Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/5545/261/1-2-1996 - ΦΕΚ 105/Β/22-2-1996
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β και καθορισμός χρήσεων γής στη ζώνη Α, στη θέση Μαράθι, Κοινότητα Στερνών, Ακρωτηρίου Κυδωνίας, Ν. Χανίων
Κείμενο
Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του σημαντικότατου αρχαιολογικού χώρου στο Μαράθι Χανίων και της φυσιογνωμίας του, καθορίζονται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού Νόμου περιοχής (όπου εκτείνονται αρχαιότητες διαφόρων περιόδων: ισοδομικός πύργος, κτίρια ελληνιστικών χρόνων, δεξαμενή ύστερης αρχαιότητας, εκκλησία του Αγ. Αντωνίου και ερείπια Μοναστηριού, λείψανα εκτεταμένης κτιριακής εγκατάστασης ελληνορωμαϊκών και πρώϊμων βυζαντινών χρόνων, βραχοσκεπή "Μαραθόσπηλιος", υπόγειος ναός Παναγίας πρώϊμων βυζαντινών χρόνων με ίχνη αρχαιότερης κατοίκησης, νεκροταφείο Ελληνιστικών χρόνων, Βενετσιάνικος Πύργος) Ζώνες προστασίας Α και Β ως εξής:

Ι. Ζώνη Α
Η Ζώνη Α, απολύτου προστασίας, αδόμητη, αποτελείται από τρία τμήματα Α1 - Α2 - Α3.
Το τμήμα Α1, στο συνοδεύον την παρούσα Απόφαση απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:5000 οριοθετείται από τα στοιχεία 1 - 2-3 - 4-5 - 6-7 - 8-9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16, ακτογραμμή, 1 ευρίσκεται στην θέση "Λιμάνι".
Το τμήμα Α2, στο συνοδεύον την παρούσα Απόφαση απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:5000 οριοθετείται από τα σημεία 25 - 26 - 27 - 28 - 35 και 25.
Το τμήμα Α3, στο συνοδεύον την παρούσα Απόφαση απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:5000 οριοθετειται από τα σημεία 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 και 36.
Τα σημεία που οριοθετούν την Ζώνη Α (Α1-Α2-Α3) αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων, όπως ορίζονται στον συνημμένο πίνακα.
Στην παραπάνω οριοθετούμενη ζώνη Α, απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης:
Απαγορεύονται οποιαδήποτε τεχνητή ή φυσική αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. αποθήκες, θερμοκήπια κ.λ.π.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Στη Ζώνη αυτή η οποία θα διατηρήσει την γεωργοκτηνοτροφική χρήση, επιτρέπονται μόνον οι ανοιχτές, με αβαθή άροση καλλιέργειες και τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά έργα άρδευσης, με τον όρο ότι θα εκτελούνται σε μικρό βάθος, καθώς και η βοσκή. Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες επιτρέπονται μόνον εφ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και επίβλεψη της αρμόδιας ΚΕ' ΕΠΚΑ.

ΙΙ. ΖΩΝΗ Β
Οριοθετείται ως ζώνη Β, αποτελούμενη από δύο τμήματα Β1, Β2, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμη, η περιοχή που περικλείεται στο συνοδεύον την παρούσα Απόφαση απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000, από τα εξής σημεία: Το τμήμα Β1 από τα σημεία 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23-
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33-ακτογραμμή-17 και περιβάλλει την ζώνη Α1.
Το τμήμα Β2 από τα σημεία 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 43 και περιβάλλει την ζώνη Α3. Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων, όπως ορίζονται στον συνημμένο πίνακα.
Στη ζώνη Β, η Υπηρεσία μας θα επιτρέπει από πλευράς αρχαιολογικού νόμου τη δόμηση, με ειδικές χρήσεις γης, που διατυπώνονται σε υπό έκδοση Απόφασή μας, και οι οποίοι μετά από επεξεργασία από το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
θα θεσμοθετηθούν με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα που θα προωθηθεί από τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς Πολιτισμού και ΥΠΕΧΩΔΕ.
Οποιαδήποτε όμως δραστηριότητα στη ζώνη αυτή θα επιτρέπεται μόνον εφ' όσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 5351/32 "περί Αρχαιοτήτων" προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας και την επίβλεψη της αρμόδιας ΚΕ' Εφορείας Αρχ/των.

ΖΩΝΗ Α1

Σημείο Διάγραμμα Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α.α. 1 : 5000 1: 50 000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Μ)
(Μ) (Μ)
========================================================================
1 8499.8 ΧΑΝΙΑ 18715.8 28189 1 - 2 17.37
2 " " 18711.8 28201.9 2 - 3 130.67
3 " " 18581.4 28210.3 3 - 4 56.08
4 " " 18620.5 28250.5 4 - 5 14.62
5 " " 18634.9 28253 5 - 6 17.15
6 " " 18632.00 28269.9 6 - 7 29.31
7 " " 18661.2 28267.4 7 - 8 119.61
8 " " 18574.4 28349.7 8 - 9 107.21
9 " " 18572.9 28456.9 9 - 10 45.13
10 " " 18597.7 28494.6 10 - 11 114.29
11 " " 18584.3 28608.1 11 - 12 119.40
12 " " 18696.4 28567 12 - 13 17.27
13 " " 18691.0 28550.6 13 - 14 243.86
14 " " 18877.0 28392.9 14 - 15 131.05
15 " " 18774.3 28311.5 15 - 16 98.36
16 " " 18827.4 28228.7

ΖΩΝΗ Α2

Σημείο Διάγραμμα Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α.α. 1 : 5000 1: 50 000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Μ)
(Μ) (Μ)
========================================================================
25 8499.8 ΧΑΝΙΑ 18393.6 28718.8 25 - 26 112.83
26 " " 18385.9 28829.4 26 - 27 191.93
27 " " 18519.4 28967.3 27 - 28 100.66
28 " " 18550.6 29063 28 - 29 118.75
35 " " 18437.5 29099.2 35 - 34 331.68
34 " " 18277.8 28808.5 34 - 25 124.13
25 " " 18393.6 28718.8

ΖΩΝΗ Α3

Σημείο Διάγραμμα Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α.α. 1 : 5000 1: 50 000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Μ)
(Μ) (Μ)
========================================================================
36 8499.7 ΧΑΝΙΑ 17549.7 27769.9 36 - 37 63.66
37 " " 17593.5 27816.1 37 - 38 57.08
38 " " 17648.6 27831 38 - 39 54.24
39 " " 17700.3 27847.4 39 - 40 34.84
40 " " 17726.2 27824.1 40 - 41 49.82
41 " " 17715.7 27775.4 41 - 42 76.17
42 " " 17655.6 27728.6 42 - 36 113.67
36 " " 17549.7 27769.9

ΖΩΝΗ Β1

Σημείο Διάγραμμα Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α.α. 1 : 5000 1: 50 000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Μ)
(Μ) (Μ)
========================================================================
17 8499.8 ΧΑΝΙΑ 18000.0 27728.2 17 - 18 346.70
18 " " 18000.0 28074.9 18 - 19 113.23
19 " " 18108.1 28106.6 19 - 20 91.57
20 " " 18142.4 28193.5 20 - 21 73.07
21 " " 18100.7 28253.5 21 - 22 233.73
22 " " 18108.6 28487.1 22 - 23 232.72
23 " " 18310.0 28603.7 23 - 24 51.82
24 " " 18343.3 28643.4 24 - 25 78.08
25 " " 18363.6 28718.8 25 - 26 112.83
26 " " 18385.9 28829.4 26 - 27 191.93
27 " " 18519.4 28967.3 27 - 28 100.66
28 " " 18550.6 29063 28 - 29 63.05
29 " " 18604.2 29029.8 29 - 30 292.68
30 " " 18822.9 28835.3 30 - 31 295.08
31 " " 18970.7 28579.9 31 - 32 580.73
32 " " 19370.5 28158.7 32 - 33 165.86
33 " " 19390.9 27994.1

ΖΩΝΗ Β2

Σημείο Διάγραμμα Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α.α. 1 : 5000 1: 50 000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Μ)
(Μ) (Μ)
========================================================================
43 8499.7 ΧΑΝΙΑ 17496.5 27821.1 43 - 44 127.47
44 " " 17614.3 27869.8 44 - 45 68.46
45 " " 17682.4 27876.8 45 - 46 78.00
46 " " 17760.0 27884.7 46 - 47 25.60
47 " " 17772.4 27862.3 47 - 48 102.49
48 " " 17749.5 27762.4 48 - 49 48.89
49 " " 17713.7 27729.1 49 - 50 103.90
50 " " 17612.8 27704.3 50 - 51 37.66
51 " " 17598.4 27669.5 51 - 43 182.66
43 " " 17496.3 27821.1
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στο Μαράθι Ακρωτηρίου
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Στερνών
Μαράθι
Αρχαιολογικές Θέσεις