Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/44052/4549/17-6-1988 - ΦΕΚ 509/Δ/15-7-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"1. Χαρακτηρίζετσι ως διατηρητέο το κτίριο "Ξενώνας Στάμου Στούρνα" που βρίσκεται στην Άλλη Μεριά του Πηλίου του Ν. Μαγνησίας, φερόμενο ως ιδιοκτησία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ), όπως φαίνεται σημειωμένο στο σχετικό πρωτότυπο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ. αρ. 44052/1988 πράξη του, ακριβές αντίγραφο του οποίου αναρτάται στη Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών επί δέκα πέντε (15) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του.
3. α. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, η εσωτερική διαρρύθμιση καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργίας και χρήσης του διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του.
β. Επιτρέπεται προσθήκη κατ΄ επέκταση του διατηρητέου κτιρίου περιορισμένων διαστάσεων στη νοτιοδυτική πλευρά του μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), εφόσον κριθεί απαραίτητη για τη λειτουργική εξυπηρέτηση του κτιρίου .
4. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων στο διατηρητέο κτίριο. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για την χρήση των χώρων του κτιρίου.
5. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο του, καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών, απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
"Ξενώνας Στάμου Στούρνα " στην Άλλη Μεριά Βόλου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Άλλη Μεριά
Άλλη Μεριά
Καταλύματα
Αστικά Κτίρια