Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 2258/4-2-1966 - ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως κηρυχθούν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι:
1) H? Περιφερείας Aρχαιοτήτων:
α) Tο κωδωνοστάσιον της παλαιάς Eνετικής εκκλησίας "Aνουντσιάτα" εν Κερκύρα.
Β) H παλαιά ενετική οικία εν Κερκύρα (οδός Θεμ. Κοτάρδου 41) με την επάλληλον τοξωτήν κιονοστοιχίαν.
Γ) H εν Κερκύρα (οδός Πανελληνίου 3) ενετική θύρα.

2) ΙΕ? Περιφερείας Αρχ/των:
Ο ναός του Αγίου Νικολάου εις τον λιμένα Θάσου παρά το Μουσείον και εις τον χώρον της Αρχαίας Αγοράς.

3) ΙΘ? Περιφερείας Αρχαιοτήτων:
α) Ο ναός των Αγίων Σαράντα εις Άλινδα Λέρου.
Β) Το μονύδριον του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Αυλακιώτη εις το Πέδι Σύμης.

4) 3ης Περιφερείας Bυζαντινών Aρχαιοτήτων:
Tα εν Σταυρώ Κερκύρας λείψανα οικίας γνωστής ως Λόντζας του Λούβρου.

5) 4ης Περιφερείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:
Α) Ο ναός του Αγίου Γεωργίου εις Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου Κρήτης.
Β) Ο ναός του Ευαγγελισμού εν Ναούση Πάρου.
Γ) Ο ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου - Μονοστράτου εν τω αυτώ ως άνω χωρίω.
Δ) Ο ναός Θεοσκεπάστου εν Ναούση Πάρου.
Ε) Ο ναός Παναγίας του Χριστού εν τω αυτώ ως άνω χωρίω.
Στ) Ο ναός Αγίου Νικολάου εν τω αυτώ ως άνω χωρίω.
Ζ) Ο ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εν τω αυτώ χωρίω.
Η) Ο ηρειπωμένος με λείψανα τοιχογραφιών παρά τον ναόν Παναγίας του Χριστού εις το αυτό ως άνω χωρίον.
Θ) Η μεσαιωνική θολωτή πύλη (βόλτο), η είσοδος της παλαιάς κωμοπόλεως της Ναούσης Πάρου.
Ι) Ομοία ως άνω πύλη παρά τον ναόν Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εν Ναούση Πάρου.
Ια) Τα θολωτά διαβατικά (βόλτα) παρά τον λιμένα Ναούσης εν Πάρω.

6) Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων:
α) Το αρχοντικόν Δημητρίου Σβάρτς εις τα Αμπελάκια Θεσσαλίας.
Β) Το αρχοντικόν Κων/νου Τζουρά, ιδιοκτησίας σήμερον Δημ. Τζουρά εν Σιατίστη.
Γ) Το αρχοντικόν του Νικολάου και της Δέσπως Μαλιόγκα, εν Σιατίστη.

Επίσης αποφασίζει όπως κηρυχθούν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα εξής:
α) Η Μονή της Αγίας Τριάδος, όπου το αρχαίον περίκεντρον κτίσμα (θόλος) παρά το χωρίον Τράπεζα Αιγιαλείας.
Β) Η Μονή του Αγίου Νικολάου παρά το αυτό ως άνω χωρίον.
Γ) Ο Ταξιάρχης Καλυβίων παρά την Κάρυστον.
Δ) Τα γεωμετρικής εποχής ερείπια επί της Όχης εν Ευβοία τα γνωστά ως Δρακόσπιτα.
Ε) Η αρχαϊκή οικία παρά το χωρίον Τσου Τσουντέι της περιοχής Καρύστου, εις τους πρόποδες του λόφου, όπου το κάστρον Άρμενον.

Β? Αρχαιολογικοί Χώροι:
1) Β? Περιφέρειας Αρχαιοτήτων:
α) Ολόκληρος ο όρμος του Αγ. Νικολάου παρά τον λόφον του Θορικού.
Β) Ο λόφος "Κολώνες" εν Σαλαμίνι επί του οποίου διατηρούνται λείψανα κυκλοτερούς κτηρίου και τείχος του Δ' αιώνος π.Χ. οριζόμενος προς Β. υπό αγρού ιδιοκτησίας κληρονόμων Ευαγγέλου Βασιλείου ή Μιχαήλ Βιλλιώτου, προς Ν. υπό της θαλάσσης, προς Α. υπό του αγροκτήματος κληρονόμων Ευαγγέλου Βασιλείου και προς Δ. υπό του "κόκκινου χωραφιού" ιδιοκτησίας κληρονόμων Ευάγγελου Βασιλείου.
Γ) Ολόκληρον το ύψωμα επί του οποίου ευρίσκεται ο ναός της Αφαίας εν Αιγίνη.
Δ) Το ιερόν του Ποσειδώνος εν Καλαυρεία με ζώνην προστασίας πλάτους 300 μ. πέριξ του Ναού.
Ε) Ο χώρος του αρχαίου λατομείου εις Λεοντί Αιγίνης οριζόμενος προς Δ. υπό αμπελώνων Αθ. Λορέντζου και Χαρ. Ευαγγελίου, προς Β. υπό της παραλιακής οδού, προς Α. υπό των οικοπέδων Πολυχρ. Μπακομήτρου και Θωμά Ροδάκη και προς Ν. υπό του κτήματος Πολ. Μπακομήτρου.

6) Κ? Περιφερείας Αρχαιοτήτων:
α) Η μεταξύ των ακρωτηρίων Λέοντος και Ξαμμιδούρι περιοχή του Ασκληπιείου του Λεβήνος συμπεριλαμβανομένων των "ξενώνων" και της βασιλικής του Αγ. Ιωάννου.
Β) Η περιοχή του ανακτόρου και των οικιών Κάτω Ζάκρου Σητείας.

7) ΚΑ? Περιφέρειας Αρχαιοτήτων:
α) Το σπήλαιον Λερά εις Σταυρόν Ακρωτηρίου Κρήτης.
Β) Το Κουμαρόσπηλιο Ακρωτηρίου Κρήτης.
Γ) Το Σπήλαιον Πλατυβόλας παρά το χωρίον Σκουραχλάδα Κεραμών εν Κρήτη.

2) Θ? Περιφερείας Aρχαιοτήτων:
α) Η χερσόνησος "Τραχήλη" παρά την νότιαν ακτήν του όρμου Σκροπονερίου Βοιωτίας.
Β) Η μυκηναϊκή ακρόπολις του Γκλα Κωπαΐδος, με ζώνην προστασίας πέριξ τον μεταξύ ταύτης και της περιφερειακής οδού χώρον.
Γ) O χώρος του λιμένος της Aυλίδος μετά των πέριξ λόφων όπου διατηρούνται λείψανα αρχαίων.

3) Δ? Περιφερείας Αρχαιοτήτων:
Νομός Ημαθίας:
1) Οι κατά τας εξόδους της Βεροίας προς Πιερίαν αφ' ενός και προς Θεσσαλονίκην αφ' ετέρου τύμβοι.
2) Ο μεταξύ Ναούσης, Κοπανού και Λευκαδίων αρχαιολογικός χώρος.
3) Οι μακεδονικοί τάφοι και τύμβοι περί τον Κοπανόν και τα Λευκάδια.
4) Οι προϊστορικοί συνοικισμοί της Μεγάλης Τούμπας και της Μικράς Τούμπας παρά την Νέαν Νικομήδειαν.
5) Η εν θέσει Ρουντίνα Επισκοπής περιοχή.
6) Οι παρά την Λυκογιάννην δύο προϊστορικοί συνοικισμοί.
7) Οι παρά το Αγγελοχώριον και Πολυπλάτανον προϊστορικοί συνοικισμοί.
8) Ο αρχαιολογικός χώρος Τριλόφου.
9) Ο αρχαιολογικός χώρος Νέας Στενημάχου.
10) Ο μεταξύ Βεργίνης - Παλατιτσίων αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνων την ακρόπολιν, τους μακεδονικούς τάφους και το εκτεταμένον νεκροταφείον της πρωίμου εποχής του σιδήρου.
11) Ο παρά το Κάτω Ζερβοχώριον προϊστορικός συνοικισμός.
Νομός Κοζάνης:
1) Οι προϊστορικοί συνοικισμοί της Μεγάλης και της Μικρής Τούμπας της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου.
2) Ο λεγόμενος Μεγάλο Νησί προϊστορικός συνοικισμός της κοινότητος Γαλάνης.
3) Οι λεγόμενοι Μικρό Νησί και Τούμπα προϊστορικοί συνοικισμοί της κοινότητας Ακρινής.
4) Ο παρά την γέφυραν του Αλιάκμονος προϊστορικός συνοικισμός, ο λεγόμενος των Σερβίων.
5) Ο επί του υψώματος Αγίου Ελευθερίου Κοζάνης αρχαιολογικός χώρος.
6) Ο παρά τους Πύργους Εορδαίας αρχαιολογικός χώρος.
Νομός Καστορίας:
1) Ο εν θέσει Κρεπενή κοινότητος Μαυροχωρίου αρχαιολογικός χώρος.
2) Ο παρά το Άργος Ορεστικόν αρχαιολογικός χώρος "Παραμπέλα" ως και η θέση ένθα ανευρέθησαν μωσαϊκά δάπεδα.
Nομός Φλωρίνης:
1) O προϊστορικός συνοικισμός Aρμενοχωρίου.
2) Oι παρά την νοτίαν όχθην της Bεγορίτιδος προϊστορικοί συνοικισμοί Nησί και Tσαΐρια της Eκκλησίας.
3) Tο παρά τον Άγιον Παντελεήμονα (Πάτελι) νεκροταφείον της πρώιμης εποχής του Σιδήρου.
4) O κατά την δυτικήν πλευράν της νησίδος του Aγίου Aχιλλείου Πρέσπας αρχαιολογικός χώρος.

4) ΙΕ? Περιφερείας Αρχαιοτήτων:
α) Η θέσις "Γαϊδουρόκαστρο" της κοινότητας Καριανής Παγγαίου (Νεκροταφείον Γαληψού).
Β) Η θέσις "Ασπρη Αμμος" της Κοινότητας Ν. Περάμου (αρχαίον νεκροταφείον Οισύμνης).
γ) Ο λόφος "Καλέ Τσιφλίκ" κοινότητος Ν. Περάμου (τείχη και θέσις της πόλεως Ανακτορουπόλεως).
δ) Τα εις την περιοχήν της Κοινότητος Παραδείσου Καβάλας υπάρχοντα ερείπια τειχών και κτηρίων ρωμαϊκών χρόνων.

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Στο ΦΕΚ λανθασμένα σπήλαιο Πλατυβόλας και χωριό Σκουραχλάδα. Ο οικισμός "Πάτελι" έχει μετονομαστεί σε "Άγιος Παντελεήμων".
Τελευταία Ενημέρωση 26-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
[Νέα] Τούμπα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Ακρινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαϊκή οικία στους πρόποδες του λόφου του κάστρου "Άρμενον"
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΣΤΥΡΕΩΝ
Στύρων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο νεκροταφείο στον Άγιο Παντελεήμονα
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Αγίου Παντελεήμονος
Άγιος Παντελεήμων
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
Κοπανού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
Λευκαδίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Στενημάχου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Παλατιτσίων

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
Τριλόφου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος "Καλέ Τσιφλίκ" (τείχη και θέση της βυζαντινής πόλης Ανακτορουπόλεως)
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Νέας Περάμου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος "Παραμπέλα"
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργους Ορεστικού
Άργος Ορεστικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Αχιλλείου
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ
Αγίου Αχιλλείου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Ελευθερίου στο Δρέπανο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δρεπάνου

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Βεργίνης

Ισλαμικά Τεμένη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος γύρω από το ναό της Αφαίας
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Ζάκρου. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Ζάκρου
Κάτω Ζάκρος
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κέντρα Διοίκησης
Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού Ποσειδώνος
ΝΗΣΩΝ
ΠΟΡΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη χερσόνησο "Τραχήλη"
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
Λουκισίων (τ.Ανθηδώνας)

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Αυλίδος. Οι δύο λιμένες.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΥΛΙΔΟΣ
Παραλίας Αυλίδος

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στις θέσεις Γαϊδουρόκαστρο, Μεταλλείο και Πιθάρι
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στους Πύργους Εορδαίας
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΒΕΡΜΙΟΥ
Πύργων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχοντικό Κων/νου Τζουρά στη Σιάτιστα
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΟΪΟΥ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Σιατίστης
Σιάτιστα
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Νικολάου και Δέσπως Μαλιόγκα στη Σιάτιστα
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΟΪΟΥ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Σιατίστης
Σιάτιστα
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Σβαρτς στα Αμπελάκια, ιδ. Δημ. Μαύρου
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Αμπελακίων
Αμπελάκια
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Ενετική Θύρα στην οδό Πανελληνίου 3 στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Ερείπια γεωμετρικής εποχής ("Δρακόσπιτα") στο όρος Όχη
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Καρύστου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια γεωμετρικής εποχής ("Δρακόσπιτα") στο όρος Όχη
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Πλατανιστού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερειπωμένος ναός με τοιχογραφίες στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης
Νάουσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θολωτά διαβατικά (βόλτα) στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης
Νάουσα
Οικιστικά Σύνολα
Ι. Μονή Αγίας Τριάδος στην Τράπεζα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Τραπέζης
Τράπεζα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Νικολάου στην Τράπεζα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Τραπέζης

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μονοστράτου στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης
Νάουσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης
Νάουσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Σαράντα στα Άλινδα Λέρου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΛΕΡΟΥ


Άλινδα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ευαγγελισμού στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης
Νάουσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Θεοσκεπάστου στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης
Νάουσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης
Νάουσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας του Χριστού στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης
Νάουσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιάρχη στα Καλύβια
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Καλυβίων
Καλύβια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Μελισσουργακίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κωδωνοστάσιο Ενετικού Ναού "Ανουντσιάτα" (Καθολικός Ι. Ναός Ευαγγελιστρίας)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Κωδωνοστάσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα οικίας γνωστής ως "Λόντζας του Λούβρου" στο Σταυρό
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
Σταυρού

Αστικά Κτίρια
Λεοντί Αιγίνης (αρχαίο λατομείο)
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Λιμένας Θάσου. Ο Ναός του Αγίου Νικολάου.
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ

Θάσου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μακεδονικοί Τάφοι και Τύμβοι
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
Κοπανού

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Μακεδονικοί Τάφοι και Τύμβοι
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
Λευκαδίων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Μεγάλη Τούμπα στην Κοιλάδα
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Κοιλάδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλη Τούμπα στον Άγιο Δημήτριο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Αγίου Δημητρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλο Νησί (Γαλάνης) Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δρεπάνου
Γαλάνιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεσαιωνική θολωτή πύλη (βόλτο) στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης
Νάουσα
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Μεσαιωνική θολωτή πύλη (βόλτο) στη Νάουσα Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης
Νάουσα
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Μιαμού. Αρχαιολογικός χώρος Λέντας.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Μιαμούς
Λέντας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μικρή Τούμπα στον Άγιο Δημήτριο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Αγίου Δημητρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μονύδριο Ταξιάρχου Μιχαήλ Αυλακιώτη στο Πέδι Σύμης
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ


Πέδιον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μυκηναϊκή ακρόπολη Γλα Κωπαΐδος
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ
Κάστρου
Κάστρον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ν. Πέραμος. Η θέση "Ασπρη Άμμος" όπου το αρχαίο νεκροταφείο Οισύμνης.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Νέας Περάμου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ο εν θέσει Κρεπενή Αρχαιολογικός Χώρος
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
Μαυροχωρίου
Κρεπενή
Αρχαιολογικές Θέσεις
Όρμος Αγίου Νικολάου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Παλαιά ενετική οικία στην οδό Θεμ. Κοτάρδου 41 στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Αστικά Κτίρια
Παράδεισος. Ερείπια τειχών και κτηρίων ρωμαϊκών χρόνων. Τόπειρος.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Παραδείσου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Περιοχή Επισκοπής
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
Επισκοπής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Προϊστορικοί Συνοικισμοί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Συνοικισμοί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Συνοικισμοί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Λυκόγιαννης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Συνοικισμοί Μεγάλης και Μικράς Τούμπας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Νέας Νικομηδείας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός "Μικρό Νησί" Ακρινής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Ακρινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Συνοικισμός
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Αρμενοχωρίου
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αρμενοχωρίου
Αρμενοχώριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Νησί Εκκλησίας
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΑ
Βεγόρων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Σερβίων
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ
Σερβίων
Σέρβια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Τσαΐρια Εκκλησίας
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΑ
Βεγόρων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Σαλαμίνα. Λόφος Κολώνες
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αιαντείου
Αιάντειον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Κουμαροσπήλιο"
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Χωρδακίου
Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάν.Ερ/του Γουβερνέτου
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Λερά"
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Σαρακήνας
Σταυρός
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο με νεολιθικά ευρήματα
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ


Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τύμβοι
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροιας
Βέροια
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις