Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ7/35495/2040/19-7-1995 - ΦΕΚ 810/Β/15-9-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του σημαντικότατου κηρυγμένου (Υ.Α. 25775/ 8-11-68, ΦΕΚ 648/ Β/ 25-11-68) αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου του Νέστορος, στη Χώρα Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας και της φυσιογνωμίας του, καθορίζεται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού Νόμου περιοχής (όπου εκτείνονται τα ερείπια του Ανακτόρου του Νέστορος, ανεσκαμμένο τμήμα της Κάτω πόλης μαζί με τα κατάσπαρτα ταφικά Μνημεία της ύστερης εποχής του Χαλκού).
Ζώνη προστασίας Α ως εξής:
Ι. Ζώνη Α
Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού Χώρου του ανακτόρου του Νέστορος, στη Χώρα Τριφυλίας η περιοχή, η οποία περικλείεται από τη συνεχή γραμμή, που ενώνει τα σημεία 1- 33, στο χάρτη ΓΥΣ, κλ. 1: 5000, που συνοδεύει την Απόφαση.

ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1: 100000
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ
φ =37° 15'
λ =- 2° 15'

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ
1. 19235 25378
2. 19290 25221
3. 19430 24957,50
4. 19491 24815
5. 19745 24642,50
6. 19918 24630
7. 20025 24600
8. 20085 24607
9. 20207 24537
10. 20400 24518
11. 20454 24667
12. 20642 24857
13. 20658 24935
14. 20591,50 24987
15. 20531 25075
16. 20459 25092
17. 20407 25145
18. 20312,50 25162
19. 20272,50 25205
20. 20202,50 25254
21. 20192 25302
22. 20112,50 25394
23. 20002 25387
24. 19994 25512,50
25. 19930 25520
26. 19841,50 25593
27. 19737 25611
28. 19688 25672
29. 19652,50 25700
30. 19647,50 25287
31. 19604 25313
32. 19363 25585
33. 19037 25492
Τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,1,
αντιστοιχούν σε συντεταγμένες ανά ζεύγη, σύμφωνα με τον πίνακα κρατικών συντεταγμένων, που επισυνάπτεται στην Απόφαση.
Τα φυσικά όρια της Ζώνης Α περιγράφονται ως εξής :
ΒΒΔ όριο (σημεία 1- 10) : Ακολουθείται το ρέμα "Μπούγα".
ΑΒΑ όριο (σημεία 10 - 12) : Ακολουθείται η νοητή ευθεία μεταξύ των σημείων.
ΝΝΑ όριο (σημεία 12 - 31) : Ακολουθείται η πορεία της χαράδρας.
ΔΝΔ όριο (σημεία 31- 1) : Ακολουθείται η νοητή ευθεία από σημείο 31 έως σημείο 32 ' ακολουθείται το ρέμα " Αλαφινόρεμα" από σημείο 32 έως σημείο 1.
ΙΙ. Χρήσεις γης Ζώνης Α.
Στην οριοθετούμενη ζώνη Α απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου του Νέστορος καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης:
Απαγορεύονται η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. αποθήκες, θερμοκήπια κλπ.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Απαγορεύεται επίσης εγκαταστάσεις μονάδων σταυλισμού και εκτροφής ζώων και πουλερικών, η ίδρυση λατομείων, η διαμόρφωση χώρων, κάθε είδους τεχνικά έργα και κατασκευές.
Επιτρέπεται η υφιστάμενη αγροτική χρήση, η οποία είναι κυρίως καλλιέργεια ελαιοδένδρων και λιγότερο σταφιδαμπέλων. Το πότισμα θα γίνεται με αβαθή αυλάκια. Το βάθος τους θα ορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την κλίση του εδάφους και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας.
Επιτρέπονται οι εργασίες επισκευής μόνον των υπαρχόντων κτισμάτων, για λόγους χρήσεως και υγιεινής.
Για κάθε έργο ή εργασία συναφή με την αγροτική καλλιέργεια, όπως γεωτρήσεις, αρδεύσεις, άρση κλπ., όπως άλλωστε και για κάθε άλλο έργο εντός της Ζώνης Α (βελτίωση δρόμων, έργα πυροπροστασίας κλπ.), απαιτείται η έγκριση και ο έλεγχος της αρμόδιας Ζ' ΕΠΚΑ Αρχαίας Ολυμπίας."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 1018/Β/11-12-1995. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Ανακτόρων Νέστορος. Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Α - Χρήσεις γης Ζώνης Α.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Χώρας
Χώρα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα