Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 1221/29-4-2002 - ΦΕΚ 428/Δ/24-5-2002
Τίτλος ΦΕΚ
Καθορισμός ζωνών ιδιαιτέρου κάλλους που περιβάλλουν στοιχεία, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τόπων ή ζωνών προστασίας, παραδοσιακών συνόλων, μεμονομένων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων, στοιχεία πολεοδομικού εξοπλισμού και φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της πόλης Νάουσας του Ν. Ημαθίας.
Κείμενο
" 1. Καθορίζουμε ως ζώνη ιδιαιτέρου κάλλους που περιβάλλει ή εφάπτεται στοιχείων πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς την κοίτη και τις όχθες του ποταμού Αραπίτσα, που περιλαμβάνονται εντός του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της πόλης.
Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες, κιόσκια, κ.ά. Κοινόχρηστοι και μη χώροι, που εφάπτονται στις όχθες του ποταμού καθώς και τα μέτωπα των κτιρίων προς τον ποταμό, όπως φαίνονται στο συνημμένο χάρτη σε κλίμακα 1:2000, ο οποίος θεωρήθηκε από την οικεία Δνση του ΥΜΑΘ και αντίγραφο αυτού σε σμίκρυνση συνοδεύει την παρούσα.
2. Καθορίζουμε ως τόπους ή ζώνες προστασίας παραδοσιακών συνόλων τις παρακάτω περιοχές οι οποίες φαίνονται στο συνημμένο χάρτη σε κλίμακα 1:2000, ο οποίος θεωρήθηκε από την οικεία Διεύθυνση του Υ.ΜΑ.Θ. και αντίγραφο αυτού σε σμίκρυνση συνοδεύει την παρούσα απόφαση, δηλαδή:
α. Περιοχή Αλωνιών και συγκεκριμένα τα μέτωπα των κτιρίων επί των οδών :
i. Ανταρτών και πλατείας Αλωνιών.
Ii. Αγίου θεοφάνους
iii. Χατζηκαρκούτα έως την οδό Τσάμη Καρατάσου.
Iv. Αγ. Παρασκευής έως την οδό Ανταρτών.
Ν. Κατράνιτσας
νi. Αγγ. Γάτσου (από Τσάμη Καρατάσου έως την πάροδο Γάτσου).
Vii. Όλοι οι πεζόδρομοι της περιοχής Αλωνιών
νii. Γαρέφη έως Αγ. Αθανασίου
ix. Δεληδήμου.
β. Περιοχή Μεταμόρφωσης και συγκεκριμένα τα μέτωπα των κτιρίων επί των οδών:
i. Σωφρονίου (από Περδικάρη έως πέρατος)
ii. Πλατεία Μεταμορφώσεως και όλοι οι πεζόδρομοι που συμβάλλουν σ' αυτή.
iii. Πατριάρχου Αθηναγόρα
iv. Π. Μελά απ' αρχής έως Αγ. Νικολάου
ν. Υπαπαντής
νi. Ρ. Φεραίου έως Παπαγιώργη.
νii. Χρ. Περδικάρη (από Σωφρονίου έως Αριστοτέλους) και η πάροδος αυτής, νiii. Αγ. Τριάδος, ix. Πλατεία Αγ. Τριάδος, γ. Τα μέτωπα των κτιρίων επί των οδών: i. Μ. Αλεξάνδρου (από αρχής έως Μπιγκάνου). ii. Αιμιλίου Βεάκη.
iii. Βασ. Κων/νου (από Βασ. Φιλίππου έως Καμπίτη). iν. Πάροδος Μιχαήλ Λογίου.
3. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα κτίρια που αναφέρονται στο συνημμένο κατάλογο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της παρούσας απόφασης, για τους ειδικούς λόγους, που αναφέρονται για το καθένα απ' αυτά στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα, τους γενικούς όρους της αιτιολογικής έκθεσης και με βαθμό προστασίας που αντιστοιχεί στο καθένα και αναφέρεται επίσης στον οικείο πίνακα του ιδίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α', η ανάλυση των οποίων είναι η εξής:

α. Βαθμός Προστασίας Α'.

Τα κτίρια, συγκροτήματα ή ζώνες, με βαθμό προστασίας Α' διατηρούνται ως έχουν. Επιτρέπονται ελάχιστες, εσωτερικές κυρίως επεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα του κτιρίου, συγκροτήματος ή ζώνης. Κατά τις επεμβάσεις χρησιμοποιούνται όμοια ή συμβατά υλικά και χρώματα. Διατηρούνται οι χρήσεις που προβλέπονται από το οικείο Γ.Π.Σ. Κάθε αλλαγή χρήσης ή επέμβαση στα ως άνω περιβάλλοντα εγκρίνεται από το ΥΜΑΘ κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Β. Βαθμός προστασίας Β'.

Τα κτίρια, συγκροτήματα ή ζώνες με βαθμό προστασίας Β' διατηρούντα κελύφη και τα περιγράμματα τους είτε σε κάτοψη είτε σε όψη. Επιτρέπονται οι εσωτερικές επεμβάσεις και μετατροπές χωρίς να αλλοιώνεται το κέλυφος και κυρίως οι όψεις επί κοινοχρήστων χώρων. Ωσαύτως επιτρέπονται επεμβάσεις διορθωτικού χαρακτήρα στις όψεις και το κέλυφος. Κατά τις επεμβάσεις χρησιμοποιούνται υλικά και χρώματα παρόμοια ή συμβατά με τα υφιστάμενα. Η αλλαγή χρήσης και οι επεμβάσεις εγκρίνονται από το ΥΜΑΘ κατά την προδιαγραφόμενη διαδικασία.

γ. Βαθμός προστασίας Γ.

Τα κτίρια, συγκροτήματα ή ζώνες της κατηγορίας αυτής διατηρούν την όψη ή τις όψεις τους επί των κοινοχρήστων ή ακάλυπτων χώρων, οι οποίες κρίνονται ως ενδιαφέρουσες. Το υπόλοιπο κτίριο, μπορεί να κατεδαφισθεί και να κατασκευασθεί μετά ίδια ή διαφορετικά υλικά, μορφή και όγκο κατά τρόπο, που να εναρμονίζονται αισθητικά με το διατηρούμενο τμήμα. Επί των διατηρητέων όψεων επιτρέπονται ελάχιστες κατασκευαστικές και διασωστικές κυρίως επεμβάσεις. Η αλλαγή χρήσης των περιβαλλόντων αυτών εγκρίνεται από το ΥΜΑΘ κατά την προδιαγραφόμενη διοικητική διαδικασία.

4. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα παρακάτω στοιχεία του πολεοδομικού εξοπλισμού της πόλης, δηλαδή: α. Η Βρύση του Φόρου, β. Η Ξύλινη γέφυρα των Στουμπάνων. γ. Η βρύση της πλατείας Αλωνιών.
5. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα στοιχεία του φυσικού η ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της πόλης τα παρακάτω, δηλαδή:
α. Η πλατεία του Φόρου.
β. Ο Πλάτανος της Παναγίας.
γ. Ο πλάτανος της πλατείας Αλωνιών.
δ. Ο στραβός πλάτανος στην οδό Χατζηκουρκούτα και Αγ. Παρασκευής.
ε. Ο πλάτανος της Ευαγγελίστριας.
στ. Τα πεύκα της Πλατείας Μεταμόρφωσης.
6. Στα χαρακτηριζόμενα ανωτέρω στοιχεία αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής γενικότερα κληρονομιάς όπως αναφέρονται αναλυτικά απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους στοιχείων τους.
7. Επιτρέπεται η επισκευή και οι κάθε μορφής σωστικές επεμβάσεις εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρα του καθενός από τα παρακάτω αναφερόμενα πολιτιστικά στοιχεία. Ακόμα επιτρέπεται η εξάντληση των ισχυόντων συντελεστών στις περιπτώσεις όπου τούτο δεν εμποδίζεται από τον αντίστοιχο βαθμό προστασίας των κτιρίων ή ζωνών.
8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους επιγραφών και διαμορφώσεων στις όψεις των κτιρίων και στις ζώνες προστασίας. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση μικρών διαστάσεων, καλαίσθητων και στην ελληνική γλώσσα, που να πληροφορούν για τη χρήση των χώρων και να βοηθούν στον προσανατολισμό και στην κίνηση των διερχομένων.
9. Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες παρεμβάσεις εντός των ζωνών, των τόπων, των παραδοσιακών συνόλων και των κτιρίων καθώς και των υπολοίπων στοιχείων του περιβάλλοντος αυτού απαιτείται έλεγχος και γνωμοδότηση της οικείας πρωτοβάθμιας επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης (ΥΜΑΘ).
10. Για κάθε παρέμβαση στα ανωτέρω περιβάλλοντα απαιτείται η ανάλογη Οικοδομική ή Πολεοδομική Άδεια, για την έκδοση της οποίας ακολουθείται παγίως η παρακάτω διαδικασία, η οποία φαίνεται και στο διάγραμμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' της παρούσας, δηλαδή:
Α. Εκπόνηση Μελέτης.
Β. Υποβολή προς έγκριση στη οικεία Πολεοδομική Αρχή.
Γ. Έλεγχος πληρότητας φακέλου, προδιαγραφών μελέτης και εξασφάλιση των εγκρίσεων, όταν και όπου αυτές απαιτούνται, από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
Δ. Αποστολή του φακέλου στην αρμόδια ΕΠΑΕ προς γνωμάτευση επί των προτάσεων της Μελέτης.
Ε. Υποβολή του φακέλου της μελέτης μαζί με τις εγκρίσεις των συναρμοδίων Υπηρεσιών και το πρακτικό της ΕΠΑΕ που περιέχει τη γνωμάτευση στο ΥΜΑΘ προς έγκριση.
ΣΤ. Επιστροφή του φακέλου από το ΥΜΑΘ με την έγκριση, υπόλοιπος έλεγχος και έκδοση της κατά νόμου Οικοδομικής άδειας.
Ζ. Μετά το πέρας των προβλεπομένων από τη μελέτη εργασιών πραγματοποιείται υποχρεωτικά αυτοψία είτε από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΜΑΘ, είτε κατόπιν εξουσιοδοτικής εντολής αυτής από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή και χορηγείται έγκριση για την τελική θεώρηση.
11. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί το ένδικο μέσο της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας».
12. Κάλυψη Δαπάνης: Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α ".


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α Ο.Τ. Διεύθυνση Φερόμενη ιδιοκτησία Αιτιολόγηση και Παρατήρηση Βαθμός προστασίας Χρονολογία

22 Γ. 166 Ιερός Ναός Αγ. Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Πύργος (καμπαναριό) εξαγωνική Α' 1868
Γεωργίου (αυλή του ναού) κάτοψη κατασκευασμένος από λαξευτό
πωρόλιθο που διαιρείται καθ ' ύψος σε 4 ζώνες.
Οι γωνιακοί λίθοι εξέχουν και παρουσιάζουν
διακοσμητικές ζώνες που κοσμούν το κατασκεύασμα.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
23-11-2009

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου (αυλή του ναού)
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσα
Ανατολικός τομέας της Νάουσας κοντά στην είσοδο της
Φυσικοί Χώροι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι