Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/19860/1119/29-4-1997 - ΦΕΚ 407/Β/20-5-1997
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός ζώνης Α προστασίας αρχαιολογικού χώρου του λόφου "Βουνάκι" περιοχή ¶η-Βουνάκη Μεσσηνίας - Χρήσεις γης εντός Ζώνης Α - Οριοθέτησης Ζώνης Β Προστασίας.
Κείμενο
"Για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του λόφου ¶η-Βουνάκη Μεσσηνίας (Κήρυξη : ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ7/44205/1920/16-11-87 Φ.Ε.Κ. 714/Β/87) όπου σώζονται ορατά οικοδομικά λείψανα κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων.
Α' 1. Καθορίζουμε ζώνη Α', απολύτου προστασίας, αδόμητη, την περιοχή που οριοθετείται στο επισυναπτόμενο στο παρόν απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. κλ.: 1:5000 με τα σημεία 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ακτογραμμή 19,20,21,22,23,-7 που αντιστοιχούν σε συντεταγμένες ανά ζεύγη (βλ. παρακάτω σχετικό πίνακα)
Στα σημεία 7,23 ακολουθείται η Εθνική οδός Πύργου-Κυπαρισσίας (ανατολικό όριο της ζώνης Α') και στα σημεία 18-19 η ακτογραμμή (Δυτικό φυσικό όριο της ζώνης Α' η θάλασσα).
2. Χρήσεις γης στη Ζώνη Α' Προστασίας.
Επιτρέπεται η υφιστάμενη γεωργική χρήση,δηλαδή η καλλιέργεια ελαιοδένδρων. Για κάθε εργασία,που σχετίζεται άμεσα με την γεωργική καλλιέργεια (γεωτρήσεις, βαθειά άροση κ.λ.π) όπως και για κάθε άλλο έργο εντός της Ζώνης Α (συντήρηση υφισταμένων δρόμων,έργα πυροπροστασίας, άρδευσης) θ' απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ζ' ΕΠΚΑ.
Οι υφιστάμενες εντός της Ζώνης Α' δασικές εκτάσεις θα διατηρήσουν το δασικό χαρακτήρα τους. Οι αναδασώσεις καθώς και κάθε συναφές με την προστασία των δασών έργο, πάντοτε σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα και την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου Γεωργίας επιτρέπονται μόνο εφ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη όλων των συναρμόδιων Εφορειών Αρχ/των.
Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή ( π.χ. αποθήκες, θερμοκήπια, δεξαμενές, αντλιοστάσια κ.λ.π.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Απαγορεύονται επίσης οι εγκαταστάσεις μονάδων σταυλισμού και εκτροφής ζώων και πουλερικών, η ίδρυση λατομείων, η διαμόρφωση χώρων, η διάνοιξη νέων οδών.
Των νομίμων υφισταμένων κτισμάτων επιτρέπεται μόνο η συντήρηση και η επισκευή για λόγους χρήσης και υγιεινής, απαγορευόμενης οποιασδήποτε επέκτασης ( καθ' ύψος ή κατ' επέκταση).
Β'. Οριοθετούμε Ζώνη Β Προστασίας, δομήσιμη με όρους και περιορισμούς, την περιοχή, που οριοθετείται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ακτογραμμή 1 και 19,12,21,22,23,24,25,26,27,28 ακτογραμμή 19 που αντιστοιχούν σε συντεταγμένες ανά ζεύγη (βλ. πίνακα σχετικό που ακολουθεί:)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1: 100000
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ

Φ= 37% 15'
λ= 2% 15'

Χ Ψ
20.148 - 9.445
20.255 9.438
20.396 9.412
20.557 9.460
20.726 9.577
20.789 9.344
20.781 9.220
20.721 9.269
20.634 9.279
20.649 9.247
20.671 9.225
20.676 9.199
20.568 9.169
20.550 9.144
20.408 9.090
20.366 9.130
20.313 9.122
20.203 9.097
20.267 8.651
20.415 8.698
20.503 8.720
20.620 8.746
20.769 8.782
20.720 8.503
20.550 8.470
20.535 8.515
20.500 8.490
20.317 8.450

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης της ζώνης Β' θα διατυπωθούν σε χωριστή Υπουργική απόφαση, που πρόκειται να εκδοθεί μετά την δημοσίευση του παρόντος και θ' αποσταλεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου δια των αρμοδίων Υπηρεσιών της προβεί στην έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90".

Κ.Ν. 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-06-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στην περιοχή Βουνάκι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ
Ελαίας
Αγιαννάκης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα