Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 60586/4260/7-9-1989 - ΦΕΚ 587/Δ/25-9-1989
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" 1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στην κοινότητα Μεσοχωρίου, Επαρχία Πυλίας του Ν. Μεσσηνίας, όπως φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο σχετικό πρωτότυπο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1: 100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 60586 /1989 πράξη του, ακριβές αντίγραφο του οποίου αναρτάται στην Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών, Τμήμα Αρχείου Σχεδίων του ΥΠΕΧΩΔΕ επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του.
3. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, η εσωτερική διαρρύθμιση καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του.
4. Επιτρέπεται η προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος του διατηρητέου κτιρίου μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, εφόσον δεν παραβλάπτεται το κτίριο και ο χώρος που το περιβάλλει.
5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων στο διατηρητέο κτίριο. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για την χρήση των χώρων του κτιρίου.
6. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία στο εξωτερικό και εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο του, καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών, απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο Δημοτικού Σχολείου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Μεσοχωρίου
Μεσοχώριον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας