Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ45/48026/2298/20-5-2010 - ΦΕΚ 212/ΑΑΠ/3-6-2010
Τίτλος ΦΕΚ Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου «Παληόπυργα» Αχλαδοχωρίου, Δ.Δ. Αχλαδοχωρίου, Δ. Πεταλιδίου, Ν. Μεσσήνης.
Κείμενο
Οριοθετούμε προσωρινά τον αρχαιολογικό χώρο του «Παληόπυργα» Αχλαδοχωρίου, Δ.Δ. Αχλαδοχωρίου, Δ. Πεταλιδίου, Ν. Μεσσήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 3 Ιουνίου 2010 και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» άρθρο 12 παρ.2.Στο χώρο έχουν αποκαλυφθεί τα ερείπια μεσαιωνικής οχύρωσης.
Ο «Παληόπυργας» Αχλαδοχωρίου βρίσκεται σε απόσταση ενάμιση χιλιομέτρου βορείως του ομώνυμου Δ.Δ. του Δήμου Πεταλιδίου και περιλαμβάνει ένα μικρό κάστρο και δύο ερειπωμένες εκκλησίες της περιόδου της Φραγκοκρατίας, απομεινάρια μιας αναπτυγμένης οικιστικής εγκατάστασης, όπως υποδεικνύουν τα διάσπαρτα όστρακα από χρηστικά αγγεία της ύστερης αρχαιότητας και των μεσαιωνικών χρόνων. Κατά πάσα πιθανότητα η θέση ταυτίζεται με το φράγκικο χωριό «Κόσμενα» ή «Κόσμινα», γνωστό από τις αρχειακές πηγές του 14ου και 15ου αιώνα.
Ο αρχαιολογικός χώρος ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ (φύλλο 7256/6, 7257/5) κλίμακας 1:5000 με συνοδευτικό πίνακα συντεταγμένων από τα σημεία:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 και 1.
Επισημαίνουμε ότι για την οριοθέτηση του ανωτέρω αρχαιολογικού χώρου θα τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 12 του Ν. 3028/2002.
Εντός του οριοθετημένου χώρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 10 και 73 παρ. 12 του Ν. 3028/2002.
Ως εκ τούτου, εντός του ανωτέρω αρχαιο- λογικού χώρου δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας ή άλλων οργάνων του ΥΠΠΟΤ οποιοδήποτε έργο, όπως διάνοιξη νέων οδών, διαπλάτυνση ή ασφαλτόστρωση των υφισταμένων, κατασκευή ή οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση, για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, η οποία μπορεί να βλάψει άμεσα ή έμμεσα τις αρχαιότητες (άρθρο 10 του Ν. 3028/2002).
Επίσης δεν επιτρέπεται η επέκταση οικισμού ή ζώνης παραγωγικής δραστηριότητας ή άλλης μορφής χωροταξική ή πολεοδομική ζώνη χωρίς την έγκριση του ΥΠΠΟΤ.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-05-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος "Παληόπυργος"Αχλαδοχωρίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
Αχλαδοχωρίου
Αχλαδοχώριον
Κάστρα / Φρούρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί