Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976 - ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού περιοχών της Ανατολικής Κρήτης ως Αρχαιολογικών Χώρων.
Κείμενο
Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους τας κάτωθι περιοχάς της Ανατολικής Κρήτης.
Α) Επαρχία Μιραμπέλλου
1) Τον υστερομινωϊκόν οικισμόν και νεκροταφεία (θολωτοί τάφοι) εις Βρόκαστρο παρά το Καλό Χωριό και δη εις θέσεις Καρακοβίλια, Χαυγιά, Κοπράνες, Μαζίχορτα, Αμύγδαλοι, περαιτέρω δε τον μινωϊκόν οικισμόν εις θέσιν Πρινιάτικος Πύργος και την κλασσικήν πόλιν Ιστρων μεταξύ Καλού Χωριού και Πύργου ως και την αρχαίαν κάμινον παρά τον Καλόν Ποταμόν.
2) Την κλασσικήν πόλιν Λατώ μετά τειχών, οικιών, ναών κλπ. Παρά την Κριτσάν με ζώνην προστασίας ενός χιλιομέτρου από των ορίων του χώρου, δύο θολωτούς τάφους εις θέσιν Λάκκους.
Και ετέρους εις θέσιν Λαγάρι ή Λάκκοι, ερείπια γεωμετρικού οικισμού εις θέσιν Κουκίστρες της Φορτέτσας ως και σειράν μικρών αρχαίων φρουρίων υπεράνω του χωρίου και επί της οδού προς Μάλλες, περαιτέρω δε το νεολιθικόν σπήλαιον «Στου Βαρδογιάννη» ή «Αμυγδαλιές» ή «Κεφαλόβρυσο», ρωμαϊκούς τοίχους εις θέσιν Ελληνικά ως και λείψανα μινωικών οικημάτων δυτικώς του χωρίου.
3) Τον γεωμετρικόν και ρωμαικόν οικισμόν παρά το Σίσι, και τον μινωικόν οικισμόν εις ύψωμα Κρέμασμα.
4) Την αρχαίαν πόλιν Δρήρον μετά λειψάνων ναών κλπ. Παρά τον Δήμον Νεαπόλεως με ζώνην προστασίας εξακοσίων μέτρων.
5) Την αρχαίαν πόλιν Μίλατον και το νεκροταφείον αυτής παρά την Μίλατον ως και το αυτόθι νεολιθικόν και ιστορικόν «Μέγα Σπήλαιον».
6) Τον ναόν του Αρεως και Αφροδίτης εις Λενικά, παρά τον Άγιον Νικόλαον, μετά του αυτόθι αρχαίου οικισμού, με ζώνην προστασίας εξακοσίων μέτρων.
7) Τας νησίδας Σπιναλόγκα, Κολοκύθα και Καλυδώνα, ένθα το ενετικόν φρούριον, την αρχαίαν πόλιν «Ολούς» και τας εγκατασπαρμένας παλαιοχριστιανικάς βασιλικάς, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής «Αλυκαί» Ελούντας και δη εις απόστασιν πεντακοσίων μέτρων από των αλυκών.
8) Τας νησίδας «Αγίων Πάντων» και «Μικρονησίου» έναντι του Δήμου Αγίου Νικολάου.
9) Τους πρωτοελλαδικούς τάφους εις θέσιν «Λάμι» και τας οχυρώσεις και θολωτούς τάφους εις «Ανάβλοχον», βορείως της Κοινότητος Βραχασίου.
10) Τους μινωικούς τάφους και ερείπια οικισμού εις θέσιν «Λενικό» παρά την «Πρίναν».
11) Τον υστερομινωϊκόν οικισμόν παρά τον «Λούμα».
12) Τους αρχαίους πύργους και δεξαμενάς επί του όρους «Οξά».
13) Τον μινωικόν οικισμόν επί του παραλίου υψώματος «Του Σαρακινού η Κεφάλα» αμέσως προς Βορράν του ξενοδοχείου «Μιραμπέλλο» με ζώνην προστασίας τριακοσίων μέτρων από των υπωρειών του υψώματος.
14) Το αρχαίον σπήλαιον «Τρύπα» του Ξηροκάμπου παρά την Εθνικήν οδόν δυτικώς του Αγίου Νικολάου.

Β) Επαρχία Λασιθίου
1) Το ιερόν σπήλαιον παρά το «Ψυχρό» το γνωστόν ως «Δικταίον ? Άντρον», με ζώνη προστασίας τριακοσίων μέτρων από της εισόδου του σπηλαίου.
2) Σειρά μικρών θολωτών τάφων εις θέσιν «Παπούρα» Αγίου Γεωργίου παρά την Κοινότητα Λαγού.
3) Τον μινωϊκόν οικισμόν παρά την κοινότητα «Πλάτης», και τον θολωτόν τάφον «στα Σκαλιά».
4) Παρά τον Άγιο Κωνσταντίνον τα αρχαία λείψανα εις θέσεις «Παπούρα», «Κολόνα», «Ντοναντή», «Τα Μνήματα», «Μπαγκάλη», «Καρδαμούτσα», «Κεφάλα».
5) Παρά την Κοινότητα «Τζερμιάδω» τον μινωϊκόν οικισμόν και νεκροταφείον εις θέσιν «Μικρή και Μεγάλη Κοπράνα», «Αστοιβαδερό» και «Βιτσιλόβρυση» επί του όρους Καρφί, τα σπήλαια «Τράπεζα», «Σκαφίδια» και «Αργουλιά», ως και τον μινωϊκόν οικισμόν εις θέσιν «Κάστελλος» και «Πόντα» ή «Αγία Άννα».
6) Την αρχαίαν ακρόπολιν «Ομαλέ» του όρους «Σελένα».

Γ) Επαρχία Ιεραπέτρας
1) Τον μινωϊκόν οικισμόν «Γουρνιά» και το μινωϊκόν νεκροταφείον εις θέσιν «Σφουγγαράς» με ζώνην προστασίας χιλίων μέτρων.
2) Το μινωικόν νεκροταφείον κατά την αμμώδη αιγιάλειον ζώνην «Παχυάμμου» και το ελληνορωμαϊκόν οικοδόμημα εις θέσιν «Ελλενικά».
3) Παρά το «Καβούσι» τον υστερομινωϊκόν οικισμόν εις θέσιν «Άγιος Αντώνιος» τας αρχαίας οικίας και νεκροταφεία, ένθα και οκτώ θολωτοί τάφοι εις θέσιν «Βρόντο» ή «Βρουτά» παρά το «Κάστρον», «Αξογυριά», «Μαυρί», «Σκουριασμένος», το ιερόν εις θέσιν «Μάκελλον», την αρχαίαν ακρόπολιν εις θέσιν «Αύγον» και τα ρωμαϊκά οικοδομήματα εις θέσιν «Κεφαλόλιμνος».
4) Τας μινωικάς οικίας εις «Βασιλικήν» με ζώνην προστασίας εξακοσίων μέτρων και θολωτόν τάφον εις θέσιν «Άγιοι Θεόδωροι».
5) Την αρχαίαν πόλιν «Μάλλα» μετά της ακροπόλεως αυτής, μεταξύ των κοινοτήτων «Μάλλες» και «Χριστός».
6) Τον μινωϊκόν οικισμόν εις θέσιν «Κάστελλος παρά την «Καλαμαύκαν», ως και τα αυτόθι ερείπια της αρχαίας πόλεως «Λάρισα».
7) Την αρχαίαν πόλιν «Ιεράπυτνα» κειμένην περίπου κατά το δυτικόν τμήμα του δήμου Ιεραπέτρας «Βιγλιά», ως και το αυτόθι ενετικόν φρούριον παρά τον λιμένα και το μουσουλμανικόν τέμενος της πόλεως.
8) Την αρχαίαν πόλιν Όλερος εις κοινότητα Μεσελέρων.
9) Τους πρωτομινωϊκούς οικισμούς επί των λόφων Πύργους και Φούρνου Κορυφή παρά τον «Μύρτον» μετά ζώνης προστασίας εξακοσίων μέτρων, ως και την παραθαλασσίαν ρωμαϊκήν πόλιν επί της θέσεως του συγχρόνου οικισμού και πέριξ αυτού.
10) Το νεολιθικόν σπήλαιον «Κλεισίδι» παρά το «Μεταξοχώρι».
11) Το ιερόν σπήλαιον «Ψαθί» ή «Ψαθοχάμπασσος» ή «Αγία Παρασκευή» προς Ν της «Καλαμαύκας».
12) Την ακρόπολιν επί του υψώματος «Κάστελλος» προς ΒΔ του χωρίου «Μύθοι» ως και τον μινωϊκόν οικισμόν εις θέσιν «Λενικό».
13) Το νεολιθικόν σπήλαιον «Στα Φέρμα» παρά τον οικισμόν Φέρμα της Κοινότητος «Αγίου Ιωάννου», ως και λείψανα μινωικών οικημάτων και τάφων και τας ρωμαϊκάς ιχθυοδεξαμενάς παρά την Αγία Φωτιάν.
14) Την νησίδα «Χρυσέα» ή «Γαϊδουρονήσι» έναντι της Ιεραπέτρας.

Δ) Επαρχία Σητείας
1) Το μινωϊκόν ανάκτορον, οικισμόν και νεκροταφεία εις «Κάτω Ζάκρον» με ζώνην προστασίας χιλίων μέτρων, περαιτέρω δε την λεγομένην «Φάραγγα των Νεκρών» και τας μινωϊκάς επαύλεις εις «Επάνω Ζάκρον» και το ιερόν κορυφής εις θέσιν «Ανθρωπόλιθοι» και τα σπήλαια Κατσιμπουρδού και «Λυγιάς».
2) Τας νησίδες Ψύρρα και Μόχλος, ένθα αι μινωϊκαί οικίαι και νεκροταφεία, ως και τον κλασικόν οικισμόν ιχθυοδεξαμενάς και νεκροταφείον επί της έναντι του Μόχλου ξηράς.
3) Την μινωϊκήν έπαυλιν εις Ζου με ζώνην προστασίας διακοσίων μέτρων.
4) Την μεσομινωϊκήν οικίαν επί του υψώματος «Σουβλωτό Μουρί» παρά το Χαμαίζι, με ζώνην προστασίας τριακοσίων μέτρων ως και το ιερόν κορυφής εις θέσιν «Σκινοκέφαλο» ή «Στα Κιόνια».
5) Την αρχαίαν πόλιν «Ίτανος» εις Ερημούπολιν με ζώνην προστασίας πεντακοσίων μέτρων ως και τον ναόν της Σαμωνίας Αθηνάς εις «Κάβο Σίδερο».
6) Παρά τα Σφακιά [ορθό Σφάκα] τον θολωτόν τάφον εις θέσιν Πατέλες και το άνωθεν αυτού ιερόν κορυφής ως και τον έτερον πλησιόχωρον θολωτόν τάφον.
7) Το μινωϊκόν ιερόν κορυφής επί του όρους «Τραόσταλος» παρά την Ζάκρον και Χοχλακιές.
8) Το εγκαταλελειμμένον μεσαιωνικόν χωρίον Βόϊλα.
9) Τας μινωϊκάς επαύλεις εις «Αζοκέραμον» και «Χοχλακιές».
10) Την γεωμετρικήν ακρόπολιν υπεράνω του «Αγίου Στεφάνου» και το νεκροταφείον εις «Σαρακήναν» κατά θέσιν «Στεφανούλη» ή «Σκίστρα».
11) Το ιερόν κορυφής επί του όρους «Ξυκέφαλο» μεταξύ «Κατελιώνα», «Σκαλιά» και «Χανδρά»,
ως και την μινωϊκήν ακρόπολιν δυτικώς του αυτού όρους εις θέσιν «Άγιος Εσταυρωμένος».
12) Το νεολιθικόν κλπ. Σπήλαιον «Λατσίδα Βρέικου» παρά τους «Πεύκους».
13) Το ιερόν κορυφής εις θέσιν «Πατέλα» 3 χιλιόμετρα ΒΔ του «Κατσιδωνίου».
14) Την νεολιθικήν οικίαν εις «Μαγγασάν» ΝΔ του Παλαιοκάστρου.
15) Παρά το «Παλαίκαστρον» την μινωικήν πόλιν και το νεκροταφείον της με ζώνην προστασίας πεντακοσίων μέτρων, ως και τον προϊστορικόν οικισμόν εις λόφον «Καστρί» τον μινωϊκόν οικισμόν εις θέσιν «Κουρεμένος» βορείως του «Αγκαθιά» περαιτέρω δε το ιερόν τέμενος επί του υψώματος «Πετσοφάς», το ιερόν κορυφής επί της κορυφής του υψώματος «Μόδι» και τον ναόν του Δικταίου Διός εις την πεδιάδα του «Ρουσολάκου» με ζώνην προστασίας πεντακοσίων μέτρων.
16) Τον θολωτόν τάφον εις θέσιν Πλατύσκινος, την μινωϊκήν οικίαν και τα λείψανα άλλων εις θέσιν «Ρίζα» παρά τα Αχλάδια.
17) Εις το οροπέδιον «Ζ[ή]ρου» αρχαιότητας εις διαφόρους θέσεις μινωϊκήν ακρόπολιν εις «Πεντάλιτρον», μεσομινωϊκήν έπαυλιν εις «Πυργάλες», υστερομινωϊκόν κτήριον εις «Ανεμομύλια» και οικισμός εις Σταλόν», κυκλικούς και θολωτούς τάφους εις «Κάτω Σταλόν» και «Κατσουλιανόν», πρωτογεωμετρικόν χωρίον προς Α του «Σταλού», μινωϊκόν οικισμόν εις Φουκάν, ρωμαϊκόν χωρίον και τάφον εις Πλακόσπηλιον, δύο αρχαϊκά χωρία εις «Άγιον Ιωάννην» και «Κατεργάρη Πηγάδι».
18) Τον μινωϊκόν οικισμόν «Πετράς» παρά την Σητείαν και τον νεώσοικον εις θέσιν «Τρυπητή», ως και τας ρωμαϊκάς ιχθυοδεξαμενάς υπό το Τελωνείον Δήμου Σητείας.
19) Τον μινωϊκόν οικισμόν εις ύψωμα «Καστρί» ή «Κάστελλος» Τουρλωτής.
20) Τα μινωικά σπήλαια «Κατωφύγι» εις θέσιν «Λιμνιόλακος» και «Περιστεράς» παρά το «Καρύδι».
21) Τας μινωϊκάς αρχαιότητας και τάφους εις το ύψωμα «Πλακαλώνια» της κοινότητος «Χανδρά», νοτίως του οικισμού «Παντελή», τα κυκλώπεια τείχη εις θέσιν «Γρας», την προϊστορικήν ακρόπολιν εις θέσιν «Κορφή» στο «Κοπράνι» και την μινωϊκήν οικίαν εις θέσιν «Περιβολάκια» ΝΔ του χωρίου.
22) Το σπήλαιον «Κυπιά» παρά την «Καλαμαύκαν» και «Πραισόν» και προς ΝΑ του λεγομένου «Λόφος Ποτιστηρίων» ένθα αρχαίον φρούριον.
23) Την αρχαϊκήν ακρόπολιν επί του υψώματος «Λιόπετρο» ή «Προφητηλίας» του «Χαμαιζίου».
24) Την αρχαίαν πόλιν εις θέσιν «Κάστελλος» ή «Λενικά» Μυρσίνης και το υστερομινωϊκόν φρούριον εις θέσιν «Αυγό».
25) Παρά την «Νέαν Πραισόν» την αρχαίαν πόλιν «Πραισός» μετά των ακροπόλεων αυτής, τον κλασσικόν οικισμόν επί της κορυφής του «Προφητηλία»,τέσσαρας θολωτούς τάφους εις θέσιν «Κεφάλι» κλπ, το Σπήλαιον «Σκάλες» ή «Χελιδόνες», οικοδομήματα και δεξαμενάς εις θέσιν «Κονάκια» και « Άγιος Κωνσταντίνος», τους θολωτούς τάφους εις θέσιν «Φωτούλα» και «Κάψαλος».
26) Το νεκροταφείον και τα ερείπια μινωικού λιμένος εις «Κηπούρον», «Λενικά» και «Σπηλιαρίδια» «Κουτσουρά».
27) Τον μινωϊκόν οικισμόν και δύο θολωτούς τάφους εις θέσιν «Σελλάδες» παρά τα «Μέσα Μουλιανά».
28) Το αρχαϊκόν σπήλαιον «Κυνηγόσπηλιος» και τον αυτόθι οικισμόν προ ΝΑ της «Λάστρου» και το μινωϊκόν νεκροταφείον ΝΔ της κοινότητος.
29) Το ιερόν κορυφής επί του υψώματος Αηλιά μεταξύ «Συκιάς» και «Παπαγιαννάδω» ως και το επί του υψώματος «Άγιος Ηλίας» προς Ν της Πραισού.
30) Τους δεκαπέντε (15) θολωτούς τάφους εις θέσιν «Χονδροβωλάκκους» παρά τους «Ανδρομύλους»και περαιτέρω την ομάδα θολωτών τάφων εις θέσιν «Άγιος Αντώνιος».
31) Παρά την «Συκιάν» τον μινωϊκόν οικισμόν εις θέσεις «Παληοταβέρνες» και «Μοναστηράκια» της Κοινότητος «Παπαγιαννάδων».
32) Παρά τον Άγιο Γεώργιο ή «Τουρτούλους» τα μινωικά [και] γεωμετρικά νεκροταφεία και οικίας και το νεολιθικόν σπήλαιον «Μικρό Κατωφύγι».
33) Παρά το «Πισκοκέφαλο» την μινωϊκήν έπαυλιν εις θέσιν «Φουρκολιά» ή «Κληματαριά» μεταξύ της Σητείας και του χωρίου ως και το ιερόν κορυφής επί του υψώματος «Κατρίνια».
34) Τον μινωϊκόν οικισμόν εις θέσιν «Βίγλα» Διασκαρίου - Μακρυγιαλού Κοινότητος Πεύκων Σητείας και τον μινωικόν Ελληνορωμαϊκόν οικισμόν εις θέσιν Κατωβίγλι Μακρυγιαλού Κοινότητος Αγίου Στεφάνου Σητείας.
35) Παρά την «Χρυσοπηγήν» ή «Ρουκάκα» μινωικά λείψανα οικημάτων εις θέσιν «Ελληνικό» και «Σκάφη», ως και νοτίως του χωρίου.
36) Τον μινωϊκόν οικισμόν εις «Καρούμες», μεταξύ «Ζάκρου» και «Παλαιοκάστρου».
37) Τα λείψανα κλασσικών οικιών εις «Άγιον Νικόλαον «Μητάτου».
38) Την Ελληνικήν Ακρόπολιν εις θέσιν «Καστρί» «Ρούσας Εκκλησιάς».
39) Τον μινωϊκόν οικισμόν και την κλασσικήν πόλιν «Άμπελος» εις θέσιν «Ελληνικά» παρά τον «Ξηρόκαμπον» Ζήρου.
40) Την μινωϊκήν οικίαν παρά την «Σίτανον».
41) Τον μινωϊκόν οικισμόν εις θέσιν «Ανάλουκας» Σητείας.
42) Τον μινωϊκόν οικισμόν εις θέσιν «Λαγουδοπάτημα» μεταξύ «Αγίας Φωτιάς» και «Ρούσας Εκκλησιάς» Σητείας και το μινωϊκόν νεκροταφείον κατά την παραλίαν «Αγίας Φωτιάς» μετά του αυτόθι σπηλαίου με ζώνην προστασίας τετρακοσίων μέτρων.
43) Την μεσαιωνικήν κρήνην παρά τα «Κρυά» Σητείας.
44) Την μινωϊκήν έπαυλιν εις θέσιν «Πλακάκια» Κοινότητος Αγίου Στεφάνου.
45) Την νησίδα «Κουφονήσι» της Κοινότητας Αγίας Τριάδος.

ΝΔ 175/73 τεθέν εν ισχύ δια του υπ΄αριθ. 396/73
Κ.Ν. 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση σφάλματος: ΦΕΚ 112/Β/10-2-1978. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μύθων

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Ομαλέ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Βραχασίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ακρόπολη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καβουσίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Λατώ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κριτσάς

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία λείψανα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λείψανα στη θέση Καρδαμούτσα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λείψανα στη θέση Κεφάλα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λείψανα στη θέση Κολόνα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λείψανα στη θέση Μπαγκάλη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λείψανα στη θέση Ντοναντή
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λείψανα στη θέση Τα Μνήματα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία πόλη "Μάλλα"
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μαλών

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη Όλερος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μεσελέρων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη στη θέση Κάστελλος ή Λενικά
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Μυρσίνης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίες οικίες και νεκροταφείο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καβουσίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαϊκή ακρόπολη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Χαμεζίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαϊκό σπήλαιο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Λάστρου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαϊκό χωρίο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαϊκό χωρίο στη θέση Κατεργάρη πηγάδι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαϊκός οικισμός στη θέση Κυνηγοσπήλιος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Λάστρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίο καμίνι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καλού Χωρίου

Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίοι πύργοι και δεξαμενές
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Συστήματα Ύδρευσης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος "Μπούφος". Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Βραχασίου
Σίσιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος "Πύργου Πινών" Ελούντας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Συστήματα Ύδρευσης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Φωτιάς. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σητείας
Αγία Φωτιά
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Βασιλικής. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου
Βασιλική
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Διασκαρίου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Πεύκων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Ελούντας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Ζάκρου. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Ζάκρου
Κάτω Ζάκρος
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κέντρα Διοίκησης
Αρχαιολογικός Χώρος Ιτάνου. Καθορισμός Ζώνης Α Προστασίας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Μιλάτου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Βραχασίου
Παραλία Μιλάτου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος νησίδας Μικρονησίου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγίου Νικολάου
Μικρονήσιον (νησίς)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Ξεροκάμπου Ζίρου Σητείας. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου
Ξερόκαμπος
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Παλαικάστρου. Καθορισμός Ζωνών και χρήσεων γης.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου

Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Πραισού
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Πραισού
Νέα Πραισός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση "Πλατύσκοινος"
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Αχλαδίων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση "Σουβλωτό Μουρί"
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Χαμεζίου
Χαμέζιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Άμπελος» ή «Αμπέλες» Ν.Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Βάι»
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ


Αρχοντικά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Κόκκινο Φρούδι» Ν.Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Τραβούνι» Ν.Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Χοιρόμανδρες» Ζάκρου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Ζάκρου

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος του Ναού του Άρη και της Αφροδίτης στα Ελληνικά Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγίου Νικολάου
Ελληνικά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαίος οικισμός στη θέση Σταλό
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Γεωμετρική ακρόπολη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Αγίου Στεφάνου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γεωμετρικός και ρωμαϊκός οικισμός παρά το Σίσι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Βραχασίου
Σίσιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Γεωμετρικός οικισμός στη θέση Κουκίστρες της Φορτέτσας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κριτσάς

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Δικταίο Άντρο (Σπήλαιο Ψυχρού)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ψυχρού

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Δρήρος (αρχαία πόλη)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Νεαπόλεως

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ελληνική ακρόπολη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Ρούσσας Εκκλησίας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ελληνορωμαϊκό οικοδόμημα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Ενετικό φρούριο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεραπέτρας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Θολωτοί τάφοι (15) στη θέση Χονδροβολάκκοι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Λιθινών

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θολωτοί τάφοι (2) στη θέση Λάκκους
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κριτσάς

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θολωτοί τάφοι στη θέση Λαγάρι ή Λάκκοι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κριτσάς

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θολωτός τάφος (α') στη θέση Πατέλες
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σφάκας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θολωτός τάφος (β') στη θέση Πατέλες
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σφάκας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θολωτός τάφος στη θέση Άγιος Θεόδωρος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου
Βασιλική
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θολωτός τάφος στη θέση Στα σκαλιά
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πλάτης

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεράπυτνα (αρχαία πόλη)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεραπέτρας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιερό κορυφής στη θέση Άγιος Ηλίας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Πραισού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Αηλιάς
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Παππαγιαννάδων
Συκέα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Ανθρωπόλιθοι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Ζάκρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Κατρίνια
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Πισκοκεφάλου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Μόδι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Ξυκέφαλο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Χανδρά
Κατελιώνας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Πατέλα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Κατσιδωνίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Πατέλες
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σφάκας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Πετσοφά
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου
Αγκάθια
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Σκινοκέφαλο ή Στα Κιόνια
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Χαμεζίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Τραόσταλος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Ζάκρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό κορυφής στη θέση Τραόσταλος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου
Χοχλακιαί
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό σπήλαιο Ψαθί
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καλαμαύκας

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιερό στη θέση Μάκελλος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καβουσίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ίστρων (αρχαία πόλη)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καλού Χωρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κλασικός οικισμός, ιχθυοδεξαμενές και νεκροταφείο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Τουρλωτής
Μόχλος
Συστήματα Ύδρευσης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κυκλικοί και θολωτοί τάφοι στις θέσεις Κάτω Σταλό και Κατσουλιανό
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κυκλώπεια τείχη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Χανδρά
Άγιος Παντελεήμων
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λάρισα (αρχαία πόλη)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καλαμαύκας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα κλασικών οικιών
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Μητάτου
Άγιος Νικόλαος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μέγα Σπήλαιο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Βραχασίου
Μίλατος
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μεσαιωνική κρήνη στα Κρυά
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Κρυών

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Μεσαιωνικό χωριό Βόϊλα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Χανδρά

Οικιστικά Σύνολα
Μεσομινωϊκή έπαυλη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μικροί θολωτοί τάφοι στη θέση παπούρα Αγίου Γεωργίου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Λαγού

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκά και γεωμετρικά νεκροταφεία και οικίες
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Αγίου Γεωργίου Σητείας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκά οικήματα και τάφοι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αγίου Ιωάννου
Φέρμα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκά οικήματα στις θέσεις Ελληνικό και Σκάφη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Χρυσοπηγής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκές αρχαιότητες και τάφοι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Χανδρά
Άγιος Παντελεήμων
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκές επαύλεις
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Ζάκρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκή ακρόπολη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκή Ακρόπολη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Χανδρά
Κατελιώνας
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκή έπαυλη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Ζάκρου
Αζοκέραμος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκή έπαυλη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου
Χοχλακιαί
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκή έπαυλη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Πισκοκεφάλου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκή έπαυλη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σταυρωμένου
Ζου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκή έπαυλη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Αγίου Στεφάνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκή οικία
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Κατσιδωνίου
Σίτανος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκή οικία
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Αχλαδίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκή οικία στη θέση Περιβολάκια
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Χανδρά

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκό νεκροταφείο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκό νεκροταφείο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Λάστρου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωικό νεκροταφείο στην παραλία Αγίας Φωτιάς
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σητείας
Αγία Φωτιά
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκό νεκροταφείο Σφουγγαρά
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωικός Ελληνορωμαϊκός οικισμός στη θέση Κατωβίγλι Μακρυγιαλού Αγίου Στεφάνου Σητείας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Αγίου Στεφάνου
Μακρυγιαλός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πλάτης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωικός οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγίου Νικολάου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κριτσάς

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός Γουρνιών. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός και θολωτοί τάφοι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Μέσα Μουλιανών

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός και νεκροταφείο στο όρος Καρφί
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τζερμιάδου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός και τάφοι στη θέση Λενικό
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Πρίνας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός Πετρά
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σητείας
Πετράς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Ανάλουκας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σητείας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Βίγλα Διασκαρίου Πεύκων Σητείας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Πεύκων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Καρούμες
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Κάστελλος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καλαμαύκας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Κάστελλος και Πόντα ή Αγία Άννα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τζερμιάδου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Καστρί ή Κάστελλος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Τουρλωτής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Κουρεμένος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου
Αγκάθια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωικός οικισμός στη θέση Λαγουδοπάτημα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σητείας
Αγία Φωτιά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Λαγουδοπάτημα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Ρούσσας Εκκλησίας
Ρούσσα Εκκλησία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Λενικό
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μύθων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Πρινιάτικος Πύργος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καλού Χωρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Φουκάς
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στις θέσεις Παληοταβέρνες και Μοναστηράκια
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Παππαγιαννάδων
Συκέα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μουσουλμανικό τέμενος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεραπέτρας

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Δικταίου Διός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου
Αγκάθια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Σαμωνίας Αθηνάς
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Νεκροταφείο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Αγίου Στεφάνου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο και ερείπια μινωϊκού λιμένος στις θέσεις Κηπούρος, Λενικά, Σπηλιαρίδια
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Σταυροχωρίου
Κουτσουράς
Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Νεολιθική οικία στη θέση Μαγγασάς
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Παλαικάστρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Νεολιθικό σπήλαιο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Πεύκων

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεολιθικό σπήλαιο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αγίου Ιωάννου
Φέρμα
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεολιθικό σπήλαιο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κριτσάς

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεολιθικό σπήλαιο "Κλεισίδι"
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μεταξοχωρίου
Μεταξοχώριον
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεολιθικό Σπήλαιο "Μικρό Κατωφύγι"
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Αγίου Γεωργίου Σητείας

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεώσοικος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σητείας

Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Νησίδα Καλυδώνα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Φυσικοί Χώροι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Νησίδα Κολοκύθα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νησίδα Κουφονήσι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Αγίας Τριάδος
Κουφονήσιον (νησίς)
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νησίδα Μόχλος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Τουρλωτής
Μόχλος
Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Νησίδα Σπιναλόγκα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Νησίδα Ψείρα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Λάστρου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Νησίδες Αγίων Πάντων και Μικρονησιού
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγίου Νικολάου

Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Νήσος Χρυσέα (Γαϊδουρονήσι)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεραπέτρας

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ομάδα θολωτών τάφων στη θέση Άγιος Αντώνιος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Λιθινών

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οχυρώσεις και θολωτοί τάφοι στη θέση Ανάβλοχος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Βραχασίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Προϊστορική Ακρόπολη στη θέση "Κορφή" στο Κοπράνι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Χανδρά

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Πρωτογεωμετρικοί τάφοι στη θέση Λάμι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Βραχασίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Πρωτογεωμετρικός οικισμός ανατολικά της θέσης Σταλό
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Πρωτομινωϊκός Οικισμός Πύργου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μύρτου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Πρωτομινωϊκός Οικισμός Φούρνου Κορυφής
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μύρτου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ρωμαϊκά οικοδομήματα στη θέση Κεφαλόλιμνος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καβουσίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Ρωμαϊκές δεξαμενές
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αγίου Ιωάννου
Αγία Φωτιά
Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ρωμαϊκές ιχθυοδεξαμενές
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σητείας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Ρωμαϊκή πόλη Μύρτου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μύρτου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ρωμαϊκοί τοίχοι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κριτσάς

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ρωμαϊκός οικισμός και τάφος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Σειρά μικρών αρχαίων φρουρίων στο δρόμο προς Μάλλες
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κριτσάς

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Κατωφύγι"
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Καρυδίου (Σητείας)

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Τρύπα"
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγίου Νικολάου
Ξηρόκαμπος
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Αργουλιά
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τζερμιάδου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Κατσιμπουρδού
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Ζάκρου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Κυπιά
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Πραισού
Καλαμαύκι
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Λυγιάς
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Ζάκρου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Περιστεράς
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Καρυδίου (Σητείας)

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Σκαφίδια
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τζερμιάδου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο στην παραλία Αγίας Φωτιάς
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σητείας
Αγία Φωτιά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Τράπεζα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τζερμιάδου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
ΥΜ κτίριο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
Ζίρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Υστερομινωικό φρούριο στη θέση Αυγό
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Μυρσίνης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Υστερομινωϊκός οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Λούμα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Υστερομινωϊκός οικισμός και νεκροταφείο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καλού Χωρίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Υστερομινωϊκός οικισμός στη θέση Άγιος Αντώνιος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καβουσίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Φαράγγι "των νεκρών"
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
Ζάκρου
Κάτω Ζάκρος
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις