Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/20984/1162/28-4-1995 - ΦΕΚ 427/Β/17-5-1995
Τίτλος ΦΕΚ Χρήσεις γης στη Ζώνη Α΄του Αρχαιολογικού Χώρου Δωδώνης.
Κείμενο
"Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/23196/1180/28-1-1992 (Φ.Ε.Κ. 98/Β/14-2-1992), με την οποία θεσμοθετήθηκαν η αδόμητη ζώνη Α απολύτου προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου της Δωδώνης, καθώς και οι χρήσεις γης εντός αυτής, και ύστερα από εξέταση των σχετικών προτάσεων του Υπουργείου Γεωργίας, αναδιατυπώνουμε με περαιτέρω διευκρίνιση - εξειδίκευση τις χρήσεις γης στη Ζώνη Α, ως ακολούθως:
Στη Ζώνη Α απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η λατόμευση, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατασκευή (αποθήκες, θερμοκήπια κλπ.), για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής. Απαγορεύεται επίσης η διάνοιξη νέων οδών, επιτρεπομένης μόνο της συντηρήσεως άνευ οποιασδήποτε διαπλατύνσεως των υφισταμένων οδών.
Στη Ζώνη Α επιτρέπονται οι ενδεικνυόμενες για την περιοχή ανοικτές καλλιέργειες, τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά έργα άρδευσης, ο καθαρισμός και η εκβάθυνση των υπαρχουσών αποστραγγιστικών αυλάκων, η βοσκή, καθώς και η πρόχειρη μόνο κατασκευή ποιμνιοστασίων (μαντριών) από άχυρα ή ξύλα, απαγορευόμενης της ενσταυλισμένης κτηνοτροφίας. Επιτρέπεται επίσης η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, στο μέτρο που αυτά κρίνονται αναγκαία για την περιοχή από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες. Επιτρέπεται επιπλέον η καυσοξύλευση για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων, μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση της αρμόδιας καθ' ύλην δασικής ή γεωργικής Υπηρεσίας.
Των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων επιτρέπεται η συντήρηση και η επισκευή μόνο για λόγους χρήσης και υγιεινής, απαγορευμένης οποιασδήποτε επέκτασης (καθ' ύψος ή κατ' έκταση)
Όλες οι προαναφερόμενες δραστηριότητες επιτρέπονται μόνον εφόσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και επίβλεψη της αρμόδιας ΙΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Ως προς τα αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία εντός αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε νομιμοποιούνται, αλλά υποχρεωτικά κατεδαφίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις (Κ.Ν. 5351/1932 "Περί Αρχαιοτήτων" άρθρα 50 και 52, Ν. 1337/1983, Φ.Ε.Κ. 33/Α /14-3-1983 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις" άρθρα 15 παράγραφος 2 στ., 16 παράγραφος 1), επιβάλλεται πάντοτε η άμεση κατεδάφισή τους.
Είναι αυτονόητο ότι, επειδή η έγκριση ή μη της πρώτιστα κατά νόμο αρμόδιας για περιοχή αρχαιολογικού χώρου Υπηρεσίας μας χωρεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς από οποιαδήποτε άλλη έγκριση συναρμόδιας αρχής, της οποίας και κατισχύει, κάθε συναρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει, στα πλαίσια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας της να υλοποιεί με κάθε μέσο την εκ του νόμου επιβαλλομένη, για την προστασία του παραπάνω οριοθετημένου Αρχαιολογικού Χώρου Δωδώνης και της φυσιογνωμίας του, άμεση διακοπή εργασιών οποιουδήποτε μη επιτρεπόμενου έργου και την άμεση κατεδάφιση ή καθαίρεση οποιουδήποτε εντός αυτού κτίσματος ή κατασκευής, η οποία δεν έχει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας μας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν τα προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/23196/1180/28-1-1992 υπουργική απόφαση θεσμοθέτησης της Ζώνης Α, ο συνημμένος στην οποία χάρτης με την οριοθέτηση της Ζώνης αναδημοσιεύεται, για χρηστικούς λόγους, συνοδεύων την παρούσα απόφαση".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Δωδώνης
Δωδώνη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Οι όροι χρήσεις γης στην Ζώνη Α΄ του Αρχαιολογικού Χώρου της Δωδώνης.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Δωδώνης
Δωδώνη
Αρχαιολογικές Θέσεις