Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/54834/3314/17-10-2001 - ΦΕΚ 1464/Β/26-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Επανοριοθέτηση των ζωνών Α1, Α3 και Β προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αιανής Κοζάνης.
Κείμενο
"Επαναπροσδιορίζεται το προς τον οικισμό της Αιανής Κοζάνης όριο της Ζώνης Β προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αιανής, όπως αυτή καθορίσθηκε με την Υ.Α. αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/4994/207/31-3-1999 (ΦΕΚ 422/Β/20.4.1999), ως εξής ακολουθεί κατά τη νοτιοδυτική, δυτική και βόρεια πλευρά του οικισμού την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 137', 158, 159, ...182, 183, 13 και κατά την ανατολική πλευρά του οικισμού την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 6, 184, ...., 192, 193, 128, όπως αυτές εμφαίνονται στο συνημμένο χάρτη Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5000 (αρ. φ. 4235.4, 4236.3). Στα σημεία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
Το προς τον οικισμό της Αιανής όριο της Ζώνης Α1 και της Ζώνης Α3 προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αιανής Κοζάνης, όπως αυτές καθορίσθηκαν με την Υ.Α. αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/4994/207/31.3.1999 (ΦΕΚ 422/Β/ 20.4.1999), διορθώνεται ώστε να συμπίπτει με το εγκεκριμένο όριο του οικισμού (Απόφαση αρ. πρ. 441/21.11.1986 του Νομάρχη Κοζάνης, ΦΕΚ 189/Δ/11.3.1987). Η Ζώνη Α1 στον επισυναπτόμενο χάρτη Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5000 (αρ. φ. 4235.1-2,4236.3) περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3,..., 11, 11', 12,...., 88, 89,90,1, 91,92,....... 97,98,1 στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα. Η Ζώνη Α3 στο συνημμένο χάρτη Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5000 (αρ. φ. 4235.4,4236.3) περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 119, 120, ......, 131,132,132 ,133,134,135,136,136', 137,137', 138, ....... 142, 143, 119. στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα".

ΖΩΝΗ Α1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΑΝΗΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩN ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11954.7 -9282.6 1-2 192.55
2 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11959.2 -9090.1 2-3 59.79
3 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12018.4 -9098.5 3-4 25.80
4 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12022.9 -9123.9 Α-5 63.17
5 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12078.6 -9153.7 5-6 278.93
6 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12284.1 -9342.3 6-7 52.17
7 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12336.0 -9347.6 7-8 23.69
8 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12344.0 -9325.3 8-9 57.92
9 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12397.2 -9302.4 9-10 57.25
10 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12420.7 -9250.2 10-11 38.30
11 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12382.4 -9250.2 11-11' 147.15
11' 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12323.7 -9174.0 11' -12 245.14
12 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12306.4 -9124.2 12-13 207.91
13 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12413.0 -8945.7 13-14 172.59
14 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12376.1 -8777.1 14-15 155.84
15 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12466.7 -8650.3 15-16 135.29
16 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12528.4 -8529.9 16-17 98.93
17 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12626.4 -8516.4 17-18 100.53
18 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12604.0 - 8418.4 18-19 104.85
19 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12680.6 - 8346.8 19-20 61.62
20 4236,1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12643.9 -8297.3 20-21 140.11
21 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12782.7 -8316.4 21-22 48.11
22 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12787.2 -8268.5 22-23 107.94
23 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12891.6 -8241.1 23-24 122.47
24 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12849.2 -8126.2 24-25 88.72
25 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12936.1 -8108.3 25-26 132.91
26 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13011.0 -7998.5 26-27 223.86
27 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13223.7 -7928.7 27-28 68.88
28 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13271.7 -7879.3 28-29 239.55
29 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13312.2 -7643.2 29-30 283.43
30 4230,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13463.6 -7403.6 30-31 406.38
31 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13631.0 -7033.3 31-32 191.20
32 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13760.9 -6893.0 32-33 268.77
33 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13915.3 -6673.0 33-34 163.55
34 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13924.4 -6509.7 34-35 46.01
35 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13880.9 -6494.7 35-36 23.05
36 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13866.5 -6476.7 36-37 96.71
37 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13770.6 -6464.2 37-38 4923
38 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13738.7 -6426.7 38-39 40.91
39 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13699.3 -6415.7 39-40 77.15
40 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13733.2 -6346.4 40-41 58.66
41 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13675.8 -6334.3 41-42 86.79
42 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13590.5 -6350.3 42-43 36.12
43 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13587.5 -6314.3 43-44 44.10
44 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13543.5 -6317.3 44-45 43.93
45 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13555.0 -6359.7 45-46 73.71
46 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13488.6 -6391.7 46-47 140.85
47 4235,2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13352.3 -6356.2 47-48 57.87


ΖΩΝΗ Α3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΑΝΗΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩN ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

119 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12736.3 -10683.1 119-120 125.90
120 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12628.3 -10747.8 120-121 62.74
121 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12603.9 -10805.6 121-122 171.63
122 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12432.3 -10802.6 122-123 67.60
123 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12384.5 -10754.8 123-124 269.74
124 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12335.2 -10489. 6 124-125 69.81
125 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12300.9 -10428. 8 125-126 87.43
126 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12277.0 -10344.7 126-127 73.62
127 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12307.3 -10277.6 127-128 27.40
128 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12334.7 -10277.1 128-129 37.61
129 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12338.7 -10239.7 129-130 30.69
130 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12369.0 -10234.8 130-131 16.91
131 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12380.5 -10247.2 131-132 252.61
132 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12604.9 -10131.2 132-132' 57.48
132' 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12619.3 -10162.3 132'-133 69.83
133 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12655.7 -10158.1 133-134 35.69
134 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12688.4 -10172.4 134-135 100.69
135 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12788.1 -10186.5 135-136 148.07
136 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12929.7 -10229.8 136-136' 149.40
136' 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13018.4 -1017.8 136'-137 167.41
137 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13057.3 -10152.1 137-137' 130.67
137' 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13101.7 -10170.5 137' -138 235.86
138 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13185.8 -10175.8 138-139 157.78
139 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13321.2 -10256.8 139-140 142.37
140 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13325.7 -10399.1 140-141 108.59
141 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13277.7 -10496.5 141-142 68.10
142 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13225.3 -10540 142-143 235.67
143 4235,4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12991.0 -10565.4 143-119 280.58
119 4236,3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12736.3 -10683.1 119

Οριοθέτηση της Ζώνης Β προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αιανής προς τον οικισμό Αιανής Κοζάνης.
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩN ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

137 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13101.7 -10170.5 137' -158 233.81
158 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13221.3 -9969.6 158-159 69.82
159 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13279.6 -10009.5 159-160 134.53
160 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13346. 4 -9893.3 160-161 164.91
161 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13384.3 -9732.8 161-162 78.92
162 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13316.5 -9692.4 162-163 61.32
163 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13318.0 -9631.1 163-164 17.92
164 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13306.1 -9617.7 164-165 220.15
165 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13329.5 -9398.8 165-166 12.02
166 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13318.0 -9395.3 166-167 207.39
167 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13219.3 -9212.9 167-168 193.17
168 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13160.5 -9028.9 168-169 30.93
169 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13177.4 -9003.0 169-170 50.63
170 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13145.0 -8964.1 170-171 18.49
171 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13152.5 -8947.2 171-172 59.26
172 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13110.1 -8905.θ 172-173 60.83
173 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13058.3 -8937.7 173-174 39.36
174 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13019.4 -8943.7 174-175 11.80
175 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13009.9 -8936.7 175-176 56.96
176 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12973.6 -8980.6 176-177 68.45
177 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12941.2 -9040.9 177-178 73.68
178 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12881.3 -9083.8 178-179 18.27
179 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12865.4 -9074.8 179-180 85.99
180 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12794.6 -9123.6 180-181 21.07
181 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12775.5 -9114.7 181-182 75.62
182 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12710.9 -9075.4 182-183 22.24
183 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12698.4 -9093.8 183-13 321.54
13 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12413.0 -8945.7 13-12 207.91
6 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12284.1 -9342.3 6-184 138.81
184 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12214.5 -9462.4 184-185 119.97
185 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12198.5 -9581.3 185-186 130.03
186 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12204.3 -9711.2 186-187 178.98
187 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12025.7 -9722.9 187-188 259.20
188 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12024.9 -9982.1 188-189 23.15
189 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12047.8 -9978.7 189-190 70.22
190 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12059.7 -10047.9 190-191 175.15
191 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12157.5 -10193.2 191-192 37.88
192 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12194.9 -10199.2 192-193 140.89
193 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12322.7 -10258.5 193-128 22.14
120 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ 12334.7 -10277.1 128-129 37.61

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της Υ.Α. αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/4994/207/31.3.1999 (ΦΕΚ 422/Β/20.4.1999)".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Αιανής
Αιανή
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα