Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/4994/207/31-3-1999 - ΦΕΚ 422/Β/20-4-1999
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός ορίων και χρήσεων γης στις Ζώνες Α1, Α2, Α3, Α4, και οριοθέτησης Ζώνης Β προστασίας αρχαιολογικού χώρου Αιανής Κοζάνης.
Κείμενο
"Για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου Αιανής, στον οποίο περιλαμβάνονται διάσπαρτες θέσεις με αρχαιολογικά ευρήματα, καθορίζονται Ζώνες Α ως ακολούθως:
Ζώνη Α.1: Βρίσκεται στα Β-ΒΑ του σύγχρονου οικισμού της Αιανής και περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχαιολογικές θέσεις:
1. Μεγάλη Ράχη: ερείπια της αρχαίας πόλεως της Αιανής.
2. Λειβάδια: τάφοι και λείψανα κατοικήσεως προϊστορικών χρόνων, νεκροταφείο αρχαϊκών και κλασικών χρόνων και νεκροταφείο 4ου αι. πΧ και ελληνιστικών χρόνων.
3. Ούτσινα: ρωμαϊκό λουτρό.
4. Τσκάρια: νεκροταφείο του 4ου αι. π.Χ και των ελληνιστικών χρόνων.
5. Καπουτσίνα: νεκροταφείο της Εποχής του Σιδήρου.
6. Ρέμα Αγίου Μάρκου: διάσπαρτες αρχαιότητες διαφόρων περιόδων.
Η Ζώνη Α1 οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου κλ 1:5000 (αρ. 4235.2,4236, 1.4236.3) από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5...33,34,35,36,...63,64,65,66,.. 87,88,89,90,1,92,93,94,95,96,97,98,1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα. Το όριο που διέρχεται από τα σημεία 6,7,8,9,10,11, 12,13 συμπίπτει με το εγκεκριμένο όριο του οικισμού Αιανής. Από τη Ζώνη Α1 εξαιρείται η έκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής (αγροτεμάχια 1131-1133), τα αγροτεμάχια αρ. 1135, 2049, 2050 και τμήμα του αρ. 1134 κηρυχθέντα ως απαλλοτριωτέα (γνωμοδότηση ΚΑΣ στην αρ. 7/28.1.1998 συνεδρία του), για την ασφάλεια και μελλοντική επέκταση του μουσείου.
Ζώνη Α2: Βρίσκεται στα ΝΑ του σύγχρονου οικισμού Αιανής και περιλαμβάνει την αρχαιολογική θέση στη Ράχη Τσέικα, όπου οικισμός και νεκροταφείο της ρωμαϊκής περιόδου.
Η Ζώνη Α2 οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 (αρ. 4235.4, 4236.3) από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 99, 100, 101,102,...115,116,117,118,99, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
Ζώνη Α3. Βρίσκεται στα νότια του σύγχρονου οικισμού της Αιανής, στο λόφο του Αγίου Κωνσταντίνου (Ράχη Πεντέση), όπου λείψανα κατοικήσεως προϊστορικών χρόνων. Η Ζώνη Α3 οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 (αρ. 4235.4, 4236.3) από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 119,120,121,122,...140,141,142,143,119, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
Ζώνη Α4. Βρίσκεται στα Ν του σύγχρονου οικισμού της Καισάρειας (βλ. σελ. 188,03-188,06) και περιλαμβάνει τη θέση Παλιόκαστρο, όπου οχυρωμένος οικισμός ρωμαϊκής περιόδου. Η Ζώνη Α4 οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 (αρ. 4236.3, 4236.4) από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 144, 145,146,147,...155,156,157,144, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.
Για τις Ζώνες Α1, Α2, Α3, Α4 καθορίζονται οι ακόλουθες χρήσεις γης:
1. Διατηρείται αναλλοίωτη η υφιστάμενη χρήση της γης, δηλαδή η αγροτική καλλιέργεια στους ήδη καλλιεργούμενους αγρούς και η βοσκή στις χορτολειβαδικές εκτάσεις και στους βοσκοτόπους.
2. Απαγορεύεται η βαθιά άροση και η δενδροφύτευση.
3. Επιτρέπονται τα απλά με επιφανειακό δίκτυο αρδευτικά έργα.
4. Επιτρέπεται η επισκευή και η συντήρηση των υπαρχόντων δρόμων χωρίς οιαδήποτε διαπλάτυνσή τους ή ασφαλτόστρωση.
5. Επιτρέπεται η επισκευή ή αντικατάσταση των δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) και με την επίβλεψή της.
6. Απαγορεύεται η δόμηση και γενικά οιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται ή όχι άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής (θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές, αντλιοστάσια, αποθήκες κλπ) και οιαδήποτε αλλοίωση της μορφής του εδάφους (π.χ. διάνοιξη ή διαπλάτυνση δρόμων, αρδευτικά δίκτυα κλπ)
7. Από την απαγόρευση της δομήσεως εξαιρείται η αναδιαμόρφωση του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου στο λόφο Αγίου Ιωάννη, στην οποία προτίθεται να προβεί ο δήμος της Αιανής.
8. Για τις ήδη νομίμως υφιστάμενες οικοδομές επιτρέπεται μόνο η συντήρηση και επισκευή για λόγους υγιεινής και χρήσεως, απαγορευομένης οιασδήποτε επεκτάσεώς τους κατ΄ έκταση ή καθ΄ ύψος.
9. Τα παραδοσιακά ποιμνιοστάσια (στρούγκες) εντός της Ζώνης Α1, ιδιοκτησίας των Στάμου Πάσχου του Χαρισίου, Στάμου Χρήστου του Σπυρίδωνος, Γκάγκου Γρηγορίου του Αργυρίου διατηρούνται χωρίς καμία αλλοίωση της μορφής τους ή προσθήκης κτισμάτων.
10. Τα υπάρχοντα αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές ουδέποτε νομιμοποιούνται και επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνσή τους. Τα υπάρχοντα ποιμνιοστάσια σταδιακά να μεταφερθούν στην κτηνοτροφική ζώνη του δήμου Αιανής σύμφωνα με την απόφαση αρ.15/1997 του Δημοτικού Συμβουλίου Αιανής.
Ζώνη Β. Εκτείνεται στην αγροτική περιφέρεια (αγρόκτημα) Αιανής, όπως αυτή εμφαίνεται στα συνημμένα κτηματολογικά διαγράμματα του υπουργείου Γεωργίας, κλ. 1:5000 (πινακίδες 1-5, διανομή 1940) και τη συμπλήρωση από την Υπηρεσία μας (πινακίδα 6), εξαιρουμένων του εγκεκριμένου σύγχρονου οικισμού και των Ζωνών Α1-Α3. Περιβάλλει τον εγκεκριμένο οικισμό Αιανής, τις Ζώνες Α2 και Α3 και τη Ζώνη Α1 από τη δυτική και νότια πλευρά της. Το νότιο όριο της Ζώνης Β συμπίπτει εν πολλοίς με τον ποταμό Αλιάκμονα. Σε όλη την έκταση της Ζώνης Β περιλαμβάνονται διάσπαρτες εντοπισμένες αρχαιότητες διαφόρων περιόδων στις περιοχές Βέρβερη (Μαντριά), Κουρί, Πέντε Αλώνια, Πολεμίστρα, Ισιώματα, Χούχουλο. Η ακριβής με συντεταγμένες οριοθέτηση της Ζώνης Β επί χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 θα αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ αμέσως μόλις αποδοθούν από τη ΓΥΣ όλοι οι χάρτες που αφορούν στην εν λόγω περιοχή. Για τη Ζώνη Β η Υπηρεσία μας επιτρέπει από πλευράς του αρχαιολογικού νόμου τη δόμηση με ειδικές χρήσεις, όρους και περιορισμούς που διατυπώνονται σε υπό έκδοση απόφασή μας η οποία θα προωθηθεί για θεσμοθέτηση από το συναρμόδιο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Γενικοί Όροι.
1. Για οιοδήποτε έργο από τα επιτρεπόμενα στις Ζώνες Α1, Α2, Α3, Α4 και Β απαιτείται η έγκριση και επίβλεψη της αρμόδιας ΙΖ΄ ΕΠΚΑ, η οποία σε περίπτωση που κρίνει σκόπιμο θα διεξάγει ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτάται η οριστική έγκριση του ζητούμενου έργου.
2. Όταν μία ιδιοκτησία οριακής αρτιότητας τέμνεται από το όριο δύο διαφορετικών Ζωνών, η αρτιότητα και ο συντελεστής της δομήσεως προσμετρώνται στο σύνολο του γηπέδου και ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δομήσεως που εφαρμόζονται στη Ζώνη με τους ευνοϊκότερους για τον ιδιοκτήτη όρους. Ειδικότερα όμως για την περίπτωση που τμήμα του γηπέδου εντάσσεται σε Ζώνη Α, το κτίσμα υποχρεωτικά τοποθετείται σε εκτός της Ζώνης Α τμήμα του γηπέδου, τηρουμένων και των άλλων γενικών διατάξεων".

ΖΩΝΗ Α1

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΧ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡ.
Χ Ψ
Α/α 1.5000 1:50.000 m m ΣΗΜΕΙ Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11954.7 -9282.6 1-2 192.55
2. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11959.2 -9090.1 2-3 59.79
3. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12018.4 -9098.5 3-4 25.80
4. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12022.9 -9123.9 4-5 63.17
5. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12078.6 -9153.7 5-6 278.73
6. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12284.1 -9342.3 6-7 81.94
7. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12365.7 -9349.8 7-8 14.71
8. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12363.2 -9335.3 8-9 45.55
9. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12405.5 -9318.4 9-10 71.18
10. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12420.4 -9248.8 10-11 51.44
11. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12371.2 -9233.8 11-12 170.90
12. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12290.6 -9083.1 12-13 190.54
13. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12399.0 -8926.4 13-14 151.05
14. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12376.1 -8777.1 14-15 155.84
15. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12446.7 -8650.3 15-16 135.29
16. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12528.4 -8529.9 16-17 98.93
17. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12626.4 -8516.4 17-18 100.53
18. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12604.0 -8418.4 18-19 104.85
19. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12680.6 -8346.8 19-20 61.62
20. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12643.9 -8297.3 20-21 140.11
21. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12782.7 -8316.4 21-22 48.11
22. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12787.2 -8268.5 22-23 107.94
23. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12891.6 -8241.1 23-24 122.47
24. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12849.2 -8126.2 24-25 88.72
25. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12936.1 -8108.3 25-26 132.91
26. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13011.0 -7998.5 26-27 223.86
27. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13223.7 -7928.7 27-28 68.88
28. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13271.7 -7879.3 28-29 239.55
29. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13312.2 -7643.2 29-30 283.43
30. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13463.6 -7403.6 30-31 406.38
31. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13631.0 -7033.3 31-32 191.20
32. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13760.9 -6893 32-33 268.77
33. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13915.3 -6673 33-34 163.55
34. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13924.4 -6509.7 34-35 46.01
35. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13880.9 -6494.7 35-36 23.05
36. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13866.5 -6476.7 36-37 96.71
37. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13770.6 -6464.2 37-38 49.23
38. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13738.7 -6426.7 38-39 40.91
39. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13699.3 -6415.7 39-40 77.15
40. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13733.2 -6346.4 40-41 58.66
41. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13675.8 -6334.3 41-42 86.79
42. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13590.5 -6350.3 42-43 36.12
43. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13587.5 -6314.3 43-44 44.10
44. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13543.5 -6317.3 44-45 43.93
45. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13555.0 -6359.7 45-46 73.71
46. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13488.6 -6391.7 46-47 140.85
47. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13352.3 -6356.2 47-48 57.87
48. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13362.3 -6299.2 48-49 61.12
49. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13347.9 -6239.8 49-50 113.80
50. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13234.5 -6249.3 50-51 69.89
51. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13183.6 -6297.2 51-52 144.18
52. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13226.0 -6435 52-53 125.50
53. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13100.6 -6439.9 53-54 146.16
54. 4235.2 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13054.8 -6301.1 54-55 434.75
55. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12713.9 -6031.3 55-56 74.91
56. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12700.5 -5957.6 56-57 136.26
57. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12571.3 -6000.9 57-58 175.44
58. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12398.5 -5970.6 58-59 116.49
59. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12284.7 -59955 59-60 364.94
60. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12164.0 -6339.9 60-61 1032.25
61. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11621.5 -7218.1 61-62 71.14
62. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11552.4 -7235 62-63 729.52
63. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11063.1 -7776.1 63-64 205.22
61. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11621.5 -72181 61-62 71.14
62. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11552.4 -7235 62-63 729.52
63. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11063.1 -7776.1 63-64 205.22
64. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10857.9 -7773.1 61-62 71.14
65. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10809.2 -7881.1 65-66 194.27
66. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10690.0 -8034.5 66-67 128.48
67. 4236.1 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10685.5 -8162.9 67-68 200.82
68. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10568.2 -8325.9 68-69 92.40
69. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10552.2 -8416.9 69-70 56.89
68. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10568.2 -8325.9 68-69 92.40
69. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10552.2 -8416.9 69-70 56.89
68. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10568.2 -8325.9 68-69 92.40
69. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10552.2 -8416.9 69-70 56.89
70. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10605.5 -8436.8 70-71 71.48
71. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10595.0 -8507.5 71-72 141.46
72. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10468.2 -8444.8 72-73 191.10
73. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10285.1 -8499.5 73-74 691.96
74. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10422.9 -9177.6 74-75 265.83
75. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10167.2 -9250.3 75-76 60.60
76. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10145.8 -9307 76-77 104.31
77. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10064.7 -9372.6 77-78 129.05
78. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10077.6 -9501 78-79 190.67
79. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10253.7 -9427.9 79-80 516.90
80. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10767.2 -9368.7 80-81 29.08
81. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10793.5 -9381.1 81-82 111.90
82. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10893.0 -9329.9 82-83 89-83
83. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10982.1 -9341.3 83-84 62.54
84. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11040.3 -9318.4 84-85 146.37
85. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11185.1 -9339.8 85-86 168.49
86. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11349.3 -9302 86-87 48.31
87. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11326.9 -9259.2 87-88 289.95
88. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11615.9 -9282.6 88-89 102.75
89. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11717.9 -9270.2 89-90 118.09
90. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11828.9 -9229.9 90-1 136.39
1. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11954.7 -9282.6


ΖΩΝΗ Α1

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΧ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡ.
Χ Ψ
Α/α 1.5000 1:50.000 m m ΣΗΜΕΙ Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11954.7 -9282.6 1-91 174.17
91. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11827.9 -9402 91-92 26.40
92. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11845.8 -9421.4 92-93 30.50
93. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11875.6 -9427.9 93-94 42.49
94. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11894.0 -9389.6 94-95 267.30
95. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12130.9 -9513.4 95-96 166.38
96. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12207.5 -9365.7 96-97 30.47
97. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12177.1 -9363.7 97-98 61.35
98. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12125.9 -9329.9 98-1 177.61
1. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11954.7 -9282.6


ΖΩΝΗ Α2

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΧ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡ.
Χ Ψ
Α/α 1.5000 1:50.000 m m ΣΗΜΕΙ Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------
99. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11699.7 -10091.4 99-100 54.40
100. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11649.9 -10069.5 100-101 407.56
101. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11242.8 -10050.1 101-102 191.45
102. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11054.2 -10083 102-103 165.23
103. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10899.0 -10139.7 103-104 278.74
104. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10620.3 -10135.2 104-105 87.73
105. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10533.2 -10145.7 105-106 468.40
106. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10232.1 -10504.5 106-107 110.69
107. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10205.7 -10612 107-108 183.80
108. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10099.2 -10761.8 108-109 151.76
109. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10116.2 -10912.6 109-110 92.29
110. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10144.0 -11000.6 110-111 302.49
111. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10436.1 -10922 111-112 125.48
112. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10551.1 -10871.8 112-113 140.54
113. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10686.0 -10832.4 113-114 239.10
114. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -10906.9 -10504.5 106-107 110.69
115. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -1124.4 -10609.5 115-116 381.72
116. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11365.3 -10313.4 116-117 107.70
117. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11447.4 -10243.7 117-118 133.79
118. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11570.8 -10192 118-99 110.69
99. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -11699.7 -10091.4


ΖΩΝΗ Α3

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΧ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡ.
Χ Ψ
Α/α 1.5000 1:50.000 m m ΣΗΜΕΙ Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------
119. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12736.3 -10683.1 119-120 125.90
120. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12628.3 -10747.8 120-121 62.74
121. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12603.9 -10805.6 121-122 171.63
122. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12432.3 -10802.6 122-123 67.60
123. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12384.5 -10754.8 123-124 269.74
124. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12335.2 -10489.6 124-125 69.81
125. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12300.9 -10428.8 125-126 87.43
126. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12277.0 -10344.7 126-127 73.62
127. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12307.3 -10277.6 127-128 27.40
128. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12334.7 -10277.1 128-129 37.61
129. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12338.7 -10239.7 129-130 30.69
130. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12369.0 -10234.8 130-131 16.91
131. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12380.5 -10247.2 131-132 252.61
132. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12604.9 -10131.2 132-133 57.48
133. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12655.7 -10158.1 133-134 51.40
134. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12706.9 -10153.6 134-135 107.94
135. 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12814.2 -10165.3 135-136 129.18
136. 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12935.1 -10210.8 136-137 148.42
137. 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13060.5 -10131.4 137-138 132.93
138. 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13185.8 -10175.8 138-139 157.78
139. 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13321.2 -10256.8 139-140 142.37
140. 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13325.7 -10399.1 140-141 108.59
141. 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13277.7 -10496.5 141-142 68.10
142. 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -13225.3 -10540 142-143 235.67
143. 4235.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12991.0 -10565.4 143-119 280.58
119. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -12736.3 -10683.1


ΖΩΝΗ Α4

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΧ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡ.
Χ Ψ
Α/α 1.5000 1:50.000 m m ΣΗΜΕΙ Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
144. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8722.7 -10701.6 144-145 274.49
145. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8742.1 -10427.8 145-146 167.28
146. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8728.2 -10261.1 146-147 426.05
147. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8619.7 -9849.1 147-148 35.02
148. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8631.7 -9816.2 148-149 62.38
149. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8606.8 -9759 149-150 80.81
150. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8534.6 -9795.3 150-151 92.45
151. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8442.5 -9803.3 151-152 104.06
152. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8351.3 -9753.2 152-153 160.94
153. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8209.6 -9829.5 153-154 124.68
154. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8086.2 -9811.7 154-155 348.44
155. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8118.9 -10158.6 155-156 386.81
156. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8299.8 -10500.5 156-157 99.17
157. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8380.6 -10558 157-144 371.02
155. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8118.9 -10158.6 155-156 386.81
144. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8722.7 -10701.6


ΚΝ 5351/1932, Ν 1127/81
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Αιανής
Αιανή
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής (περιοχή Καισάρειας)
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ
Καισάρειας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα