Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/27-7-1982 - ΦΕΚ 410/Δ/27-8-1982
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός τμήματος της πόλης του Πειραιά σαν παραδοσιακού (Ιστορικό Κέντρο Πειραιά).
Κείμενο
"αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χαρακτηρίζεται σαν παραδοσιακό, τμήμα της πόλης του Πειραιά, όπως αυτό φαίνεται και περικλείεται από τις οδούς Κηφισσού, Κανελλοπούλου, Σούδας (Αλιμπράντη), Πειραιώς, Αθηνών, Μυκάλης, Αλμυρίδος, Κωνσταντινουπόλεως, Μουτσοπούλου, Αθηνών Ναυλέρη, Μακρών Τειχών, Κάστορος, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Διονυσίου, Αρχαιολογικός χώρος Ηετώνειας, Ακτή Τρούμαν με συνεχή γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:10000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ. Αριθ. Γ. 25496 / 1982 πράξη του και που αντίτυπό του δημοσιεύεται συνοπτικά με το παρόν Διάταγμα.

Άρθρο 2
1. Το παραδοσιακό τμήμα της πόλης του Πειραιά όπως καθορίζεται με το άρθρο 1 του παρόντος, ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενάσκησις Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). Η Πολεοδομική υπηρεσία στέλνει υποχρεωτικά στην Ε.Ε.Α.Ε. τον φάκελλο οποιουδήποτε θέματος που αφορά ανεγέρσεις, μερική ή ολική κατεδάφιση ετοιμόρροπων ή μη, επισκευές, αποκαταστάσεις, αναστηλώσεις, ανακατασκευές κτιρίων, καθώς και όλα τα θέματα που αφορούν στη χρήση των οδών (πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) και στους κοινόχρηστους χώρους στο τμήμα αυτό της πόλης για να δώσει σχετική γνώμη.
2. Οι μελέτες που υποβάλλονται στην Ε.Ε.Α.Ε. πρέπει να είναι στο στάδιο της προμελέτης.
Η Ε.Ε.Α.Ε. όμως μπορεί να ζητήσει επιπλέον και σχέδια οριστικής μελέτης εάν το κρίνει αναγκαίο.
Οι μελέτες που υποβάλλονται πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
α) Μια σειρά αρχιτεκτονικών προσχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές).
β) Τοπογραφικό με ακρίβεια, σε κλίμακα 1: 200, με την κατάσταση που υπάρχει, τους όρους δόμησης που ισχύουν, τα διαγράμματα κάλυψης, τα γειτονικά οικόπεδα όπου σημειώνεται ο αριθμός ορόφων που υπάρχει στα γειτονικά κτίρια, παλαιά ή νέα, με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό τους και ακριβή θέση και διαστάσεις του ακάλυπτου χώρου τους, με υπογραφή του αρμόδιου μηχανικού.
γ) Φωτογραφίες με γενική άποψη της οδού και από τις δύο πλευρές του κτιρίου ώστε να φαίνονται το λιγότερο δύο (2) κτίρια και από τις δύο πλευρές. Επίσης φωτογραφίες των απέναντι κτιρίων.
δ) Σε περίπτωση επισκευών υποβάλλονται φωτογραφίες γενικές και με λεπτομέρειες όλων των όψεων του κτιρίου, ώστε να φαίνονται καθαρά όλα τα μορφολογικά στοιχεία.
ε) Δειγματολόγιο χρωμάτων σε περίπτωση χρωματισμού.
στ) Ολοκληρωμένα σχέδια της προτεινόμενης επέμβασης.
3. Σε περίπτωση κατεδάφισης υποβάλλονται φωτογραφίες σύμφωνα με τα εδάφια γ και δ της παρ. 2 αυτού του άρθρου.
4. Η Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ 7) του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, θέματα που αφορούν κατεδαφίσεις ή διατηρήσεις αξιόλογων κτιρίων ή κτιρίων συνοδείας (δηλ. κτιρίων που τα ίδια μπορεί να κρίνονται αξιόλογα, πλην όμως η διατήρησή τους θεωρείται απαραίτητη σαν αναπόσπαστο στοιχείο του παραδοσιακού συνόλου) ή όψεών τους, αν κρίνει ότι η προστασία των κτιρίων αυτού ή του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως του Πειραιώς επιβάλλει την κίνησιν της διαδικασίας εκδόσεως Π. Δ / των, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. Δ/τος 8/1973 " περί ΓΟΚ ".

Άρθρο 3
1. Η τοποθέτηση φωτεινών ή μη διαφημίσεων και επιγραφών, στο τμήμα της πόλης του Πειραιά που περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος, μπορεί να επιτρέπεται από την Ε.Ε.Α.Ε., μόνο εφόσον δεν επηρεάζεται από αυτά ο χαρακτήρας των κτιρίων και του άμεσου περιβάλλοντός τους.
Οι διαστάσεις, η μορφή, το περιεχόμενο και η θέση των επιγραφών ή διαφημίσεων που μπορούν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα πιο πάνω, εγκρίνονται από την Ε.Ε.Α.Ε.
2. Οι επιγραφές ή διαφημίσεις που υπάρχουν κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος κρίνονται από την Ε.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με το εδάφιο 1 αυτού του άρθρου.
3. Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από τον Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και γενικά κάθε εργασία που αφορά τη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, πρέπει να προσαρμόζεται με το περιβάλλον οι δε σχετικές μελέτες να εγκρίνονται από την Ε.Ε.Α.Ε.

Άρθρο 4
1. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα εξήντα επτά (67) κτίρια* στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης του Πειραιά, όπως ο συνοπτικός πίνακας του οποίου αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν.

1.Οδός : Βασ. Γεωργίου Α' και Βασ. Κων / νου (πλατ. Κοραή), Αγίου Κων / νου και Κολοκοτρώνη (Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς).
2. Οδός : Λουκά Ράλλη 99, Βασ. Σοφίας, Γορτυνίας, Ολυμπίας, Βούλγαρη (21ο Δημοτικό Σχολείο).
3. Οδός : Φίλωνος 29, Καραολή Δημητρίου και Νοταρά (Παλαιό Ταχυδρομείο).
4. Οδός : Εθνικής Αντιστάσεως και Ακτής Μιαούλη (Κτίριο Ν.Α.Τ).
5. Οδός : Κλεισόβης, Οικονόμου και Μ. Χατζηκυριακού (Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο).
11. Οδός : Ακτή Κουντουριώτου 13, Κάνιγγος και Ουΐλσωνος (Μακαρέζιο κληροδότημα).
14. Οδός : Βασ.Σοφίας 116 και Τσαμαδού 75 (Ιδιοκτησία Ε. Χατζόπουλου).
19. Οδός : Κουντουριώτου 174 και Μπουμπουλίνας 42.
21. Οδός : Ακτή Μουτσοπούλου 14 και ΙΙ Μεραρχίας 36 (Γαλλική Ακαδημία).
22. Οδός : ΙΙ Μεραρχίας 34 (Γερμανική Σχολή).
23. Οδός : ΙΙ Μεραρχίας 27 και Υψηλάντου 180.
24. Οδός :Σωτήρος 27 και Πραξιτέλους 152 (Επαγγελματική Στέγη).
28. Οδός : Βασ. Κωνσταντίνου 91 και Κανθάρου.
33. Οδός : Καραΐσκου 96 και Τσαμαδού 48 (FΕRΝΑΝDΟ κλπ).
36. Οδός : Παλαιό Μουσείο Φιλελλήνων 38.
58. Οδός : Σκουζέ 18 και Λεωσθένους (Ακατοίκητο υπό απαλλοτρίωση από το Υπ. Δικαιοσύνης).
61. Οδός : Κουντουριώτου 192.
63. Οδός : Ακτή Μιαούλη 13 και Μπουμπουλίνας 1 και Αγ. Σπυρίδωνος 1 (Ιδιοκτησία Τοπούζογλου).
66. Οδός : Αφεντούλη 15 και Πραξιτέλους 254.
67. Οδός : Αφεντούλη 13.

2. Σαν διατηρητέο καθορίζεται το αρχικό εκάστοτε κτίριο, καθώς και οι εναρμονιζόμενες με αυτό μεταγενέστερες προσθήκες όχι όμως και τα πάσης φύσεως καθ' ύψος ή κατ ' επέκταση υπάρχοντα προσκτίσματα, που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο.
Ο χαρακτηρισμός των προσκτισμάτων που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο και που μπορούν να αφαιρεθούν πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ενάσκησις Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΕΑΕ).
3. Στα πιο πάνω κτίρια που χαρακτηρίζονται σαν διατηρητέα, απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών διακοσμητικών στοιχείων τους, όσο και του κτιρίου συνολικά.
4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση και η εσωτερική διαρρύθμιση των κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί σαν διατηρητέα με το παρόν Διάταγμα, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτιρίου και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία του που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.
Επιτρέπεται η κατασκευή προσθήκης με τις ελάχιστες ικανοποιητικές διαστάσεις εφ ' όσον κριθεί απαραίτητη για τη λειτουργική εξυπηρέτηση του διατηρητέου κτιρίου έστω και αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει επιτρέπει μεγαλύτερη προσθήκη, ύστερα από έγκριση της ΕΕΑΕ.
Επίσης μπορεί να επιτραπεί μετά από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η κατασκευή άλλου κτιρίου, στο ίδιο οικόπεδο, χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, εφ ' όσον αυτό δε παραβλάπτει το διατηρητέο κτίριο και το χώρο που το περιβάλλει.
5. Για την εκτέλεση κάθε εργασίας από αυτές που περιγράφονται στο πιο πάνω άρθρο 3 καθώς και εξωτερικούς χρωματισμούς και κάθε εργασίας επισκευής επί των όψεων των κτιρίων, απαιτείται οικοδομική άδεια η οποία εκδίδεται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Α.Α και συνοδεύεται από πρακτικό, όπου αναγράφονται με λεπτομέρεια οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν.
6. α) Οποιαδήποτε επέμβαση στο κτίριο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος είναι αυθαίρετη και υπόκειται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων.
Σε περίπτωση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που απαγορεύονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος επιβάλλεται η αποκατάσταση του κτιρίου στην αρχική του μορφή.
β) Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος πέραν των πιο πάνω προβλεπομένων επιβάλλεται διοικητική ποινή του προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 60 (παρ. 1) του Ν.947 / 1979."
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις *Στο παρόν δελτίο αναγράφονται μόνο τα μνημεία που είναι κηρυγμένα και από το ΥΠΠΟ.
Τελευταία Ενημέρωση 03-05-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
21ον Δημοτικόν Σχολείον
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Ιστορικό Κέντρο Πειραιά
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Ιστορικοί Τόποι
Οικιστικά Σύνολα
Κτήριον ιδιοκτησίας Α. και Π. Νησιανάκη
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτήριον ιδιοκτησίας Ειρ. και Αικ. Φαρακούτη
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτήριον ιδιοκτησίας Ευαγούς Ιδρύματος Μαζαρακατών - Τραυλιανών
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτήριον ιδιοκτησίας Θ. Κατσαφάδου
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίριο Δημοτικού Θεάτρου στις οδούς Αγίου Κων/νου, Βασ. Γεωργίου Α', Βασ. Κωνσταντίνου και Κολοκοτρώνη
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Θέατρα / Ωδεία
Κτίριο με υπόγειο στις οδούς Καραΐσκου 96 και Τσαμαδού 48
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίριο Ν.Α.Τ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό 2ας Μεραρχίας 34
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αφεντούλη 13
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αφεντούλη 15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς 2ας Μεραρχίας 27 και Υψηλάντου 180
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αγ. Σπυρίδωνος, Μπουμπουλίνας και Ακτής Μιαούλη, ιδ. Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Ακτή Μουτσοπούλου και 2ας Μεραρχίας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Κτίριο στις οδούς Βασ. Σοφίας 116 και Τσαμαδού 75
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Κουντουριώτου 174 και Μπουμπουλίνας 42, ιδ. ΜΑΤΘΙΛΔΗ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Σκουζέ 18 και Λεωσθένους
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Παλαιό Ταχυδρομείο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Χατζηκυριάκειον Ορφανοτροφείον
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας