Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/61816/3642π.ε./12-1-1998 - ΦΕΚ 106/Β/12-2-1998
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Βουνάκι στον Άγιο Γιαννάκη Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο,την θαλάσσια έκταση στην περιοχή "Βουνάκι", Αη Γιαννάκη Μεσσηνίας, για την καλύτερη προστασία της παράκτιας Ζώνης του ήδη κηρυγμένου αρχ/κού χώρου της περιοχής (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/44205/1920/16-11-87, ΦΕΚ 714/Β/10-12-87).
Η κηρυσσόμενη έκταση περικλείεται, στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Απόφαση απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ:1:5000 από τα σημεία Γ- Γ'- Δ-Γ, όπου η Δ-Γ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε ΓΓ'Δ' Δ αντιστοιχούν στα κάτωθι ζεύγη συντεταγμένων:

Χ Ψ
Γ + 20280 + 8690
Γ + 20130 + 8665
Δ' + 20020 + 9420
Δ + 20175 + 9445

Κ.Ν. 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-02-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στην περιοχή Βουνάκι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ
Αγιαννάκης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα