Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/53488/3221/24-1-2002 - ΦΕΚ 111/Β/31-1-2002
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού Χώρου Τσούκας Παλαιοκατούνας του Δήμου Φραγκίστας, Νομού Ευρυτανίας.
Κείμενο
" Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο τη περιοχή του λόφου Τσούκα Παλαιοκατούνας του Δήμου Φραγκίστας, Νομού Ευρυτανίας, για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας των εκεί εντοπισμένων αρχαιοτήτων.
Αναλυτικότερα, η κορυφή του λόφου, ο οποίος δεσπόζει του χωριού Τσούκα, περιβάλλεται από οχύρωση κλασσικών-ελληνιστικών χρόνων, η οποία κατά τόπους διατηρείται σε ύψος 8 δόμων (3,50 μ). Σώζονται επίσης μια πύλη του τείχους και δύο τετράπλευροι πύργοι του. Εντός του περιβόλου έχουν εντοπιστεί ορατά οικιστικά κατάλοιπα, τα οποία συνδέονται με τη χρήση του χώρου στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους.
Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ 1:5000, και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ, Ι,Κ,Λ,Μ-Α.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα :

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

Τα σημεία τα οποία ορίζουν την κήρυξη του κάστρου Τσούκας Παλαιοκατούνας ορίζονται από τα ζεύγη των συντεταγμένων που αναγράφονται στο πίνακα (Α) και τα εξής φυσικά όρια. Το σημείο Α από το κάτω πρανές στο τέλος του βράχου. Το σημείο Β από την αλλαγή κλίσης του εδάφους Τα σημεία ( Γ,Δ,Ε,Ζ ) από το κάτω πρανές όπου τελειώνουν τα απότομα βράχια.
Τα σημεία (Η,Θ ) πάρθηκαν στο τέλος ιδιοκτησιών του οικισμού. Τα σημεία (Ι,Κ) επί των υψηλότερων σημείων στους βράχους σε μικρότερα υψώματα.
Το σημείο ( Λ ) στο τέλος υπάρχοντος μικρού δρόμου. Το σημείο ( Μ ) στο κάτω πρανές του λόφου, όπου και ευρίσκετε μεγάλο δένδρο.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ
Πίνακας

Σημείο X Ψ

Α + 6.200,00 + 25.570,00
Β + 6.210,00 + 25.705,00
Γ + 6.128,00 + 25.813,00
Δ + 6.115,00 + 25.998,00
Ε + 6.242,00 + 26.113,00
Ζ + 6.353,00 + 26.075,00
Η + 6.347,00 + 26.000,00
Θ + 6.358,00 + 25.932,00
Ι + 6.422,00 + 25.895,00
Κ + 6.395,00 +25.780,00
Λ + 6.363,00 + 25.178,00
Μ + 6.310,00 + 25.135,00Προβολή ΗΑΤΤ Ελλειψοειδές ΒΕSSΕL
DΑΤUΜ Αθηνών


φ= ......38°--45'
λ= ......02°--15'
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-11-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Τσούκας Παλαιοκατούνας
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Παλαιοκατούνας
Τσούκκα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου