Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 1154/4-3-1964 - ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως Αρχαιολογικών Χώρων εις Νομούς Φθιώτιδος και Καρδίτσης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν τους κάτωθι χώρους ως αρχαιολογικούς προς προστασίαν των εν αυτοίς σωζομένων αρχαίων:
Α. Νομός Φθιώτιδος:
1. Αρχαιολογικός χώρος Λαρίσης Κρεμαστής: ερείπια ακροπόλεως και τείχους αρχαίας πόλεως επί λόφου 530 μ. κειμένου εις απόστασιν 1,5 χμ. προς Β. του χωρίου Πελασγία (τέως Γαρδίκι).
2. Αρχαιολογικός χώρος Μελιτείας: ερείπια τείχους αρχαίας πόλεως, αμέσως προς Β του χωρίου Μελίταια (τέως Αβαρίτσα), βορειότερον του Ναού της Αγίας Τριάδος*.
3. Αρχαιολογικός χώρος Ναρθακίου: ερείπια ακροπόλεως και τείχους αρχαίας πόλεως επί λόφου υψομ. 860 μ. και 850 μ. βορείως του χωρίου Λιμογάρδι (Ναρθάκιον) και προς Ν. της θέσεως "Παλιο - Λιμογάρδι".
4. Αρχαιολογικός χώρος Στυλίδος: ερείπια αρχαίου τείχους πόλεως (των αρχαίων Φαλάρων) μεταξύ του λόφου του Προφήτου Ηλία Στυλίδος και της Εθνικής Οδού ( Λαμίας - Βόλου).
5. Αρχαιολογικός χώρος Αντρώνος: ερείπια τείχους αρχαίου επί λόφου υψομ. 25 μ. παρά του χωρίου Φανό και εγγύς της παραλίας.
6. Αρχαιολογικός χώρος Εχίνου: ο ύπερθεν και εντός του χωρίου Αχινός λόφος υψομ. 40 μ. εφ' ου Εκκλησία της Θεοτόκου και λείψανα αρχαίων και μεσαιωνικών τειχών, ως και οι παρακείμενοι αρχαίοι τάφοι.
7. Αρχαιολογικός χώρος Λιανοκλαδίου: ο γήλοφος μεγάλου προϊστορικού συνοικισμού εν θέσει "Παλιόμυλος" εις απόστασιν 1 χμ. Δ του χωριού Λιανοκλαδίου και παρά την αριστεράν όχθην του Σπερχειού.
8. Αρχαιολογικός χώρος Καστρί: λείψανα τείχους μετά πύργων αρχαίας πόλεως επί υψώματος 384 μ. εις απόστασιν 1,5 χμ. προς Β του χωρίου Μακρακώμη (τέως Βαρυμπόμπη).
9. Αρχαιολογικός χώρος Καστρορράχη: ερείπια τείχους μετά πύργων επί του υψώματος Καστρορράχη, 3 χμ. προς Β και ΒΑ του χωριού Φτέρη, κατά την δεξιάν όχθην του Σπερχειού.
10. Αρχαιολογικός χώρος "Ελληνικά": λείψανα αρχαίου τείχους μετά πύργων επί του υψώματος Ελληνικά, μεταξύ των χωρίων Άνω Φτέρη και Κάτω Φτέρη.
11. Αρχαιολογικός χώρος Παλιόκαστρο: αρχαία ερείπια επί λόφου υψομ. 612 μ. εφ' ου εκκλησία Ζωοδόχου Πηγή, προς τα ΝΑ του χωρίου Παλαιόκαστρον.
12. Λείψανα αρχαίου τείχους επί υψώματος Ανατολικώς του χωρίου Τσοπανλάτες, παρά την Λαμίαν.
13. Λείψανα αρχαίου τείχους επί υψώματος προς Β και παρά το χωρίον Σταυρός (τέως Μπεκή), πλησίον της Λαμίας.
14. Αρχαιολογικός χώρος Ανθήλης. Αρχαία ερείπια επί υψώματος προ της δυτικής εισόδου του στενού των Θερμοπυλών, μεταξύ του ρεύματος Ζαστανόρρεμα προς Α και ετέρου προς Δ, παρά την θέσιν Καλύβια.
15. Αρχαιολογικός χώρος Αλόπης: αρχαία λείψανα επί του υψώματος 224 μ. "Προδότης" παρά το χωρίον Ράχες, ως και κρηπίδωμα αρχαίον, 300 μ. Δυτικώς του αυτού χωρίου, αμέσως, παρά την εθνικής οδόν**.
16. Αρχαιολογικός χώρος Αλπηνών: ερείπια επί υψώματος κατά την ανατολικήν έξοδον του στενού των Θερμοπυλών, παρά την προς Μώλον οδόν.
17. Ο παρά την Λαμίαν (4 χμ. Ανατολικότερον) γήλοφος προϊστορικού συνοικισμού εν θέσει "Μεγάλη Βρύση".
18. Αρχαιολογικός χώρος Λαρύμνης:
α) Τα λείψανα του αρχαίου τείχους κρηπιδωμάτων και λιμενοβραχιόνων και η εντός αυτών περικλειομένη περιοχή της χερσονήσου κατά το συνημμένον τη αποφάσει τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θ΄ Περιφερείας.
β) Τα λείψανα προϊστορικού συνοικισμού επί του υψώματος "Παζαράκι" 2,5 χμ. προς Ν της Λαρύμνης.
19. Αρχαιολογικός χώρος Αλών Λοκρίδος: τα εντός του περιφραγμένου χώρου κατά την παραλίαν του χωρίου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος αρχαία ερείπια.
20. Αρχαιολογικός χώρος Ελατείας:
α) Τα λείψανα της αρχαίας Ελατείας, επί ράχεως παρά το χωρίον Ελάτεια (τέως Δραχμάνι).
β) Οι προϊστορικοί οικισμοί εντός των αγρών τέως ιδιοκτησίας Γιαννακοπούλου ? Πιπέρη και ιατρού Χέβα.
21. Αρχαιολογικός χώρος Αγίας Μαρίνας: γήλοφος μεγάλου προϊστορικού συνοικισμού παρά τα Καλύβια Αγίας Μαρίνας, εις απόστασιν περίπου 4 χμ. Α του Κηφισοχωρίου.
22. Αρχαιολογικός χώρος Αβών: λείψανα ακροπόλεως και τείχους αρχαίας πόλεως επί λόφου παρά το χωρίον Έξαρχος και το κατά την περιοχήν ταύτην αρχαίον νεκροταφείον.
Β. Νομός Καρδίτσης:
1. Aρχαιολογικός χώρος Κιερίου: η διά των σημείων A - B - Γ - Δ - E - Z - H - Θ - Ι - Κ - Λ - A οριζομένη εν τω συνημμένω τη αποφάσει τοπογραφικώ διαγράμματι της Aρχαιολογικής Eταιρείας του Bόλου περιοχή του χωρίου Πύργος Κιερίου και περιλαμβάνουσα την Aκρόπολιν του αρχαίου Κιερίου (ύψωμα ''Oγλά '' υψομ. 180 μ., προς δυσμάς του χωρίου), τα εντός του χωρίου Πύργος Κιερίου λείψανα αρχαίων τειχών και οικοδομημάτων και τον ΝΔ του χωρίου γήλοφον "Μακριά Μαγούλα", ταυτιζόμενον προς την Άρνην.
Πλέον των ανωτέρω, εις τον αρχαιολογικόν χώρον Κιερίου περιλαμβάνονται και οι εν τη κτηματική περιφερεία των χωρίων Πύργος Κιερίου, Άγιοι Θεόδωροι, Mαταράγκα και Mοσχολούρι υφιστάμενοι τεχνητοί γήλοφοι ("Mαγούλας"), οι περικλείοντες μνημειώδεις τάφους ή τα λείψανα προϊστορικών οικισμών.
2. Aρχαιολογικός χώρος Mητροπόλεως: το δυτικώς της Mητροπόλεως (Παλιόκαστρο) ύψωμα μετά των επ' αυτού ερειπίων και τα εντός της κώμης αρχαία λείψανα ως και οι πέριξ τάφοι, περιλαμβανομένων και των τύμβων ("Mαγούλες") της περιοχής.
3. Aρχαιολογικός χώρος Ιθώμης: τα σωζόμενα λείψανα του Κάστρου του Φαναρίου και η περί αυτά έκτασις εις ακτίνα 300 μ.
4. Aρχαιολογικός χώρος Γόμφων: Tο BA του Mουζακίου ύψωμα ''Eπισκοπή'' (ή Παλιομονάστηρο) υψομ. 370 μ. και οι παρ' αυτό αρχαίοι τάφοι .
5. Aρχαιολογικός χώρος Πειρασίας: το παρά το χωρίον Bλοχός ύψωμα ''Κάστρον" (υψομ. 325 μ.), εφ' ου τα τείχη και άλλα αρχαία λείψανα και οι κατά τας παρυφάς αρχαίοι τάφοι.
6. Aρχαιολογικός χώρος Λιμναίου: τα δυτικώς του χωρίου Mεταμόρφωσις (τέως Κουρτίκι) ύψωμα (Κάστρον), εφ' ου λείψανα αρχαίων τειχών και οι περί αυτό μυκηναϊκών και κλασσικών χρόνων τάφοι.
7. Ο εντός του χωρίου Ερμίτσι, ΒΔ της Καρδίτσας γήλοφος (εφ' ου ναός Ζωοδόχου Πηγής) και τα εις την περιοχήν του χωρίου υφιστάμενα αρχαία λείψανα πόλεως κλασσικών και μετέπειτα χρόνων (ψηφιδωτά δάπεδα, τάφοι κλπ.).
8. O παρά το χωρίον Σέκλιζα, Ν της Καρδίτσης, λόφος, εφ' ου λείψανα τείχους αρχαίας πόλεως (Καλλιθήρας).
9. O παρά το χωρίον Φράγκου, Δ της Καρδίτσης, λόφος εφ' ου ναός Προφήτη Hλία και τα εις αυτήν την περιοχήν εμφανή λείψανα αρχαίου κτίσματος (αγρός Κ. Καρασιώτου).
10. Tα παρά το χωρίον Πέτρινον, BA της Καρδίτσης, λείψανα αρχαίας πόλεως (Φάκιον).
11. O ΝΔ του χωρίου Γεωργικόν (Tσαούσι) Καρδίτσης λόφος εντός του οποίου μέγας θολωτός μυκηναϊκός τάφος.
12. Tο λεγόμενον ''Xωματόκαστρον'' παρά το χωρίον Aλμαντάρ, Ν. Καρδίτσης (πλησίον του ρεύματος ''Aυλάκι'').
13. O εντός του χωρίου Πρόδρομος (Κουρτέσι) Καρδίτσης γήλοφος μεγάλου προϊστορικού συνοικισμού.
14. Tο ύψωμα ''Παλιόκαστρο'' εφ' ου αρχαία λείψανα, νοτίως του χωρίου Παλιούρι Καρδίτσης.
15. Λείψανα αρχαίου τείχους παρά το χωρίον Λεοντάριον Ν. Καρδίτσης.
16. Γήλοφος εντός της κώμης Παλαμάς Καρδίτσης, επί του οποίου διεπιστώθησαν λείψανα μυκηναϊκού και προϊστορικού οικισμού.
17. Γήλοφος (μαγούλα) εις μικράν απόστασιν από του χωρίου Ιτέα (Mουλασάρ) και η πλησίον θέσις "Κάστρo".
18. Aρχαία λείψανα πλησίον πηγής, παρά το χωρίον Hλιά Ν. Καρδίτσης (Ιερόν Aπόλλωνος).
19. Γήλοφος εν θέσει ''Γκιόλι'' της περιοχής του χωρίου Μικρόν Βουνόν.
20. Λείψανα αρχαίας πόλεως πλησίον του χωρίου Κοπριτζί Ν. Καρδίτσης (αρχαίον Θετώνιον).
21. Oλόκληρος ο γήλοφος ''Tζάνη Mαγούλα'', 5 χιλιόμετρα ανατολικώς των Σοφάδων, εφ ' ου δι' ανασκαφών διεπιστώθησαν σπουδαιότατα προϊστορικά λείψανα.
22. O γήλοφος Mαγούλα, εν χιλιόμετρον δυτικώτερον της Καρδίτσης (ιδιοκτησίας Σύρμου).
23. Γήλοφος (τύμβος) παρά το χωρίον Mοίρους Καρδίτσης.
24. Η περιοχή μεταξύ των χωρίων Λουτρόν και Κέδρος (ΝΑ της Καρδίτσης), εις ην επεσημάνθη αρχαίον ιερόν και δη
α) το δασώδες ύψωμα του Αγ. Νικολάου Λουτρού.
β) H βορείως της δημοσίας οδού έκτασις από του ποταμού του Κέδρου μέχρι της διασταυρώσεως των οδών προς Παλιούριον και Κουβανάδες και εις βάθος 200 μέτρων από της οδού Καρδίτσης - Κέδρου .
25. Tο ύψωμα ''Bιμπιρότρυπα'' μεταξύ των χωρίων Πορτίτσα και Aγιος Γεώργιος, ΝΔ της Καρδίτσας.
26. Λείψανα αρχαίας ακροπόλεως και τείχους BΔ του χωρίου Καταφύγιον, Ν. Καρδίτσης.
27. Λείψανα πολυγωνικού τείχους της αρχαίας πόλεως, κτισμένης επί υψώματος του χωρίου Aνω Κτημένη (Aνω Δρανίστα), ως και οι πλησίον θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι.
28. Tο παρά το χωρίον Σμόκοβον ύψωμα ''Κάστρο'', εφ' ου λείψανα τείχους αρχαίου φρουρίου.
29. Λείψανα αρχαίων πολισμάτων παρά την Pεντίναν:
α) Νοτίως του χωρίου, παρά την εκκλησίαν της Παναγίας και την πηγήν Bρομόβρυσην.
β) δυτικώς του χωρίου, επί υψώματος 933 μέτρων (αρχαίαι Aγγειαί).
30. Λείψανα αρχαίας πόλεως (Κυπαίρας) ΝΔ του χωρίου Μακρυρράχη του Ν. Καρδίτσας, επί λόφου υψομ. 846 μ. γνωστού υπό το όνομα "Παλιοκαΐτσα".
31. Tα ΝΔ του χωρίου Aργιθέα (Κνίσοβον) Ν. Καρδίτσης αρχαία λείψανα (τείχη, τάφοι), τα αποδιδόμενα εις την αρχαίαν πόλιν Aργεθίαν ή Aργιθέαν.
32. Tο παρά το χωρίον Θραψίμι Ν. Καρδίτσης ''Κάστρον'' εφ' ου λείψανα αρχαίου τείχους.
33. Oι κατά τον Νομόν Καρδίτσης γήλοφοι (''Mαγούλες''), οι περικλείοντες αρχαίους μνημειώδεις τάφους ή τα λείψανα προϊστορικών οικισμών, όσοι δεν μνημονεύονται ονομαστικώς ανωτέρω.
Επίσης χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείον η παρά το χωρίον Μαλεσίνα (Φθιώτιδος) μεσαιωνική Μονή του Αγίου Γεωργίου".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * Η Ι. Μονή Αγίας Τριάδος είναι κηρυγμένη με το ΦΕΚ 38 / Β / 25-1-1984. ** Εννοείται η Παλαιά Εθνική Οδός.
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
"Κάστρο" Συκεώνος
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
Συκεών

Αρχαιολογικές Θέσεις
"Κάστρον" εφ' ου λείψανα αρχαίου τείχους στο Θραψίμι
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
Θραψιμίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
"Χωματόκαστρον " (οικισμός) Αμπελώνος
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
Φύλλου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λείψανα (Ιερόν Απόλλωνος) στον οικισμό Ηλία Ιτέας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
Ιτέας
Ηλίας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαία λείψανα πόλεως στο Ερμήτσι
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Ερμητσίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίο κρηπίδωμα στις Ράχες
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Ραχών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαίο φρούριο Λουτροπηγής
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
Λουτροπηγής

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Αρχαιολογικός χώρος "Ελληνικά" Φτέρης (λείψανα αρχαίου τείχους)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
Φτέρης
Άνω Φτέρη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος "Καστρί " Μακρακώμης
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Μακρακώμης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος "Καστρορράχη" στη θέση "Καστρορράχη" Φτέρης (λείψανα αρχαίου τείχους)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
Φτέρης
Φτέρη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος "Μαγούλα WΕΙΝΒΕRG" στη θέση "Γκέκας" Ελατείας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ελάτειας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος (Ακρόπολη) Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Πύργου Κιερίου
Πύργος Κιερίου
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος (γήλοφος "Μακριά Μαγούλα") Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Πύργου Κιερίου
Πύργος Κιερίου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος (Λείψανα αρχαίων τειχών και οικοδομημάτων) Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Πύργου Κιερίου
Πύργος Κιερίου
Ισλαμικά Τεμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος - γήλοφος στη θέση "Γκιόλι" Μικρού Βουνού
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ
Μικρού Βουνού

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος -λόφος "Παλιοκαΐτσα" (αρχαία πόλη Κυπαίρα)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ
Μακρυρράχης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αβών στον Έξαρχο (αρχ. Άβαι)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Εξάρχου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αλών Λοκρίδος
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
Μαλεσίνης
Θεολόγος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ανθήλης
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δαμάστας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αντρώνος στη θέση "Φανός" Γλύφας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Γλύφας
Γλύφα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ελάτειας στην Ελάτεια
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ελάτειας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Λαρίσης Κρεμαστής
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Πελασγίας
Πελασγία
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Λάρυμνας (τείχος)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Λαρύμνης
Λάρυμνα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Ναρθακίου
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου)

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Γόμφων στο ύψωμα "Επισκοπή" Γελάνθης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Γελάνθης

Ισλαμικά Τεμένη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Γόμφων στο ύψωμα "Επισκοπή" Μαυρομματίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Μαυρομματίου

Ισλαμικά Τεμένη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Γόμφων στο ύψωμα "Επισκοπή" Μουζακίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Μουζακίου

Ισλαμικά Τεμένη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος επί υψώματος στη Λυγαριά (αρχαίο τείχος)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Λυγαριάς

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Εχίνου στον Αχινό
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Αχινού
Αχινός
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Μασχολουρίου
Μασχολούριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Ματαράγκας
Ματαράγκα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Πύργου Κιερίου
Πύργος Κιερίου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Κιερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
Αγίου Θεοδώρου
Άγιος Θεόδωρος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λιμναίου, δυτικά της Μεταμορφώσεως
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Μεταμορφώσεως

Ισλαμικά Τεμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Μελιταίας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
Μελιταίας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Μητροπόλεως (ερείπια, αρχαία λείψανα)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Μητρόπολης
Μητρόπολις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Μητροπόλεως (τάφοι, τύμβοι)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Μητρόπολης
Μητρόπολις
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιοκάστρου
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Παλαιοκάστρου
Παλαιόκαστρον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Παλιουρίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
Παλιουρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Πειρασίας (ομηρικό "Αστέριον") στο Βλοχό
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Βλοχού

Ισλαμικά Τεμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Πορτίτσης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Πορτίτσης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Καλύβια" Αγίας Μαρίνας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος
Αγία Μαρίνα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παζαράκι" Λαρύμνης
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Λαρύμνης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παλιόμυλος" Λειανοκλαδίου (προϊστορικός οικισμός)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Λειανοκλαδίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πλατάνια" Μεγάλης Βρύσης (προϊστορικός οικισμός). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Μεγάλης Βρύσης
Μεγάλη Βρύση
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα "Προδότης" (αρχαία πόλη Αλόπη)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Ραχών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στον Σταυρό (Ερείπια αρχαίου τείχους)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Σταυρού
Σταυρός
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Στυλίδος (λείψανα τείχους αρχαίας Φαλάρας)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Στυλίδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών, Νομού Φθιώτιδας.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίον Θετώνιον ή Θητώνιον στα Γεφύρια
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Γεφυρίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Γήλοφοι,"Μαγούλες", του Νομού Καρδίτσας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Γήλοφος " Τζάνη Μαγούλα " Σοφάδων
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Σοφάδων

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος "Μαγούλα Σύρμου" Καρδίτσας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσης

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος "Μαγούλα" Συκεώνος
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
Συκεών

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος Ζωοδόχου Πηγής Ερμητσίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΆΡΝΗΣ
Ερμητσίου
Ερμήτσιον
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος Μυρίνης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
Μυρίνης

Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γήλοφος Παλαμά
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Παλαμά
Παλαμάς
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Γήλοφος προϊστορικού οικισμού Προδρόμου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
Προδρόμου
Πρόδρομος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου στη Μαλεσίνα
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
Μαλεσίνης
Μονή Αγίου Γεωργίου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ν. Προφήτη Ηλία στο Φράγκον
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Φράγκου

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κάστρο Φαναρίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
Φαναρίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Λείψανα αρχαίας ακροπόλεως και τείχους στο Καταφύγιο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
Καταφυγίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίας πόλεως Αργιθέας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Αργιθέας

Ισλαμικά Τεμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα αρχαίας πόλεως Φακίου στο Πέτρινο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
Πετρίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίας πόλης "Αγγειών" Ρεντίνης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΡΕΝΤΙΝΗΣ
Ρεντίνας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίου κτίσματος στο λόφο Προφήτη Ηλία του χωριού Φράγκου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Φράγκου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίου τείχους Κτιμένης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
Κτιμένης
Κτιμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίου τείχους Λεονταρίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
Λεονταρίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίων πολισμάτων Ρεντίνης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΡΕΝΤΙΝΗΣ
Ρεντίνας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα τείχους αρχαίας πόλεως Καλλιθήρας στο Καλλίθηρο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
Καλλιθήρου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκοί τάφοι Κτιμένης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
Κτιμένης
Κτιμένη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκός τάφος Γεωργικού
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Γεωργικού

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκός τάφος Ξυνονερίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Ξινονερίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεολιθικός οικισμός στην Ελάτεια (προϊστορικός οικισμός)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ελάτειας
Ελάτεια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Υψωμα " Παλιόκαστρο " Παλιουρίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
Παλιουρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ύψωμα Αγίου Νικολάου Λουτρού
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
Κέδρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι