Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 12524/9-12-1964 - ΦΕΚ 38/Β/19-1-1965
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
Κείμενο
''Aποφασίζομεν όπως χαρακτηρισθούν κατά Νομούς ως ακολούθως:
Ιστορικά διατηρητέα μνημεία.
Νομός Λέσβου
1) Ο υπεράνω του Κάτω Τρίτους βυζαντινός τοιχογραφημένος ναΐσκος των Ταξιαρχών μετά των περί αυτόν ερειπίων Μονής και ζώνην προστασίας 150 μ. πέριξ.
2) Η μαρμάρινη ανεπίγραφος κρήνη εις το χωριό Ανεμότια με ζώνη προστασίας 15 μ. πέριξ.
3) Ο γυναικείος και ανδρώος ομαδικός λουτήρ (χαβούζα) των θερμών λουτρών Θερμής με ζώνην προστασίας 10 μ. πέριξ.
4) Ο ανδρώος ομαδικός λουτήρ (χαβούζα) εις τα "θεμέλια του Κόρφου", θερμά λουτρά του κόλπου της Γέρας.
5) Ο ομαδικός λουτήρ εις τα Μπάνια του Λισβορίου.
6) Η δίτοξος γέφυρα με ιδρυτική επιγραφή της Μονής Λειμώνος επί της προς Μήθυμναν αμαξιτής οδού, παρά το εξωκκλήσιον του Αγίου Ιγναντίου, με ζώνη προστασίας 30 μ. πέριξ.
7) Η ημιερειπωμένη μονόκλιτος εκκλησία εις θέσιν Στρογγυλού περιφερείας Πολιχνίτου με ζώνη προστασίας 100 μ. πέριξ.
8) Η επί της οδού Αλκαίου 6 και Αρίωνος εν Μυτιλήνη οικία του Μάνδρα, ως χαρακτηριστικόν αρχοντικό των αρχών του 19ου αιώνος με ζώνην προστασίας 20 μ. πέριξ.
9) Η επί της οδού Ευνίκης 6 οικία Τζωρτζίδου εν Μυτιλήνη ως τυπικόν δείγμα αστικής οικίας των αρχών του 19ου αιώνος με ζώνην προστασίας 30 μ. πέριξ.
10) Η οικία Γιαννάκου εν Μηθύμνη διά την πλουσιώτατα κεκοσμημένην πολύχρωμον οροφήν δύο δωματίων της, με ζώνη προστασίας 30 μ. πέριξ.
Νομός Κερκύρας
1) Tα εις τον κόλπον των Γουβιών της Κερκύρας σωζόμενα εξαιρετικώς επιβλητικά ερείπια του ενετικού ναυστάθμου μετά των παρ' αυτόν ενετικών επίσης αρχιτεκτονικών λειψάνων (πύλης κλπ).
2) Tα λείψανα των εντός του κτήματος του Ινστιτούτου Eλαίας ρωμαϊκών λουτρών καλύπτοντα έκτασιν 600-700 μ2 περίπου.
Nομός Θεσπρωτίας.
H εν τω χωρίω Πετροβίτσα παρά την οδόν Ιωαννίνων - Hγουμενίτσης παλιά τρίκλιτος βασιλική με ενιαίαν δικλινή στέγην και τοιχογραφίες εσωτερικώς, χρονολογημένας από του 1542.
Νομός Μεσσηνίας
1) Η εν τω Κάμπω Αβίας (Έξω Μάνη, επαρχία Καλαμών), μεταβυζαντινή εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, τρουλλωτού δικιονίου τύπου, διασώζουσα τοιχογραφίες και ξυλόγλυπτον τέμπλον.
2) Η εκκλησία Αη-Στράτηγος εις Νιόκαστρον της περιοχής Μεγάλης Καστάνιας Εξω Μάνης (επαρχία Καλαμών).
3) Η εκκλησία της Φανερωμένης εν τη αυτή ως ανωτέρω περιοχή.
4) Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου εν Μεγάλη Καστάνια Έξω Μάνης (επαρχία Καλαμών).
5) Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου, προ της Μεγάλης Καστάνιας.
6) Ο Πύργος του Καπετάν Δουράκη εν Μεγάλη Καστάνια.
Nομός Tρικάλων
1) Tα εντός της πόλεως Tρικάλων λείψανα της αρχαίας πόλεως Tρίκκης (Aσκληπιείον).
2) Tο ψηφιδωτόν δάπεδον νάρθηκος παλαιοχριστιανικής βασιλικής κατά τον αυχένα μεταξύ
του '' Kάστρου'' και του λόφου του Προφήτη Hλία εις Tρίκαλα.
3) τα λείψανα του τείχους του αρχαίου οχυρού Aθήναιου επί κορυφής υπεράνω του χωρίου Πύλη (Πόρτα Παζάρ).
4) το βυζαντινών χρόνων φρούριον (Kάστρον) BΔ του χωρίου Γριζάνου.
5) τα ερείπια του βυζαντινού ναού προς νότον και εις απόστασιν 2 χιλιομέτρων του χωρίου Zάρκου παρά την Eθνικήν οδόν και εις την αρχήν της εις Zάρκον αγούσης οδού.
6) Oι εντός της πόλεως των Tρικάλων μεταβυζαντινοί ναοί της Φανερωμένης, του Aγίου Δημητρίου και του Aγίου Γεωργίου.
Νομός Αχαΐας
1) Η εν Αροανία (Σοποτώ) Καλαβρύτων παρά την κρήνην του Αγίου Γεωργίου κειμένη οικία ''Ντίνου'' του 17ου η 18ου αιώνος.
2) Η επί του προβούνου του Ωλενού παρά το χωρίον Σκιαδά κειμένη Παλαιά Μονή Νοτενών Τριταίας.
Αρχαιολογικοί χώροι.
Νομός Καβάλας
Τα τμήματα της παλαιάς λιθοστρώτου οδού, της γνωστής ως Εγνατίας παρά τη Μονήν Αγίου Σίλα Καβάλας και βαινούσης παραλλήλως προς την εθνικήν οδόν και δυτικώς αυτής από της διασταυρώσεως των εθνικών οδών Θεσσαλονίκης-Καβάλας και Καβάλας-Δράμας δρόμου, μέχρι του δάσους κάτωθεν της Παιδουπόλεως Καβάλας.
Νομός Λέσβου
1) Το Καστρέλλι, ήτοι μεσαιωνικόν κάστρον επί ομωνύμου λόφου εις το κτήμα Κορφιού της περιφερείας του χωριού Στύλη.
2) Η αρχαία οχύρωσις υπεράνω της Σκάλας Λουτρών, επί του προς νότον του λιμενίσκου λόφου.
3) Τα αρχαία λατομεία επί της νότιας υπώρειας του ανωτέρου λόφου (του προς Νότον του λιμενίσκου Σκάλας Λουτρών λόφου).
4) Τα υπολείμματα μωσαϊκού δαπέδου κατά την οικία Ελένης Καλαϊτζή εις Σκάλαν Ερεσού, επεκτεινόμενον πιθανώς και εις τας παρακειμένας οικίας.
5) Τα λείψανα μικρής παλαιοχριστιανικής βασιλικής με τάφους λελαξευμένους εν μέρει εις τον βράχον εις Αγίους Αρχαγγέλους, παρά τον Γαβ(β)αθάν.
Νομός Κυκλάδων.
1) Η παρά την Κέρον νησίς "Δασκαλειό" ένθα υπάρχουν ερείπια προϊστορικού συνοικισμού.
2) Η περιοχή Σπεδού εν Νάξω, ένθα υπάρχουν προϊστορικά νεκροταφεία και ερείπια προϊστορικού συνοικισμού.
3) Ο λόφος "Κορφάρι των Αμυγδαλιών" εις την περιοχήν Πανόρμου εν Νάξω, όπου υπάρχουν ερείπια προϊστορικού συνοικισμού.
Nομός Λευκάδος
Oι λόφοι, νοτίως της σημερινής πόλεως Λευκάδος, Kούλμος και της περιοχής Kαλλιγονίου και μέχρι της θαλάσσης, ένθα σώζονται λείψανα αρχαίων τειχών και τοίχων κυκλωπείων, πολυγωνικών και ισοδόμων.
Nομός Tρικάλων
1) Tα αρχαία τείχη και ο εντός και παρ' αυτά χώρος της αρχαίας πόλεως Πελινναίου, η Πέλιννα, κατά την θέσιν ''Παλαιογαρδίκη'' και ''Zόρι Παπά'' βορείως του χωρίου Πετρόπορος ως και ο εντός του χωρίου τούτου αρχαίος τύμβος (Mαγούλα).
2) Tα τείχη και άλλα αρχαία λείψανα επί του υψώματος Mικρό Bουνό, ύπερθεν του χωρίου Kλοκητός (Kλοκοτός) αποδιδόμενα εις την αρχαίαν πόλιν Φαρκαδώνα.
3) Δύο αρχαίαι ακροπόλεις ('' Kάστρα '') παρά το χωρίον Nεοχώριον (αρχ. Oιχαλία).
4) τα εις την περιοχήν των χωρίων Aγριλιά (Π. Σμόλια) και Nέα Σμόλια τρία ''Kάστρα'', ήτοι αρχαίαι ακροπόλεις εν θέσει ''Bροντισμένη", «Kάστρο της Ωρηάς'' και παρά τον οικισμόν ''Kουμαριά''.
5) το ύψωμα του Προφήτη Hλία, ύπερθεν του χωρίου Zάρκου, εφ' ου τα αρχαία πολυγωνικά τείχη και άλλα λείψανα της αρχαίας πόλεως Φραϋττού (Φαϋττού).
6) ο NΔ του χωρίου Zάρκου γήλοφος μεγάλου προϊστορικού οικισμού γνωστός υπό το όνομα ''Πλατειά Mαγούλα''.
7) Tα λείψανα αρχαίας πόλεως (Φήκα) επί υψώματος παρά το χωρίον Φήκη (Bαρυμπόμπη).
8) Aρχαία λείψανα και τάφοι παρά το χωρίον Kαλόγηροι.
9) αρχαία λείψανα μεταξύ των χωρίων Πιάλεια (Λεπενίτσα) και Ξυλοπάροικον, αποδιδόμενα εις την αρχαίαν πόλιν Πιάλειαν και δη το ύψωμα Παλιόκαστρο (υψομ. 400 μ.) και τα εν τη κάτωθεν αυτού θέσει (Φτελιά) αρχαία λείψανα.
10) τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Oξύνεια (Mερίτσα).
11) τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Eλληνόκαστρον (Kούρσοβον).
12) τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Διαλεκτόν (Σκούμπος) Φαλώρειας.
13) τα αρχαία λείψανα επί υψώματος (720 μ.) μεταξύ των χωρίων Σαρακήνα και Διάβα (Πρεβέντα).
14) τα αρχαία λείψανα μεταξύ των χωρίων Nικλίτσι και Mεγάρχη.
15) τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Eλάτη (Tύρνα) αποδιδόμενα εις την αρχαίαν πόλιν Ποίτνεον.
16) Τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Αρδάνι βορείως των Τρικάλων.
17) το ύψωμα ''Kαστρί'' νοτίως του χωρίου Πηνειός (Zάρκο Mαρί) και κατά την δεξιάν όχθην τού Πηνειού, εις τα όρια των Nομών Tρικάλων και Λαρίσης, εφ' ου τείχη της αρχαίας πόλεως Άστραγος (Άτραγος). Eπί πλέον η παρά την όχθην του Πηνειού πεδινή λωρίς δυτικώς του υψώματος μέχρι της θέσεως Mύτικας, η περιοχή του ναού του Aγ. Tαξιάρχη και η ανατολικώς του υψώματος πεδινή λωρίς μέχρι του Aγ. Γεωργίου.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Παλιότερα η Κοινότητα Κάμπου ανήκε στον τέως δήμο Αβίας, που περιείχε πολλές περιοχές. Βλ. σύνδεση δελτίων
Τελευταία Ενημέρωση 12-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ανδρώος ομαδικός λουτήρ στα "Θεμέλια του Κόρφου" στον κόλπο Γέρας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης

Λουτρά
Αρχαία ακρόπολη παρά τον οικισμό " Κουμαριά "
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
Αγρελιάς

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ακρόπολη στη θέση " Βροντισμένη "
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
Αγρελιάς

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ακρόπολη στη θέση " Κάστρο της Ωρηάς "
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
Αγρελιάς

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λατομεία στη Σκάλα Λουτρών
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Λουτρών
Σκάλα Λουτρών
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαία λείψανα μεταξύ Σαρακήνας - Διάβα
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Σαρακήνας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία λείψανα μεταξύ των χωριών Νικλίτσι και Μεγάρχη
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
Μεγάρχης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία λείψανα στην Οξύνεια
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΑΣΙΩΝ
Οξυνείας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία λείψανα στο Αρδάνι
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
Αρδανίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία λείψανα στο Ελληνόκαστρο
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
Ελληνοκάστρου
Ελληνόκαστρον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία λείψανα στους Καλογήρους
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΥΛΗΣ
ΑΙΘΗΚΩΝ
Καλογήρων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία λείψανα Φαλώρειας
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
Διαλεκτού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Λευκάδα. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Κατούνης
Λυγιά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Λευκάδα. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Καριωτών
Καριώται
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Λευκάδα. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία οχύρωση στη Σκάλα Λουτρών
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Λουτρών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίοι τάφοι κοντά στο χωριό Καλόγηροι
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΥΛΗΣ
ΑΙΘΗΚΩΝ
Καλογήρων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Πελινναίου (Πέλιννα)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
Πετροπόρου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Φαρκαδώνος
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
Κλοκοτού

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος λόφου "Κορφάριτων Αμυγδαλιών" στον Πάνορμο Νάξου (πρωτοκυκλαδική ακρόπολη, λείψανα προϊστορικού οικισμού και νεκροταφείων). Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Απεράθου (Απειράθου)

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος νησίδος Δασκαλειό (προϊστορικός συνοικισμός)
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
Κουφονησίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιάς Μονής Παναγίας Νοτενών
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Σκιαδά
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος προϊστορικού οικισμού "Πλατειά Μαγούλα"
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Ζάρκου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Σπεδού Νάξου (προϊστορικά νεκροταφεία και ερείπια προϊστορικού συνοικισμού)
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Φιλοτίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος υψώματος "Καστρί" (αρχαία πόλη Άτραξ)
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Ραχούλας
Κάστρον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Βυζαντινό φρούριο (Κάστρο) Γριζάνου
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Γριζάνου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Γυναικείος και ανδρώος ομαδικός λουτήρας στη Θερμή
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Λουτροπόλεως Θερμής

Λουτρά
Δίτοξος γέφυρα στη Μήθυμνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Γέφυρες
Δύο αρχαίες ακροπόλεις (" Κάστρα ") κοντά στο Νεοχώρι (Οιχαλία)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
Οιχαλίας (Νεοχωρίου)

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγνατία οδός.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Καβάλας

Οδικό σύστημα
Εκκλησία Αγίων Θεοδώρων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ
Κάμπου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια βυζαντινού ναού
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Ζάρκου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια ρωμαϊκών λουτρών στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερείπια του ενετικού ναυστάθμου μετά των παρ' αυτόν αρχιτεκτονικών λειψάνων (πύλης κλπ) στα Γουβιά
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Γουβιά
Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Η οικία του Μάνδρα ("Μέγαρον Χατζηγιωργάκη Μάνδρα") στην οδό Αλκαίου 6 και Αρίωνος στη Μυτιλήνη, ιδ. Δ. Κατσάνη. Αποχαρακτηρισμός.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Αστικά Κτίρια
Ημιερειπωμένη εκκλησία στη θέση "Στρογγυλού" Πολιχνίτου
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Πολιχνίτου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρικκαίων
Τρίκαλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρικκαίων
Τρίκαλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοίμησης Θεοτόκου στη Πετροβίτσα
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πετροβίτσας
Πετροβίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Φανερωμένης
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρικκαίων
Τρίκαλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίου Ιωάννου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καστανέας
Καστανέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίου Πέτρου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καστανέας
Καστανέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αη-Στρατήγου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καστανέας
Καστανέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Φανερωμένης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καστανέας
Καστανέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα αρχαίας πόλεως Φήκης
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΥΛΗΣ
ΠΙΑΛΕΙΩΝ
Φήκης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίας πόλης Άτραγος
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Πηνειάδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίας πόλης Πιαλείας
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΥΛΗΣ
ΠΙΑΛΕΙΩΝ
Πιαλείας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίας πόλης Ποιτνέου
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΥΛΗΣ
ΑΙΘΗΚΩΝ
Ελάτης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίας πόλης Φραϋττού (Φαϋττού)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Ζάρκου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα τείχους αρχαίου οχυρού Αθήναιον
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΥΛΗΣ
ΠΥΛΗΣ
Πύλης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα της αρχαίας πόλεως Τρίκκης
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρικκαίων
Τρίκαλα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μαρμάρινη ενεπίγραφος κρήνη στην Ανεμότια
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Ανεμότιας
Ανεμότια
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Μεσαιωνικό οχυρό Καστρέλλι στη Στύψη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
Στύψης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Μωσαϊκό δάπεδο στη Σκάλα Ερεσού
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Ερεσού
Σκάλα Ερεσού
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Ναΐσκος Ταξιαρχών στο Κάτω Τρίτος
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
Κάτω Τρίτους
Κάτω Τρίτος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Οικία "Ντίνου" στην Αροανία
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΡΟΑΝΙΑΣ
Αροανίας
Αροανία
Αστικά Κτίρια
Οικία Γιαννάκου στη Μήθυμνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Αστικά Κτίρια
Οικία στην οδό Ευνίκης 6, ιδ. Θελξιόπης Τζωρτζίδου (αποχαρακτηρίστηκε)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Αστικά Κτίρια
Ομαδικός λουτήρ στις Θερμοπηγές
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Λισβορίου
Θερμοπηγές
Λουτρά
Παλαιοχριστιανική βασιλική και τάφοι παρά τον Γαββαθά
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης
Γαββαθάς
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Πύργος Καπετάν Δουράκη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καστανέας
Καστανέα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Ψηφιδωτό δάπεδο νάρθηκος παλαιοχριστιανικής βασιλικής
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρικκαίων
Τρίκαλα
Τμήματα Κτιρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι