τζάνη Μαγούλα"
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος "Μαγούλα Σύρμου" Καρδίτσας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος "Μαγούλα" Συκεώνος
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ

Μαγούλα Συκεώνος
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος Ζωοδόχου Πηγής Ερμητσίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Ερμήτσιον

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος Μυρίνης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ

Κοντά και μέσα στο χωριό λείψανα αρχαίας πόλης
Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος Παλαμά
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Παλαμάς
Γήλοφος εντός της κώμης, Μαγούλα Αγ. Αθαν. Χανδακλή και συνοικία "Χαντάκι"
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Γήλοφος προϊστορικού οικισμού Προδρόμου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
Πρόδρομος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου στη Μαλεσίνα
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
Μονή Αγίου Γεωργίου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ν. Προφήτη Ηλία στο Φράγκον
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Λόφος Προφήτη Ηλία
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κάστρο Φαναρίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

Κάστρο
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Λείψανα αρχαίας ακροπόλεως και τείχους στο Καταφύγιο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ

ΒΔ του χωρίου Καταφύγιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίας πόλεως Αργιθέας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Θέση "Ελληνικά" Θέση "Μουτσιάρα"
Ισλαμικά Τεμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα αρχαίας πόλεως Φακίου στο Πέτρινο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ

Κοντά στο χωριό, θέσεις Αλωνάκι και Βρύση
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίας πόλης "Αγγειών" Ρεντίνης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Αρχαίαι Αγγειαί, δυτικώς του χωριού (υψ. 933μ.)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίου κτίσματος στο λόφο Προφήτη Ηλία του χωριού Φράγκου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Λόφος Προφήτη Ηλία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίου τείχους Κτιμένης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
Κτιμένη
Επί υψώματος του χωρίου Ανω Κτημένη (θέση Παλαιόκαστρο)
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίου τείχους Λεονταρίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ

"Γκεκοκάλυβα"
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίων πολισμάτων Ρεντίνης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΡΕΝΤΙΝΗΣ

νοτίως του χωριού, παρά την εκκλησίαν της Παναγίας και την πηγήν Βρομόβρυσην
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα τείχους αρχαίας πόλεως Καλλιθήρας στο Καλλίθηρο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ

Λόφος παρά το χωρίον Σέκλιζα, Λόφος Αγίου Αθανασίου
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκοί τάφοι Κτιμένης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
Κτιμένη

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκός τάφος Γεωργικού
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Ν. Δ. του χωρίου Γεωργικόν Θέση "Κούφια Ράχη"
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκός τάφος Ξυνονερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Ν.Δ. του χωρίου Γεωργικόν, Θέση "Κούφια Ράχη"
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεολιθικός οικισμός στην Ελάτεια (προϊστορικός οικισμός)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ελάτεια

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Υψωμα " Παλιόκαστρο " Παλιουρίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

Υψωμα "Παλιόκαστρο"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ύψωμα Αγίου Νικολάου Λουτρού
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ

Ύψωμα Αγίου Νικολάου Λουτρού
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι