Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/61144/3598/9-12-1997 - ΦΕΚ 45/Β/28-1-1998
Τίτλος ΦΕΚ Θεσμοθέτηση Ζώνης Α Προστασίας αρχαιολογικού χώρου αρχ. Στρύμης Ν. Ροδόπης και οριοθέτηση Ζώνης Β.
Κείμενο
"Για λόγους αμεσότερης προστασίας και ανάδειξης της αρχαίας Στρύμης του Ν. Ροδόπης.
Α. Καθορίζουμε Ζώνη Α αδόμητη - απολύτου προστασίας ολόκληρη τη χερσόνησο της Μoλυβωτής στην έκταση της οποίας υπάρχουν τα ερείπια της αρχαίας πόλης και το επίπεδο νεκροταφείο της. Η Ζώνη Α σημειώνεται στο απόσπασμα χάρτη της ΓΥΣ 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, περικλειόμενη από τα σημεία 1 - 2 -3 - 4- Λίμνη Έλος - Λίμνη Πτελέα - 5 - 6 - ακτογραμμή. (Οι συντεταγμένες των σημείων επισυνάπτονται). Στη ζώνη Α απολύτου προστασίας του κυρίως αρχαιολογικού χώρου καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης:
1. Διατηρείται η υφισταμένη χρήση γης, δηλ. η γεωργική.
Επιτρέπονται οι ανοικτές με αβαθή άροση καλλιέργειες και τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά έργα άρδευσης.
2. Απαγορεύονται:
α) Η δενδροκαλιέργεια.
β) Η δόμηση και οιαδήποτε άλλη κατασκευή, όπως θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, φυσική ή τεχνική αλλοίωση του εδάφους.
γ) Η εγκατάσταση μη υφισταμένων δικτύων υποδομής.
δ) Η τοποθέτηση λυομένων κατασκευών, W.C., καθώς και λυόμενων για τις παραλίες.
Β) Οριοθετούμε Ζώνη Β΄ Προστασίας δομήσιμη με όρους και περιορισμούς δόμησης την περιοχή του Μητρικού. Στο απόσπασμα χάρτη της ΓΥΣ 1:5.000 ορίζεται από τα σημεία: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 1 - ακτογραμμή (οι συντεταγμένες των σημείων επισυνάπτονται). Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης της Ζώνης Β΄ θα αποτελέσουν περιεχόμενο ξεχωριστής Υπουργικής Αποφάσεως που θα εκδοθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος."

ΖΩΝΗ Α

Σημείο α/α Διάγραμμα Φ.Χ Συν/νη Συν/νη
1: 5000 1:50.000 Χ(m) Ψ (m)
--------------------------------------------------------------------------------------
-1 3650.6 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 14.450 21.360
2 3650.6 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 14.572 21.568
3 3650.6 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 14.622 21.587
4 3650.6 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 15.320 21.555
5 3650.5 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 18.630 20.765
6 3650.5 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 18.685 20.655

ΖΩΝΗ Β

Σημείο α/α Διάγραμμα Φ.Χ Συν/νη Συν/νη
1: 5000 1:50.000 Χ(m) Ψ (m)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 3650.6 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 14.450 21.360
2 3650.6 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 14.572 21.568
3 3650.6 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 14.622 21.587
4 3650.6 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 15.320 21.555
5 3650.5 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 18.630 20.765
6 3650.5 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 18.685 20.655
7 3650.5 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 19.640 20.800
8 3650.3 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 19.370 24.200
9 3650.3 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 19.320 24.200
10 3650.3 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 18.385 23.630
11 3650.3 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 17.045 23.625
12 3650.3 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 17.030 23.925
13 3650.4 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 16.485 23.750
14 3650.2 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 15.720 25.850
15 3640.8 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 13.135 26.460
16 3641.7 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 12.285 27.060
17 3641.7 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 11.630 27.460
18 3651.1 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 12.040 27.390
19 3651.1 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 11.505 27.030
20 3651.1 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 10.435 26.905
21 3651.1 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 10.485 26.570
22 3651.1 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 11.740 24.645
23 3651.3 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 11.325 24.295
24 3651.3 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 11.580 23.355
25 3650.6 ΞΥΛΑΓΑΝΗ - 12.820 21.595
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαία Στρύμη. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΙΓΕΙΡΟΥ


Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα