Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 30-9-1990 - ΦΕΚ 781/Δ/6-11-1991
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχής του Δήμου Πρέβεζας και των Κοινοτήτων Μύτικα, Νικόπολης και Μιχαλιτσίου (Ν. Πρεβέζης).
Κείμενο
" Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
Στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές του Δήμου Πρεβέζης και των Κοινοτήτων Μύτικα, Νικόπολης και Μιχαλιτσίου (Νομού Πρεβέζης) στις οποίες καθορίστηκαν ζώνες προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/34810/1443/9-8-1989 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες Α, Β1 και Β2 που φαίνονται στα έξι (6) χρωματισμένα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5000, που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 74913/1991 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα, όπως στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 2.

Ι. Ζώνη Α.
1). Η Ζώνη Α οριοθετείται από τα σημεία Α, Α1, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, η, η1, η13, η14, Λ, Λ1, Λ2, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Π1, Ρ, Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α, και Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5, Ν1 που φαίνονται στα παραπάνω διαγράμματα και περιλαμβάνει την περιοχή απόλυτης προστασίας. Στην ζώνη αυτή απαγορεύεται η δόμηση.
2α) Στην εντός των ρωμαϊκών τειχών περιοχή επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση της γης και ειδικότερα:
-όλες οι μονοετείς καλλιέργειες και η καλλιέργεια κηπευτικών
-οι δενδροκαλλιέργειες σε απόσταση 50 μέτρων από κάθε σημείο ορατού μνημείου
-η άρδευση με σωληνώσεις και κανάλια επιφανειακά.
β) Στην εκτός των ρωμαϊκών τειχών περιοχή, εκτός των παραπάνω δραστηριοτήτων επιτρέπονται ακόμη:
-οι γεωτρήσεις σε απόσταση 50 μέτρων από κάθε σημείο ορατού μνημείου
-η ανέγερση θερμοκηπίων με ελαφριές μη μόνιμες κατασκευές.
γ) Στη τμήμα της Ζώνης Α, που εμπίπτει στην με κίτρινη γραμμή περικλειόμενη περιοχή, στη λιμνοθάλασσα "Μάζωμα", που φαίνεται στα ίδια διαγράμματα, επιτρέπονται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις της 30027/1193/9-3-1990 κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (194/Β) εξαιρουμένων των διατάξεων της περίπτωσης β' της ενότητας ΙΩ (Ζώνη Γ) του άρθρου 3 της παραπάνω κοινής Υπουργικής Απόφασης, που αναφέρονται στη δόμηση των εκτός σχεδίου περιοχών.
Στην ίδια ως άνω περιοχή εφαρμόζονται οι αναφερόμενοι στις προηγούμενες περιπτώσεις α' και β' περιορισμοί.
Επίσης απαγορεύεται η ανέγερση οποιασδήποτε χερσαίας εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.
3α) Για την ανέγερση των παραπάνω επιτρεπομένων θερμοκηπίων καθορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί:
-όριο αρτιότητας τέσσερα (4) στρέμματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης βι της ενότητας ΙΩ (Ζώνη Γ) του άρθρου 3 της παραπάνω 30027/1193/9-3-1990 κοινής υπουργικής απόφασης
-η κάλυψη του γηπέδου δε δύναται να υπερβαίνει το 30% της επιφανείας του και προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες καθορίζουν και τις αποστάσεις των θερμοκηπίων από τα αρχαιολογικά ευρήματα καθώς επίσης και τη θέση τους μέσα στο γήπεδο
-μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δύο μέτρα και σαράντα εκατοστά του μέτρου (2,40) μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος.
β) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-5-1985 (270/Δ) Προεδρικού Διατάγματος όπως ισχύει.
γ) Για οποιαδήποτε από τις επιτρεπόμενες στη Ζώνη Α δραστηριότητες καθώς και για οποιοδήποτε νέο έργο υποδομής ή συντήρηση και συμπλήρωση υπάρχοντος απαιτείται προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων και εκτελείται με την επίβλεψη των υπηρεσιών αυτών.

ΙΙ. Ζώνη Β1.
1) Η Ζώνη οριοθετείται από τα σημεία Ω, Ψ, Χ, Φ, Υ, Τ, Σ, Ρ4, Ρδ, Ρ2, Ρ1, Ρ, Π1, Π, Ο, Ξ, Ν, Θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, Ω που φαίνονται στα παραπάνω διαγράμματα.
2α) Στη Ζώνη Β1 επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις και δραστηριότητες:
-κατοικία
-μικρές αποθήκες φύλαξης γεωργικών εργαλείων
-θερμοκήπια με ελαφριές μη μόνιμες κατασκευές
-υδατοδεξαμενές κατασκευαζόμενες επί του εδάφους
-άρδευση με σωληνώσεις και κανάλια επιφανειακά
-φρεάτια
-αντλητικές εγκαταστάσεις
-γεωτρήσεις
-κάθε είδους καλλιέργεια
-η κατασκευή έργων υποδομής, όπως υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίας, οδοποιίας.
β) Ειδικότερα στο τμήμα της Ζώνης Β1, που εμπίπτει στην με κίτρινη γραμμή περικλειόμενη περιοχή, στη λιμνοθάλασσα "Μάζωμα", που φαίνεται στα ίδια διαγράμματα, επιτρέπονται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις της 30027/1193/9-3-1990 κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (194/Β) εξαιρουμένης της ανέγερσης κοινοχρήστων εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αναψυχής, τουριστικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας αλιευτικών και γεωργικών προϊόντων.
Για την κατασκευή οποιασδήποτε χερσαίας εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες καθορίζουν και το μέγεθος και τη θέση της εγκατάστασης στο γήπεδο.
3) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε τέσσερα (4) στρέμματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης βι της ενότητας ΙΩ (Ζώνη Γ) του άρθρου 3 της παραπάνω 30027/1193/9-3-1990 κοινής υπουργικής απόφασης.
4) Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται κατά χρήση οι εξής:
α) κατοικία
-μέγιστη επιφάνεια κτιρίου εκατό (100) τ.μ.
-αριθμός ορόφων ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τέσσερα μέτρα μετρούμενο από κάθε σημείο του πέριξ φυσικού εδάφους
-επιβάλλεται η κάλυψη των κτιρίων με στέγη από κεραμίδια με μέγιστη κλίση 30% η οποία μπορεί να κατασκευαστεί πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
-απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου και η κατασκευή κτιρίου επί υποστυλωμάτων (PILOTIS)
-στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα επιτρέπεται η κατασκευή αποθήκης, μέγιστης επιφάνειας είκοσι (20 ) τ.μ. και μέγιστου ύψους τεσσάρων (4) μέτρων, η οποία εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου κατοικίας και δεν αποτελεί ξεχωριστό κτίσμα, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24-5-1985 (270/Δ) Προεδρικού Διατάγματος
-επιτρέπεται η κατασκευή χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (GARAGE) μέγιστης επιφάνειας είκοσι (20) τ.μ. ο οποίος εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου κατοικίας και δεν αποτελεί ξεχωριστό κτίσμα
-τα κουφώματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% της επιφάνειας κάθε όψης, εξαιρουμένης της εισόδου του χώρου στάθμευσης.
β) Γεωργικές αποθήκες
-μέγιστη επιφάνεια κτιρίου είκοσι (20) τ.μ.
-μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δύο μέτρα και σαράντα εκατοστά του μέτρου (2,40) μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος
-επιβάλλεται η κάλυψη των κτιρίων με στέγη από κεραμίδια με μέγιστη κλίση 30% η οποία μπορεί να κατασκευαστεί πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
-οι τοίχοι κατασκευάζονται από οποιοδήποτε υλικό επιχρισμένο ή από λιθοδομή.
γ) Θερμοκήπια
-η κάλυψη του γηπέδου δε δύναται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας του και προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες καθορίζουν και τις αποστάσεις των θερμοκηπίων από τα αρχαιολογικά μνημεία καθώς επίσης και τη θέση τους μέσα στο γήπεδο
-μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δύο μέτρα και σαράντα εκατοστά του μέτρου (2,40) μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος.
δ) Το μέγιστο βάθος θεμελίωσης των κτιρίων κατοικίας και γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του μέτρου (0,50).
Αύξηση του παραπάνω βάθους θεμελίωσης επιτρέπεται μετά από έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.
ε) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των 6-10-1978 (538/Δ) και 24-5-1985 (270/Δ) Π. Διαταγμάτων όπως ισχύουν.

ΙΙΙ) Ζώνη Β2
1) Η Ζώνη αυτή οριοθετείται από τα σημεία Α, α, β, γ, δ, ε, ζ, η, η1, η2, η3, η4, η5, η6, η7, η8, η9, η10, η11, η12, Μ, Λ2, Λ1, Λ, η14, η13, η1, η, Ι, Θ, Η, Ζ, Ε, Δ, Γ, Β, Α1, Α που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.
2α) Στη Ζώνη Β2 επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις και δραστηριότητες:
-κατοικία
-μικρές αποθήκες φύλαξης γεωργικών εργαλείων
πρατήρια βενζίνης
-θερμοκήπια με ελαφριές μη μόνιμες κατασκευές
-υδατοδεξαμενές κατασκευαζόμενες επί του εδάφους
-άρδευση με σωληνώσεις και κανάλια επιφανειακά
-φρεάτια
-αντλητικές εγκαταστάσεις
-γεωτρήσεις
-κάθε είδους καλλιέργεια
-η κατασκευή έργων υποδομής, όπως υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίας, οδοποιίας.
β) Ειδικότερα στο τμήμα της Ζώνης Β1, που εμπίπτει στην με κίτρινη γραμμή περικλειόμενη περιοχή, στη λιμνοθάλασσα "Μάζωμα", που φαίνεται στα ίδια διαγράμματα, επιτρέπονται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις της 30027/1193/9-3-1990 κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (194/Β) εξαιρουμένης της ανέγερσης κοινοχρήστων εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αναψυχής, τουριστικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας αλιευτικών και γεωργικών προϊόντων.
Για την κατασκευή οποιασδήποτε χερσαίας εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες καθορίζουν και το μέγεθος και τη θέση της εγκατάστασης στο γήπεδο.
3) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε οκτώ (8) στρέμματα.
β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα.
4) Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται κατά χρήση οι εξής:
α) κατοικία
-μέγιστη επιφάνεια ορόφων των κτιρίων διακόσια (200) τ.μ. με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης βι της ενότητας ΙΩ (Ζώνη Γ) του άρθρου 3 της παραπάνω 30027/1193/9-3-1990 κοινής υπουργικής απόφασης
-αριθμός ορόφων δύο (2)
-μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος και από κάθε όψη: τέσσερα (4.00) μέτρα για μονώροφο κτίριο ή μονώροφο τμήμα αυτού και επτά και μισό (7,50) για διώροφο κτίριο και διώροφο τμήμα αυτού.
-επιβάλλεται η κάλυψη των κτιρίων με στέγη από κεραμίδια με μέγιστη κλίση 30% η οποία μπορεί να κατασκευαστεί πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
-απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου και η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILOTIS)
-στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα επιτρέπεται η κατασκευή αποθήκης, μέγιστης επιφάνειας είκοσι (20 ) τ.μ. και μέγιστου ύψους τεσσάρων (4) μέτρων, η οποία εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου κατοικίας και δεν αποτελεί ξεχωριστό κτίσμα, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24-5-1985 (270/Δ) Προεδρικού Διατάγματος
-επιτρέπεται η κατασκευή χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (GARAGE) μέγιστης επιφάνειας είκοσι (20) τ.μ. ο οποίος εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου κατοικίας και δεν αποτελεί ξεχωριστό κτίσμα
-τα κουφώματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% της επιφάνειας κάθε όψης, εξαιρουμένης της εισόδου του χώρου στάθμευσης.
β) Γεωργικές αποθήκες
-μέγιστη επιφάνεια κτιρίου σαράντα (40) τ.μ.
-μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δύο μέτρα και σαράντα εκατοστά του μέτρου (2,40) μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος.
-επιβάλλεται η κάλυψη των κτιρίων με στέγη από κεραμίδια, με μέγιστη κλίση 30%, η οποία μπορεί να κατασκευασθεί πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
-οι τοίχοι κατασκευάζονται από οποιοδήποτε υλικό επιχρισμένο ή από λιθοδομή.
γ) Θερμοκήπια
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την εγκατάσταση θερμοκηπίων είναι οι αναφερόμενοι στην παρ. 3γ της προηγούμενης ενότητας ΙΙ.
δ) Πρατήρια βενζίνης
-μέγιστη επιφάνεια ορόφων των κτιρίων διακόσια (200) τ.μ.
-αριθμός ορόφων δύο (2)
-μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος και από κάθε όψη: τέσσερα (4,00) μέτρα για μονώροφο κτίριο ή μονώροφο τμήμα αυτού και επτά και μισό (7,50) για διώροφο κτίριο και διώροφο τμήμα αυτού.
-επιβάλλεται η κάλυψη των κτιρίων με στέγη από κεραμίδια, με μέγιστη κλίση 30%, η οποία μπορεί να κατασκευασθεί πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
-τα κουφώματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των όψεων στο ισόγειο και το 30% στον όροφο.
ε) Το μέγιστο βάθος θεμελίωσης των κτιρίων κατοικίας, γεωργικών αποθηκών, πρατηρίων βενζίνης ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του μέτρου (0,50 μ.).Αύξηση του παραπάνω βάθους θεμελίωσης επιτρέπεται μετά από έγκριση των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων.
στ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από6-10-1978 (538/Δ) και 24-5-1985 (270/Δ) Π. Διαταγμάτων όπως ισχύουν.

IV. Γενικές διατάξεις.
α) Σε περίπτωση αρτίου γηπέδου, που τμήμα του εμπίπτει στις ζώνες Β1 και Β2 και το άλλο τμήμα αυτού βρίσκεται στην εκτός των καθοριζομένων με το παρόν διάταγμα ζωνών προστασίας περιοχή το ανεγερθησόμενο κτίριο, εφόσον η χρήση αυτού επιτρέπεται και στα δύο τμήματα, τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο γήπεδο, τηρουμένων των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης κάθε τμήματος του γηπέδου. Ο συντελεστής δόμησης που εφαρμόζεται για το σύνολο του γηπέδου είναι ευμενέστερος (μεγαλύτερος), εφόσον το εκτός των ζωνών προστασίας τμήμα του γηπέδου έχει εμβαδόν τουλάχιστον 2000 τ.μ. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται ο δυσμενέστερος συντελεστής δόμησης.
α) Στην παραπάνω περίπτωση γηπέδου κατά την οποία, η χρήση που περιορίζεται να εξυπηρετήσει το ανεγερθησόμενο κτίριο δεν επιτρέπεται σε ένα από τα δύο τμήματα αυτού, το κτίριο ανεγείρεται στο τμήμα του γηπέδου, που αυτή επιτρέπεται, για την αρτιότητα του γηπέδου υπολογίζεται το σύνολο της επιφάνειας αυτού, ο συντελεστής δόμησης, η κάλυψη και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης υπολογίζονται μόνο επί του τμήματος του γηπέδου επί του οποίου επιτρέπεται η χρήση του ανεγερθησομένου κτιρίου.
β) Σε περίπτωση αρτίου γηπέδου, που τμήμα του εμπίπτει στη ζώνη Α και το άλλο τμήμα αυτού εμπίπτει στη ζώνη Β1 ή Β2, δύναται να δομηθεί το τμήμα που εμπίπτει στη ζώνη Β1 ή Β2 άσχετα από την επιφάνειά του, η δόμηση όμως υπολογίζεται επί της επιφανείας του τμήματος αυτού, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος διατάγματος.
γ) Η ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων κτιρίων και θερμοκηπίων από τον άξονα των εθνικών οδών Πρέβεζας - Ιωαννίνων και Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας ορίζεται σε εξήντα (60) μέτρα.
δ) Για οποιαδήποτε δόμηση και δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής των έργων υποδομής απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.
ε) Για την ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου απαιτείται και η προηγούμενη έγκριση έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) η οποία μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς την μορφολογία και το ύψος των κτιρίων για την προσαρμογή τους στο περιβάλλον.
ζ) Οποιαδήποτε κατασκευή ή διαμόρφωση στους ακάλυπτους χώρους των γηπέδων υπόκειται στον έλεγχο των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων.
η) Επιτρέπεται η λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και ο εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση του κτιριακού όγκου των νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων, έστω και αν η χρήση τους δε προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) ".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Ο ερειπιώνας της Νικόπολης εκτείνεται στα Διαμερίσματα Μύτικα και Νικοπόλεως.
Τελευταία Ενημέρωση 30-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γυμνάσιο με λουτρά στη Νικόπολη
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικοπόλεως

Αρχαιολογικές Θέσεις
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Ερείπια παλαιοχριστιανικής έπαυλης στη θέση "Φτελιά" Νικοπόλεως
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικοπόλεως

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Μεγάλο θέατρο "Κιλίφι" στη Νικόπολη
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικοπόλεως

Θέατρα / Ωδεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μικρό θέατρο "Σκοτεινή" (Ωδείο) στον Μύτικα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Μύτικα

Θέατρα / Ωδεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικοπόλεως
Νικόπολις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Μύτικα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Μιχαλιτσίου
Μιχαλίτσιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Στάδιο Νικοπόλεως
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικοπόλεως

Αθλητικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τέμενος Αυγούστου στη Νικόπολη
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικοπόλεως

Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Το οικοδόμημα "Μπούφι" (Νυμφαίο) στον Μύτικα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Μύτικα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι