Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54779/3307/17-10-2001 - ΦΕΚ 1481/Β/31-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων του δήμου Ελευθερών και του Δήμου Ελευθερουπόλεως στο νομό Καβάλας.
Κείμενο
"Κηρύσσονται εξ αρχής ή επανοριοθετούνται ως αρχαιολογικοί πέντε χώροι στο Δήμο Ελευθερών και στο Δήμο Ελευθερουπόλεως νομού Καβάλας, για την καλύτερη προστασία των εκεί ευρισκομένων αρχαιοτήτων, ως ακολούθως :

Α. Δήμος Ελευθερών - Δ. Δ. Φωλεάς.

Ύψωμα Γραμμένη Πέτρα στο όρος Σύμβολο, επί του οποίου βραχογραφήματα. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3469.7, 3479.1) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5, 6, 7,8,9,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

Συντεταγμένες ορίων κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στη θέση "Γραμμένη Πέτρα" Φωλεάς

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 13188 6236
2 13492 6246
3 13708 5613
4 13664 5283
5 13245 5073
6 12969 5210
7 12952 5573
8 13048 5764
9 13015 6045
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3469/7 & 3479/1.

Β. Δήμος Ελευθερών - Δ. Δ. Μυρτόφυτου.

Θέση Σεϊντή Βρύση Μυρτόφυτου στο όρος Σύμβολο. Σπήλαιο με χρήση στη Ρωμαϊκή περίοδο. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 :5000 (αρ. 3469.6) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 1, στα οποία αντιστοιχούντα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα:

Συντεταγμένες ορίων κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στη θέση "Σεϊντή Βρύση" Μυρτόφυτου

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 19.377 10.572
2 19.747 10.334
3 19.650 10.006
4 19.090 9.700
5 18.931 10.207
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3469/6.

Γ. Δήμος Ελευθερών - Δ. Δ. Ελευθερών.

Περιοχή στο όρος Σύμβολο, από την θέση Κουμού Λόφος Ελευθερών μέχρι την θέση Κουτσικάρι Μέλισσας, εν μέρει εμπίπτουσα και στο Δ.Δ. Μεσιάς του Δήμου Πιερέ ων, όπου εκτεταμένο νεκροταφείο της Ύστερης Αρχαϊκής - Κλασικής περιόδου. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3469.6, 3469.4. 3560.3) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,........ 12,13,14,15,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

Συντεταγμένες ορίων κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στη θέση "Κουμού Λόφος" Ελευθερών & "Κουτσικάρι" Μέλισσας

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -20.068 13.260
2 -19.903 12.717
3 -19.948 12.540
4 -19.790 12.192
5 -20.174 12.070
6 -20.750 11.298
7 20.041 10.664
8 19.648 10.702
9 19.600 11.017
10 19.931 11.273
11 19.942 11.752
12 20.702 12.313
13 21.051 12.490
14 -21.009 12.680
15 -20.563 12.864
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου (Σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15):
ΚΑΒΑΛΑΣ (φ=40 45' και λ=0 45' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3560/3.

Κέντρο φύλλου χάρτου (Σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13):
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (φ=40 45' και λ=0 15' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3469/6 & 3469/4.

Δ. Δήμος Ελευθερών - Δ. Δ. Νέας Ηρακλείτσας.

Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη (Υ.Α. αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/68159/3413/4.12.1979 - ΦΕΚ 93/Β/ 31.1.1980) και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση Αετοπλαγιά Ν. Ηρακλείτσας επί του όρους Σύμβολο, όπου το σπήλαιο των Νυμφών με ευρήματα προϊστορικών και πρώιμων ιστορικών χρόνων. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3561.3) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, ακτογραμμή, 11,12,13,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

Συντεταγμένες ορίων κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στη θέση "Αετοπλαγιά" Ν. Ηρακλείτσας.

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -11.50 12.250
11 -11.543 11.487
12 -11.845 11.775
13 -11.776 12.087
---------------------------------------------------------------------------------

Ε. Δήμος Ελευθερών - Δ.Δ. Ν. Ηρακλείτσας και Δήμος Ελευθερουπόλεως - Δ.Δ. Κοκκινοχώματος.

Περιοχή στο όρος Σύμβολο, η οποία περιλαμβάνει την θέση Σιτζάκ Ντερέ Ν. Ηρακλείτσας, όπου δύο πύργοι Κλασικής - Ελληνιστικής περιόδου, την θέση Βουλγαρικά Κανόνια ή Πυροβολείο Κοκκινοχώματος, όπου νεκροταφείο Ελληνιστικής περιόδου και την θέση Οχυρό Κοκκινοχώματος, όπου εγκατάσταση βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 3550.8, 3560.2) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3, 4,5,6,7,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα:

Συντεταγμένες ορίων κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στις θέσεις "Σιτζάκ Ντερέ" Ν. Ηρακλείτσας, "Βουλγάρικα Κανόνια" ή "Πολυβολείο" και "Οχυρό" Κοκκινοχώματος

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
--------------------------------------------------------------------------------
1 -13.373 17.619
2 -13.198 17.455
3 -13.173 16.485
4 -13.733 16.410
5 -14.067 16.563
6 -14.337 17.216
7 -14.071 17.461
---------------------------------------------------------------------------------
Κέντρο φύλλου χάρτου (Σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15):
ΚΑΒΑΛΑΣ (φ=40 45' και λ=0 45' απ' Αθηνών)
Σχετικά φύλλα 1: 5.000 της ΓΥΣ: 3550 και 3560/2.

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/1981)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαίο Νεκροταφείο από τη θέση Κουμού Λόφος Ελευθερών μέχρι τη θέση Κουτσικάρι Μέλισσας
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΙΕΡΕΩΝ
Μεσιάς

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο Νεκροταφείο από τη θέση Κουμού Λόφος Ελευθερών μέχρι τη θέση Κουτσικάρι Μέλισσας
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Ελευθερών

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στις θέσεις Σιτζάκ Ντερέ Ν. Ηρακλείτσας, Βουλγαρικά Κανόνια ή Πυροβολείο και Οχυρό Κοκκινοχώματος
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κοκκινοχώματος

Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στις θέσεις Σιτζάκ Ντερέ Ν. Ηρακλείτσας, Βουλγαρικά Κανόνια ή Πυροβολείο και Οχυρό Κοκκινοχώματος
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Νέας Ηρακλίτσης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Οικιστικά Σύνολα
Βραχογραφήματα στο ύψωμα Γραμμένη Πέτρα
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Φωλεάς

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Νυμφών στη θέση Αετοπλαγιά
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Νέας Ηρακλίτσης

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο στη θέση Σεϊντή Βρύση
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Μυρτοφύτου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις