Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/54404/3270/17-10-2001 - ΦΕΚ 1459/Β/26-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Θεσμοθέτηση Ζώνης Α' απολύτου προστασίας και οριοθέτηση Ζώνης Β' προστασίας στη χερσόνησο Κυνόσουρας Σαλαμίνας Ν. Αττικής.
Κείμενο
"Για λόγους προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Χερσονήσου Κυνόσουρας Σαλαμίνας, καθορίζουμε Ζώνες Α και Β Προστασίας ως εξής:
Ζώνη Α απολύτου προοτασίας, αδόμητη
Ως Ζώνη Α απολύτου προστασίας, αδόμητη, ορίζεται η περιοχή που στο χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000, οριοθετείται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28, ακτογραμμή, 1.
Στη Ζώνη Α απαγορεύεται η δόμηση και η οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η λειτουργία ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων, η κατασκευή λιμενικών έργων, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή, για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις αυτές θα διατηρήσουν το δασικό χαρακτήρα τους. Οι αναδασώσεις και κάθε συναφές με την προστασία των δασών έργο, πάντοτε σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα και την έγκριση του αρμοδίου Υπουργείου Γεωργίας, επιτρέπονται μόνο εφόσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη όλων των συναρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων.
Όπου υπάρχουν γεωργικές εκτάσεις, επιτρέπονται μόνο οι ανοιχτές καλλιέργειες, καθώς και τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά έργα άρδευσης.
Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών, επιτρεπομένης μόνο της βελτίωσης και της συντήρησης των υφισταμένων οδών.
Των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων επιτρέπεται μόνο η συντήρηση και η επισκευή για λόγους χρήσης και υγιεινής, απαγορευομένης οποιασδήποτε επέκτασης (καθ' ύψος ή κατ' έκταση).
Όλες οι προαναφερόμενες δραστηριότητες επιτρέπονται μόνο εφ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. και την επίβλεψη όλων των συναρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων.
Ως προς τα αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία εντός αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε νομιμοποιούνται, αλλά υποχρεωτικά κατεδαφίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις (ΚΝ. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων», άρθρα 50 και 52, Ν. 1337/53 ΦΕΚ 33/Α/14-3-53 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», άρθρα 15παρ.2στ, 16 παρ. 2 και 17 παρ. 1, Ν. 2557/97 ΦΕΚ 271/Α/24-12-97 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», άρθρο 9 παρ. 12 & 13), επιβάλλεται πάντοτε η άμεση κατεδάφισή τους.
Η έγκριση ή μη της, πρώτιστα κατά το νόμο αρμόδιας, για την περιοχή αρχαιολογικού χώρου, Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. χωρεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς από οποιαδήποτε άλλη έγκριση συναρμόδιας αρχής, της οποίας και κατισχύει. Ως εκ τούτου, κάθε συναρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας της, να υλοποιεί με κάθε μέσο την εκ του νόμου επιβαλλόμενη, για την προστασία της παραπάνω οριοθετημένης ζώνης του αρχαιολογικού χώρου και της φυσιογνωμίας του, άμεση διακοπή των εργασιών οποιουδήποτε μη επιτρεπόμενου έργου και την άμεση κατεδάφιση ή καθαίρεση οιουδήποτε εντός αυτού κτίσματος ή κατασκευής, που δεν έχει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ. ΠΟ.

Ζώνη Β Προστασίας
Ως Ζώνη Προστασίας, δομήσιμη υπό όρους και περιορισμούς, ορίζεται η περιοχή που στο συνημμένο χάρτη οριοθετείται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 ακτογραμμή,1.
Στη Ζώνη Β επιτρέπεται από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου η δόμηση με ειδικούς όρους και περιορισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται σε υπό έκδοση απόφασή μας, που θα προωθηθεί για θεσμοθέτηση στο συναρμόδιο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων.
Τα σημεία, που οριοθετούν τις Ζώνες Α και Β, αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων, που παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες συντεταγμένων :

ΖΩΝΗ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ (Προβολικό σύστημα Hatt)

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Χ Υ
α/α 1:5.000 (m) (m)
1 6453/5 8005 21233
2 6453/5 7790 21451
3 6453/5 7845 21424
4 6453/5 7774 21430
5 6453/5 7740 21440
6 6453/5 7713 21440
7 6453/5 7662 21453
8 6453/5 7607 21445
9 6453/5 7560 21458
10 6453/5 7445 21445
11 6453/5 7445 21384
12 6453/5 7384 21340
13 6453/5 7315 21330
14 6453/5 7205 21353
15 6453/5 7134 21340
16 6453/5 7087 21272
17 6453/5 7062 21325
18 6453/5 7041 21310
19 6453/5 7032 21350
20 6453/5 6977 21342
21 6453/5 6983 21398
22 6453/5 6892 21410
23 6453/5 6888 21355
24 6453/5 6895 21323
25 6453/5 6474 21417
26 6453/5 6371 21360
27 6453/5 6330 21575
28 6453/5 6407 21651

ΖΩΝΗ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ (Προβολικό σύστημα Hatt)

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Χ Υ
α/α 1: 5.000 (m) (m)
1 6453/5 8005 21233
2 6453/5 7790 21451
3 6453/5 7845 21424
4 6453/5 7774 21430
5 6453/5 7740 21440
6 6453/5 7713 21440
7 6453/5 7662 21453
8 6453/5 7607 21445
9 6453/5 7560 21458
10 6453/5 7445 21445
11 6453/5 7445 21384
12 6453/5 7384 21340
13 6453/5 7315 21330
14 6453/5 7205 21353
15 6453/5 7134 21340
16 6453/5 7087 21272
17 6453/5 7062 21325
18 6453/5 7041 21310
19 6453/5 7032 21350
20 6453/5 6977 21342
21 6453/5 6983 21398
22 6453/5 6892 21410
23 6453/5 6888 21355
24 6453/5 6895 21323
25 6453/5 6474 21417
29 6453/5 6443 21285
30 6453/5 6466 21181
31 6453/5 6495


K Ν. 5351/1932, άρθρο 52, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει.
Ν. 1469/1950
Ν. 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13-4-92).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-07-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Ναυμαχίας Σαλαμίνας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ψυττάλεια (νησίς)
Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Ναυμαχίας Σαλαμίνας
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Αμπελακίων

Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Ναυμαχίας Σαλαμίνας
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Σεληνίων

Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Σαλαμίνα: Τύμβος των Σαλαμινομάχων στην θέση "Μαγούλα" στη χερσόνησο της Κυνόσουρας
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Αμπελακίων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις