Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 11-6-1980 - ΦΕΚ 374/Δ/4-7-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών της περιοχής Πηλίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις αυτούς και εις την περιοχήν των διοικητικών ορίων των Δήμων ή Κοινοτήτων εντός των οποίων ανήκουν ούτοι.
Κείμενο
"Αποφασίσαμεν:
Άρθρον 1.
Χαρακτηρισμοί.
1. Χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί οικισμοί πέραν των δια του από 19.10.1978 Π.Δ. "περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών" (ΦΕΚ 594/Δ) ήδη χαρακτηρισθέντων και οι κάτωθι οικισμοί του όρους Πηλίου:.....
2. Οι οικισμοί οι χαρακτηριζόμενοι ως παραδοσιακοί δια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως και οι προαναφερθέντες ήδη χαρακτηρισμένοι δια του από 19.10.1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13.11.1978) Π.Δ. διαχωρίζονται κατά ομάδας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ως κάτωθι:
Ομάς Ι.
Περιλαμβάνει τους κάτωθι οικισμούς, οι οποίοι διατηρούν τον παραδοσιακόν των χαρακτήρα ανέπαφον και χρήζουν απολύτου προστασίας.
1. Μακρυνίτσα
2. Βυζίτσα
Ομάς ΙΙ.
Περιλαμβάνει τους κάτωθι οικισμούς, οι οποίοι διατηρούν τον παραδοσιακόν των χαρακτήρα με μικράς μόνον αλλοιώσεις.
46. Τρίκερι
47. Τσαγκαράδα
Άρθρον 2.
Όροι δομήσεως.
Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των οικισμών των περιλαμβανομένων εις τας ομάδας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, νομίμως υφισταμένων πρό του έτους 1923, είτε περιλαμβανομένων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, καθορίζονται ως κάτωθι:.....
Περιλαμβάνει τους κάτωθι οικισμούς, οι οποίοι διατηρούν τον παραδοσιακόν των χαρακτήρα με μικράς μόνον αλλοιώσεις.
.................
1.α) Ελάχιστον πρόσωπον: είκοσι (20) μέτρα
Ελάχιστον βάθος: τριάκοντα (30) μέτρα
Ελάχιστον εμβαδόν: χίλια (1.000) τ.μ.
1.β) Κατ? εξαίρεσιν δια τον οικισμόν Τσαγκαράδας καθορίζονται:
Ελάχιστον πρόσωπον: είκοσι πέντε (25) μέτρα
Ελάχιστον βάθος: τεσσαράκοντα (40) μέτρα
Ελάχιστον εμβαδόν: χίλια (1.500) τ.μ.
1.γ) Κατά παρέκκλισιν των προηγουμένων περιπτώσεων 1α και 1β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα οικισμών:
α) Στερουμένων εγκεκριμένου σχεδίου εφ? όσον κατά τον χρόνον δημοσιεύσεως τού παρόντος έχουν εμβαδόν και διαστάσεις μη υπολειπομένας των ελαχίστων τοιούτων των καθοριζομένων δια του από 19.7.1979 Π. Δ/τος «περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου» (ΦΕΚ 401Δ/79).
β) Εχόντων εγκεκριμένον ρυμοτομικόν σχέδιον και είτε στερουμένων όρων δομήσεως ως πρός το εμβαδόν και τας διαστάσεις είτε εχόντων τοιούτους βάσει ειδικού Δ/τος, εφ? όσον κατά τον χρόνον δημοσιεύσεως του παρόντος έχουν εμβαδόν και διαστάσεις μη υπολειπομένας των δια του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού», (ΦΕΚ 124/Α) προβλεπομένων ή των τυχόν ισχυόντων δια αυτά ειδικών διατάξεων.
2. Σύστημα δομήσεως ορίζεται των πτερύγων, αφιεμένης υποχρεωτικώς ελαχίστης αποστάσεως από των πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου, μέχρι της ανεγερθησομένης οικοδομής ενενήκοντα εκατοστά του μέτρου (0,90).
3. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται εξήκοντα επί τις εκατό (60%) της επιφανείας αυτών, απαγορευομένης καλύψεως μείζονος των εκατόν πεντήκοντα τετραγωνικών μέτρων (150 τ.μ.) υπό μιας μόνον οικοδομής αλλ? επιβαλλομένης της μορφολογικής διασπάσεως της συνολικής καλύψεως εις τμήματα επιφανείας ουχί μείζονος των εκατόν πεντήκοντα τετραγωνικών μέτρων (150 τ.μ.) έκαστον, οσάκις η συνολική κάλυψις είναι μεγαλυτέρα.
3.α) Κατ? εξαίρεσιν επιτρέπεται η μη κατά τα ως άνω διάσπασις της συνολικής καλύψεως, προκειμένου δια κοινωφελή κτίρια και τουριστικά τοιαύτα, και εφ΄ όσον ταύτα ανοικοδομούνται εκτός του κεντρικού πυρήνος του οικισμού. Δια τας περιπτώσεις αυτάς είναι υποχρεωτική η υποβολή εις την Επιτροπήν Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, προς κατ? αρχήν έγκρισιν, προμελέτης του ανεγερθησομένου κτιρίου. Αύτη θα περιλαμβάνει: α) τοπογραφικόν της περιοχής εις ο θ? απεικονίζεται τόσον η προς ανέγερσιν οικοδομή, όσον και αι τυχόν υφιστάμεναι όμοροι, β) φωτογραφίας του αμέσου προς την ανεγερθησομένην οικοδομήν περιβάλλοντος και γ) κατόψεις, τομάς και όψεις της ανεγερθησομένης οικοδομής υπό κλίμακα 1:100 τουλάχιστον. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται κατά την κρίση της να μεταβάλη την θέσιν της οικοδομής εντός του οικοπέδου, και να επιβάλη την διάσπασιν αυτής εις περισσοτέρας, επί σκοπώ όπως εξασφαλίζεται ή διατήρησις της παραδοσιακής κλίμακος του οικισμού και εις τας υπό ανέγερσιν οικοδομάς.
4. Συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων (σ.δ.) ορίζεται ογδοήκοντα εκατοστά (0.80).
5. Κατά παρέκκλισιν των εδαφίων 3 και 4 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η ανέγερσις οικοδομών συνολικής επιφανείας όλων των ορόφων ουχί μείζονος των εκατόν είκοσι τετρ. μέτρων (120 τ.μ.) και υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν θα προκύπτη ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων μείζον του ογδοήκοντα επί τοις εκατόν (0.80).
6. Εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου προσμετρούνται οι υπόγειοι χώροι ή τμήματα αυτών εφ? όσον η οροφή των υπέρκειται της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος τους υπογείους χώρους ή τα τμήματα αυτών φυσικού εδάφους πέραν του ενός μέτρου (1 μ.).
7. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ορίζεται εις τρεις (3), ανεξαρτήτως πλάτους οδού. Η Ε.Ε.Α.Ε. δύναται κατά την κρίσιν της να επιβάλη υποχώρησιν της οικοδομής εις το εσωτερικόν του οικοπέδου προς επίτευξιν μεγαλυτέρας αποστάσεως από της έναντι γραμμής δομήσεως.
8. Το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος των οικοδομών ορίζεται ως ακολούθως: Εις ουδεμίαν θέσιν των όψεων αυτών επιτρέπεται να υφίσταται ύψος υπερβαίνον τα δέκα μέτρα (10 μ.) μετρούμενον από του φυσικού εδάφους ή του προϋφισταμένου τεχνητώς διαμορφωμένου τοιούτου εις την εξεταζομένην θέσιν της οικοδομής μέχρι του υψηλοτέρου σημείου αυτής μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.
8.α) Υπεράνω του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους της οικοδομής απαγορεύεται οιαδήποτε κατασκευή πλην στέγης, καπνοδόχων και αεραγωγών. Αι εξαιρούμεναι αύται κατασκευαί επιβάλλεται να έχουν μορφήν, διαστάσεις, κλίσεις κλπ. απολύτως συμφώνους προς τα παραδοσιακά πρότυπα. Ομοίως επιτρέπεται η εγκατάστασις ηλιακών θερμοσιφώνων ? υπό την προϋπόθεσιν ότι οι μεν ηλιακοί συλλέκται θα ενσωματώνωνται εις την στέγην και εφ? όσον τούτο δεν είναι τεχνικώς εφικτόν θα επικάθηνται αυτής, ακολουθούντες απολύτως την κλίσιν της, το δε δοχείον αποθηκεύσεως του θερμού ύδατος θα τοποθετήται κάτωθεν της στέγης.
9. Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως οικοδομής εις αντικατάστασιν παλαιάς τοιαύτης υφισταμένης κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, η νέα οικοδομή τοποθετείται υποχρεωτικώς εις την θέσιν της παλαιάς. Αλλαγή θέσεως της νέας οικοδομής δύναται να επιτραπή μόνον μετ' έγκρισιν της Ε.Ε.Α.Ε, αλλ' άνευ υπερβάσεως των επιτρεπομένων, συντελεστού δομήσεως και ποσοστού καλύψεως.
Η ύπαρξις και ακριβής θέσις της παλαιάς οικοδομής εντός του οικοπέδου ως και εν σχέσει προς τας ομόρους ιδιοκτησίας θ' αποδεικνύεται δια φωτογραφιών θεωρημένων παρά της αρμοδίας δια την έκδοσιν των σχετικών αδειών κατεδαφίσεως και ανοικοδομήσεως Αρχής.
10. Απαγορεύονται αι κατασκευαί: α) κτιρίων επί υποστηλωμάτων (SUR PILLOTIS) και
β) λυομένων οικίσκων εις ολόκληρον την περιοχήν, την καθοριζομένην υπό των διοικητικών ορίων των Δήμων ή Κοινοτήτων των οικισμών του όρους Πηλίου.
Άρθρον 3.
Σύνθεσις όγκων ? Διάταξις κτιρίων ? Μορφολογικά στοιχεία.
1. Η διάταξις των όγκων των κτιρίων επιβάλλεται να προσαρμόζεται εις τα παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος, ως προς την σύνθεσιν, την κλίμακα και τας αναλογίας των επί μέρους όγκων. Η Ε.Ε.Α.Ε. δύναται να επιβάλη τροποποιήσεις προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω ανεξαρτητοποίησις τμημάτων του όγκου του κτιρίου, μέχρι και της δημιουργίας πλειόνων απολύτως διακεκριμένων κτιρίων, εάν τούτο επιβάλλεται από τας συνθήκας και τα χαρακτηριστικά παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος.
2. Επιβάλλεται η κατασκευή τετρακλινούς ή πολυκλινούς στέγης δια την κάλυψιν των κτιρίων, με τας απολύτως ελαχίστας κατά τα παραδοσιακά πρότυπα κλίσεις και πάντως ουχί μεγαλυτέρας των τριάκοντα πέντε επί της εκατόν (35%). Η επικάλυψις της στέγης επιβάλλεται να γίνεται δια πλακών Πηλίου. Μόνον εις τους οικισμούς της ομάδος ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος δύναται η επικάλυψις να γίνη και δια βυζαντινών κεράμων.
Η κατασκευή της τετρακλινούς ή πολυκλινούς κατά τα ως άνω στέγης είναι υποχρεωτική έστω και αν άνωθεν του κατασκευαζομένου τμήματος οικοδομής επιτρέπεται ή προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον ορόφου ή ορόφων.
Η στέγη επιβάλλεται να προεξέχη εκ των όψεων του κτιρίου κατά πεντήκοντα έως εβδομήκοντα εκατοστά (0.50 ? 0.70) του μέτρου.
3. Απαγορεύεται η έναρξις και εκτέλεσις των οικοδομικών εργασιών αίτινες ακολουθούν τας τοιαύτας του φέροντος οργανισμού και των τοίχων πληρώσεως του κτιρίου προ της πλήρους περατώσεως των εργασιών κατασκευής της στέγης και της επικεραμώσεως αυτής.
4. Αι όψεις των κτιρίων δέον όπως προσαρμόζωνται εις τα παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος με τας ακολούθους υποδείξεις:
α) Απαγορεύεται η διαμόρφωσις επιπέδου όψεως του κτιρίου με κυριαρχούντα άξονα τον οριζόντιον, λαμβανομένων προς τούτο υπ? όψιν και των μελλοντικών ορόφων των δυναμένων να κτισθούν νομίμως. Εν πάση περιπτώσει δύναται η Ε.Ε.Α.Ε. κατά την κρίση της, εις ειδικάς περιπτώσεις, να επιτρέπει άλλως.
β) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η κατασκευή ακολουθεί την παραδοσιακήν μορφήν επιβάλλεται ο μελετητής να προβλέψη δια την ενίσχυσιν αυτής κατ? ίσα διαστήματα διαζώματα (σενάζ) εκ ξύλου συμπαγούς ή ωπλισμένου σκυροδέματος ύψους δέκα έως δέκα επτά εκατοστά του μέτρου (0.10 ? 0.17μ.)
γ) Οι χρωματισμοί των τοίχων εξωτερικώς επιβάλλεται να γίνωνται δια λευκού χρώματος ή ελαφρών αποχρώσεων αυτού. Η χρήσις ετέρου χρώματος επιτρέπεται εφ? όσον τούτο κυριαρχεί ή επαναλαμβάνεται συχνά εις τα παραδοσιακά κτίρια της πλησίον περιοχής.
δ) Αι καπνοδόχοι των εστιών (τζάκια) και οι σωλήνες αποχετεύσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων δέον να τοποθετώνται εξ? ολοκλήρου εντός του σώματος του τοίχου (εντοιχισμένοι) ή εφ? όσον τούτο δεν είναι εφικτόν, να τοποθετώνται είς το εσωτερικόν του κτιρίου.
5. Άπαντα τα κουφώματα των όψεων των κτιρίων επιβάλλεται να είναι ξύλινα ως ακολούθως:
α) Τα υαλοστάσια να χωρίζονται δι? υποδιαιρέσεων (καϊτίων) εις τετράγωνα ή ορθογώνια πλαίσια.
β) Τα εξώφυλλα να είναι ταμπλαδωτά ή καρφωτά (σανιδωτά), να τοποθετώνται δε εις το αυτό επίπεδον με την εξωτερικήν επιφάνειαν των τοίχων του κτιρίου.
γ) Τα ανοίγματα επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα, τόσον ως προς τη θέσιν αυτών εις το κτίριον (και όροφον), όσον και ως προς την μορφήν και τας συνήθεις αυτών αναλογίας και διαστάσεις.
δ) Τα ανοίγματα των καταστημάτων δέον να είναι περιορισμένων διαστάσεων εις τρόπον ώστε να μην επέρχεται διάλυσις των όγκων των κτιρίων εις την βάσιν αυτού, τα δε κουφώματα αυτών θα είναι αναλόγου κατασκευής με τα υπόλοιπα κουφώματα του κτίσματος (ταμπλαδωτά ? καρφωτά).
ε) Επιτρέπεται η τοποθέτησις σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας εις παράθυρα και θύρας, μορφής απλής (ράβδοι διατομής στρογγυλής ή τετραγώνου, αι οποίαι σχηματίζουν τετράγωνα ή ορθογώνια σχήματα). Ταύτα υποχρεωτικώς θα χρωματίζωνται μαύρα.
6. Επιτρέπεται η κατασκευή των κατωτέρω στοιχείων.
α) Προεξοχών χώρων (κλειστοί εξώσται) εις τον τελευταίον επιτρεπόμενον όροφον του κτιρίου και εις όλας τας όψεις αυτού. Το μέγιστον πλάτος αυτών μετρούμενον εκ της αντιστοίχου όψεως του κτιρίου δεν θα υπερβαίνει τα εξήκοντα εκατοστά (0,60) του μέτρου, το δε ολικόν μήκος των δεν θα υπερβαίνει το ½ της περιμέτρου του ορόφου. Εις τα υπόλοιπα τμήματα του ιδίου ορόφου του κτιρίου επιτρέπεται προεξοχή αυτού μέχρι 20 εκ. πλάτους. Άπασαι αι ως άνω προεξοχαί προσμετρούνται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου. Εφ? όσον προβλέπεται η κατασκευή εις τον τελευταίον όροφον διωρόφου οικοδομής κλειστών εξωστών επιβάλλεται όπως το ισόγειον έχει μικτόν εξωτερικόν ύψος τρία και ήμισυ μέτρα (3.50μ.) μετρούμενον από του χαμηλοτέρου σημείου του ίχνους της οικοδομής (τομής των όψεων αυτής μετά του φυσικώς ή προϋφισταμένου τεχνητώς διαμορφωμένου εδάφους). Εις περίπτωσιν όμως τριωρόφου οικοδομής επιβάλλεται όπως οι δυο πρώτοι όροφοι έχουν μικτόν εξωτερικόν ύψος έξ μέτρα και πεντήκοντα εκατοστά του μέτρου (6.50) μ. μετρούμενον κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον ακριβώς. Μικραί αποκλίσεις από του κατά τα ως άνω οριζομένου ύψους επιτρέπονται μόνον μετ? έγκρισιν της Ε.Ε.Α.Ε.
Το ελεύθερον ύψος ορόφου δέον όπως είναι τουλάχιστον δυο μέτρα και τεσσαράκοντα εκατοστά του μέτρου (2.40 μ.).
β) Ανοικτών εξωστών περιορισμένων διαστάσεων μόνο μετ? έγκρισιν της Ε.Ε.Α.Ε. Ούτοι δεν προσμετρούνται εις τον συντελεστήν δομήσεως. Οι ως άνω εξώσται θα καλύπτωνται με την προέκτασιν της στέγης του κτιρίου πλην των περιπτώσεων εξωστών εν προβόλω εις κατοικίας διωρόφους αγροτικού τύπου, δια τους οποίους δεν απαιτείται η επιστέγασίς των. Πάντως, ο τρόπος κατασκευής και η μορφή των εξωστών δέον όπως εναρμονίζωνται με την παραδοσιακήν αρχιτεκτονικήν του κτιρίου.
γ) Επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών εν εσοχή εις το ισόγειον ή εις περίπτωσιν τριωρόφου οικοδομής εις τον τελευταίον όροφον αυτής μεγίστου πλάτους 2.00 μέτρων και μεγίστου μήκους μέχρι του 1/3 του μήκους της αντιστοίχου όψεως του κτιρίου. Απαγορεύεται η κατασκευή γωνιακών εξωστών εν εσοχή. Οι εν εσοχή εξώσται προσμετρούνται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου. Εν πάσει περιπτώσει η Ε.Ε.Α.Ε. δύναται κατά την κρίσιν της εις ειδικάς περιπτώσεις να επιτρέπη άλλως.
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών εν εσοχή ή εν προβόλω εις τους οικισμούς τους περιλαμβανομένους εις την ομάδα Ι και ΙΙ της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
δ) Η ελαχίστη απόστασις όψεων μετ? εν προβόλω εξωστών εκ του ορίου των παρακειμένων και των έναντι ιδιοκτησιών ορίζεται εις τέσσαρα (4.00) μέτρα.
ε) Τα κιγκλιδώματα των ανοικτών εν εσοχή ή εν προβόλω εξωστών δέον να είναι απλής μορφής ξύλινα ή σιδηρά εν αρμονία προς τα τοιαύτα του αμέσου περιβάλλοντος της οικοδομής, κατά τα παραδοσιακά πρότυπα και συμφώνως προς τας υποδείξεις της Ε.Ε.Α.Ε.
Δια τους οικισμούς τους περιλαμβανομένους εις την ομάδα ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος επιτρέπεται η τοποθέτησις μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ή η κατασκευή συμπαγών στηθαίων.
Απαγορεύεται όμως η χρησιμοποίησις υαλοπινάκων εν γένει ή πλαστικών υλικών ως κυρίων ή δευτερευόντων στοιχείων των κιγκλιδωμάτων.
στ) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικών κλιμάκων οδηγουσών εις τους ορόφους, εκτός εάν αύται κατασκευάζονται επί κεκλιμένου εδάφους ή οδηγούν εις διαφορετικά επίπεδα αυλής.
Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής κλίμακος οδηγούσης εκ πλατύσκαλου κυρίας εισόδου του ισογείου, μόνον μέχρι ύψους πεντήκοντα εκατ. του μέτρου και με γραμμήν αναβάσεως κάθετον προς την όψιν της οικοδομής. Εάν λόγω μεγαλυτέρας κλίσεως του εδάφους απαιτείται μεγαλύτερον ανάπτυγμα κλίμακος τότε δύναται να κατασκευασθή το υπόλοιπο τμήμα επί του κεκλιμένου εδάφους εις ένα ή διαφορετικά επίπεδα ή εν ανάγκη λόγω ελλείψεως χώρου δύναται ν? αναπτυχθή παραλλήλως προς την όψιν και εν επαφή με αυτήν.
Εις τους οικισμούς τους περιλαμβανομένους εις την ομάδα ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής κλίμακος μόνο εις περίπτωσιν προσθήκης ανεξαρτήτου λειτουργικώς ορόφου επί υπάρχοντος κτίσματος και εν πάση περιπτώσει παραλλήλως και εν επαφή προς την όψιν της οικοδομής. Τα κιγκλιδώματα των κλιμάκων της ανωτέρου παραγράφου κατασκευάζονται συμφώνως προς τ? αναφερόμενα εις την παράγραφον 6.ε. του παρόντος άρθρου. Αι ανοικταί κλίμακες δεν προσμετρούνται εις τον συντελεστήν δομήσεως και την κάλυψιν του οικοπέδου. Άπαντα τα κατά την προηγουμένην παράγραφον στοιχεία προσαρμόζονται κατά την μορφήν, το υλικόν, τον τρόπον κατασκευής και τους χρωματισμούς, εις τα παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος και εις τας υποδείξεις της Ε.Ε.Α.Ε.
7.α) Οι μανδρότοιχοι εις τους οικισμούς τους περιλαμβανομένους εις την ομάδα Ι της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος επιβάλλεται να κατασκευάζωνται από εμφανή λιθοδομήν ολόσωμον (όχι επένδυσιν). Εις τους οικισμούς των ομάδων ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, δύναται ούτοι να κατασκευάζονται και από οπτοπλινθοδομήν επιχρισμένην εξωτερικώς με κοινόν τριπτόν επίχρισμα, να έχουν δε πλάτος τουλάχιστον είκοσι εκατοστών του μέτρου (0,20μ.). Το ύψος των δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δυο (2) μέτρα. Οσάκις οι μανδρότοιχοι χρησιμεύουν συγχρόνως και ως τοίχοι αντιστηρίξεως δύνανται να υπερβούν το ύψος των δυο (2) μέτρων, αν αυτό κριθή απαραίτητον και εγκριθή τούτο υπό της Ε.Ε.Α.Ε.
β) Αι αυλόθυραι της κυρίας εισόδου επιβάλλεται να είναι ξύλιναι. Εις περίπτωσιν μανδροτοίχου με ύψος μεγαλύτερον του ενός μέτρου η αυλόθυρα της κυρίας εισόδου επιβάλλεται να είναι εστεγασμένη με τετρακλινή ή δικλινή στέγην.
8. Εγκαταστάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων.
8.α) Έκαστον έργον υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) επιβάλλεται να είναι υπόγειον. Η τοποθέτησις των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. ως και παντός ετέρου στοιχείου των παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας επιβάλλεται να γίνεται εις μη προβαλλομένην θέσιν των κοινοχρήστων χώρων.
β) Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) υποχρεούνται να αναλαμβάνουν ιδίαις δαπάναις την εγκατάστασιν ή την αναμόρφωσιν και βελτίωσιν των εγκαταστάσεών των εις της περιοχήν ώστε να διατηρήται η μορφή του συνόλου.
Επίσης υποχρεούνται να αναλαμβάνουν την αποκατάστασιν της αρχικής μορφής οδών και κοινοχρήστων χώρων εις τους οποίους επενέβησαν δια την εγκατάστασιν των δικτύων των.
γ) Εκάστη εργασία αφορώσα εις την διαμόρφωσιν, τροποποίησιν ή ανάπλασιν κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, κρηπιδωμάτων κλπ.) εκτελείται κατά τρόπον προσαρμοζόμενον εις τα παραδοσιακά πρότυπα και κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε.
δ) Επιβάλλεται η εγκατάστασις ανά έκαστον οικοδομικόν τετράγωνον μιας ομαδικής κεραίας τηλεοράσεως και εις μη προβαλλομένην θέσιν. Εφ? όσον υπάρχουν εις οικοδομικόν τετράγωνον, μια ή πλείονες μεμονωμέναι κεραίαι, αύται αντικαθίστανται δια μιας εξυπηρετούσης ολόκληρον το οικοδομικόν τετράγωνον.
Εις περίπτωσιν καθ? ην, δι οιονδήποτε λόγον δεν είναι εφικτή ή εγκατάστασις, κατά τα ως άνω ομαδικής κεραίας τηλεοράσεως, αι μεμονωμένως εγκαθιστάμεναι τοιαύται, δέον να τοποθετώνται εγγύς του κτιρίου και της περιφράξεως, ώστε να μην είναι αισθητή η παρουσία των, υπό την προϋπόθεσιν ότι θα είναι δυνατή η λήψις του οπτικού και ακουστικού σήματος.
ε) Δεν επιτρέπεται γενικώς η ανάρτησις φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων. Επιτρέπεται η ανάρτησις απλών επιγραφών κοινών ή εγχρώμων κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε. ήτις θέλει εγκρίνει και την θέσιν, τας διαστάσεις και την μορφήν αυτών.
Αι επιγραφαί πρέπει να είναι αναγραμμέναι εις την Ελληνικήν γλώσσαν. Επιτρέπεται η ύπαρξις ομού μετά της Ελληνικής επιγραφής και ξενογλώσσων τοιούτων (μεταφραζουσών την Ελληνικήν) υπό τον όρον ότι τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν θα υπερβαίνουν εις μέγεθος τα Ελληνικά.
στ) Δεν επιτρέπεται η ανάρτησις επιγραφών επί στηθαίων δωμάτων, εξωστών και κλιμάκων, καθώς και η τοποθέτησις ικριωμάτων εν γένει επί δωμάτων των κτιρίων εντός των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού. Ομοίως δεν επιτρέπεται η τοποθέτησις διαφημίσεων εις χώρους με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά και αρχαιολογικούς χώρους.
ζ) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ή η αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου κοινοχρήστων χώρων ως πλακοστρώσεων οδών και πλατειών, φρεάτων κρηνών, αναβαθμών, δένδρων και τοξοτών ανοιγμάτων. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δια την κατεδάφισιν ή αντικατάστασιν ή αναμόρφωσιν τινός εκ των άνω στοιχείων των κοινοχρήστων χώρων απαιτείται έγκρισις της Ε.Ε.Α.Ε.
η) Η επικάλυψις των οδών και πλατειών επιβάλλεται να γίνεται κατά τους παραδοσιακούς τρόπους κατασκευής ή με σύγχρονα υλικά κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε.
θ) Επιτρέπεται η κατασκευή πετασμάτων δια μονοχρώμου υφάσματος μόνον εις περίπτωσιν καταστημάτων και χώρων παραμονής ατόμων, κέντρων αναψυχής, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε. και μόνον εις τους οικισμούς των ομάδων ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
9. Προ της χαράξεως επαρχιακής, κοινοτικής ή δημοτικής οδού απαιτείται έγκρισις της μελέτης υπό της Ε.Ε.Α.Ε. ήτις δέον να κοινοποιείται εις τους αρμοδίους φορείς εγκαίρως (Δ/νσιν Παραδ. Οικισμών της Γεν. Δ/νσεως Οικισμού, Ε.Ο.Τ., ΥΠ.Π.Ε κλπ.) προς ενημέρωσιν.
Άρθρον 4.
Επιτρεπόμεναι χρήσεις.
1. Εντός των ορίων των εις παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος οικισμών, επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων κοινής ωφελείας και κοινωνικού εξοπλισμού, απαγορεύεται όμως η κατασκευή οιουδήποτε κτιρίου, η χρήσις του οποίου θα ωχλούσε απαραδέκτως την περιοχήν, κατά την κρίσιν της Ε.Α.Ε.Ε. Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίησις ακαλύπτων χώρων δι? απορρίμματα.
Άρθρον 5.
Παρεκκλίσεις.
1. Δια την επισκευήν και αποκατάστασιν παλαιών κτιρίων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, χορηγείται άδεια οικοδομής, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Α.Ε.Ε. έστω και αν αι αιτούμεναι να εκτελεσθούν εργασίαι αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.
Εις τας ως άνω περιπτώσεις και υπό τους αυτούς όρους επιτρέπεται η προσθήκη κατ? επέκτασιν απαραιτήτων χώρων δια την εξυπηρέτησιν της κατοικίας, όπως λουτρού και κουζίνας, και εφ? όσον ούτοι δεν υπάρχουν ή δεν δύνανται να δημιουργηθούν εντός του υπάρχοντος κτίσματος, καθώς και η κατασκευή φούρνου κατ? επέκτασιν ή ανεξαρτήτως του κτιρίου.
Η ύπαρξις και η θέσις της παλαιάς οικοδομής εντός του οικοπέδου θ? αποδεικνύεται δια φωτογραφιών, θεωρημένων από της αρμοδίας δια την έκδοσιν της σχετικής αδείας Πολεοδομικής Αρχής.
2. Προκειμένου περί κτισμάτων ερειπωμένων ή κατεδαφιστέων ως ετοιμόρροπων ή επικινδύνων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, επιτρέπεται η αναστήλωσίς των έστω και εαν
αι απαιτούμεναι να εκτελεσθούν εργασίαι αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος, κατόπιν όμως τεκμηριωμένης ερεύνης, εκ της οποίας θα προκύπτη η ακριβής αρχική μορφή του κτίσματος και κατόπιν εγκρίσεως κατά περίπτωσιν της Ε.Ε.Α.Ε. ή του ΥΠ.Π.Ε.
Άρθρον 6
Ειδικαί διατάξεις.
1. Δια την κατεδάφισιν παλαιών κτισμάτων ή την αφαίρεσιν λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων εξ αυτών ως και δια την καθαίρεσιν εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδραι, λιθόστρωτα, κρήναι, φρέατα, κοπή αξιολόγων δένδρων κλπ.) απαιτείται άδεια. Η σχετική άδεια κατεδαφίσεως ή καθαιρέσεως παρέχεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε. ή ? κατά περίπτωσιν ? του ΥΠ.Π.Ε. και υπό την προϋπόθεσιν ότι το προς κατεδάφισιν ή καθαίρεσιν στοιχείον δεν αποτελεί αξιόλογον ή χαρακτηριστικόν πρότυπον δείγμα της περιοχής και η αφαίρεσις αυτού δεν θ? αλλοιώση την αισθητικήν ενότητα πλην της περιπτώσεως της αναφερομένης εις την παράγραφον 2 του προηγούμενου άρθρου.
2. Δια την διαμόρφωσιν ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον αι απολύτως αναγκαίαι εκσκαφαί.
Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωσις του οικοπέδου δι? αναλημματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους ενός και ημίσεως (1,50) μέτρου, από του φυσικού εδάφους.
Παρέκκλισις του ανωτέρω μεγίστου ύψους επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε. ή ? κατά περίπτωσιν ? του ΥΠ.Π.Ε. και μόνον εις περιπτώσεις όπου τούτο επιβάλλεται απολύτως δια λόγους τεχνικούς ή αισθητικούς και υπό την προϋπόθεσιν ότι η κατασκευή αύτη δύναται να ενταχθή αισθητικώς εις το περιβάλλον.
3. Εις περίπτωσιν κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως, ούτοι διαμορφούνται από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής, συμφώνως προς τα παραδοσιακά πρότυπα και τας υποδείξεις της Ε.Ε.Α.Ε. ή ? κατά περίπτωσιν ? του ΥΠ.Π.Ε.
4. Δεν έχει εφαρμογήν το άρθρον 102 του ΓΟΚ/1973, δια τους οικισμούς των ομάδων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
Άρθρον 7
Γενικαί Διατάξεις.
1. Δια την χορήγησιν οιασδήποτε αδείας δι? ανέγερσιν νέου κτιρίου ή προσθήκης ή επισκευής κλπ., ως και κατεδαφίσεως ή καθαιρέσεως στοιχείων εξ? υπαρχουσών οικοδομών, απαιτείται, πέραν των απαιτούμενων υπό των κειμένων σχετικών διατάξεων στοιχείων και η υποβολή δυο τουλάχιστον φωτογραφιών δια των οποίων θ? αποδεικνύεται η θέσις του οικοπέδου μετά του τυχόν υπάρχοντος κτίσματος και αι όμοροι ιδιοκτησίαι μετά των εντός αυτών κτισμάτων. Αύται δέον να θεωρούνται υπό της αρμοδίας δια την έκδοσιν της ζητουμένης αδείας Πολεοδομικής Αρχής.
2. Προ της εκδόσεως αδείας, ανεγέρσεως νέας οικοδομής, επισκευής αποκαταστάσεως, προσθήκης ή κατασκευής έργων, κατεδαφίσεως ή καθαιρέσεως στοιχείων οικοδομών απαιτείται έγκρισις της Ε.Ε.Α.Ε.
3. Άδειαι εκδοθείσαι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και μη εφαρμοσθείσαι εν όλω ή εν μέρει, αναθεωρούνται εν όλω ή δια τας υπολοίπους εργασίας, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος και κατά τας υποδείξεις της Ε.Ε.Α.Ε.
Άρθρον 8.
1. Όροι και περιορισμοί δομήσεως δια της εκτός των ορίων των εν άρθρω 1 του παρόντος οικισμών αλλ? εντός των διοικητικών ορίων των δήμων ή κοινοτήτων εις τους οποίους υπάγονται ούτοι, περιοχήν ισχύουν οι προβλεπόμενοι δια του από 6.10.78 Π.Δ/τος «περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (ΦΕΚ 538 Δ/78) εξαιρέσει του άρθρου 4.
2. Δια την αυτήν ως άνω περιοχήν ισχύουν αι διατάξεις των άρθρων 3, 5 και αι παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 6 του παρόντος.
Η Ε.Ε.Α.Ε. δύναται κατά την κρίσιν της να επιφέρει μικράς αλλαγάς, δια λόγους λειτουργικούς. Επίσης δύναται η επικάλυψις της στέγης εις την αυτήν περιοχήν να γίνεται δια βυζαντινών κεράμων".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Διατηρητέος Οικισμός Τρικερίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
Τρικερίου
Τρικέριον
Οικιστικά Σύνολα
Διατηρητέος Οικισμός Τσαγκαράδας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Τσαγκαράδας
Τσαγκαράδα
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Βυζίτσας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΗΛΕΩΝ
Βυζίτσης
Βυζίτσα
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Μακρυνίτσας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης
Μακρινίτσα
Οικιστικά Σύνολα