Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5842/278/14-2-2000 - ΦΕΚ 304/Β/10-3-2000
Τίτλος ΦΕΚ Ακριβής οριοθέτηση δια συντεταγμένων των Ζωνών Α και Β και καθορισμός χρήσεων γης στη Ζώνη Α απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Ελούντας στο Δήμο Αγίου Νικολάου Μιραμπέλλου, Νομού Λασιθίου.
Κείμενο
"Για την απολεσματικότερη προστασία, διατήρηση της φυσιογνωμίας και ανάδειξη των αρχαιολογικών θέσεων (νεκροταφείο και οικισμός της αρχαίας Ολούντος.παλαιοχριστιανικές βασιλικές, αρχαία λατομεία, Αλυκές) στην περιοχή Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου Μιραμπέλλου στο Νομό Λασιθίου καθορίζουμε Ζώνες Α και Β προστασίας ως εξής:

ΖΩΝΗ Α
Καθορίζεται ως Ζώνη Α αδόμητη, απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Ελούντας η περιοχή η οποία περιλαμβάνει τη Χερσόννησο (νησί Ελούντας), το κανάλι, τις Αλυκές (Μύλος ή Πόρος) και περικλείεται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5000 (αρ. φ. 9625.3) από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ακτογραμμή, 6. Στα σημεία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.

ΖΩΝΗ Α
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ

Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ
6 24034,5 171,9 10 23836,7 721,3
7 23769,2 381,1 11 23827,7 774,3
8 23797,2 498,5 12 23860,6 822,2
9 23783,2 620,9 6 24034,5 171,9

Το όριο μεταξύ των σημείων 7, 8 και 9 συμπίπτει με την επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου - Ελούντας και μεταξύ των σημείων 9 και 12 με το εγκεκριμένο όριο του οικισμού Σχίσματος.
Στην παραπάνω οριοθετούμενη Ζώνη Α απαγορεύεται οιαδήποτε αλλοίωση της μορφής του εδάφους, η δόμηση και οιαδήποτε κατασκευή (ποιμνιοστάσια, θερμοκήπια, δεξαμενές, αντλιοστάσια, δίκτυα φωτισμού, ΟΤΕ, καντίνες κ.λπ.) για την οποία απαιτείται ή όχι άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής.
Επιτρέπονται οι ανοικτές καλλιέργειες με ελαφρά άροση και η βοσκή των ζώων ως παραδοσιακή, από αιώνων χρήση της γης.
Επιτρέπεται μόνο η συντήρηση και βελτίωση των υφισταμένων οδών, απαγορευομένης της διαπλατύνσεως και ασφαλτοστρώσεως καθώς και της διανοίξεως νέων οδών.
Για τα παλαιά, υφιστάμενα πέτρινα κτίσματα (Μετόχια) ή μύλους, διατηρείται η ιστορική χρήση τους, απαγορεύεται οιαδήποτε προσθήκη κατ? έκταση ή καθ? ύψος. Επιτρέπεται μόνο η επισκευή, συντήρηση και αναστήλωση τους κατόπιν σχετικής έρευνας, για την οποία πρέπει απαραιτήτως να υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία :
1) Φωτογραφίες του υπάρχοντος κτίσματος με βεβαίωση χρονολογίας, θεωρημένες από τον Δήμο.
2) Σχέδια αρχιτεκτονικής μελέτης αποκαταστάσεως.
3) Βιβλιογραφικές μαρτυρίες, ώστε να αποδεικνύεται η αρχική μορφή του κτίσματος. Για την έκδοση της αδείας, απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
Ανακαλείται η άδεια προσωρινής χρησιμοποιήσεως τμήματος της Αλυκής ως γηπέδου αθλοπαιδιών καθώς και άδεια του 1986 για την κατασκευή και λειτουργία ιχθυοτροφείου. Και στις δύο περιπτώσεις οι εργασίες κατασκευής δεν έχουν αρχίσει.

ΖΩΝΗ Β
Ως Ζώνη Β, δομήσιμη υπό όρους, ορίζεται η περιοχή νοτιοδυτικά της Ζώνης Α και περικλείεται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ Υ.Σ κλ. 1: 5000 (αρ φ. 9625.3) από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, ακτογραμμή, 6, 7, 8, 13, 1.
Στα σημεία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα.

ΖΩΝΗ Β
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ

Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ
1 23399,2 1022,0 6 24034,5 171,9
2 23373,3 920,2 7 23769,2 381,1
3 23305,9 434,6 8 23797,2 498,5
4 23527,0 165,2 13 23763,7 488,5
5 24009,5 - 28,5 1 23399,2 1022,0

Το όριο μεταξύ των σημείων 1, 13 και 8 συμπίπτει με το εγκεκριμένο όριο του οικισμού Σχίσματος και μεταξύ των σημείων 6, 7, 8 με το όριο της Ζώνης Α.
Για τη Ζώνη Β προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Ελούντας, η Υπηρεσία μας επιτρέπει από πλευράς του αρχαιολογικού νόμου την δόμηση με ειδικές χρήσεις, όρους και περιορισμούς που διατυπώνονται σε υπό έκδοση απόφασή μας, η οποία θα προωθηθεί για θεσμοθέτηση από το συναρμόδιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Για οιοδήποτε έργο από τα επιτρεπόμενα στις Ζώνες Α και Β απαιτείται η έγκριση και επίβλεψη της αρμόδιας ΚΔ? ΠΚΑ, η οποία σε περίπτωση που κρίνει σκόπιμο θα διεξάγει ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτάται η οριστική έγκριση του ζητουμένου έργου.
2. Όταν μια ιδιοκτησία οριακής αρτιότητας τέμνεται από το όριο δύο διαφορετικών Ζωνών, η αρτιότητα και ο συντελεστής δομήσεως προσμετρώνται στο σύνολο του γηπέδου και ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δομήσεως που εφαρμόζονται στη Ζώνη με τους ευνοϊκότερους για τον ιδιοκτήτη όρους. Ειδικότερα όμως, για την περίπτωση που τμήμα του γηπέδου εντάσσεται σε Ζώνη Α, το κτίσμα υποχρεωτικά τοποθετείται σε εκτός της Ζώνης Α τμήμα του γηπέδου, τηρουμένων και των άλ\ων γενικών διατάξεων.
3. Τα αυθαίρετα κτίσματα εντός αρχαιολογικού χώρου, είτε στη Ζώνη Α είτε στη Ζώνη Β, ουδέποτε νομιμοποιούνται και, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, υποχρεωτικά κατεδαφίζονται.
Είναι αυτονόητο ότι, επειδή οι παραπόνω ρυθμίσεις της, πρώτιστα κατά το Νόμο αρμόδιας για την περιοχή ΚΔ? ΕΠΚΑ Αγ. Νικολάου, χωρούν ανεξάρτητα και αυτοτελώς από οιαδήποτε άλλη έγκριση συναρμόδιας αρχής, της οποίας και κατισχύουν, κάθε συναρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει, στα πλαίσια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας της, να υλοποιεί με κάθε μέσον την εκ του Νόμου επιβαλλομένη, για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, άμεση διακοπή εργασιών οποιουδήποτε κτίσματος ή κατασκευής εντός της Ζώνης Α ".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Οριοθέτηση σύμφωνα με τις αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Φ24/35209/1213/28-6-1984, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Φ24/271081062/ 30-6-1986 και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Φ24/38472 1601 8-9-1991 αποφάσεις. Δεν έχουν εκδοθεί ΦΕΚ. Βλ. "Παράρτημα Ελούντας"
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Ελούντας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι