Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 19-10-1978 - ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικιπέδων αυτών.
Κείμενο
"Άρθρον 1.
Χαρακτηρίζονται δια του παρόντος ως παραδοσιακοί οι εις τον κατωτέρω πίνακα αναφερόμενοι οικισμοί:
ΠΙΝΑΞ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Όνομα οικισμού Περιφ. Υπηρ. Υ.Δ.Ε. Κωδικός αριθμός ΕΣΥΕ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) 2) (3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η
(Διαμέρισμα Πειραιώς)
Επαρχία Αιγίνης
ΑΙΓΙΝΑ 06.1.001.01
Επαρχία Ύδρας
ΥΔΡΑ 06.5.001.01

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1η
Eπαρχία Παρνασσίδος
ΔΕΛΦΟΙ 08.2.002.01

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Επαρχία Καρπάθου
ΟΛΥΜΠΟΣ
Επαρχία Ρόδου
ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ (Σύμης)
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (Σύμης)
ΠΕΔΙΟΝ (Σύμης)
ΣΥΜΗ (Σύμης)

NOMOΣ APΚAΔIAΣ
Επαρχία Γορτυνίας
ΔHMHTΣANA
ΚAPITAINA

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5η
Επαρχία Θάσου
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 55.1.101.01
ΠΑΝΑΓΙΑ (Αναστάσιον) 55.1.105.01

NOMOΣ POΔOΠHΣ 6η
Eπαρχία Kομοτηνής
BAKOΣ (Bακούφο ) 73.1.104.02
MIΣXOΣ ( Tσέμπελι) 73.1.126.06
MAPΩNEIA 73.1.115.01
MAYPOMΜΑTION 73.1.111.04

ΝOMOΣ ΚEPΚYPAΣ
Eπαρχία Κερκύρας
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΛAΚΩΝΙAΣ
Eπαρχία Eπιδαύρου Λιμηράς
MOΝEMBAΣΙA
Eπαρχία Γυθείου
AXIΛΛEION
Eπαρχία Oιτύλου
BAΘEIA
KOITA (Kίττα)

NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣIAΣ:
Eπαρχία Βόλου
ΒΥΖΙΤΣΑ
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
ΤΡΙΚΕΡΙΟΝ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Eπαρχία Σκοπέλου
ΣΚΟΠΕΛΟΣ


ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10η
Επαρχία Θήρας
ΑΜΟΡΓΟΣ (Αμοργού) 82.2.103.01
ΕΜΠΟΡΕΙΟΝ 82.2.110.01
ΙΟΣ (Ίου) 82.2.118.01
ΣΕΡΙΦΟΣ (Χώρα) (Σερίφου) 82.3.105.01
Επαρχία Μήλου
ΚΑΣΤΡΟΝ (Σίφνου) 82.4.103.04
Επαρχία Πάρου
ΠΑΡΟΣ (Παροικιά, Χώρα) 82.6.108.01
Επαρχία Σύρου
ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ 82.7.001.01
ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ 82.7.002.01
ΜΥΚΟΝΟΣ (Μυκόνου) 82.7.003.01

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 11η
Επαρχία Μηθύμνης
ΜΗΘΥΜΝΑ (Μόλυβος) 83.2.002.01

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12η
Επαρχία Πεδιάδος
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ ΧΩΡΙΟΝ 91.5.125.01

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 12η
Επαρχία Ρεθύμνης
ΜΑΡΟΥΛΑΣ 93.4.125.01

Άρθρον 2.

Όροι δομήσεως

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των δια του άρθρου 1 του παρόντος χαρακτηριζομένων οικισμών ως παραδοσιακών, καθορίζονται ως κάτωθι:
1.α) Τα οικόπεδα του κεντρικού τμήματος του οικισμού θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ? όσον έχουν:
Ελάχιστον πρόσωπον: δώδεκα (12) μέτρα
Ελάχιστον βάθος: δέκα οκτώ (18) μέτρα
Ελάχιστον εμβαδόν: τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.
Κατά παρέκκλισιν από του προηγουμένου εδαφίου (α) θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με τας διαστάσεις και το εμβαδόν τα οποία είχαν κατά την 2α Ιουλίου 1968 ημέραν δημοσιεύσεως του από 15 Ιουνίου 1968 Β. Δ/τος «περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων, των κειμένων εντός των νομίμων υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου» (ΦΕΚ 111 Δ?).
β) Ωσαύτως θεωρούνται κατά παρέκκλισιν άρτια οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος έχουν διαστάσεις:
Ελάχιστον πρόσωπον: οκτώ (8) μέτρα.
Ελάχιστον βάθος: δώδεκα (12) μέτρα
Ελάχιστον εμβαδόν: Εκατόν πεντήκοντα (150) τετρ. μέτρα.
2.α) Τα οικόπεδα του λοιπού τμήματος του οικισμού θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ? όσον έχουν ελαχίστας διαστάσεις:
Ελάχιστον πρόσωπον: είκοσι πέντε (25) μέτρα
Ελάχιστον βάθος: τεσσαράκοντα (40) μέτρα
Ελάχιστον εμβαδόν: δυο χιλιάδας (2000) τετρ. μέτρα.
β) Κατά παρέκκλισιν από του προηγουμένου εδαφίου (α) θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, τα οικόπεδα με τας διαστάσεις και το εμβαδόν τα οποία είχαν κατά την 2α Ιουλίου 1968 ημέραν δημοσιεύσεως του ως άνω από 15.6.68 Β.Δ. (ΦΕΚ 111 Δ?).
γ) Ωσαύτως θεωρούνται κατά παρέκκλισιν άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος έχουν:
Ελάχιστον πρόσωπον: δώδεκα (12) μέτρα
Ελάχιστον βάθος: δέκα οκτώ (18) μέτρα
Ελάχιστον εμβαδόν: τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.
3. Εάν δεν έχουν καθορισθή τα όρια του κεντρικού τμήματος του οικισμού, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ? όσον έχουν τας υπό της προηγουμένης παραγράφου 2 του παρόντος εμβαδόν και διαστάσεις.
4. Εάν το οικόπεδον εμπίπτει εν μέρει εντός των ορίων του οικισμού και εν μέρει εκτός των αυτών ορίων, θεωρείται άρτιον και οικοδομήσιμον το εντός των ορίων τμήμα, εφ? όσον τούτο έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων τα ισχύοντα εις την περιοχή του οικισμού εις την οποίαν κείται.
5. Ως σύστημα δομήσεως ορίζεται το των πτερύγων. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να μεταβάλη την θέσιν της οικοδομής εντός του οικοπέδου, εάν τούτο κριθή απαραίτητο δια λόγους διατηρήσεως παλαιάς οικοδομής, συνθέσεως όγκων, εφαρμοσθέντος συστήματος δομήσεως και εν γένει προβολής ή διατηρήσεως του παραδοσιακού χαρακτήρος του περιβάλλοντος χώρου. Προς τούτο η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να χορηγή προέγκρισιν επί υποβαλλομένων προσχεδίων.
6. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται, εις μεν το κεντρικό τμήμα του οικισμού εις ογδοήκοντα τοις εκατόν (80%) της επιφανείας αυτών, εις δε το υπόλοιπον τμήμα του οικισμού εις πεντήκοντα τοις εκατόν (50%) της επιφανείας αυτών.
7. Συντελεστής δομήσεως ορίζεται, δια μεν το κεντρικόν τμήμα του οικισμού εις ογδόντα εκατοστά (0,80) δια δε το υπόλοιπον τμήμα του οικισμού εις πενήντα εκατοστά (0.50).
8. α) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις δυο (2) ανεξαρτήτως πλάτους οδού.
Επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου (3ου) ορόφου, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως (Ε.Δ.), εις τινας όψεις του κτιρίου, μόνον εάν ούτος προκύπτει λόγω κλίσεως του εδάφους.
β) Το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος των οικοδομών ορίζεται εις επτά (7,00) μέτρα, μετρούμενον από το υψηλότερον σημείον της τομής του περιγράμματος της κατόψεως του κτιρίου με το φυσικόν ή κατά το άρθρον 6 παρ. 2 του παρόντος διαμορφωμένον έδαφος. Η οικοδομή δεν δύναται να υπερβαίνη λόγω κλίσεως του εδάφους, το ύψος των δέκα (10) μέτρων εις οιονδήποτε σημείον της.
Η Ε.Ε.Α.Ε. δύναται να επιφέρη μικράς εκτάσεως μεταβολάς κατά την κρίσιν της εις τα ως άνω ύψη, εφ? όσον τούτο απαιτείται δια την προσαρμογήν του κτιρίου εις τα πρότυπα του αμέσου περιβάλλοντός του, άνευ υπερβάσεως του αριθμού ορόφων.
γ) Υπεράνω του μεγίστου ύψους της οικοδομής επιτρέπεται μόνον η κατασκευή στέγης με τας απολύτως ελαχίστας κατά τα παραδοσιακά πρότυπα κλίσεις, καπνοδόχων και κτιστής δεξαμενής αποθηκεύσεως ύδατος, των απολύτως αναγκαίων ελαχίστων διαστάσεων. Η κλειστή δεξαμενή δέον να είναι εντός της στέγης ή σε περίπτωση δώματος, οργανικά συντιθεμένη με τον όγκο του κτίσματος, μεγίστου ύψους ουχί μεγαλυτέρου του ενός (1) μέτρου.
9. Ως κεντρικό τμήμα του οικισμού, δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος καθορίζεται το τμήμα ή τα τμήματα τα οποία από απόψεως πυκνότητος δομήσεως παρουσιάζουν εμφανώς μεγαλυτέραν συνοχήν ή συνοψίζουν τας κυριοτέρας δραστηριότητας του οικισμού, μη τιθεμένου περιορισμού, εφ? όσον συντρέχει περίπτωσις, ως προς την έκτασίν του.
10. α) Επί οικισμού ή τμήματος οικισμού άνευ εγκεκριμένου σχεδίου, υπαγομένου εις την ρύθμισιν του παρόντος διατάγματος, ως γραμμή δομήσεως ορίζεται το κοινόν όριον μεταξύ των οικοπέδων και των κοινοχρήστων χώρων.
β) Εάν η υφισταμένη κατάστασις έχει δημιουργήσει κανόνα ως προς την θέσιν της γραμμής δομήσεως των κτιρίων (ύπαρξις προκηπίου), το νέο κτίριο τοποθετείται συμφώνως προς τον ούτως δημιουργηθέντα κανόνα.
γ) Εις περίπτωσιν συγχρόνου αντιμετωπίσεως των αναφερομένων εις τα ανωτέρω εδάφια α? και β?, περί της θέσεως της γραμμής δομήσεως, αποφαίνεται η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
δ) Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως οικοδομής, εις θέσιν κτιρίου υφισταμένου κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, αποδεικνυομένου δια φωτογραφιών φερουσών βεβαίωσιν χρονολογίας υπό του Προέδρου της Κοινότητος ή της Αστυνομικής Αρχής, αύτη κατά κανόνα τοποθετείται, κατά το δυνατόν εις την θέσιν της παλαιάς, δυναμένη να τοποθετηθή εις άλλην θέσιν μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
ε) Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως νέας οικοδομής εις θέσιν κατεδαφισθείσης, προ της δημοσιεύσεως του παρόντος, παλαιάς παραδοσιακού χαρακτήρος οικοδομής, αύτη κατά την κύριαν όψιν αυτής τοποθετείται εις την θέσιν της παλαιάς αποδεικνυομένης ταύτης δια φωτογραφιών, θεωρουμένων ως εις το εδάφιον δ? αναφέρεται, και δια σχεδίων. Άλλως η τοποθέτησις της οικοδομής θα γίνεται κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
11. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών η οικοδομική γραμμή τοποθετείται εις απόστασιν δέκα πέντε (15) μέτρων τουλάχιστον από της κατά τας κειμένας διατάξεις καθοριζομένης γραμμής αιγιαλού, εφ? όσον δεν ορίζεται άλλως εξ? ειδικής διατάξεως.
12. Η προηγουμένη παράγραφος δεν ισχύει δια τας κάτωθι περιπτώσεις:
α) επισκευήν, μετασκευήν, αποκατάστασιν ή προσθήκην καθ? ύψος επί νομίμως υφισταμένης οικοδομής, εφ? όσον ο συντελεστής δομήσεως δεν δύναται να εξαντληθή διαφορετικώς
β) ανέγερσιν νέας οικοδομής, όταν μεταξύ του οικοπέδου και της θαλάσσης παρεμβάλλεται διαμορφωμένη ήδη οδός.
13. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών έχουν εφαρμογήν και αι διατάξεις της παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
14. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILOTIS)

Άρθρον 3.

Σύνθεσις, Διάταξις κτιρίων, Μορφολογικά στοιχεία.

1. Η ογκοπλαστική μορφή των κτιρίων πρέπει να προσεγγίζει τα παραδοσιακά πρότυπα ως προς την σύνθεσιν την κλίμακα και τας αναλογίας των όγκων.
Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται, κατά την κρίση της, να επιβάλη τροποποιήσεις, αναφερομένας εις την διάσπασιν του όγκου του κτιρίου μέχρι και διαχωρισμού εις περισσότερα του ενός κτίρια, εάν τούτο επιβάλλεται από τας συνθήκας και τα χαρακτηριστικά πρότυπα του περιβάλλοντος.
2. Αι οικοδομαί δέον όπως καλύπτονται δια στέγης μορφής ομοίας των παραδοσιακών (τετρακλινούς, δικλινούς, μονοκλινούς), μετά των αντιστοίχων προεξοχών, ή επιπέδου δώματος μετ? αναλόγου μορφής και διαστάσεων στηθαίου ή συνδυασμού των δυο συστημάτων, κατά τα επικρατούντα παραδοσιακά πρότυπα του αμέσου περιβάλλοντος αυτών. Εις περίπτωσιν επιβολής στέγης, απαγορεύεται η συνέχισις των οικοδομικών εργασιών αίτινες ακολουθούν τας τοιαύτας του φέροντος οργανισμού και των τοίχων πληρώσεως του κτιρίου, προ της περατώσεως των εργασιών κατασκευής της στέγης. Η στέγη είναι υποχρεωτική έστω και αν άνωθεν του κατασκευαζομένου τμήματος οικοδομής επιτρέπεται ή προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον ορόφου.
Εις περίπτωσιν κατασκευής δώματος, τυχόν αναμονές (οπλισμού) καλύπτωνται υποχρεωτικώς.
3. Η τελική επεξεργασία των εξωτερικών όψεων των κτιρίων διαμορφώνεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής. Αι όψεις διατάσσονται κατά επίπεδα κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου χωρίς εν πάση περιπτώσει να αφίστανται των αναλογιών των εμφανιζομένων εις τα ως άνω πρότυπα.
4. Τα βοηθητικά κτίσματα δέον όπως κατασκευάζωνται συμφώνως προς τα εις τας προηγουμένας παραγράφους, του παρόντος άρθρου αναφερόμενα δια τα κυρίως κτίρια δύνανται όμως να κατασκευασθούν, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, και δι? ευτελεστέρων υλικών, αν τούτο συναντάται εις τον οικισμόν ως παραδοσιακόν στοιχείον.
5. Η κατασκευή ενός εκάστου των κατωτέρων στοιχείων των οικοδομών επιτρέπεται μόνον εάν απαντώνται κατά κανόνα και όχι κατ? εξαίρεσιν εις τας οικοδομάς του αμέσου περιβάλλοντος του κτιρίου.
α) Εξωστών ανοικτών ή κλειστών εν εσοχή ή εν εξοχή.
β) Προστεγασμάτων.
γ) Κλιμάκων ανοικτών.
δ) Στοών.
ε) Τοίχων αντιστηρίξεως.
στ) Κογχών.
ζ) Πέργκολας.
η) Αρχιτεκτονικών προεξοχών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.
6. Άπαντα κατά την προηγουμένην παράγραφον στοιχεία ως και τα κουφώματα και αι καμινάδες προσαρμόζονται ως προς την μορφήν, το υλικόν, τον τρόπον κατασκευής και τους χρωματισμούς, εις τα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος της οικοδομής.
7. Αι περιφράξεις των οικοπέδων (τοίχοι, κάγγελλα, αυλόθυραι κ.λπ.) κατασκευάζονται ως προς το υλικό την μορφήν και το ύψος κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.
Η κατασκευή κτιστού περιφράγματος, ελαχίστου ύψους 1,80μ., δια την κάλυψιν χώρων εργασίας, αποθηκών, συνεργείων αυτοκινήτων, βιοτεχνιών κ.λ.π.) από τους κοινοχρήστους χώρους του οικισμού δύναται να επιβάλλεται όταν καθ? οιονδήποτε τρόπον εξωτερικεύονται αι ως άνω χρήσεις κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
8. Απαγορεύεται η τοποθέτησις πετασμάτων (τεντών) εις οιουσδήποτε χώρους, πλην των ισογείων χώρων παραμονής ατόμων των κέντρων αναψυχής, εστιατορίων κ.λπ. κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου από απόψεως μορφής, χρώματος, υλικού κ.λπ.
9. Απαγορεύεται η ανάρτησις και η εγκατάστασις φωτεινών ή μη διαφημίσεων, κατ? εξαίρεσιν επιτρέπεται η εγκατάστασις διαφημίσεων κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου καθοριζομένης υπ? αυτής συγχρόνως της θέσεως, των διαστάσεων, της μορφής και του περιεχομένου των, ώστε να μην επηρεάζεται ο χαρακτήρας του άμεσου περιβάλλοντός των.
10. Επιτρέπεται η τοποθέτησης απλών ή εγχρώμων επιγραφών μεγίστου μήκους όχι μεγαλυτέρου από το πλάτος του ή των ανοιγμάτων εις τα οποία αντιστοιχούν.
11. Επιβάλλεται η εγκατάστασις ανά μιας ομαδικής κεραίας τηλεοράσεως κατά οικοδομικόν τετράγωνον, εις θέσιν μη εμφανή από των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού.
Κατ? εξαίρεσιν επιτρέπεται η εγκατάστασις μεμονωμένης κεραίας τηλεοράσεως μόνον εις θέσιν η οποία δεν προβάλεται εις κεντρικόν κοινόχρηστον χώρον του οικισμού ή δεν προσβάλη την μορφήν μεμονωμένων μνημείων ή αξιολόγου αισθητικώς συνόλου, μετά προηγουμένην έγκρισιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
12. Έκαστον έργον υποδομής (ΔΕΗ-ΟΤΕ κ.λπ.) και εκάστη εργασία αφορώσα εις την διαμόρφωσιν τροποποίησιν ή ανάπλασιν κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών, λιμένων, κρηπιδωμάτων κ.λπ. δέον να διαμορφώνεται κατά τρόπον προσαρμοζόμενον εις τα ανάλογα παραδοσιακά πρότυπα και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Ειδικότερα η τοποθέτησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος και παν έτερον στοιχείον παροχής δέον όπως τοποθετείται εις μη προβαλλομένην επιφάνειαν.
13. Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας δέον να αναλαμβάνουν ιδίαις δαπάναις την αναμόρφωσιν και βελτίωσιν των εγκαταστάσεων των εντός του οικισμού, ώστε να μη βλάπτεται η εικόνα του συνόλου.

Άρθρον 4.

Επιτρεπόμεναι χρήσεις:

1. Εντός των ορίων των οικισμών των υπαγομένων εις τας διατάξεις του παρόντος επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων δια κατοικίας, κοινής ωφελείας και κοινωνικού εξοπλισμού κτίρια.
2. Απαγορεύεται η εγκατάστασις βιοτεχνιών και Βιομηχανιών ή άλλων χρήσεων υψηλής οχλήσεως. Δια την εγκατάστασιν κάθε άλλης χρήσεως εκτός κατοικίας ως προς την θέσιν εντός του οικισμού επιβάλλεται και η προέγκρισις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, δια την εις το στάδιον των προσχεδίων υποβαλλομένην μελέτην.

Άρθρο 5.

Παρεκκλίσεις:

1. Δια την επισκευήν και αποκατάστασιν παλαιών κτιρίων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (τούτου αποδεικνυομένου δια φωτογραφιών, δεόντως θεωρημένων υπό του Προέδρου της Κοινότητος ή της Αστυνομικής Αρχής) κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, χορηγείται άδεια οικοδομής έστω και αν αι αιτούμεναι να εκτελεσθούν εργασίαι αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος τας αναφερομένας εις το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως, μέγιστον ύψος, τον αριθμόν των ορόφων και τον συντελεστήν δομήσεως.
2. Ειδικώς προκειμένου περί ερειπωμένων κτισμάτων επιτρέπεται η αναστήλωσις των έστω και εάν αι απαιτούμεναι να εκτελεστούν εργασίαι αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Η αναστήλωσις θα επιτραπεί κατόπιν τεκμηριωμένης ερεύνης, η οποία θα αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος.

Άρθρον 6.

Ειδικαί διατάξεις:

1. Δια την κατεδάφισιν παλαιών κτισμάτων ή την αφαίρεσιν στοιχείων εξ? αυτών λειτουργικών ή διακοσμητικών, καθώς και για την καθαίρεσιν στοιχείων εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδραι, λιθόστρωτα, κρήναι, φρέατα κ.λπ.) απαιτείται άδεια. Η σχετική άδεια κατεδαφίσεως ή καθαιρέσεως παρέχεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι το προς κατεδάφησιν ή καθαίρεσιν στοιχείον, δεν αποτελεί αξιόλογον ή χαρακτηριστικόν (πρότυπον) δείγμα δια τον οικισμόν.
2. Δια την διαμόρφωσιν ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον αι απολύτως αναγκαίαι εκσκαφαί. Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους, επιτρέπεται η διαμόρφωσις του οικοπέδου δι? αναλημματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους ενός και ημίσεως (1,50) μέτρου.
3. Παρέκκλισις του ανωτέρω μεγίστου ύψους επιτρέπεται, κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, και μόνον εις περίπτωσιν όπου τούτο επιβάλλεται απολύτως δια λόγους τεχνικούς ή και αισθηματικούς και υπό τον όρον ότι η κατασκευή αύτη δύναται να ενταχθεί αισθητικώς εις το περιβάλλον του οικισμού.
4. Εις περίπτωσιν κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως, ούτοι θα πρέπει να διαμορφούνται, από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής συμφώνως προς τα παραδοσιακά πρότυπα.
5. Δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 102 του Γ.Ο.Κ. δια τους οικισμούς του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρον 7.

Γενικαί διατάξεις:

1. Δια την χορήγησιν οιασδήποτε αδείας οικοδομής (ανεγέρσεως νέου κτιρίου, προσθήκης, επισκευής κλπ.) απαιτείται πέραν των απαιτουμένων υπό των κειμένων σχετικών διατάξεων στοιχείων και η υποβολή τουλάχιστον δυο φωτογραφιών εις τας οποίας να απεικονίζεται το οικόπεδον μετά του τυχόν υπάρχοντος κτίσματος και του αμέσου περιβάλλοντος αυτού.
2. Προ της εκδόσεως αδείας ανεγέρσεως νέας οικοδομής, επισκευής, αποκαταστάσεως, προσθήκης ή κατασκευής έργων ή εργασιών καθαιρέσεως απαιτείται η έγκρισις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
3. Άδειαι εκδοθείσαι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και εφαρμοσθείσαι εις ότι αφορά την αποπεράτωσιν των εξωτερικών όψεων του κτιρίου δέον όπως αναθεωρηθούν υποκείμεναι εις την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ως προς τας διατάξεις αι οποίαι αφορούν εις την μορφήν του κτιρίου, ισχύουσαι ως έχουν ως προς τον συντελεστήν δομήσεως.
4. Η προβλεπόμενη υπό της υπ? αριθ. Ε. 37608/5.11.76 αποφάσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων «περί αντικαταστάσεως της υπ? αριθ. Ε. 18241/12.5.1976 αποφάσεως «περί τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών» (ΦΕΚ 361/Δ) τελική θεώρησις της αδείας, απαραίτητος δια την σύνδεσιν του κτιρίου μετά των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως παρέχεται, δια του οικισμούς τους περιλαμβανομένους εις το εν άρθρω 1 του παρόντος πίνακος, μετά την υποβολήν δύο τουλάχιστον φωτογραφιών του κτιρίου και της βεβαιώσεως της αρμοδίας πολεοδομικής υπηρεσίας περί της πιστής εφαρμογής των εγκεκριμένων υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σχεδίων της μελέτης.

Άρθρον 8.

1. Αι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων εφαρμόζονται δι? άπαντας τους οικισμούς τους χαρακτηρισθέντας ως παραδοσιακούς με το άρθρον 1 του παρόντος.
2. Ειδικαί διατάξεις χαρακτηρισμού οικισμού ως παραδοσιακού και επιβολής ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως προς προστασίαν του παραδοσιακού χαρακτήρος αυτού, κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος των ρυθμιζόντων το αυτό θέμα."
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Δελφών
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
Δελφών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Βάκος (Βακούφο). Παραδοσιακός οικισμός
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
Αμαράντων
Βάκος
Οικιστικά Σύνολα
Διατηρητέος Οικισμός Τρικερίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
Τρικερίου
Τρικέριον
Οικιστικά Σύνολα
Διατηρητέος Οικισμός Τσαγκαράδας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Τσαγκαράδας
Τσαγκαράδα
Οικιστικά Σύνολα
Εμπορειό Θήρας. Παραδοσιακός οικισμός
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Εμπορείου
Εμπορείον
Φυσικοί Χώροι
Οικιστικά Σύνολα
Εμπορειός. Παραδοσιακός οικισμός
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ


Εμπορειός
Οικιστικά Σύνολα
Καινούργιο Χωριό. Παραδοσιακός Οικισμός
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Καινούργιου Χωρίου
Καινούργιον Χωρίον
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρο Σίφνου. Αρχαιολογικός χώρος και παραδοσιακός οικισμός
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνίας
Κάστρον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρα / Φρούρια
Μαυρομμάτιο. Παραδοσιακός Οικισμός
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
Νέου Σιδηροχωρίου
Μαυρομμάτιον
Οικιστικά Σύνολα
Μίσχος (Τσέμπελι). Παραδοσιακός οικισμός
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΑΣΜΟΥ
ΣΩΣΤΟΥ
Μίσχου
Μίσχος
Οικιστικά Σύνολα
Ο οικισμός Θεολόγου
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ

Θεολόγου
Θεολόγος
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαία Ιερά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ο οικισμός Μαρώνειας.
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
Μαρωνείας
Μαρώνεια
Οικιστικά Σύνολα
Ο οικισμός Παναγίας
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ

Παναγίας
Παναγία
Ιστορικοί Τόποι
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός Βάθεια Μάνης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Βάθειας
Βάθεια
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός Κοίτα Μάνης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοίτας
Κοίτα
Οικιστικά Σύνολα
Ολόκληρος η περιοχή Παλαιάς Μονεμβασίας - μετά του Κάστρου της Μονεμβασίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Μονεμβασίας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρα / Φρούρια
Πανορμίτης Σύμης. Παραδοσιακός οικισμός
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ


Πανορμίτης
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Αγίου Μάρκου
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΦΑΙΑΚΩΝ
Αγίου Μάρκου
Άγιος Μάρκος
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παραδοσιακός Οικισμός Αιγίνης
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός οικισμός Άνω Σύρου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρου
Άνω Σύρος
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Αχιλλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Λαγίας
Αχίλλειον
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Βυζίτσας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΗΛΕΩΝ
Βυζίτσης
Βυζίτσα
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός οικισμός Δημητσάνας
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ
Δημητσάνης (Δημητσάνας)
Δημητσάνα
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Ερμουπόλεως
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ερμουπόλεως
Ερμούπολις
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός οικισμός Καρίταινας
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Καριταίνης
Καρίταινα
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παραδοσιακός Οικισμός Μακρυνίτσας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης
Μακρινίτσα
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός οικισμός Μαρουλά
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Μαρουλά
Μαρουλάς
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Μήθυμνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός οικισμός Μυκόνου
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Μυκονίων
Μύκονος
Φυσικοί Χώροι
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός οικισμός Ολύμπου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΥ
Ολύμπου
Όλυμπος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παραδοσιακός οικισμός Σκοπέλου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου
Σκόπελος
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Ύδρας
ΝΗΣΩΝ
ΎΔΡΑΣ


Ύδρα
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Παροικιά (Χώρα) Πάρου. Παραδοσιακός οικισμός
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Πάρου
Πάρος
Οικιστικά Σύνολα
Πέδι Σύμης. Παραδοσιακός οικισμός
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ


Πέδιον
Οικιστικά Σύνολα
Σύμη. Παραδοσιακός οικισμός
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ


Σύμη
Οικιστικά Σύνολα
Χώρα Αμοργού. Παραδοσιακός οικισμός
ΝΑΞΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ

Αμοργού
Αμοργός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Χώρα Ίου. Παραδοσιακός οικισμός
ΘΗΡΑΣ
ΙΗΤΩΝ


Ίος
Οικιστικά Σύνολα
Χώρα Σερίφου. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και παραδοσιακός οικισμός
ΜΗΛΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ


Σέριφος
Φυσικοί Χώροι
Οικιστικά Σύνολα