Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/35503/2069 π.ε./5-7-1996 - ΦΕΚ 597/Β/19-7-1996
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β και χρήσεων γης στη Ζώνη Α' του αρχαιολογικού χώρου "Μπούφος" Σεισίου κοινότητας Βραχασίου επαρχίας Μιραμπέλου Ν. Λασιθίου.
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου "Μπούφος" Σεισίου κοινότητας Βραχασίου επαρχίας Μιραμπέλου Ν. Λασιθίου, καθορίζονται Ζώνες προστασίας Α και Β ως εξής:

Ι. ΖΩΝΗ Α ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου "Μπούφος" Σεισίου η περιοχή η οποία, στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλ. 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, σημειώνεται περικλειόμενη από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-ακτογραμμή-1.

ΖΩΝΗ Α
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ. Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α/α 1: 5000 1: 50000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
..................................................................................................................................................
1 9613.7 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5376.9 6427.9 1 - 2 17.46
2 " " 5360.9 6420.9 2 - 3 171.36
3 " " 5435.9 6266.8 3 - 4 50.86
4 " " 5481.0 6243.3 4 - 5 81.67
5 " " 5562.1 6233.7 5 - 6 105.55
6 " " 5666.7 6247.8 6 - 7 66.46
7 " " 5637.1 6307.3 7 - 8 91.38
8 " " 5667.7 6393.4 8 - 9 94.19
9 " " 5590.6 6447.5 9 - 10 44.90
10 " " 5584.6 6492 10 - 11 28.28
11 " " 5564.6 6512

Τα παραπάνω σημεία, όπως και αυτά που οριοθετούν τη Ζώνη Β, που ακολουθεί, αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, που δηλώνονται στους πίνακες που επίσης συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση.

Χρήσεις γης
Στην ως άνω οριοθετούμενη Ζώνη Α' καθορίζονται οι χρήσεις γης ως ακολούθως:
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. αποθήκες, θερμοκήπια, διάνοιξη ή διαπλάτυνση δρόμων, γεωργικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Επιτρέπονται μόνον οι ανοικτές, με αβαθή άροση, καλλιέργειες και χωρίς χρήση μηχανικών μέσων και μόνον εφόσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και επίβλεψη της αρμόδιας ΚΔ' ΕΠΚΑ.
ΙΙ. ΖΩΝΗ Β
Καθορίζεται ως Ζώνη Β προστασίας του αρχ/κού χώρου "Μπούφος" Σεισίου, υπό όρους δομήσιμη, η περιοχή η οποία, στο συνοδεύον την παρούσα Απόφαση απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000, σημειώνεται περικλειόμενη από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 12-13-14-15-16-17-18- ακτογραμμή -11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1- ακτογραμμή -12

ΖΩΝΗ Β'
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ. Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α/α 1: 5000 1: 50000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
..................................................................................................................................................
12 9613.7 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5158.2 6593.6 12 - 13 557.19
13 " " 5269.3 6047.6 13 - 14 485.03
14 " " 5749.8 5981.5 14 - 15 171.01
15 " " 5783.3 6140.2 15 - 16 250.76
16 " " 5806.3 6398.9 16 - 17 40.77
17 " " 5772.3 6421.4 17 - 18 224.10
18 " " 5612.1 6578.1

Στη Ζώνη Β η Υπηρεσία μας θα επιτρέπει τη δόμηση με ειδικούς όρους και περιορισμούς, οι οποίοι αφού διατυπωθούν σε υπό έκδοση Απόφασή μας και επεξεργαστούν από το συναρμόδιο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημ. 'Εργων, θα θεσμοθετηθούν με Προεδρικό Διάταγμα που θα προωθηθεί από τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού και ΠΕΧΩΔΕ.
Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα στη Ζώνη αυτή θα επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 5351/32 "περί Αρχαιοτήτων" προηγούμενη έγκριση και επίβλεψη της αρμόδιας για την περιοχή Περιφερειακής Μονάδας του ΥΠΠΟ ΚΔ' ΕΠΚΑ.

ΙΙΙ. Αυθαίρετα κτίσματα
Ως προς τα αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία εντός αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε νομιμοποιούνται, αλλά υποχρεωτικά κατεδαφίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις (Κ.Ν. 5351/32 "Περί αρχαιοτήτων" άρθρα 50 και 52, Ν. 1337/83, ΦΕΚ 33/Α/14.3.83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις" άρθρα 15 παράγραφος 2στ, 16 παράγρ. 2 και 17 παράγρ. 1), επιβάλλεται πάντοτε η άμεση κατεδάφισή τους. Είναι αυτονόητο ότι, επειδή η έγκριση ή μη της πρώτιστα κατά νόμο αρμόδιας για περιοχή αρχαιολογικού χώρου Υπηρεσίας μας χωρεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς από οποιαδήποτε άλλη έγκριση συναρμόδιας αρχής, της οποίας και κατισχύει, κάθε συναρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει, στα πλαίσια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας της να υλοποιεί με κάθε μέσο την εκ του νόμου επιβαλλόμενη, για την προστασία του ως άνω οριοθετούμενου Αρχαιολογικού Χώρου και της φυσιογνωμίας του, άμεση διακοπή εργασιών οποιουδήποτε μη επιτρεπόμενου έργου και την άμεση κατεδάφιση ή καθαίρεση οποιουδήποτε εντός αυτού κτίσματος ή κατασκευής, η οποία δεν έχει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας μας ".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος "Μπούφος". Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Βραχασίου
Σίσιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα