Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 17-6-1988 - ΦΕΚ 504/Δ/14-7-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
? Άρθρο 1.
Χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί οι οικισμοί του Νομού Κυκλάδων, στο σύνολο της εντός ορίου έκτασής τους, όπως προσδιορίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία, που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.
ΘΗΡΑΣ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟ

Άρθρον 2.

1) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χαρακτηριζομένων με το προηγούμενο άρθρο παραδοσιακών οικισμών, καθορίζονται ως εξής :
α) Τα οικόπεδα είναι άρτια και οικοδομήσιμα εφ? όσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν εξακόσια τετραγωνικά μέτρα (600 μ2), ελάχιστο πρόσωπο δεκατρία (13) μέτρα και έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.
β)Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, εφόσον ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.
γ) Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) μ2, ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μέτρα και έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.
δ) Οικόπεδο που δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει για τις περιπτώσεις 1α και 1γ να τεθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη, έκταση στη συγκεκριμένη θέση για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου συνολικού πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων και μήκους τουλάχιστον 13 μέτρων κατά μήκος των ορίων του οικοπέδου, που να συνδέει το οικόπεδο με το υφιστάμενο σε κοινή χρήση δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού.
ε) Στους οικισμούς που έχουν καθορισθεί τα όρια τους με απόφαση του Νομάρχη, σύμφωνα με το από 24.4.1985 Π.Δ. ( ΦΕΚ 181/Δ/) εφαρμόζονται τα ελάχιστα εμβαδά κατάτμησης κατά ζώνες που ορίστηκαν με την απόφαση αυτή.
2. Ο συντελεστής δόμησης και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής :
α) Για οικόπεδα μέχρι 100μ2 συντελεστής δόμησης 1,00 και ποσοστό κάλυψης 80% της επιφάνειας τους.
β) Για οικόπεδα από 101- 200μ2 συντελεστής δόμησης 1,00 και ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας τους.
γ) Για οικόπεδα από 201 ? 300μ2 συντελεστής δόμησης 0,80 και ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας τους.
Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια και των δύο ορόφων μπορεί να είναι 200μ2 με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε 70%.
δ) Για οικόπεδα από 301 ? 400μ2 συντελεστής δόμησης 0,8 και ποσοστό κάλυψης 50% της επιφανείας τους.
ε) Για οικόπεδα από 401μ2 συντελεστής δόμησης 0,7 και ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας τους.
Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια και των δύο ορόφων της οικοδομής μπορεί να είναι 320μ2 με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε 50%.
στ) Η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400μ2.
Κατ? εξαίρεση για τουριστικές εγκαταστάσεις η συνολική μέγιστη επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800μ2..
3. Επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε περισσότερα του ενός κτίρια όταν προκύπτει επιφάνεια κτιρίου μεγαλύτερη των 240 τ.μ.
Του περιορισμού αυτού εξαιρούνται τα κτίρια κοινής ωφέλειας.
Σε περίπτωση διαχωρισμού των κτιρίων η μεταξύ τους απόσταση ορίζεται σε 2,50 μέτρα τουλάχιστον.
4. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7,5) μέτρα, μετρούμενο από την γύρω φυσική ή τεχνητή στάθμη εδάφους, με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 17 του Ν 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α).
Λόγω μεγάλης κλίσης εδάφους επιτρέπεται η μία μόνο πλευρά του κτιρίου να έχει ύψος οκτώ και μισό μέτρα (8,50) από το φυσικό ή τεχνητό έδαφος.
Πάνω από το ύψος αυτό επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχου και η κατασκευή της στέγης όπου αυτή επιβάλλεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
5. Ειδικότερα για τους παρακάτω οικισμούς :
Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση μικρότερη των 30 (τριάντα μοιρών) σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.
6. Επίσης για τους οικισμούς :
Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση μικρότερη των 30 (τριάντα μοιρών) εφόσον το νεογειρόμενο κτίριο βρίσκεται σε περιοχή που επικρατούν στέγες.
7. Σε περιπτώσεις επισκευών, ανακατασκευών, αποκαταστάσεων των υπαρχόντων κτιρίων ή ερειπίων σε όλους τους αναφερόμενους οικισμούς και εφόσον το επισκευαζόμενο ή ανακατασκευαζόμενο κτίριο στεγαζόταν με στέγη, επιβάλλεται η ανακατασκευή της στέγης.
8. Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας μετά την κατασκευή του φέροντα οργανισμού και των τοιχοποιίων αν δεν κατασκευασθεί η στέγη, όπου αυτή επιβάλλεται.
Δεν υπάρχει υποχρέωση κατασκευής στέγης σε τμήμα του ισογείου διωρόφου οικοδομής, εφόσον τούτο χρησιμοποιηθεί ως ανοικτός εξώστης.
9. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τα παρακάτω κτίρια :
α) να μη βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού
β) να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινοχρήστων χώρων
γ) να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων
δ) να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.
Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εγκρίνει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή του όγκου των κτιρίων.
10. α) Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο ως γραμμή δομήσεως ορίζεται το κοινό όριο μεταξύ των οικοπέδων και των κοινοχρήστων χώρων.
β) Εάν η υφισταμένη κατάσταση έχει δημιουργήσει κανόνα ως προς τη θέση της γραμμής δόμησης των κτιρίων, το νέο κτίριο μπορεί να τοποθετηθεί στη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.
11. Σε περίπτωση παραλιακών οικισμών η οικοδομική γραμμή τοποθετείται σε απόσταση δεκαπέντε (15) μέτρα τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, εφόσον δεν υπάρχει διαμορφούμενη οικοδομική γραμμή.
12. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα ( PILOTIS) και η τοποθέτηση λυομένων οικίσκων. Απαγορεύετασι η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ( επιχρίσματα, χρωματισμοί) στον όροφο διαφόρων κτιρίων πριν την ολοκλήρωση και της φάσης των εξωτερικών εοιχρισμάτων στο ισόγειο.
13. α) Τα κουφώματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να τηρούν την αναλογία ύψους προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 τα παράθυρα και 2,5/1 ή 3/1 οι πόρτες (εξώπορτες ή εξωστόπορτες).
Τυχόν διαμορφωμένα παραδοσιακά μορφολογικά στοιχεία πάνω από τα κουφώματα ( υπέρθυρα, φεγγίτες) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω συνολική αναλογία ύψους ? πλάτους του κουφώματος.
β) Τα κουφώματα των κτιρίων πρέπει να είναι ξύλινα και ειδικότερα :
Τα εξώφυλλα είναι ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (γαλλικά ή γερμανικά) ανάλογα με τα επικρατούντα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου.
Τα τζαμιλίκια των παραθύρων υποδιαιρούνται με 2 τουλάχιστον καϊτια κατά την έννοια του ύψους.
Η υποδιαίρεση αυτή δεν ισχύει για τους φεγγίτες.
γ) Τα ανοίγματα των καταστημάτων πρέπει να είναι περιορισμένων διαστάσεων και τα κουφώματα και είναι ανάλογης κατασκευής και με τα ίδια υλικά με τα υπόλοιπα κουφώματα του κτίσματος.
δ) Τα εξωτερικά κουφώματα των κτιρίων επιβάλλεται να είναι μονόχρωμα.
14. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ μεγίστου πλάτους ενός (1) μέτρου και συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου από το 1/3 του μήκους της όψης του κτιρίου. Το μέγιστο μήκος κάθε εξώστη ορίζεται σε 2,5 μέτρα. Απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες σε πρόβολο. Τα στηθαία των εξωστών είναι κτιστά, ξύλινα ή σιδερένια. Απαγορεύεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο στους οικισμούς : Όρμος Αμμούδι, Θόλος και όρμος Αρμένης.
15. Απαγορεύεται η κατασκευή προστεγασμάτων (μαρκιζών).
16. Το ελάχιστο πάχος των τοξοτών κατασκευών (βόλτα ή καμάρες) ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του μέτρου.
17. Οι ανοικτές κλίμακες προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος σε ότι αφορά τη μορφή, τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και τους χρωματισμούς και δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.
18. Η τελική επεξεργασία των εξωτερικών όψεων των κτιρίων διαμορφώνεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής.
19. Επιτρέπεται η προεξοχή στην όψη κατά 0,10 ? 0,15 της πέτρινης επίστρωσης του στηθαίου και η δημιουργία λίθινης διακοσμητικής ζώνης κατά μήκος της όψης του κτιρίου στη στάθμη του πρεκιού των κουφωμάτων, εφόσον τα μορφολογικά αυτά στοιχεία συναντώνται στον οικισμό. Επίσης επιτρέπονται τα παρακάτω λειτουργικά και μορφολογικά στοιχεία, εφόσον συναντώνται κατά κανόνα στις οικοδομές του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου :
α) ανοικτές κλίμακες
β) στοές
γ) τοίχοι αντιστήριξης
δ) κόγχες
ε) πέργκολες
στ) ειδικές αρχιτεκτονικές προεξοχές
Τα παραπάνω στοιχεία οφείλουν να προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος της οικοδομής.
20. Οι περιφράξεις των οικοπέδων κατασκευάζονται από τοιχοποιία, που σε περίπτωση λιθοδομής μπορεί να παραμένει ανεπίχριστη, ενώ σε περίπτωση χρήσης άλλου υλικού (οπτολίνθων, τσιμεντοπλίνθων) επιχρίζεται υποχρεωτικά. Οι αυλόθυρες των περιφράξεων αυτών κατασκευάζονται από υλικά, μορφή και ύψος σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.
21. Για το χρωματισμό των όψεων των κτιρίων χρησιμοποιείται υδρόχρωμα λευκό. Επιτρέπεται η σε μικρή αναλογία πρόσμιξη γαλάζιου χρώματος που δεν αλλοιώνει τον επικρατούντα λευκό χρωματικό τόνο του κτιρίου.
Ο χρωματισμός εσοχών, στοιχείων, τμημάτων ή ολοκλήρου του κτιρίου με χρώμα πλην του λευκού υπόκειται στην έγκριση της ΕΠΑΕ.
Η χρήση μαρμαροκονίας στη σύνθεση των επιχρισμάτων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου επιτρέπεται μόνο σε νεοκλασικού ρυθμού κτίρια και μετά από έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ.
22. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πετασμάτων ( τεντών) σε οποιουσδήποτε χώρους, πλήν των ισογείων χώρων παραμονής ατόμων των κέντρων αναψυχής, εστιατορίων κ.λ.π. κατά την κρίση της ΕΠΑΕ από άποψη μορφής, χρώματος, υλικού.
23. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση των ακινήτων στους οικισμούς καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο των οικοπέδων ή μπροστά από αυτά.
Επιτρέπονται μόνο επιγραφές περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και οι οποίες τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου, κατά την κρίση της ΕΠΑΕ.
24. Για τη διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων, επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές.
Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους ενάμισυ (1,5) μέτρου. Για μεγαλύτερο ύψος απαιτείται η γνώμη της ΕΠΑΕ.
25. Οι τοίχοι αντιστήριξης διαμορφώνονται από άποψη υλικού κα τρόπου κατασκευής, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.
26. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας, η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος. Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, κατά την κρίση της ΕΠΑΕ, έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες, αντίκεινται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
27. Για κάθε οικοδομική εργασία καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση της ΕΠΑΕ.
28. Μέσα στα όρια των παραπάνω οικισμών επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων κατοικίας κοινής ωφέλειας και κοινωνικού εξοπλισμού. Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανιών ή βιοτεχνιών ή άλλων χρήσεων υψηλής όχλησης.
Για την εγκατάσταση κάθε άλλης χρήσης εκτός των παραπάνω επιβάλλεται προέγκριση της ΕΠΑΕ.
29. Η τελική θεώρηση της άδειας οικοδομής για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος παρέχεται μόνο μετά την έγκριση της ΕΠΑΕ. Η έγκριση αυτή παρέχεται αφού υποβληθούν φωτογραφίες όλων των όψεων του κτιρίου που πιστοποιούν την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την ΕΠΑΕ μελέτης.
30. Δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 9,12,14 και η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ΓΟΚ/1985 για τους οικισμούς του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 3.
Κατ? εξαίρεση της περιπτώσεως α της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου 2, τα οικόπεδα που δημιουργούνται λόγω κατάτμησης και βρίσκονται μέσα στα όρια των επομένων οικισμών είναι άρτια, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν το αναφερόμενο αντίστοιχα :

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΜΒΑΔΟΝ


α) Τα παραπάνω τμήματα του οικισμού «Μεσσαριά» φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:3500 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ? αρ. 34332/1988 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.
β) Κάθε οικόπεδο από τα αναφερόμενα στον πίνακα του παρόντος άρθρου για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση ελάχιστο πρόσωπο ανάλογα με το ελάχιστο εμβαδόν κατάτμησης που ορίζεται παραπάνω ως εξής :
(13) μ. στην περίπτωση ελάχιστου εμβαδού κατάτμησης 600 μ2.
(15) μ. στην περίπτωση ελάχιστου εμβαδού κατάτμησης 1000 μ2.
(18) μ. στην περίπτωση ελάχιστου εμβαδού κατάτμησης 2000 μ2.
γ) Ειδικότερα άρτια οικόπεδα εμβαδού 1000 ή 2000 μ2 εάν δεν έχουν το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση για να είναι οικοδομήσιμα, πρέπει να τεθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη έκταση στη συγκεκριμένη θέση για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου συνολικού πλάτους τουλάχιστον 4μ. και μήκος μέχρι 15 και 18 μέτρων αντίστοιχα κατά μήκος των ορίων του οικοπέδου, που να συνδέει το οικόπεδο με το υφιστάμενο σε κοινή χρήση δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού.

Άρθρο 4.
1. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, δεν ισχύουν για τους οικισμούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 οι διατάξεις :
α) Του από 2.3.81 π.δ/τος « περί ληπτέων υπ? όψιν μέτρων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των πρό της 16.8.23 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδείου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών «. ( ΦΕΚ 138/Δ), όπως ισχύει και
β) Των άρθρων 5,6,7 ( παρ. 2, 6 έως και 10), 8 και 9 του από 24.4.85 Π.Δ/τος « Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμός δόμησής τους» ( ΦΕΚ 181/Δ), όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.87 Π.Δ/γμα ( ΦΕΚ 133/Δ).
2. Για τον οικισμό «Άνω Μερά» της νήσου Μυκόνου ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 13.8.76 Π. Δ/τος
« Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μυκόνου και καθορισμού των όρων και περιπορισμών δομήσεως των νήσων Μυκόνου ? Δήλου και Ρηνείας ( Κυκλάδων) ( ΦΕΚ 336/Δ).

Άρθρο 5.
1.Κατ? εξαίρεση της περιπτώσεως α της παρ.1 του άρθρου 2 για τα οικόπεδα που δημιουργούνται λόγω κατάτμησης μέσα στα όρια των οικισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος και των οποίων τα όριά τους δεν έχουν καθορισθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ/τος ( ΦΕΚ 181/Δ) όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.87 Π.Δ/γμα ( ΦΕΚ 133/Δ) ορίζεται αρτιότητα 600μ2 για το συνεκτικό τους τμήμα και 2000μ2 για το μη συνεκτικό. Το συνεκτικό τμήμα ορίζεται με αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας για το διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχη για την οριοθέτησή τους.
2.Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος και ισχύουν, εκτελούνται ως έχουν ".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ημεροβίγλιο. Παραδοσιακός οικισμός. Καθορισμός Ζωνών προστασίας.
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Ημεροβιγλίου
Ημεροβίγλιον
Φυσικοί Χώροι
Οικιστικά Σύνολα