Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/39276/2532/25-8-1999 - ΦΕΚ 1732/Β/15-9-1999
Τίτλος ΦΕΚ
Καθορισμός ζωνών Α και Β προστασίας αρχαιολογικού χώρου Αγ. Φωτιάς Σητείας Ν. Λασιθίου - χρήσεις γης στη Ζώνη Α. (Αναδημοσίευση).
Κείμενο
" Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη της φυσιογνωμίας του αρχαιολογικού χώρου περιοχής Αγ. Φωτιάς, Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου, καθορίζονται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού Νόμου - περιοχής
( όπου εκτείνεται πρωτομινωϊκή νεκρόπολη, Μεσομινωϊκό κτήριο, λείψανα Νεοανακτορικής εποχής ) Ζώνες προστασίας Α και Β, ως εξής :
I. Ζώνη Α
Α. Καθορίζεται ως Ζώνη Α, αδόμητη, απολύτου προστασίας αρχαιολογικού χώρου Αγ. Φωτιάς Σητείας, η περιοχή η οποία περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή 1 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18- 19 - 20 - 21 - 22 - ακτογραμμή - 1, όπως αυτή σημειώνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.Τα σημεία αντιστοιχούν στον συνοδεύοντα την παρούσα απόφαση πίνακα συντεταγμένων.
Β. Χρήσεις γης
Η Ζώνη Α' καθορίζεται ως Ζώνη αδόμητη, απολύτου προστασίας, απαγορευομένης οποιασδήποτε φυσικής ή τεχνητής διαμόρφωσης του εδάφους, δόμησης και κάθε άλλης κατασκευής (π.χ. αποθήκες,θερμοκήπια, δεξαμενές, αντλιοστάσια, ορνιθώνες, τροχόσπιτα ή τροχοβίλλες), για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμοδίου Πολεοδομικής αρχής.
Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών ή η διαπλάτυνση και η ασφαλτόστρωση, επιτρεπομένης μόνο της βελτίωσης του οδοστρώματος .
Διατηρείται η υφιστάμενη γεωργική χρήση γης, με ανοιχτές καλλιέργειες χωρίς μηχανικό μέσο, απαγορευομένης της βαθείας αρόσεως' επιτρέπεται ακόμα η άρδευση με απλά, επιφανειακά έργα και η δενδροκαλλιέργεια.
Για τις ήδη νομίμως υφιστάμενες οικοδομές, επιτρέπεται μόνο η συντήρηση και επισκευή τους, για λόγους υγιεινής και χρήσης, απαγορευομένης οιασδήποτε επεκτάσεώς τους κατ' επέκταση και καθ' ύψος.
Όλες οι προαναφερόμενες δραστηριότητες επιτρέπονται μόνον εφόσον έχουν τύχει της προηγούμενης έγκρισης της αρμοδίου ΚΔ ' ΕΠΚΑ.

ΙΙ. Ζώνη Β.
Α. Καθορίζεται ως Ζώνη Β προστασίας αρχαιολογικού χώρου Αγ. Φωτιάς Σητείας, η περιοχή, η οποία περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή 1 - 2 - 3 - 3α - 3β - 4 - 4α - 4β - 4γ - 4δ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10α - 11- ακτογραμμή 22., όπως αυτή σημειώνεται στο συνοδεύον την παρούσα απόφαση, απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ. 1.5000. Τα σημεία αντιστοιχούν στον συνημμένο πίνακα συντεταγμένων . Τα σημεία 4δ - 4γ - 4β - 4α, συμπίπτουν με το βόρειο όριο της επέκτασης οικισμού Αγ. Φωτιάς, σύμφωνα με την έγκριση του ΚΑΣ.
Β. Στη Ζώνη Β, η Υπηρεσία μας θα επιτρέπει από πλευράς αρχαιολογικού Νόμου την δόμηση με ειδικούς όρους και περιορισμούς, οι οποίοι θα διατυπωθούν σε υπό έκδοσιν, απόφασή μας, και οι οποίοι, μετά από επεξεργασία από το συναρμόδιο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., θα θεσμοθετηθούν με Προεδρικό Διάταγμα.

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Για οποιοδήποτε έργο από τα επιτρεπόμενα στις Ζώνες Α και Β, απαιτείται η έγκριση κι επίβλεψη της ΚΔ , Ε.Π.Κ.Α., η οποία σε περίπτωση που κρίνει σκόπιμο θα διεξάγει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτάται η οριστική έγκριση του αιτούμενου έργου.
2. Διατηρείται ο υφιστάμενος δασικός χαρακτήρας.
3. Αυθαίρετα κτίσματα εντός αρχαιολογικού χώρου, ουδέποτε νομιμοποιούνται και υποχρεωτικά κατεδαφίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ".

ΖΩΝΗ Α

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16776,2 -6046 1-12 61,09
12 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16755,3 -6103,4 12-13 87,12
13 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16717,3 -6181,8 13-14 97,00
14 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16721,8 -6278,7 14-15 117,47
15 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16604,4 -6282,7 15-16 124,17
16 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16498,0 -6346,7 16-17 143,88
17 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16358,2 -6312,7 17-18 31,53
18 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16327,7 -6320,7 18-19 39,20
19 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16312,2 -6284,7 19-20 154,76
20 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16166,8 -6337,7 20-21 107,52
21 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16080,4 -6273,7 21-22 177,98
22 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 15982,0 -6125,4
ΖΩΝΗ Β

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16776,2 - 6046 1 - 2 69,55
2 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16771,7 - 6115,4 2 - 3 90,53
3 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16805,7 -6199,3 3 -3α 52,15
3α 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16801,7 -6251,3 3α-3β 48,05
3β 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16829,2 -6290,7 3β-4 204,86
4 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16706,3 -6454,6 4-4α 96,15
4α 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16616,9 -6490 4α-4β 76,64
4β 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16540,5 -6484 4β-4γ 96,74
4γ 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16447,6 -6511 4γ-4δ 44,54
4δ 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16445,6 -6555,5 4δ-5 162,45
5 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 16294,2 -6614,4 5-6 336,51
6 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 15971,5 -6519 6-7 141,86
7 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 15829,7 -6519 7-8 257,60
8 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 15598,4 -6405,6 8-9 49,24
9 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 15641,4 -6381,6 9-10 196,18
10 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 15590,9 -6288,2 10-10α 87,40
10α 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 15658,9 -6233,3 10α-11 86,47
11 9639,1 ΣΗΤΕΙΑ 15668,8 - 6147,4
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Αναδημοσίευση, επειδή από παραδρομή δημοσιεύθηκε στο Δ' τεύχος ( ΦΕΚ 95/Δ/17-2-1999).
Τελευταία Ενημέρωση
20-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Φωτιάς. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Αγία Φωτιά
Γλυφάδα, Κουφωτά
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις