Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/ΚΗΡ/16239/429/8-7-2000 - ΦΕΚ 900/Β/19-7-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων περιοχής Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης, Ν. Δράμας, με περιβάλλοντα χώρο προστασίας τους.
Κείμενο
"Α. Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις ακόλουθες θέσεις στην περιοχή Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης, Ν. Δράμας:
α. Την κορυφή του υψώματος στη θέση «Πύργος», επειδή σώζονται σ? αυτήν λείψανα πύργου παλαιοχριστιανικών χρόνων.
Ο ως άνω χαρακτηριζόμενος αρχαιολογικός χώρος περικλείεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1: 5000 από την πολυγωνική γραμμή που προσδιορίζεται με τα σημεία 14,15,16,17 και 14, των οποίων οι συντεταγμένες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΥΡΓΟΣ»
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
[m]
14 3428,1 ΠΟΤΑΜΟΙ 6691.1 3995 14-15 71,90
15 3428,1 ΠΟΤΑΜΟΙ 6763.0 3994.5 15-16 69,84
16 3428,1 ΠΟΤΑΜΟΙ 6775.0 3925.7 16-17 85,44
17 3428,1 ΠΟΤΑΜΟΙ 6689.6 3923.2 17-14 71,82
14 3428,1 ΠΟΤΑΜΟΙ 6691.1 3995

β. Την κορυφή του λόφου στη θέση «Κάστρο», επειδή σώζονται λείψανα οχυρωματικού περιβόλου και κτίσματα υστερορωμαϊκών - παλαιοχριστιανικών χρόνων.
Ο ως άνω χαρακτηριζόμενος αρχαιολογικός χώρος περικλείεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 από την πολυγωνική γραμμή που προσδιορίζεται με τα σημεία 18,19,20,21,22,23 και 18, των οποίων οι συντεταγμένες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΣΤΡΟ»
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

18 3428,3 ΠΟΤΑΜΟΙ 5766.5 97 18-19 459.80
19 3428,3 ΠΟΤΑΜΟΙ 6222.5 38 19-20 768.04
20 3428,5 ΔΡΑΜΑ 6074.8 -715.7 20-21 342.70
21 3428,5 ΔΡΑΜΑ 5735.2 -761.7 21-22 292.58
22 3428,5 ΔΡΑΜΑ 5504.0 -582.4 22-23 353.07
23 3428,5 ΔΡΑΜΑ 5553.4 -232.8 23-18 392.66
18 3428,3 ΠΟΤΑΜΟΙ 5566.5 97

Β. Ορίζουμε ως περιβάλλοντα χώρο προστασίας των ανωτέρω αρχαιολογικών χώρων, καθώς επίσης και των λοιπών διάσπαρτων αρχαιοτήτων στην ευρύτερη περιοχή Πύργων Ν. Δράμας (διατείχισμα, μεταβυζαντινό υδραγωγείο, υπολείμματα ξερότοιχων και άλλα οικιστικά λείψανα, δρόμος), που μεταξύ τους βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης και συνιστούν μια διαχρονική αρχαιολογική ενότητα με ιστορία 16 αιώνων, τον χώρο, που περικλείεται στα συνημμένα αποσπάσματα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 από την πολυγωνική γραμμή που προσδιορίζεται με τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 και 1, των οποίων οι συντεταγμένες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 3428,2 ΠΟΤΑΜΟΙ 8560.9 5541.5 1-2 2794.21
2 3428,4 ΠΟΤΑΜΟΙ 8972.0 2777.7 2-3 3865.92
3 3428,5 ΔΡΑΜΑ 7413.6 -760.2 3-4 756.78
4 3428,5 ΔΡΑΜΑ 7661.3 -1475.3 3-4** -52337.22
5 3428,7 ΔΡΑΜΑ 6023.5 -3142.7 5-6 1197.62
6 3428,7 ΔΡΑΜΑ 4825.9 -3149.7 6-7 1350.43
7 3427,6 ΔΡΑΜΑ 3672.7 -2447 7-8 1674.70
8 3427,6 ΔΡΑΜΑ 3690.7 -772.4 8-9 1595.86
9 3428,3 ΠΟΤΑΜΟΙ 5000.5 139.3 9-10 1238.42
10 3428,3 ΠΟΤΑΜΟΙ 4489.1 1267.2 10-11 3688.04
11 3428,1 ΠΟΤΑΜΟΙ 5784.9 4720.1 11-12 1573.22
12 3428,1 ΠΟΤΑΜΟΙ 7218.6 5367.8 12-13 563.95
13 3428,1 ΠΟΤΑΜΟΙ 7755.0 5541.9 13-1 805.90
1 3428,2 ΠΟΤΑΜΟΙ 8560.9 5541.5

Εντός του ανωτέρω περιβάλλοντος χώρου προστασίας των αρχαιολογικών χώρων και λοιπών αρχαιοτήτων της περιοχής Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης, Ν. Δράμας, δεν επιτρέπεται η ίδρυση λατομείων, ενώ στα ήδη λειτουργούντα με νόμιμη άδεια λατομεία δεν θα δοθεί παράταση της άδειας ή άδεια επέκτασης τους."

K N 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Κάστρο" Προσοτσάνης*
ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Προσοτσάνης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πύργος" Προσοτσάνης*
ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Προσοτσάνης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι