Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 6-11-1976 - ΦΕΚ 373/Δ/10-11-1976
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"αποφασίζομεν:
Άρθρον 1

Οι όροι και οι περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων της ευρυτέρας περιοχής του Αρχαιολογικού χώρου Κνωσσού (Κρήτης) ως η περιοχή αύτη εμφαίνεται περικλειομένη δια πρασίνης και ερυθράς γραμμής εις το υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού τεθεωρημένον δια της υπ΄ αριθ. Ε 38236 / 1976 πράξεως αυτού σχετικόν πρωτότυπον διάγραμμα υπό κλίμακα 1: 20.000, καθορίζονται κατά Ζώνας Α και Β ως κάτωθι:

Ζώνη Α΄
1. Δια τους προϋφισταμένους του έτους 1923 οικισμούς και περιλαμβανομένους εντός της ως άνω ζώνης Α΄ επιτρέπεται η ανέγερσις μόνον κατοικιών μετά των βοηθητικών αυτών κτισμάτων, υπό τους ακολούθους όρους και περιορισμούς δομήσεως:
α) Το συνολικόν εμβαδόν καλύψεως των κατοικιών μετά των βοηθητικών κτισμάτων δεν δύναται να υπερβή τα ογδοήκοντα (80) τετρ. μέτρα.
β) η στέγη των κατοικιών και των βοηθητικών αυτών κτισμάτων δέον να είναι κεραμοσκεπής βυζαντινού τύπου.
γ) Το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος των οικοδομών ορίζεται ως τρία και ήμισυ (3.50) μέτρα μετρούμενον από της πέριξ φυσικής στάθμης του εδάφους, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.
δ) Άνωθεν του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των οικοδομών επιτρέπεται εκ των εν άρθρω 87 του Ν.Δ/τος 8/1973 "περί ΓΟΚ", ως τούτο ετροποποιήθη δια του ΝΔ 205/74 (ΦΕΚ363/ Α), κατασκευών μόνον αι καπνοδόχοι.
ε) Το μέγιστον βάθος θεμελιώσεως των οικοδομών ορίζεται εις πεντήκοντα εκατοστά (0,50) του μέτρου δυναμένου τούτου να αυξηθή μόνο κατόπιν εγκρίσεως της αρμοδίας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
2. Εντός της λοιπής περιοχής της Ζώνης Α, επιτρέπεταιι η ανέγερσις μόνον γεωργικών εγκαταστάσεων (αποθηκών, αντλιοστασίων κλπ) κατόπιν ομοφώνου γνώμης της αρμοδίας Διευθύνσεως Γεωργίας περί της αναγκαιότητος ή σκοπιμότητοςτης εκτελέσεως του έργου, υπό τους ακολούθους όρους και περιορισμούς δομήσεως:
α) Το ελάχιστον εμβαδόν των γηπέδων δια την ανέγερσιν των γεωργικών εγκαταστάσεων ορίζεται εις τέσσαρας χιλιάδας (4.000) τετρ. μέτρα.
β) Η στέγη των γεωργικών εγκαταστάσεων δέον να είναι κεραμοσκεπής Βυζαντινού τύπου.
γ) Το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος ορίζεται εις δύο και ήμισυ (2.50) μέτρα, μετρούμενον από της πέριξ φυσικής στάθμης του εδάφους, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.
δ) Το μέγιστον βάθος θεμελιώσεως των γεωργικών εγκαταστάσεων ορίζεται εις πεντήκοντα εκατοστά (0.50) του μέτρου, δυναμένου τούτου να αυξηθή μόνον κατόπιν εγκρίσεως της αρμοδίας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
ε) Απαγορεύεται η εκτέλεσις παντός έργου προς διευθέτησιν χώρου, καλλιέργειαν, άρδευσιν, αποχέτευσιν, οδοποιϊαν κλπ. εις βάθος μεγαλύτερον των τριάκοντα εκατοστών (0.30) του μέτρου, δυναμένου τούτου να αυξηθή μόνον κατόπιν εγκρίσεως της αρμοδίας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
στ) Ωσαύτως απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαπλατύνσεως της υφισταμένης οδού Ηρακλείου - Κνωσσού - Αρκουδοχωρίου, πλην των έργων συντηρήσεως και βελτιώσεως της χαράξεως αυτών εις περιωρισμένα τμήματα δια λόγους ασφαλείας κινήσεως οχημάτων..
Ζώνη Β
Εντός της Ζώνης Β επιτρέπεται η ανέγερσις μόνον κατοικιών μετά των βοηθητικών αυτών κτισμάτων υπό τους ακολούθους όρους και περιορισμούς δομήσεως.
α) Το ελάχιστον εμβαδόν των γηπέδων ορίζεται εις τέσσαρας χιλιάδας (4.000) τετρ. μέτρα.
β) Το συνολικόν εμβαδόν καλύψεως των κατοικιών μετά των βοηθητικών κτισμάτων δεν δύναται να υπερβή τα ογδοήκοντα (80) τετρ. μέτρα.
γ) Η στέγη των κατοικιών και των βοηθητικών κτισμάτων δέον να είναι κεραμοσκεπής βυζαντινού τύπου.
δ) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ορίζεται εις δύο (2) με ανώτατο ύψος εξ και ήμισυ (6.50) μέτρα, του ύψους μετρουμένου από της πέριξ φυσικής στάθμης του εδάφους, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.
ε) Άνωθεν του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των οικοδομών επιτρέπεται εκ των εν άρθρω 87 του ΝΔ 8/1973 "περί ΓΟΚ", ως τούτο ετροποποιήθη δια του ΝΔ 205 / 1974 (ΦΕΚ363/Α) κατασκευών, μόνον αι καπνοδόχοι.


Άρθρον 2
1. Παν έργον εκτελούμενον εντός των ως άνω Ζωνών Α και Β, υπόκειται υποχρεωτικώς εις τον έλεγχον της αρμοδίας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
2. Αι διατάξεις του από 23.10. 1928 ΠΔ"περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως της εντός και εκτός της Ζώνης των πόλεων κλπ. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών"(ΦΕΚ 231 / Α), ως αύται ετροποποιήθησαν μεταγενεστέρως και ισχύουν σήμερον ως και πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις την παρούσαν ρύθμισιν δεν εφαρμόζονται επί του προκειμένου.
3. Δια πάντα οικισμόν προϋφιστάμενον του έτους 1923 και περιλαμβανόμενον εντός της ως άνω ζώνης Α΄ εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αι διατάξεις του από 15.6.1968 Δ/τος"περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 Οικισμών και στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 11 / Δ), ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και ισχύει σήμερον".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κνωσός
Αρχαιολογικές Θέσεις