Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/4993/206/29-1-1999 - ΦΕΚ 107/Β/17-2-1999
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη εννέα αρχαιολογικών χώρων της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Κείμενο
"Κηρύσσονται ως αρχαιολογικοί, εξαρχής συμπληρωματικά, εννέα χώροι της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης για την καλύτερη προστασία των εκεί ευρισκομένων αρχαιοτήτων ως ακολούθως:
α. Κοινότητα Στίβου.
1. Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή στα ΒΔ του σύγχρονου οικισμού η οποία περιλαμβάνει τρεις αρχαιολογικές θέσεις:
Στίβος Α: Οικισμός της Νεώτερης Νεολιθικής περιόδου σε τούμπα νότια του ρέματος Δερβέκι και περί το 1,5 χλμ. ΒΔ του σύγχρονου οικισμού.
Στίβος Β: Οικισμός της Νεώτερης Νεολιθικής περιόδου και της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, πάνω σε λόφο και στην πεδινή περιοχή στα Ν - ΝΑ του, σε απόσταση περί τα 100μ. ανατολικά της θέσεως Στίβος Α.
Στίβος Γ ή Καζάνι: Οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, Εποχής του Σιδήρου και των ιστορικών χρόνων εκτεινόμενος σε τράπεζα με μικρή τούμπα στην κορυφή της και στον περιβάλλοντα την τράπεζα χώρο, σε απόσταση περί τα 600μ. ΒΑ των θέσεων Στίβος Α και Β.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 (αρ. 3480.4) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,...15,16,17,18...50,51,52,53,....79, 80,81,82, 83,84,85,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
2. Στίβος Δ. Οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Ελληνιστικής περιόδου πάνω σε φυσικά οχυρό λόφο αμέσως Ν - ΝΔ του σύγχρονου οικισμού.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 (αρ. 3480.4, 3480.6) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4, 5...15,16,17,18,....50, 51,52,...53, ...59,60,61,62,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
β. Κοινότητα Όσσας
1. Κηρύσσονται δύο αρχαιολογικές θέσεις Β. και Ν, του σύγχρονου οικισμού:
Όσσα Α: Οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Ρωμαϊκής περιόδου σε τούμπα στο νότιο τμήμα του σύγχρονου οικισμού. Η παλαιότερη κήρυξη της θέσεως δια της ΥΑ αρ. πρωτ. ΑΡΧ/Α1/Β1/Φ16/59168/2199 πε/1-2-198, εδάφιο Α.4.γ. (ΦΕΚ 118/Β/10-3-1986) αίρεται ως ανακριβής.
Όσσα Γ ή Κουρί: Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη (ΥΑ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/ 59168/2199πε/1.2.1986, εδάφιο Α,4α ΦΕΚ 118/8/1986) και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος ο οποίος περιλαμβάνει αρχαίο οικισμό σε λόφο Β του σύγχρονου οικισμού. Ο αρχαίος οικισμός χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και τις περιόδους Κλασική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή. Τμήμα του πολεοδομικού-οικοδομικού ιστού του έχει ήδη αποκαλυφθεί.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 (αρ. 3369.4, 3369.6, 3460.3, 3480.5) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5....15,16,17,18,... 59,60,61,62...83,84,85,86,87,88,89,2, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
2. Όσσα Β ή Βουνό Κολοκοτρώνη. Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη ΥΑ αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Α1/Φ16/59618/2199πε/1.2.1986, εδάφιο Α, 4,β. ΦΕΚ 118/Β/19-3-1986 και επαναριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος ο οποίος περιλαμβάνει τούμπα με οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, ευρισκόμενη περί τα 2 χλμ. Δ-ΒΔ του οικισμού Γαλήνη της κοινότητας Όσσας.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 (αρ. 3369,5) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5...15,16,17,18,...32,33,34,35,36,37,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
γ) Κοινότητα Λαχανά.
Παλιόκαστρο. Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη (ΥΑ αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/ 12067/632/1.4.1994 ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994) και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος Παλιοκάστρου ο οποίος περιλαμβάνει λόφο σε απόσταση περί το 1 χλμ. Δ του σύγχρονου οικισμού σε συνεχή κατοίκηση από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου μέχρι και την Βυζαντινή περίοδο, στην οποία ανήκουν ερείπια ναού και περιβόλου.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 (αρ. 3359.4) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,....15,16,17,18,...,59,60,61,62..90,91, 92,93,94,95,96,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
δ. Κοινότητες Σχολαρίου και Νικομηδινού.
Μεσαίος Λόφος. Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη (ΥΑ αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/ 14096/597/20.5.1987 ΦΕΚ 353/Β/6.7.1987) και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση Μεσαίος Λόφος στα όρια των κοινοτήτων Σχολαρίου και Λαγκαδά, ο οποίος περιλαμβάνει οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Τούμπα Λουκά.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 (αρ. 3359.4) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,...15,16,17,18,...55,56,57, 58,59,60,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου κοινότητας Στίβου, θέσεις Στίβος Α,Β,Γ (φ.χ. ΓΥΣ, κ. 1:5000, αρ. 3480.4)

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ
Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 -14118.70 -8668.21 44 -15704.74 -9916.70
2 -14137.34 -8776.57 45 -15666.83 -9867.69
3 -14132.29 -8795.68 46 -15647.11 -9812.53
4 -14112.83 -8858.02 47 -15632.17 -9752.27
5 -14067.37 -9009.63 48 -15619.45 -9700.80
6 -14019.32 -9162.14 49 -15605.21 -9637.33
7 -13972.17 -9313.75 50 -15591.28 -9580.16
8 -13925.31 -9466.05 51 -15574.74 -9519.00
9 -13910.13 -9516.19 52 -15544.92 -9467.37
10 - 3859.23 -9606.50 53 -15508.62 -9421.85
11 -14008.37 -9711.87 54 -15465.21 -9376.45
12 -14049.24 -9741.67 55 -15409.70 -9325.17
13 -14183.26 -9839.57 56 -15345.09 -9277.42
14 -14290.04 -9915.52 57 -15333.14 -9255.55
15 -14422.15 -10009.42 58 -15248.97 -9268.04
16 -14463.61 -10036.23 59 -15118.39 -9233.74
17 -14476.14 -10048.80 60 -15089.95 -9218.40
18 -14533.93 -10089.77 61 -15054.36 -9179.58
19 -14562.68 -10110.40 62 -15032.81 -9114.03
20 -14592.93 -10131.44 63 -15029.52 -9071.14
21 -14704.62 -10215.28 64 -14953.99 -9061.31
22 -14851.67 -10323.55 65 -14957.61 -8979.40
23 -14864.99 -10333.52 66 -14898.83 -8943.94
24 -15040.87 -10457.12 67 -14905.24 -8905.22
25 -15176.80 -10555.61 68 -14964.33 -8812.69
26 -15242.18 -10506.06 69 -14932.75 -8778.06
27 -15299.77 -10457.53 70 -14900.89 -8751.43
28 -15331.83 -10440.35 71 -14893.03 -8723.55
29 -15353.15 -10405.11 72 -14866.87 -8706.71
30 -15430.71 -10343.63 73 -14871.95 -8647.40
31 -15486.09 -10287.60 74 -14868.08 -8614.80
32 -15536.70 -10248.89 75 -14872.36 -8565.29
33 -15571.61 -10252.21 76 -14784.92 -8589.69
34 -15618.21 -10208.20 77 -14731.82 -8588.31
35 -15666.76 -10229.69 78 -14702.28 -8570.28
36 -15678.98 -10195.86 79 -14671.65 -8558.25
37 -15725.12 -10128.06 80 -14569.93 -8592.18
38 -15740.35 -10139.92 81 -14472.30 -8624.91
39 -15815.92 -10037.05 82 -14356.66 -8650.15
40 -15773.78 -10022.65 83 -14312.97 -8566.67
41 -15744.85 -10007.91 84 -14210.34 -8599.10
42 -15743.00 -9987.72 85 -14111.91 -8629.43
43 -15724.44 -9959.56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου κοινότητας Στίβου, θέσεις Στίβος Δ (φ.χ. ΓΥΣ, κ. 1:5000, αρ. 3480.4, 3480.6)

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ
Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 -14430.80 -10882.70 32 -14380.50 -11929.60
2 -1412.50 -10940.10 33 -14395.10 -11903.40
3 -14382.60 -11008.80 34 -14414.00 -11874.70
4 -14384.10 -11801.00 35 -14442.50 -11855.50
5 -14325.40 -11136.60 36 -14465.40 -11825.70
6 -14301.30 -11219.40 37 -14485.10 -11803.20
7 -14273.00 -11274.40 38 -14496.30 -11771.00
8 -14250.70 -11320.70 39 -14514.60 -11743.20
9 -14220.00 -11347.50 40 -14525.00 -11717.60
10 -14187.50 -11369.50 41 -14542.20 -11691.30
11 -14155.00 -11391.00 42 -14569.70 -11167.10
12 -14142.30 -11431.60 43 -14591.10 -11649.80
13 -14149.10 -11468.70 44 -14605.80 -11612.40
14 -14193.80 -11507.50 45 -14617.60 -11579.00
15 -14195.10 -11560.40 46 -14630.40 -11545.70
16 -14189.40 -11581.80 47 -14627.50 -11519.30
17 -14188.60 -11625.10 48 -14606.20 -11480.00
18 -14179.70 -11650.50 49 -14614.50 -11431.50
19 -14195.20 -11669.00 50 -14651.60 -11413.20
20 -14171.00 -11698.60 51 -14692.20 -11396.10
21 -14160.50 -11720.40 52 -14705.10 -11350.30
22 -14175.10 -11739.70 53 -14712.50 -11300.00
23 -14185.00 -11760.20 54 -14739.70 -11281.80
24 -14203.30 -11772.50 55 -14789.30 -11236.50
25 -14206.50 -11807.30 56 -14830.60 -11205.70
26 -14223.80 -11820.80 57 -14875.00 -11164.10
27 -14232.60 -11865.40 58 -14921.60 -11093.60
28 -14237.40 -11905.70 59 -14814.40 -11016.20
29 -14271.70 -11930.70 60 -14714.10 -10950.40
30 -14300.00 -11954.80 61 -14645.20 -10917.50
31 -14342.40 -11934.10 62 -14565.00 -10900.00

Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου κοινότητας Όσσας, θέσεις Όσσα Α και Όσσα Γ ή Κουρί (φ.χ. ΓΥΣ, κ. 1:5000, αρ. 34369.4, 3369. 6,3460. 3,3460.5

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ
Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 -21075.09 11412.63 46 19404.18 9120.31
2 -21017.30 11410.83 47 19316.71 9104.61
3 -21015.94 11282.63 48 19280.82 9276.03
4 -21042.62 11140.12 49 19255.00 9416.48
5 -21059.26 11013.77 50 19297.78 9513.07
6 20977.28 10786.00 51 19233.19 9553.93
7 20941.17 10486.12 52 19180.57 9607.31
8 20865.16 10225.15 53 19230.05 9835.42
9 20646.13 10149.85 54 19235.42 9890.43
10 20576.87 10000.89 55 19325.90 9898.14
11 20488.47 9827.09 56 19345.86 9917.68
12 20472.00 9800.00 57 19365.84 9926.73
13 20648.50 9733.00 58 19444.17 9999.91
14 20445.00 9686.50 59 19339.48 10086.27
15 20447.00 9601.00 60 19242.73 10235.65
16 20463.50 9585.50 61 19215.34 10319.79
17 20481.50 9573.00 62 19188.01 10377.13
18 20469.00 9548.50 63 19166.40 10557.88
19 20460.00 9519.00 64 19141.83 10718.22
20 20455.00 9462.50 65 19147.31 10774.04
21 20420.50 9401.00 66 19219.14 10935.60
22 20421.00 9379.00 67 19245.10 11128.46
23 20441.50 9379.50 68 19234.97 11270.44
24 20500.00 9375.00 69 19240.95 11370.85
25 20542.40 9360.40 70 19240.12 11470.65
26 20500.00 9274.00 71 19336.81 11517.27
27 20492.60 9246.60 72 19452.20 11522.93
28 20500.00 9224.00 73 19540.66 11495.53
29 20580.40 9193.80 74 19610.25 11498.89
30 20682.80 9206.40 75 19665.99 11440.22
31 20717.60 9173.60 76 19729.26 11407.76
32 20534.20 9097.20 77 19862.51 11386.87
33 20344.20 9054.60 78 19910.87 11315.58
34 20249.40 8980.40 79 19960 11330.49
35 20165.00 8966.00 80 20058.50 11305.51
36 20045.00 8824.00 81 20086.42 11249.38
37 19923.40 8679.40 82 20161.86 11234.35
38 19811.80 8896.60 83 20220.83 11333.08
39 19828.20 9148.20 84 20390.32 11381.67
40 19793.10 9155.70 85 20509.87 11492.54
41 19711.60 9154.01 86 20659.49 11571.69
42 19683.43 9229.45 87 20851.20 11525.92
43 19629.88 9250.33 88 21037.11 11474.95
44 19566.51 9192.68 89 21066.54 11462.21
45 19488.61 9149.00

Συμπηρωματική κήρυξη - επανοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου κοινότητας Όσσας, θέση Όσσα Β ή Βουνό Κολοκοτρώνη (φ.χ. ΓΥΣ, αρ. 3369.5)

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ
Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14814.80 10509.40 20 14135.60 9964.20
2 14880.00 10514.00 21 14000.00 10072.00
3 14869.40 10440.20 22 13974.20 10149.80
4 14920.20 10410.40 23 13983.60 10200.00
5 14971.60 10393.80 24 14048.40 10253.60
6 15040.80 10411.60 25 14170.00 10281.40
7 15070.00 10320.00 26 14183.40 10345.20
8 15070.00 10216.40 27 14196.20 10450.00
9 15084.40 10024.20 28 14291.60 10569.40
10 15124.20 10025.80 29 14305.00 10650.80
11 15091.80 10042.00 30 14419.40 10613.60
12 15024.40 10041.60 31 14455.20 10696.20
13 14798.00 10000.00 32 14525.80 10695.40
14 14753.20 9978.40 33 14563.00 10635.00
15 14653.60 9898.20 34 14630.60 10627.80
16 14560.40 9828.80 35 14682.40 10576.20
17 14473.80 9811.00 36 14712.20 10476.40
18 14431.20 9742.60 37 14769.60 10464.60
19 14206.00 9946.40

Συμπληρωματική κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Λαχανά (φ.χ. ΓΥΣ, αρ. 3359.4)

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ
Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17821.80 24460.60 49 18000.00 22614.00
2 17861.40 24429.80 50 17950.80 22618.20
3 17898.60 24373.20 51 17894.20 22598.80
4 17925.20 24340.40 52 17814.40 22624.40
5 17938.00 24299.60 53 17725.80 22595.20
6 17977.40 24280.00 54 17626.60 22561.80
7 18012.80 24234.20 55 17500.00 22579.00
8 18059.60 24188.40 56 17394.40 22568.60
9 18104.00 24176.60 57 17272.60 22546.40
10 18164.40 24172.00 58 17226.20 22571.00
11 18211.20 24168.80 59 17167.80 22562.20
12 18275.80 24172.20 60 17150.00 22587.60
13 18383.60 24150.40 61 17127.60 22636.00
14 18476.40 24098.60 62 17126.40 22672.40
15 18500.00 24064.00 63 17188.20 22717.80
16 18567.20 24031.20 64 17222.00 22798.20
17 18658.60 23975.80 65 17188.20 22886.40
18 18716.40 23929.60 66 17198.40 22928.00
19 18773.00 23868.00 67 17187.20 22973.60
20 18801.80 23843.40 68 17202.60 23055.80
21 18839.60 23846.20 69 17233.00 23112.40
22 18890.20 23837.80 70 17230.20 23191.60
23 18937.40 23834,.20 71 17294.40 23209.00
24 18969.60 23801.60 72 17372.60 23297.20
25 19000.00 23768.00 73 17436.20 23264.40
26 19062.20 23731.40 74 17426.40 23340.80
27 19097.40 23684.60 75 17440.00 23432.60
28 19142.80 23643.20 76 17467.80 23477.40
29 19210.60 23650.00 77 17484.60 23458.60
30 19222.40 23479.80 78 17469.20 23597.20
31 19238.60 23301.60 79 17469.40 23642.40
32 19131.20 23282.20 80 17478.00 23722.60
33 19000.00 23290.00 81 17477.60 23750.80
34 18895.60 23305.40 82 17500.00 23816.00
35 18851.40 23268.80 83 17519.80 13870.20
36 20045.00 23219.60 84 17534.60 23923.60
37 18768.00 23178.40 85 17534.20 23972.40
38 18760.80 23136.00 86 17540.40 24035.80
39 18719.60 23094.20 87 17562.80 24088.60
40 18644.40 23037.20 88 17565.20 24146.40
41 18660.80 22935.40 89 17564.00 24182.60
42 18574.20 22898.60 90 17594.40 24204.20
43 18476.60 22846.20 91 17632.20 24225.80
44 18390.20 22817.00 92 17670.00 24256.00
45 18320.40 22733.80 93 17677.80 24310.40
46 18234.00 22682.20 94 17699.60 24360.20
47 18152.60 22657.40 95 17725.00 24392.60
48 18085.20 22683.60 96 17762.80 24401.00

Συμπληρωματική κήρυξη - επανοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου κοινοτήτων Σχολαρίου και Νικομηδινού, θέση Μεσαίος Λόφος - Τούμπα Λουκά (φ.χ. ΓΥΣ, αρ. 3480.3,3480.4).

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ
Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 -17060.33 -9823.02 31 -18050.00 -10951.00
2 -17010.86 -9834.13 32 -18139.80 -10689.60
3 -16963.16 -9877.64 33 -18105.38 -10675.24
4 -16922.66 -9922.13 34 -118125.31 -10470.79
5 -16872.77 -9970.04 35 -18147.45 -10267.94
6 -16886.18 -9976.21 36 -18126.65 -10266.59
7 -16857.56 -10056.48 37 -18139.85 -10093.36
8 -16889.99 -10067.81 38 -18065.29 -10022.93
9 -16861.97 -10144.67 39 -17999.82 -9989.48
10 -16875.40 -10167.00 40 -17945.31 -9943.40
11 -16815.80 -10340.40 41 -17911.09 -9933.08
12 -16866.20 -10370.60 42 -17850.87 -9926.02
13 -16898.00 -10424.20 43 -17806.64 -9912.92
14 -16938.60 -10439.80 44 -17774.96 -9912.92
15 -16925.20 -10494.00 45 -17781.21 -9812.37
16 -16897.40 -10576.40 46 -17743.36 -9787.86
17 -17037.60 -10622.80 47 -17679.93 -9776.41
18 -17025.20 -10660.20 48 -17590.78 -9796.81
19 -17169.00 -10704.60 49 -17500.10 -9852.62
20 -17172.00 -10701.00 50 -17406.82 -9904.63
21 -17316.40 -10750.80 51 -17372.38 -9888.11
22 -17307.60 -10784.20 52 -17334.93 -9864.59
23 -17448.20 -10832.40 53 -17308.04 -9827.45
24 -17451.20 -10824.00 54 -17259.37 -9795.16
25 -17595.40 -10874.80 55 -17244.73 -9776.40
26 -17602.00 -10856.20 56 -17198.33 -9777.90
27 -17743.80 -10903.60 57 -17156.51 -9769.80
28 -17746.80 -10912.40 58 -17130.05 -9742.66
29 -17887.60 -10960.20 59 -17098.84 -9738.33
30 -17906.40 -10903.80 60 -17092.76 -9788.54

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Όσσα Α, στα νότια του οικισμού Όσσας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Όσσα
Βρίσκεται στα νότια όρια της Όσσας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Όσσα Β ή "Βουνό Κολοκοτρώνη"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

Περί τα 2 χλμ. Δ-ΒΔ του οικισμού Γαλήνη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Όσσα Γ ή Κουρί
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Όσσα
λόφος "Κουρί", Β του οικισμού Όσσα, αρ. αγροτ. 152, 627, 659, 896, 860
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην κοινότητα Στίβου (Στίβος Α, Β, Γ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
Στίβος
Η περιοχή στα ΒΔ του σύγχρονου οικισμού
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην κοινότητα Στίβου (Στίβος Δ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
Στίβος
Η περιοχή στα Ν - ΝΔ του σύγχρονου οικισμού
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Μεσαίο Λόφο ("Τούμπα Λούκα")
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Σχολάριον
Μεσαίος Λόφος ("Τούμπα Λούκα"), 2 χιλ. Ν από το Σχολάρι και 2 χιλ. Β από το Νικομηδινό
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Μεσαίο Λόφο ("Τούμπα Λούκα")
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Μεσαίος Λόφος ("Τούμπα Λούκα"), 2 χιλ. Ν από το Σχολάρι και 2 χιλ. Β από το Νικομηδινό
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα "Παλιόκαστρο" Λαχανά
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΧΑΝΑ
Λαχανάς
ύψωμα "Παλιόκαστρο", 1 χλμ δυτικά του χωριού Λαχανάς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τμήματα Κτιρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι