Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/2440/129/17-2-1998 - ΦΕΚ 217/Β/6-3-1998
Τίτλος ΦΕΚ Επικαιροποίηση Υπουργικής Αποφάσεως για την επέκταση οικισμών περιοχής Αη-Γιάννη Μεσαμπελιών - Φορτέτσας, όσον αφορά στις Ζώνες Προστασίας Αρχαιολογικού χώρου Κνωσσού.
Κείμενο
"Επικαιροποίηση ΥΑ {ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/2848/107/20-1-1988} για την επέκταση οικισμών περιοχής Αη-Γιάννη Μεσαμπελιών - Φορτέτσας, όσον αφορά στις Ζώνες προστασίας Αρχ/κού Χώρου Κνωσού:
Ι. Ως προς τη Ζώνη Α:
Δεν εγκρίνουμε για λόγους προστασίας του σημαντικότατου αρχαιολογικού χώρου Κνωσού, την περαιτέρω μείωση της ζώνης Α, που προβλέπεται από τη μελετώμενη ( βλ. συνημμένο, διορθωμένο, σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση, απόσπασμα χάρτη Π1.1Α μελέτης ΖΟΕ) επέκταση των οικισμών εντός της ζώνης Α, προς την πλευρά της Κνωσού, δηλ. Ανατολικά των εγκεκριμένων (Διανομή 1950 του Υπουργείου Γεωργίας) ορίων των οικισμών Παλαιάς και Νέας Φορτέτσας.
2. Προς την πλευρά αυτή η Ζώνη Α' θα διατηρήσει το όριο του Π.Δ. του 1976, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/40046/1411π.ε./7-3-1983 Απόφασή μας, με την οποία η Υπηρεσία μας έχει εγκρίνει να εξαιρεθούν από τις Ζώνες Α και Β του παραπάνω Π.Δ. οι οικισμοί Παλαιάς και Νέας Φορτέτσας (όπως αυτοί οριοθετούνται σαφώς στα διαγράμματα των διανομών του 1950 του Υπουργείου Γεωργίας και σημειώνονται με πλέγμα στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη 1:10000).
Για τους οικισμούς αυτούς και τους όρους δόμησής τους ισχύει η παραπάνω Απόφασή μας.
ΙΙ. Ως προς τη Ζώνη Β.
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα και με την παραγρ. 2 της παραπάνω Απόφασής μας,
α. Το υπόλοιπο (στικτός χώρος στο συνημμένο χάρτη) της επέκτασης των οικισμών προς την κατεύθυνση του Ηρακλείου, δηλ. Δυτικά των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών Παλαιάς και Νέας Φορτέτσας, με τους όρους δόμησης, που προβλέπονται στις σχετικές πινακίδες (Φ4, Φ5, Φ9) του χάρτη Π2.1 της Πολεοδομικής Μελέτης για το εγκρινόμενο τμήμα της επέκτασης.
β. Την προβλεπόμενη (χώρο με στίξη - διαγράμμιση) ως τράπεζα γης έκταση.
2. Οι παραπάνω α) και β) εγκρίσεις αποτελούν την μόνη τροποποίηση του ορίου της Ζώνης Β, που είχε καθορισθεί με το Π.Δ. του 1976 (χοντρή διακεκομένη γραμμή στο συνημμένο χάρτη).
Σε όλη την υπόλοιπη έκτασή της η Ζώνη Β θα διατηρήσει τα όρια, που καθορίστηκαν με το παραπάνω Π.Δ. Δεν εγκρίνεται δηλαδή, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος αρχ/κού χώρου Κνωσσού, η προβλεπόμενη από την μελέτη κατάργηση της Ζώνης Β.
ΙΙΙ. Πλην των εγκρινομένων τροποποιήσεων στο καθεστώς προστασίας του αρχ/κού χώρου Κνωσσού, που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους Ι 2 και ΙΙ 1 α) και β), εμμένουμε καθ' όλα τα υπόλοιπα σημεία (όρια Ζωνών και όρους δόμησης) στο από 6.11.1976 σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
IV. Η παρούσα Απόφαση αφορά μόνο στις μελετώμενες επεκτάσεις οικισμών. Για το θέμα των αρτηριών και συλλεκτηρίων γενικότερης σημασίας για την πόλη του Ηρακλείου, όπου αυτό άπτεται των Ζωνών προστασίας Α και Β αρχαιολογικού χώρου Κνωσσού, θα ακολουθήσει ειδική Απόφασή μας, ύστερα από εξέταση των σχετικών μελετών από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κνωσός
Αρχαιολογικές Θέσεις