Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 3888/21-2-1967 - ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως χαρακτηρισθούν ως αρχαιολογικοί χώροι οι κάτωθι:

Δ' Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Νομοί Αργολίδος και Κορινθίας.
1) Αρχαία Ασίνη: Ζώνη πλάτους 60-100 μ. προς Ανατολάς και προς Βορράν της Ακροπόλεως, επεκτεινομένη εν συνεχεία επί του άνω μέρους του βουνού Μπαρμπούνα, ώστε να περιλάβη τα επ' αυτού αρχαία, ως επί το επισυναπτόμενον τοπογραφικόν διάγραμμα.
2) Ισθμία: Ζώνη προστασίας 30 μ. εκατέρωθεν του μυκηναϊκού τείχους Ισθμίας, εις τα οικόπεδα ένθα είναι ορατά τμήματα του τείχους.
3) Το νότιον ήμισυ της νησίδος Δασκαλειό του συμπλέγματος Καλών Νησιών Περαχώρας. Ζώνη προστασίας ολόκληρος η νησίς.
4) Καζάρμα (περιοχή Λυγουριού). Χαρακτηρίζεται αρχαιολογικός χώρος ο κατά την νοτίαν κλιτύν της Ακροπόλεως της Καζάρμας αρχαίος οικισμός μετά ζώνης προστασίας προς νότον με 100 μ. εκείθεν της προς Επίδαυρον οδού, δυτικώς δε 100 μ. εκείθεν της Μυκηναϊκής Γεφύρας και προς ανατολάς μέχρι του 15ου χιλιομέτρου της ως άνω οδού.
5) Νέα Τίρυνς. Το παρά την θέσιν ''Άγιος Δημητράκης" της Κοινότητος Ν. Τίρυνθος υπόλειμμα μυκηναϊκού φράγματος με ζώνην προστασίας 30 μ. εκατέρωθεν της κοίτης του χειμάρρου (λόγω της σπουδαιότητός του ως τεχνικού έργου της εποχής ταύτης).
6) Περιοχή Σπηλιωτάκη παρά την Kοινότητα Kυβερίου N. Aργολίδος, ένθα τα ερείπια αρχαίας πόλεως.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Η' Περιφερείας.
Νομός Κεφαλληνίας.
Ιθάκη. Η περιοχή "Πηλικάτα" παρά το χωρίον Σταυρός της βορείου Ιθάκης οριζομένη υπό της επαρχιακής οδού Σταυρού - Πλατρηθιάς, αγροτικής οδού Κουταλά, όρια ιδιοκτησιών Π. Σικιώτη, Κ. Σικιώτη, Ου. Ζεβερδινού, Σπ. Ανδριανάτου, Γερ. Βασιλοπούλου (των ιδιοκτησιών τούτων καταλειπομένων εκτός του προτεινομένου προς κήρυξιν χώρου), λόγω της υπάρξεως λειψάνων οικισμού πρωτοελλαδικής και μυκηναϊκής περιόδου. Η συνολική περίμετρος του ως άνω χώρου καταλαμβάνει 750 τα.μ.

Νομός Κερκύρας.
1) Ο λόφος "Έρμωνες" παρά την δυτικήν παραλίαν της νήσου Κερκύρας λόγω της υπάρξεως προϊστορικού συνοικισμού της πρωτοελλαδικής και μεσοελλαδικής περιόδου.
2) Το σπήλαιον Γράβα εις την θέσιν Aγία Mαρίνα και περιοχής Γαρδικίου - Κερκύρας, όπου υπάρχουν λείψανα παλαιολιθικής περιόδου.
3) Ο λόφος "Σιδάρι" επί της βορείου παραλίας της νήσου κερκύρας, ένθα προϊστορικός οικισμός.

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΙΑ' Περιφερείας.
Nομός Ιωαννίνων.
1) O χώρος της αρχαίας ακρόπολης εις την Kοινότητα Xρυσορράχης (περιοχή Δωδώνης).
2) O χώρος του αρχαίου νεκροταφείου εις θέσιν "Kλαδερά" κοινότητος Bίτσης (περιοχή Zαγορίου).
3) O λόφος "Γιανίτσαρος" κοινότητος Mονοδενδρίου (περιοχή Zαγορίου) ένθα αρχαίαι δεξαμεναί και υδραγωγείον.
4) O χώρος του αρχαίου νεκροταφείου εις θέσιν "Kονίσματα" κοινότητος Eλαφοτόπου (περιοχή Zαγορίου).

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΙΗ' Περιφερείας.
Νομός Κυκλάδων.
1) Μήλος. Ορίζεται ζώνη προστασίας της προϊστορικής πόλεως της Φυλακωπής, α) προς βορράν θάλασσα, β) προς ανατολάς ναΐδριον του Αγίου Ιωάννου, γ) προς δυσμάς ο όρμος "Κάπρος" μετά ζώνης ακτίνος 50 μ. από της ακτής, δ) προς νότον η λοφοσειρά Καλοκαιρινή - Κάπαρη.
2) Κέα (αρχαιολογικός χώρος χερσονήσου Αγίου Νικολάου). Ζώνη προστασίας ακτίνος 300 μ. εξωτερικώς του τείχους του προϊστορικού συνοικισμού Αγίας Ειρήνης, λόγω της υπάρξεως αρχαίου νεκροταφείου.
3) Ίος. Η εν τη πόλει της Ίου έκτασις μεταξύ του ναού της Αγίας Αικατερίνης και του Αμοιραδακείου κτιρίου ένθα έχει επισημανθεί η ύπαρξις αρχαίου ιερού.
4) Νάξος. Η περιοχή του ακρωτηρίου Άγιος Γεώργιος εν τη πόλει της Νάξου μέχρι της δημοσίας οδού προς Φιλώτι, ένθα έχει επισημανθεί η ύπαρξις αρχαίου νεκροταφείου.
5) Πάρος. Ζώνη προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου και Πυθίου της Πάρου α) προς Βορράν μέχρι της αμαξιτής οδού, β) προς νότον μέχρι της κορυφής του υψώματος υπεράνω του Πυθίου ένθα ερείπια ανεμομύλου, γ) προς δυσμάς μέχρι 200 μέτρων από τα όρια της ανασκαφής και δ) προς ανατολάς μέχρι 100 μέτρων από τα όρια της ανασκαφής.

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΚΑ' Περιφερείας.
Nομός Χανίων.
1) Το σπήλαιον "Λερά" εις Σταυρόν Ακρωτηρίου.
2) Το σπήλαιον "Αρκούδα" παρά την μονήν Γκουβερνέτου Ακρωτηρίου.
3) Το σπήλαιον "Κουμαρόσπηλιο" παρά την Μονήν Γκουβερνέτου Ακρωτηρίου.
4) Το σπήλαιον "Πλατυβόλα" παρά το χωρίον Σκουραχλάδα.
5) Καστέλλιον Κισσάμου. Ο εντός του σχεδίου πόλεως περιλαμβανόμενος χώρος και πέριξ τούτου ζώνη ακτίνος 500 μ. καθ' όσον η νέα πόλις κείται επί της θέσεως της αρχαίας Κισσάμου.
6) Χερσόνησος Κουτρί επαρχίας Κισσάμου, ένθα τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Φαλασάρνης.
7) Σπήλαιον "Μαμελούκου τρύπα" εις θέσιν Χαρωδιά περί τα 1200 μ. ΝΑ του οικισμού Κουκιανέ κοινότητος Περιβόλια Κυδωνίας ως περιέχον αξιόλογον μυκηναϊκήν κεραμεικήν.

Νομός Ρεθύμνης.
Περιοχή "Κατσιβέλου" ευρισκομένη παρά την Βορειοανατολικήν κλιτύν του λόφου Αγίας Άννας προς Βορράν του χωρίου Πρινές Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, ένθα τοποθετείται η αρχαία Ελεύθερνα".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη Χρυσορράχης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
Χρυσορράχης
Χρυσορράχη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ασίνη
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΣΙΝΗΣ
Δρεπάνου
Καλλιθέα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Κισσάμου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Φαλάσαρνα. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Πλατάνου
Φαλασαρνά
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίο ιερό στην πόλη της Ίου
ΘΗΡΑΣ
ΙΗΤΩΝ


Ίος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος ακρωτηρίου Άγιος Γεώργιος Νάξου (αρχαίο νεκροταφείο)
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ
Νάξου
Νάξος
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ελεύθερνας
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Αρχαίας Ελεύθερνας (Πρινέ)

Συστήματα Ύδρευσης
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης της Καζάρμας (αρχαίος οικισμός)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
Νέας Τίρυνθας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Σπηλιωτάκη (ερείπια αρχαίας πόλεως)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΛΕΡΝΑΣ
Κιβερίου
Σπηλιωτάκης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Έρμονες" (προϊστορικός συνοικισμός)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΡΕΛΙΩΝ
Βάτου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Σιδάρι" (προϊστορικός οικισμός)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΩΝ
Σιδαρίου
Σιδάριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Σταυρό Ιθάκης
ΙΘΑΚΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Σταυρού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος του Ασκληπιείου και Πυθίου Πάρου
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Πάρου
Πάρος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Φυλακωπής Μήλου. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Τριοβασάλου
Φυλακωπή
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος χερσονήσου Αγίου Νικολάου Κέας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ
ΚΕΑΣ

Ιουλίδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Λόφος "Γιανίτσαρος" Μονοδενδρίου (δεξαμενές, υδραγωγείο)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Μονοδενδρίου
Μονοδένδριον
Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκόν τείχος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Ισθμίας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο στη θέση "Κλαδερά" Βίτσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Βίτσης
Βίτσα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο στη θέση "Κονίσματα" Ελαφοτόπου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Ελαφότοπου
Ελαφότοπος
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νησί Δασκαλειό
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας
Αλκυονίδες (νησίδες)
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Κουμαροσπήλιο"
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Χωρδακίου
Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάν.Ερ/του Γουβερνέτου
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Λερά"
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Σαρακήνας
Σταυρός
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Μαμελούκου τρύπα". Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Α.
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΘΕΡΙΣΟΥ
Περιβολίων Κυδωνίας

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Γράβα στη θέση "Αγία Μαρίνα" Γαρδικίου
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
Αγίου Ματθαίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο με νεολιθικά ευρήματα
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ


Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Παναγίας Αρκουδιώτισσας
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Χωρδακίου
Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάν.Ερ/του Γουβερνέτου
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Υπόλειμμα μυκηναϊκού φράγματος στη θέση ''Άγιος Δημητράκης" Νέας Τίρυνθας
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Πυργιωτίκων

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις