Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΠΔ 17-2-1998 - ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998
Τίτλος ΦΕΚ
Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής).
Κείμενο
" Άρθρο 1
Στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) και ειδικότερα των Δήμων Καλυβίων Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και των Κοινοτήτων Αγίου Κωνσταντίνου, Αναβύσσου, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας, η οποία περιοχή εμπίπτει εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του νομού Αττικής, που εγκρίθηκε με το από 22.6.1983 Π.Δ/γμα (Δ' 284), καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές Α, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι1, Ι2, και περιοχές τουριστικών εγκαταστάσεων Ε.Ο.Τ., απασχολησιοθεραπευτικού κέντρου παιδιών με ειδικές ανάγκες και τουρισμού - αναψυχής Λαγονησίου, που φαίνονται στα δέκα τέσσερα (14) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 20874/1997 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα, όπως στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2
.............
Β. Περιοχές με στοιχείο Β1.
Περιοχές απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων.
Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση.
Γ. Περιοχές με στοιχείο Β2.
Περιοχές μέσης προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων.
1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:
- κατοικία
- αγροτικές αποθήκες
- δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια.
2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:
α. Για τα κτίρια κατοικίας:
- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια του κτιρίου εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα.
- Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: τέσσερα (4) μέτρα.
- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.
β. Για τις αγροτικές αποθήκες:
- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου: τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα.
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: δύο και μισό (2,50) μέτρα.
γ. Για τα δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια:
- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τρία τοις εκατό (3%).
- Συντελεστής δόμησης: 0,02.
- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα.
- Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: τέσσερα (4) μέτρα.
- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.
δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια βυζαντινού ή ελληνορωμαϊκού τύπου το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα.
3. Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1947/1991 (Α' 70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π.Δ/τος 93/87(Α' 52).
Άρθρο 3
.........
30. Ειδικές διατάξεις προστασίας, όπως αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους αυστηρότερες των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν.
31. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε όλες τις παραπάνω περιοχές, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες".
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Στο παρόν κείμενο του ΦΕΚ έχουν περιληφθεί μόνο τα άρθρα και οι παράγραφοι που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους. Για το υπόλοιπο κείμενο βλ. ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998.
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολ. Χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολ. χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η Ε.Β.Ο.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Άνω και Κάτω Σούνιο, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος "Θέρμης" και "Μαρκέλλου"
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

"Θέρμης", "Μαρκέλλου", "Κολώνα"
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Θορικού Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Θορικόν

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής - Αρχαία Λείψανα στη Χερσόνησο "Οξυγόνο" ή "Καραβάκι"
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαύριον
Στη χερσόνησο "Οξυγόνο" ή "Καραβάκι"
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής - Λοφίσκος βόρεια Λιμανιού Πασά Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαύριον
Λοφίσκος βόρεια του Λιμανιού Πασά Λαυρίου
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής - Λόφος Πουνταζέζας Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαύριον
Πουνταζέζα Λαυρίου
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολογικός χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η έκταση της Ε.Β.Ο.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Άνω και Κάτω Σούνιο, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος
Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής Αττικής: Αγρόκτημα με Πύργο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Αγριλέζα Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αγριλέζα
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα και Πύργος κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα κλασικών χρόνων, λείψανα τοίχων ελληνιστικής περιόδου, λείψανα εκκλησίας με αρχαίο οικοδομικό υλικό
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λεγρενά

Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με προσκτίσματα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με πύργο του 4ου π.Χ. αι.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με Πύργο, πηγάδι και λείψανα εγκαταστάσεων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ


Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αρχαία Αρχιτεκτονικά Λείψανα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αρχαία Δεξαμενή, αψιδωτό κτίσμα, προϊστορική εγκατάσταση (κεραμεική ΝΛ και ΜΛ χρόνων, αγρόκτημα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ


Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Αρχαία Οικιστικά Λείψανα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ


Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Δύο Αγροκτήματα με Πύργο, Λείψανα κτισμάτων κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: λείψανα αρχαίου Ιερού (κεραμεική 7ου-3ου π.Χ. αι.)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ


Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Αρχαίου Ιερού στον λόφο του Προφήτη Ηλία (κεραμεική αρχαϊκών και κλασικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λεγρενά
λόφος του Προφήτη Ηλία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Κτισμάτων, Αναλήμματα, Αγρόκτημα 4ου π.Χ. αι.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Ρωμαϊκού Οικισμού
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ


Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Ρωμαϊκού Οικισμού
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Τοίχων και Αναλήμματα (κεραμεική 5ου-4ου π.Χ. αι.)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λεγρενά

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Τοίχων, Λείψανα Κτιρίου Κλασικών Χρόνων (κεραμεική κλασικών και ελληνιστικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λόφος "Ασβεστοκαμίνου", περιοχή "Καστέλλα", λόφος Σουφλερής
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λεγρενά
λόφος "Ασβεστοκαμίνου", περιοχή "Καστέλλα", λόφος Σουφλερής
Φυσικοί Χώροι
Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Πύργοι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Μεσαιωνικός Πύργος Τζέπα, Προϊστορική Εγκατάσταση
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Περιοχές Σοφιανού, Μπαραμπαλιάκη, Δημουλάκη, Ριμπάρια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Κερατέα
περιοχές Σοφιανού, Μπαραμπαλιάκη, Δημουλάκη, Ριμπάρια
Συστήματα Ύδρευσης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Πύργοι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: περιοχές Στεφάνι και λόφος Μερκάτη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Περιοχές Στεφάνι και λόφος Μερκάτη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Πύργοι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: προϊστορική εγκατάσταση, αρχαία αγροικία, ταφικός περίβολος, διάσπαρτο αρχαίο οικοδομικό υλικό (κεραμεική προϊστορικών, κλασικών και υστερορωμαϊκών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ


Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Σπήλαιο με ίχνη κατοίκησης (κεραμεική νεολιθικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη χερσόνησο Αγίου Νικολάου Αναβύσσου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Ανάβυσσος
χερσόνησος Αγίου Νικολάου
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Οβριόκαστρο" Κερατέας (οχυρωμένος οικισμός ελληνιστικής περιόδου)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

"Οβριόκαστρο"
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Νησί του Πατρόκλου (Γαϊδουρονήσι): Οχυρωμένο στρατόπεδο (Πάτροκλου Χάραξ), αγρόκτημα με Πύργο κλασικών χρόνων, πηγάδι κλπ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ


Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Λιμάνι "Πασά"
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

59ον χλμ της λεωφόρου Σουνίου Λαυρίου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικοδομικό τετράγωνο 27, όπου θεμέλια πωρίνου οικοδομήματος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Λιμήν Πασά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Όρμος Αγίου Νικολάου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Πάνειον Όρος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ


Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Περιοχή όρμου Πουνταλέζα (Πάνορμος)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Παρά τον συνοικισμό Νέου Σουνίου
Αρχαιολογικές Θέσεις