Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9448/19-4-1963 - ΦΕΚ 172/Β/24-4-1963
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους τους κάτωθι χώρους του Νομού Μαγνησίας χάριν της διατηρήσεως και της περιφρουρήσεως των εν αυτοίς μνημείων:
1) Αρχαιολογικός χώρος Φερών (Βελεστίνο).
Α) Ολόκληρος ο λόφος της Ακροπόλεως (υψ. 156μ.) δυτικώς της κωμοπόλεως και η προς Β αυτή επίπεδος έκτασις η εκτός του σχεδίου πόλεως 1951 (ΦΕΚ 227/τ.Α/13-8-1951).
Β) Τα αρχαία λείψανα και η άμεσος περιοχή της Υπερείας Κρήνης - Κεφαλόβρυσο.
Γ) Ο λόφος "Καστράκι" ή Φρούριον κατά το εκτός του σχεδίου πόλεως του 1951 τμήμα αυτού.
Δ) Τα λείψανα του αρχαίου τείχους εις την περιοχή του Νεκροταφείου και Παναγίας, εις την προς Νότον της Ακροπόλεως έκτασιν και κατά μήκος της αριστερής όχθης του ρεύματος Μαλούκα, εις όσα σημεία είναι εμφανή.
2) Η λοφώδης έκταση "Πέτρα" ή "Αντά - Τεπέ" παρά την όχθη της Βοιβηΐδος λίμνης (Κάρλας) μετά των εις τας υπωρείας αρχαίων λειψάνων, ως και ο παρακείμενον της λοφώδους λίμνης (Κάρλας) ύψωμα "Μαγούλα Σιφριτζάλι" της περιφερείας του χωριού Στεφανοβίκειον.
3) Η παρά το χωριόν Σέσκλον Μαγνησίας προϊστορική ακρόπολη "Καστράκι", μετά της περιοχής αυτής, ήτοι από της συμβολής των δύο χειμάρων προς ΒΑ μέχρι των ορίων του αγρού Ι. Πολύζου, συμπεριλαμβανομένου προς τα ΝΔ.
Το προς βορράν της ακροπόλεως ύψωμα "Πύργος", εφ' ου κλασσικών χρόνων λείψανα και προϊστορικός συνοικισμός.
4) Η έξωθι του χωριού Διμηνίου προϊστορική ακρόπολις "Τούμπα" και η περιοχή αυτής, περιλαμβανομένου και του θολωτού μυκηναϊκού τάφου εν θέσει "Λαμιόσπιτο".
5) Ο λόφος του Προφήτου Ηλία, εφ' ου τείχος αρχαίας πόλεως, βορειότερον του χωριού Γλαφυραί (Κάπουργα) Μαγνησίας.
6) Αρχαίον τείχος πόλεως επί υψώματος κειμένου 3χιλ. Περίπου ΝΑ του χωρίου Κανάλια, υπεράνω της Μονής Αγ. Αθανασίου.
7) Το ύψωμα Κάστρο ή Δερβίσι παρά το Αερινόν (τέως Περτσοφλί) εφ' ου τείχος αρχαίον και προϊστορικός συνοικισμός παρά την πηγήν.
8) Ερείπια ακροπόλεως και πόλεως Μακεδονικών χρόνων επί βραχώδους υψώματος παρά τη θάλασσα ΒΑ του χωρίου Κεραμίδιον και παρά την θέσιν Άγ. Γεώργιος.
9) Τα παρά το Ακρωτήριον Πουρί, βορείως της Ζαγοράς αρχαία και βυζαντινά ερείπια.
10) Το κωνοειδές ύψωμα "Σωρός" παρά τας Νέας Παγασάς Βόλου και τα επ' αυτώ και παρ' αυτώ λείψανα τειχών.
11) Τα ερείπια επί του υψώματος "Εβραιόκαστρον" ΝΔ του χωριού Άγιος Δημήτριος κατά την ανατολικήν παραλίαν της χερσονήσου Μαγνησίας.
12) Το ύπερθεν του χωριού Άνω Λεχώνια ύψωμα "Νεβεστίκι" μετά λειψάνων αρχαϊκού τείχους, ως και το υψηλότερον αυτού κείμενον "Παλιόκαστρον", εφ' ου ερείπια βυζαντινών και μεσαιωνικών χρόνων.
13) Τα κατά τον συνοικισμό Μπούφα (Κορόπη) λείψανα αρχαίου τείχους επί του λόφου "Πετράλωνα", τα παρά τον ναό Αγ. Ιωάννου θεμέλια ως και κατά τας υπωρείας του λόφου, εν τη περιοχή ιδιοκτησίας Ευαγγελινάκη, μη φαινόμενα λείψανα του Ιερού του Κοροπαίου Απόλλωνος (Στοά).
14) Τα επί της νησίδος Παλαιοτρίκερι (αρχαία Κικύννηθος) αρχαία και μεσαιωνικά λείψανα.
15) Το κατά τον Ισθμόν της Χερσονήσου του Τρίκερι ύψωμα "Παλιόκαστρο" ή "Βίγλα" (ένθα η θέσις της αρχαίας Ολιζώνος), εφ' ου λείψανα αρχαίων τειχών ως και βυζαντινά ερείπια.
16) Η χερσόνησος προς Δυσμάς του ορμίσκου Αγ. Γεωργίου της κτηματικής περιφερείας του χωριού Σέσκουλον (ορθόν Σέσκλον) μετά των επ' αυτής αρχαίων λειψάνων. Ομοίως προϊστορική ακρόπολη μετ' επαλλήλων περιβόλων επί υψώματος δυτικώς της χερσονήσου παρά την θέσιν "Παλυαλυκές" και "Βελανιδιά".
17) Το παρά το χωριόν Μικροθήβαι (τέως Άκιτσι) ύψωμα "Κάστρο" μετά των σωζομένων τειχών και λειψάνων της αρχαίας πόλεως Θηβών ως και η μέχρι της δημοσίας οδού προς Αλμυρόν, περιοχή αυτού.
18) Το προς ανατολάς του χωρίου Φυλάκη (τέως Κιτίκι) ύψωμα "Κάστρο" εφ' ου Κυκλώπεια τείχη.
19) Η παρά το χωρίον Πέρδικα (τέωςΝταουτζά) θέσις "Γιούσλα", εν η λείψανα προϊστορικού οικισμού.
20) Ο γήλοφος μεγάλου προϊστορικοπύ συνοικισμού εν θέσει "Μαγούλα Αϊδινιώτικη" προς Ανατολάς του χωριού Κασαβέτεια (Αϊδίνιον) κείμενος νυν εντός της περιοχής του αεροδρομίου.
21) Ο γήλοφος μεγάλου πορϊστορικού συνοικισμού ΝΔ του Αλμυρού κατά την θέσιν "Ζερέλια".
22) Λέιψανα δύο αρχαίων ακροπόλεων:
Α) μεταξύ των χωρίων Νεοχωράκι (τέως Ιντζέκ) και Κελεμενί.
Β) προς τα ΝΑ του χωρίου "Νεοχωράκι" εις απόστασιν περίπου τριών χιλιομέτρων.
23) Λείψανα αρχαιοτάτου ναού και ιερού γεωμετρικών χρόνων επί της Όθρυος κατά την θέσιν "Μάρμαρα" ή "Γκαμήλα", 5 χιλ. περίπου προς Ν. του χωρίου Νεοχωράκι.
24) Ο γήλοφος μεγάλου προϊστορικού συνοικισμού προς Νότον και εις απόστασιν 4 χιλ. περίπου από το χωρίον Σούρπη.
26) Ο θολωτός μυκηναϊκός τάφος παρά το χωριό Πτελεόν και Αγ. Θεόδωροι.
25) Τα επί του υψώματος προς Νότον του χωρίου Τσουρνάτι λείψανα τειχών αρχαίας ακροπόλεως και πόλεως (αρχ. Χαλαί ή Αλαί).
27) Τα κατά την κωμόπολιν Σκόπελος λείψανα τείχους και οικημάτων της αρχαίας πόλης Πεπαρήθου.
28) Η κατά τον όρμον "Στάφυλος" χερσονησοειδής προβολή γη.
Επίσης χαρακτηρίζομεν τας κάτωθι εκκλησίας ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία:
1) Οι κατά την Ιεράν Μονήν Ξενιάς προς Ν. του Αλμυρού ναοί Παναγίας και Αγίου Νικολάου και τα λοιπά αυτόθι μεσαιωνικά λείψανα.
2) Οι εν Μακρυνίτσα ιεροί ναοί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, ως και τα παρά τον ναό της Θεοτόκου παρεκκλήσια των Αγ. Πάντων, του Αγ. Νικολάου και της Αγίας Μαγδαληνής.
3) Ο Ναός της Παναγίας Πορταρέας εν Πορταριά Βόλου.
4) Ο Ναός της Παναγίας Μεγαλογένης μεταξύ Κατηχωρίου και Δράκειας.
Ωσαύτως χαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον τον ναόν του Διός Θαυλίου παρά την θέσιν Μαχαλόρεμα ή Άγιος Χαράλαμπος (αγροί Κωνσταντούλα και Μπομπότη) της περιοχής Βελεστίνου".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
"Μαγούλα Αϊδινιώτικη" Προϊστορικός οικισμός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Νέας Αγχιάλου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ακρωτήρι Πουρί: Αρχαία και Βυζαντινά ερείπια
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ
Πουρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ακρόπολη 3 χιλ. ΝΑ του χωρίου Νεοχωράκι Αλμυρού
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
Αλμυρού

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία και μεσαιωνικά λείψανα στη νησίδα Παλαιοτρίκερι (αρχ. Κικύννηθος)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
Τρικερίου
Παλαιόν Τρικέριον (νησίς)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίο τείχος κοντά στο χωριό Κανάλια Μαγνησίας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΑΡΛΑΣ
Καναλίων

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο τείχος στο λόφο Πετράλωνα ή Καλύβια
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΗΛΕΩΝ
Μηλεών
Κορόπη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
Σέσκλου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Βελεστίνο (Αρχαίες Φερές): Ιερό Θαυλίου Διός στη θέση Μαχαλόρεμα ή Αγ. Χαράλαμπος
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Βελεστίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Βελεστίνο (Αρχαίες Φερές): Λείψανα αρχαίου τείχους στην περιοχή Νεκροταφείου και Παναγίας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Βελεστίνου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Βελεστίνο (Αρχαίες Φερές): Λόφος Ακροπόλεως και η έκταση βορείως αυτού
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Βελεστίνου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Βελεστίνο (Αρχαίες Φερές): ο λόφος "Καστράκι" ή "Φρούριον"
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Βελεστίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Βελεστίνο (Αρχαίες Φερές): περιοχή Υπερείας Κρήνης "Κεφαλόβρυσο"
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Βελεστίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος προϊστορικού συνοικισμού στη θέση Ζερέλια Αλμυρού
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
Ευξεινουπόλεως

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Διμήνι: Θολωτοί Μυκηναϊκοί τάφοι στη θέση Λαμιόσπιτο
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
Διμηνίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Διμήνι: Προϊστορική Ακρόπολη "Τούμπα"
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
Διμηνίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερείπια αρχαίας πόλης (αρχ. Κασταναία) παρά την θέσιν Αγ. Γεώργιος Κεραμιδίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
Κεραμιδίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θέση "Πέτρα" Στεφανοβικείου: προϊστορικός οικισμός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΑΡΛΑΣ
Στεφανοβικείου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θέση Γιούσλα παρά το χωριό Πέρδικα: Προϊστορικός οικισμός Μέσης Νεολιθικής περιόδου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
Αλμυρού
Πέρδικα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θέση Μάρμαρα ή Γκαμήλα Ν του οικισμού Νεοχωράκιον Αλμυρού: Ιερόν Γεωμετρικών Χρόνων
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
Αλμυρού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι στη Γρίτσα Πτελεού Ν. Μαγνησίας.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΤΕΛΕΟΥ
Πτελεού

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θολωτοί Μυκηναϊκοί τάφοι στο Μεταφιό Αγ. Θεοδώρων
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΤΕΛΕΟΥ
Αγίων Θεοδώρων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ι. Ναός Παναγίας Μεγαλογένης, μεταξύ Δράκειας και Κατωχωρίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
Δρακείας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Μεγαλογένης, μεταξύ Κατωχωρίου και Δράκειας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Κατωχωρίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό Κοροπαίου Απόλλωνος παρά το ναό Αγ. Ιωάννου, περιοχή ιδ. Ευαγγελινάκη
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΗΛΕΩΝ
Μηλεών
Κορόπη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Κάστρο Φυλάκης, Κυκλώπεια Τείχη, Προϊστορικός συνοικισμός και οχυρή κώμη ιστορικών χρόνων
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
Φυλάκης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίας πόλης και Ακρόπολης (αρχαίας Αλαί)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
Ανθοτόπου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λόφος Προφήτου Ηλία στις Γλαφυρές Μαγνησίας: αρχαία τειχισμένη πόλη και τάφος
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γλαφυρών
Γλαφυρά
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μαγούλα Σιφριτζάλι, κοντά στο χωριό Στεφανοβίκειο: προϊστ. οικισμό
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΑΡΛΑΣ
Στεφανοβικείου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μαγούλα Σούρπης: Προϊστορικός οικισμός Μέσης και Ύστερης Χαλκοκρατίας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΟΥΡΠΗΣ
Σούρπης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεταξύ των χωριών Νεοχωράκι και Κελεμενί Αλμυρού: Λείψανα αρχαίας Ακροπόλεως
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
Αλμυρού

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ναοί Παναγίας και Αγίου Νικολάου και τα λοιπά Μεσαιωνικά λείψανα στη μονή Ξενιάς
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΟΥΡΠΗΣ
Αγίας Τριάδος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγ. Ιωάννου Προδρόμου στη Μακρυνίτσα Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης
Μακρινίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μακρυνίτσα Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης
Μακρινίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας Πορταριάς
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Πορταριάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Όρμος Στάφυλος Σκοπέλου: Χερσονησοειδής προβολή γης
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Παλαιόκαστρον Αγ. Βλασίου: Βυζαντινών και Μεσαιωνικών χρόνων
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Αγίου Βλασίου
Παλαιόκαστρον
Οικιστικά Σύνολα
Παρεκκλήσιον Αγ. Νικολάου παρά τον ναό της Θεοτόκου στη Μακρυνίτσα Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης
Μακρινίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παρεκκλήσιον της Αγ. Μαγδαληνής παρά τον ναό της Θεοτόκου στη Μακρυνίτσα Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης
Μακρινίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παρεκκλήσιον των Αγ. Πάντων παρά τον ναόν της Θεοτόκου στη Μακρυνίτσα Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης
Μακρινίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Πόλη Σκόπελος: Λείψανα αρχαίας Πεπαρήθου
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκοπέλου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορική ακρόπολη παρά τη θέση "Παλιαλυκές" και "Βελανιδιά"
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Νέας Αγχιάλου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σέσκλο: Ύψωμα "Πύργος" προϊστορικός οικισμός, θολωτοί τάφοι, κτίριο κλασ. χρόνων
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
Σέσκλου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Σωρός Βόλου: αρχαία πόλη και ακρόπολη Αμφανών και Ιερό
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
Βόλου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ύψωμα "Κάστρο" Μικροθηβών: τείχη και λείψανα αρχαίας πόλης Θηβών Φθιωτίδων
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Μικροθηβών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ύψωμα "Παλιόκαστρο" ή "Βίγλα" κατά τον ισθμό της χερσονήσου του Τρίκερι
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΗΠΙΑΔΟΣ
Λαύκου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ύψωμα Εβραιόκαστρο κοντά στον Αγ. Δημήτριον Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Αγίου Δημητρίου Πηλίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ύψωμα Κάστρο ή Δερβίσι παρά το Αερινό Μαγνησίας: τείχος και προϊστορικός οικισμός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Αερινού
Αερινόν
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ύψωμα Νεβεστίκι, κοντά στο χωριό Άνω Λεχώνια: Ακρόπολη αρχαίας Μεθώνης(;)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Άνω Λεχωνίων

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χερσόνησος Δ. του ορμίσκου Αγ. Γεωργίου (Κυνηγού;) κτηματικής περιφέρειας Σέσκλου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Νέας Αγχιάλου
Μάραθος
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χερσόνησος Δ. του ορμίσκου Αγ. Γεωργίου (Κυνηγού;) κτηματικής περιφέρειας Σέσκλου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
Σέσκλου
Χρυσή Ακτή Παναγίας
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις