Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/9533/550/7-12-1995 - ΦΕΚ 11/Β/12-1-1996
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός Ζωνών Α και Β προστασίας και χρήσεων γης στη Ζώνη Α του Αρχαιολογικού Χώρου στη θέση "Φανός" κτημ. Περιφ. Κοιν. Γλύφας, Ν. Φθιώτιδας.
Κείμενο
"Για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Αντρώνας και της φυσιογνωμίας του, στη θέση "Φανός" κτημ. περιφερείας Κοινότητας Γλύφας, καθορίζουμε ζώνες προστασίας Α κσι Β ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α
Θεσμοθετείται ως Ζώνη Α, απολύτου προστασίας η περιοχή που σημειώνεται στο χάρτη που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζουν τα σημεία α, β,γ, δ,ε, ζ,η, θ,ι, κ,λ, μ,ν, ξ,ο, π,ρ, σ,α. Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, ως φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα, ενώ παράλληλα παραπέμπουν στα ακόλουθα φυσικά όρια της Ζώνης Α:
- Βόρεια: μικρή αγροτική οδός (σημεία α, β,γ, δ,ε, ζ,η, θ,ι).
- Δυτικά: επαρχιακή οδός Γλύφας - Αγ. Δημητρίου (σημεία ι, κ).
- Νότια: μικρή αγροτική οδός (σημεία κ, λ,μ, ν,ξ, ο,π, ρ,σ).
- Ανατολικά: ακτογραμμή (σημεία σ, α).
Στη Ζώνη Α απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατασκευή (αποθήκες, θερμοκήπια κλπ) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής.
Στη Ζώνη Α επιτρέπεται η γεωργική καλλιέργεια χωρίς βαθειά άροση και τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά έργα άρδευσης.
Των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων επιτρέπεται η συντήρηση και η επισκευή μόνο για λόγους χρήσης και υγιεινής.
Όλες οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχουν την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας για την περιοχή ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Λαμίας.
Ως προς τα αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία εντός αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε νομιμοποιούνται, αλλά υποχρεωτικά κατεδαφίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις (ΚΝ5351/32 "Περί αρχαιοτήτων, άρθρα 50 και 52, Ν. 1337/83, ΦΕΚ 33/τΑ/ 14 - 3 -1983 " Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις", άρθρα 15, παράγραφος 2, στ. 16, παράγραφος 2 και 17παράγραφος 1) επιβάλλεται πάντοτε η άμεση κατεδάφισή τους. Είναι αυτονόητο ότι, επειδή η έγκριση ή μη της πρώτιστα κατά νόμο αρμόδιας για περιοχή αρχαιολογικού χώρου Υπηρεσίας μας χωρεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς και οποιαδήποτε άλλη έγκριση συναρμόδιας αρχής, της οποίας και κατισχύει, κάθε συναρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει, στα πλαίσια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας της, να υλοποιεί με κάθε μέσο την εκ του νόμου επιβαλλομένη, για την προστασία του ως άνω οριοθετούμενου Αρχαιολογικού Χώρου και της φυσιογνωμίας του, άμεση διακοπή εργασιών οποιουδήποτε μη επιτρεπόμενου έργου και την άμεση κατεδάφιση ή καθαίρεση οποιουδήποτε εντός αυτού κτίσματος ή κατασκευής η οποία δεν έχει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας μας.

ΖΩΝΗ Β
Καθορίζονται τα όρια της Ζώνης Β προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα (1 και 2), που σημειώνονται στο χάρτη που συνοδεύει την απόφαση αυτή περικλειόμενα αντιστοίχως από τις γραμμές που ενώνουν τα σημεία Α1,Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α1 (τμήμα 1) και Β1, Β2, Β3, Β4. Β5. Β6. Β7. Β8., Β9, Β10, Β11, Β12, Β13, Β14, Β15,Β1 (τμήμα 2).
Τα παραπάνω στοιχεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων τα οποία σημειώνονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα :

ΖΩΝΗ Α

α/α Χ Ψ

α. +3.155 .00 +24.690 .00 Φ.Χ 1:5000 53574,6
β. +3.015 .00 +24.765 .00 Από Κ.Φ.Χ. 1:100.000
γ. +2.952 .00 +24.727 .00 Αταλάντη - Αιδηψός
δ. +2.868 .00 +24.712 .00 Φ=38 45΄
ε. +2.770 .00 +24.678 .00 λ=0 45΄
ζ. +2.690 .00 +24.675 .00
η. +2.640 .00 +24.683 .00
θ. +2.603 .00 +24.665 .00
ι. +2.520 .00 +24.692 .00
κ. +2.502 .00 +24.615 .00
λ. +2.548 .00 +24.605 .00
μ. +2.787 .00 +24.528 .00
ν +2.730 .00 +24.530 .00
ξ. +2.768 .00 +24.553 .00
0 +2.785 .00 +24.535 .00
π +2.815 .00 +24.540 .00
ρ. +2.840 .00 +24.528 .00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΖΩΝΗ Β (τμήμα 1)

α/α χ Ψ

Α1 +3.015 .00 +24.765 .00 Από Κ.Φ.Χ. 1:100.000
Α2 +3.010 .00 +24.887 .00 Αταλάντη - Αιδηψός
Α3 +3.025 .00 +25.057 .00 φ=38 45΄
Α4 +2.998 .00 +25.105 .00 λ=0 45΄
Α5 +2.950 .00 +25.115 .00
Α6 +2.892 .00 +25.055 .00 ΦΧ 1:5000 53572
Α7 +2.805 .00 +25.053 .00 53574,6
Α8 +2.765 .00 +24.978 .00
Α9 +2.716 .00 +24.943 .00
Α10 +2.520 .00 +24.692 .00
Α11 +2.603 .00 +24.665 .00
Α12 +2.640 .00 +24.685 .00
Α13 +2.690 .00 +24.675 .00
Α14 +2.770 .00 +24.678. 00
Α15 +2.868 .00 +24.712 .00
Α16 +2.952 .00 +24.727 .00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΖΩΝΗ Β (τμήμα 2)

α/α Χ Ψ

Β1 +2.850 .00 +24.392 .00 Από Κ.Φ.Χ Α:100.00
Β2 +2.840 .00 +24.528 .00 Αταλάντη - Αιδηψός
Β3 +2.815 .00 +24.540 .00 Φ=38 45΄
Β4 +2.785 .00 +24.535 .00 λ=0 45΄
Β5 +2.768 .00 +24.553 .00
Β6 +2.750 .00 +24.530 .00 Φ.Χ. 1:5000 53574,6
Β7 +2.687 .00 +24.528 .00
Β8 +2.548 .00 +24.605 .00
Β9 +2.502 .00 +24.615 .00
Β10 +2.438 .00 +24.562 .00
Β11 +2.357 .00 +24.535 .00
Β12 +2.450 .00 +24.527 .00
Β13 +2.520 .00 +24.570 .00
Β14 +2.575 .00 +24.597 .00
Β15 +2.607 .00 +24.525 .00
Τα φυσικά όρια των δύο τμημάτων της Ζώνης Β είναι τα ακόλουθα:
ΤΜΗΜΑ 1
- Βόρεια και Δυτικά: επαρχιακή οδός Γλύφας Αγ. Δημητρίου (σημεία Α4,Α5,Α6,Α7,Α8,Α9,Α10).
- Νότια: μικρή αγροτική οδός (σημεία Α10,Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16,Α1).
- Ανατολικά: αγροτική οδός (σημεία Α1, Α2, Α3, Α4).
ΤΜΗΜΑ 2
- Βόρεια: μικρή αγροτική οδός (σημεία Β2, Β3, Β4,Β5, Β6, Β7, Β8, Β9) και επαρχιακή οδός Γλύφας - Αγ. Δημητρίου (σημεία Β9,Β10, Β11).
- Δυτικά: αγροτική οδός (σημεία Β11, Β12, Β13, Β14, Β15).
- Νότια: ακτογραμμή (σημεία Β15, Β1).
- Ανατολικά : μικρή αγροτική οδός (σημεία Β1, Β2).
Στη Ζώνη Β θα επιτρέπεται η δόμηση, υπό ειδικούς όρους και περιορισμούς, οι οποίοι θα θεσμοθετηθούν με Προεδρικό Διάταγμα, αφού προηγουμένως διατυπωθούν από την Υπηρεσία μας σε υπό έκδοση Απόφασή μας και επεξεργασθούν από το συναρμόδιο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.
Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αντρώνος στη θέση "Φανός" Γλύφας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Γλύφας
Γλύφα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα