Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002 - ΦΕΚ 81/Β/30-1-2002
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός Ζωνών Α και Β προστασίας αρχαιολογικών ζωνών της νήσου Γαύδου και χρήσεων γης στις Ζώνες Α.
Κείμενο
"Για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας και ανάδειξης των ακόλουθων κηρυγμένων (ΦΕΚ 1345/Β'/2000 -αρ. 7 του προοιμίου της παρούσης) Αρχαιολογικών Χώρων της νήσου Γαύδου, όπου σώζονται σημαντικές αρχαιότητες και ίχνη κατοίκησης από τους προϊστορικούς έως και τους βυζαντινούς χρόνους, καθορίζουμε Ζώνες προστασίας Α' και Β', ως ακολούθως:

"1. «Αγ. Ιωάννης-Λαυρακάς-Κεδρές» - «ΘΕΣΗ 1» (εκτεταμένος αρχαιολογικός χώρος με κτηριακά λείψανα, κεραμικό κλίβανο, τμήμα ρωμαϊκού υδραγωγείου, αρχαίο νεκροταφείο κ.ά. αρχαιότητες):
? Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α1 απολύτου προστασίας του εν λόγω Αρχαιολογικού Χώρου η περιοχή που σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ. 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 και από την ακτογραμμή.
? Καθορίζεται ως Ζώνη Β1, υπό όρους δομήσιμη, η περιοχή που σημειώνεται σε συνημμένα στην παρούσα απόφαση αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ., κλ. 1:5000, περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-ακτογραμμή-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 -52-ακτογραμμή-53.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα.


ΑΡΧ.ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΝ.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 1-ΖΩΝΗ Α1

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9182,2 -42078 1-2 36,50
2 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9203,7 -42107,5 2-3 319,46
3 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9244,1 -42424,4 3-4 175,04
4 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9348,9 -42564,6 4-5 194,88
5 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9374,4 -42757,8 5-6 76,18
6 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9324,9 -42815,7 6-7 99,26
7 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9383,8 -42895,6 7-8 86,52
8 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9465,7 -42923,5 8-9 123,08
9 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9535,6 -43024,8 9-10 41,68
10 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9576,5 -43032,8 10-11 101,84
11 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9586,0 -43134,2 11-12 108,87
12 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9556,5 -43239 12-13 56,72
13 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9612,9 -43245 13-14 134,42
14 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9667,8 -43367,7 14-15 93,46
15 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9606,9 -43438,6 15-16 65,80
16 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9671,3 -43425,1 16-17 54,30
17 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9703,8 -43468,6 17-18 154,95
18 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9655,4 -43615,8 18-19 59,26
19 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9714,3 -43622,3 19-20 94,76
20 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9748,7 -43710,6 20-21 49,91
21 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9798,6 -43709,6 21-22 59,11
22 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9776,7 -43654,7 22-23 101,84
23 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9854,0 -43588,4 23-24 75,05
24 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9783,6 -43562,4 24-25 66,00
25 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9803,6 -43499,5 25-26 60,50
26 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9863,5 -43508 26-27 64,53
27 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9872,5 -43444,1 27-28 253,19
28 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10083,6 -43583,9 28-29 128,68
29 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10161,0 -43686,7 29-30 74,61
30 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10226,4 -43722,6 30-31 94,96
31 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10282,8 -43799 31-32 74,91
32 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10350,1 -43831,9 32-33 92,20
33 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10334,7 -43922,8 33-34 95,30
34 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10430,0 -43923,3 34-35 59,68
35 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10410,5 -43866,9 35-36 324,90
36 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10548,8 -43572,9 36-37 86,94
37 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10551,3 -43486 37-38 43,07
38 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10511,9 -43468,6 38-39 42,86
39 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10527,3 -43428,6 39-40 75,19
40 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10512,9 -43354,8 40-41 193,35
41 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10369,6 -43225 41-42 61,10
42 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10364,6 -43164,1 42-43 52,64
43 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10315,7 -43144,6 43-44 80,90
44 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10319,7 -43063,8 44-45 156,12
45 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10455,0 -42985,9 45-46 67,50
46 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10517,9 -43010,4 46-47 44,04
47 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10552,3 -42982,9 47-48 170,92
48 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10708,5 -43052,3 48-49 128,39
49 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10762,9 -42936 49-50 88,26
50 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10730,0 -42854,1 50-51 102,01
51 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10736,5 -42752,3 51-52 232,63
52 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10802,4 -42529,2ΑΡΧ.ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΝ.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 1-ΖΩΝΗ B1

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
..Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

53 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11296,8 -42549,7 53-54 115,35
54 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11257,1 -42658 54-55 136,18
55 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11295,0 -42788,8 55-56 132,03
56 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11254,1 -42893,1 56-57 183,55
57 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11094,3 -42983,4 57-58 394,02
58 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10807,8 -43253,9 58-59 61,43
59 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10805,8 -43315,3 59-60 152,45
60 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10697,5 -43422,6 60-61 68,03
61 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10727,5 -43474,6 61-62 55,37
62 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10777,4 -43450,6 62-63 44,02
63 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10790,9 -43492,5 63-64 268,78
64 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11018,5 -43619,8 64-65 54,45
65 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10990,0 -43666,2 65-66 108,18
66 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10981,0 -43774 66-67 236,89
67 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10873,7 -43985,2 67-68 281,63
68 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10912,7 -44271,2 68-69 517,84
69 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10396,6 -44313,6 69-70 56,77
70 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10344,7 -44290,6 70-71 127,23
71 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10290,8 -44174,8 71-72 104,44
72 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10216,4 -44101,5 72-73 66,49
73 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10150,0 -44105 73-74 107,57
74 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10063,1 -44041,6 74-75 281,66
75 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9784,6 -43982,7 75-76 108,01
76 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9696,8 -43919,8 76-77 201,28
77 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9495,6 -43919,8 77-78 222,25
78 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9366,9 -43738,6 78-79 126,33
79 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9436,7 -43633,3 79-80 160,03
80 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9369,9 -43487 80-81 151,06
81 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9220,6 -43510 81-82 234,71
82 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9399,8 -43358,3 82-83 120,17
83 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9322,4 -43257,4 83-84 35,63
84 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9326,4 -43222 84-85 127,55
85 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9214,6 -43160,6 85-86 107,30
86 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9213,6 -43053,3 86-87 186,48
87 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9128,8 -42988,9 87-88 267,66
88 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9010,5 -42748,8 88-89 118,09
89 9468,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 8894,9 -42775,7


2. «Λόφος Κεφάλα» - «ΘΕΣΗ 2» (αρχιτεκτονικά λείψανα κ.ά. αρχαιότητες):
? Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α2 απολύτου προστασίας του εν λόγω Αρχαιολογικού Χώρου η περιοχή που σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ. 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 77-78-79-80-81-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-77.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΝ.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 2-ΖΩΝΗ A2

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

77 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9495,6 -43919,8 77-78 222,25
78 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9366,9 -43738,6 78-79 126,33
79 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9436,7 -43633,3 79-80 164,13
80 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9369,9 -43487 80-81 158,06
81 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9220,6 -43510 81-90 119,50
90 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9157,2 -43611,3 90-91 164,87
91 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9164,7 -43776 91-92 56,14
92 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9124,8 -43815,5 92-93 95,24
93 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9032,0 -43836,9 93-94 38,91
94 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9015,0 -43871,9 94-95 72,03
95 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9033,0 -43941,7 95-96 63,47
96 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9012,0 -44001,6 96-97 67,20
97 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9050,9 -44056,5 97-98 359,05
98 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9399,3 -43969,7 98-99 30,52
99 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9416,8 -43944,7 99-77 82,44
77 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9495,6 -43919,8

3. «Άγιος Παύλος» - «ΘΕΣΗ 3» (αγροτικό συγκρότημα, κ.ά. αρχαιότητες):
? Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α3 απολύτου προστασίας του εν λόγω Αρχαιολογικού Χώρου η περιοχή που σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ. 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 64-65-66-100-101-102-103-104-105-64.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα:

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 3-ΖΩΝΗ A

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

64 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11018,5 -43619,8 64-65 54,45
65 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10990,0 -43666,2 65-66 100,10
66 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10981,0 -43774 66-100 64,74
100 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11036,4 -43807,5 100-101 109,67
101 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11123,3 -43740,6 101-102 22,85
102 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11100,8 -43736,6 102-103 35,64
103 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11111,8 -43702,7 103-104 32,12
104 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11089,9 -43679,2 104-105 64,32
105 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11049,4 -43661,2 105-64 51,66
64 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11018,5 -43619,8

4. «Κάβος» - «ΘΕΣΗ 4» (ίχνη προϊστορικής εγκατάστασης):
? Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α4 απολύτου προστασίας του εν λόγω Αρχαιολογικού Χώρου η περιοχή που σημειώνεται σε αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ. 1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 106-107-108-109-110-111-112-113 και από την ακτογραμμή.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα.
Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 4-ΖΩΝΗ A

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

106 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13440,2 -43236,5 106-107 37,47
107 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13446,7 -43273,4 107-108 57,15
108 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13405,3 -43312,8 108-109 43,27
109 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13388,8 -43352,8 109-110 36,60
110 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13401,3 -43387,2 110-111 40,15
111 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13396,8 -43427,1 111-112 135,52
112 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13531,0 -43446 112-113 181,11
113 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13623,0 -43290

5. «Σαρακίνικο» - «ΘΕΣΗ 5» (αρχιτεκτονικά λείψανα ρωμαϊκών χρόνων) :
? Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α5 απολύτου προστασίας του εν λόγω Αρχαιολογικού Χώρου η περιοχή που σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ. 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 114-115-116-117-118-119-120-114.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα.
Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 5-ΖΩΝΗ A5

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

114 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13017,0 -44036,6 114-115 244,57
115 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13060,9 -44277,2 115-116 103,50
116 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13048,9 -44380 116-117 67,76
117 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13008,5 -44434,4 117-118 226,96
118 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12784,9 -44473,3 118-119 39,65
119 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12748,0 -44458,8 119-120 307,92
120 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12744,5 -44150,9 120-114 295,54
114 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13017,0 -44036,6

6. «Σελλάκια» - «ΘΕΣΗ 6» (οικιστικά λείψανα προϊστορικών χρόνων):
? Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α6 απολύτου προστασίας του εν λόγω Αρχαιολογικού Χώρου η περιοχή που σημειώνεται σε συνημμένα στην παρούσα απόφαση αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ. 1:5000, περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 115'-116'-117'-118'-119'-120'-121-122-123-124-125-115'.
? Καθορίζεται ως Ζώνη Β6, υπό όρους δομήσιμη, η περιοχή που σημειώνεται σε αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ.,κλ. 1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση περικλειόμενη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 114-115-116-117-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-114, εξαιρουμένης της ως άνω οριοθετούμενης Ζώνης Α6.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα :

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 6-ΖΩΝΗ Α6

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

115' 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13526,0 -44113,5 115' -116' 38,50
116' 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13549,5 -44144 116'- 117' 30,01
117' 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13579,0 -44149,5 117'- 118' 35,72
118' 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13603,5 -44175,5 118' -119' 42,96
119' 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13576,0 -44208,5 119' -120' 32,90
120' 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13585,5 -44246 120' -121' 60,54
121' 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13562,5 -44296 121' -122' 75,44
122' 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13487,2 -44300,6 122' -123' 47,47
123' 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13443,7 -44319,6 123' -124' 207,89
124' 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13340,9 -44138,9 124' -125' 142,47
125' 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13483,2 -44131,9 125' -115' 46,59
115' 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13526,0 -44113,5


Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 6-ΖΩΝΗ B6

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

114 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13017,0 -44036,6 114-115 244,57
115 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13060,9 -44277,2 115-116 103,50
116 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13048,9 -44380 116-117 67,76
117 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13008,5 -44434,4 117-126 209,47
126 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13217,6 -44421,9 126-127 466,18
127 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13633,5 -44632,5 127-128 78,17
128 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13694,0 -44583 128-129 64,73
129 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13734,5 -44633,5 129-130 78,82
130 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13773,5 -44565 130-131 154,80
131 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13753,5 -44411,5 131-132 95,34
132 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13723,5 -44321 132-133 222,23
133 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13705,5 -44099,5 133-134 137,28
134 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13599,0 -44013 134-135 371,87
135 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13229,6 -43970,2 135-114 222,73
114 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13017,0 -44036,6

7. «Ανεμόμυλος»- «ΘΕΣΗ 7» (ρωμαϊκή θέση):
? Καθορίζεται ως Ζώνη Β7, υπό όρους δομήσιμη, η περιοχή που σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ., κλ.1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλειόμενη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 136-137-138-139-140-136.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα :

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 7-ΖΩΝΗ B1

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

136 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11362,9 -44214,8 136-137 296,96
137 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11556,0 -44440,4 137-138 144,33
138 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11526,1 -44581,6 138-139 303,68
139 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11222,6 -44592,1 139-140 148,48
140 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11171,2 -44452,8 140-136 305,60
136 9469,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11362,9 -44214,8

8. «Σιώπατα» - «ΘΕΣΗ 8» (ίχνη κατοίκησης από τα προϊστορικά έως τα ρωμαϊκά χρόνια):
? Καθορίζεται ως Ζώνη Β8, υπό όρους δομήσιμη, η περιοχή που σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ., κλ. 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-141.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα.
Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 8-ΖΩΝΗ B2

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

141 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12625,9 -44636,4 141-142 133,05
142 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12710,0 -44739,5 142-143 171,42
143 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12720,5 -44910,6 143-144 306,23
144 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12600,4 -45192,3 144-145 150,01
145 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12579,9 -45340,9 145-146 110,68
146 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12506,8 -45424 146-147 173,24
147 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12599,9 -45570,1 147-148 97,67
148 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12504,3 -45590,1 148-149 58,82
149 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12452,3 -45562,6 149-150 137,04
150 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12315,7 -45573,6 150-151 93,25
151 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12238,7 -45521 151-152 294,01
152 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11945,0 -45507,5 152-153 21,36
153 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11956,5 -45489,5 153-154 56,45
154 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11903,9 -45469 154-155 60,51
155 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11868,4 -45420 155-156 53,46
156 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11884,4 -45366,9 156-157 24,38
157 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11907,9 -45360,4 157-158 199,86
158 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11941,0 -45163,3 158-159 190,21
159 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12046,0 -45004,7 159-160 127,29
160 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12173,1 -44997,7 160-161 43,66
161 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12201,1 -45031,2 161-162 227,62
162 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12415,8 -44955,6 162-163 266,28
163 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12493,8 -44701 163-164 76,59
164 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12550,4 -44649,4 164-165 51,05
165 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12600,9 -44656,9 165-141 32,33
141 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12625,9 -44636,4

9. «Κεφάλι του Φιδιού» - «ΘΕΣΗ 9» (λείψανα προϊστορικών και ιστορικών χρόνων):
? Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α9 απολύτου προστασίας του εν λόγω Αρχαιολογικού Χώρου η περιοχή που σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ. 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 165'-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-165'.
? Καθορίζεται ως Ζώνη Β9, υπό όρους δομήσιμη, η περιοχή που σημειώνεται σε συνημμένα στην παρούσα απόφαση αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ., κλ. 1:5000, περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 165'-166-167-168-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-165'.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα.
Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 9-ΖΩΝΗ B2

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

165 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10589,1 -45204,3 165-166 38,53
166 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10627,6 -45202,8 166-167 42,74
167 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10665,1 -45223,3 167-168 104,72
168 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10769,7 -45228,3 168-169 145,41
169 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10789,2 -45372,4 169-170 34,13
170 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10807,2 -45401,4 170 -171 48,85
171 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10798,7 -45449,5 171-172 27,93
172 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10778,7 -45469 172-173 67,15
173 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10814,2 -45526 173-174 27,06
174 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10802,7 -45550,5 174-175 31,29
175 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10833,2 -45557,5 175-176 21,19
176 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10835,2 -45578,6 176-177 65,34
177 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10775,7 -45605,6 177-178 101,35
178 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10697,6 -45541 178-179 169,87
179 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10630,6 -45384,9 179-180 47,01
180 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10601,6 -45347,9 180-181 60,11
181 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10613,1 -45288,9 181-165' 87,94
165' 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10589,1 -45204,3


Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 9-ΖΩΝΗ B9

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

165' 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10589,1 -45204,3 165-166 38,53
166 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10627,6 -45202,8 166-167 42,74
167 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10665,1 -45223,3 167-168 104,72
168 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10769,7 -45228,3 168-182 120,06
182 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10889,3 -45238,8 182-183 38,28
183 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10921,3 -45217,8 183-184 658,05
184 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10664,1 -44612,1 184-185 55,33
185 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10678,6 -44558,7 185-186 142,92
186 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10537,8 -44534,2 186-187 238,35
187 9468,4 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10314,7 -44618,1 187-188 239,14
188 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10133,8 -44774,5 188-189 143,66
189 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9992,7 -44801,5 189-190 244,83
190 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9811,1 -44965,7 190-191 223,68
191 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9833,1 -45188,3 191-192 62,61
192 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 9852,6 -45128,8 192-193 278,39
193 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10126,8 -45080,7 193-194 145,97
194 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10242,8 -45169,3 194-195 230,41
195 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10458,5 -45250,3 195-165' 138,46
165' 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 10589,1 -45204,3

10. «Άγιος Γεώργιος - Κόρφος» - «ΘΕΣΗ 10» (μινωικό κτήριο κ.ά. ενδείξεις μινωικής εγκατάστασης):
? Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α10 απολύτου προστασίας του εν λόγω Αρχαιολογικού Χώρου η περιοχή που σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ. 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλειόμενη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 219-220-221-222-223-224-219.
? Καθορίζεται ως Ζώνη Β10, υπό όρους δομήσιμη, η περιοχή που σημειώνεται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ., κλ. 1:5000, περικλειόμενη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 204-205-206-214-215-216-217-218-204.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα:

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 10-ΖΩΝΗ A10

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

219 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13020,7 -46889,4 196-220 2365,63
220 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13235,3 -46910 220-221 726,65
221 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13236,8 -46778,4 221-222 420,19
222 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13125,3 -46730,8 222-223 44,34
223 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13076,2 -46752,8 223-224 100,64
224 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13054,7 -46745,8 224-219 93,85
219 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 13020,7 -46889,4


Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 10-ΖΩΝΗ Β10

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ

α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

204 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12288,2 -46431,1 196 -205 165,11
205 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12290,2 -46596,2 205-206 147,68
206 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12418,8 -46668,8 206-214 95,03
214 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12496,3 -46723,8 214 -215 157,93
215 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12651,9 -46750,8 215 - 216 336,10
216 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12973,7 -46653,8 216 - 217 244,51
217 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12884,6 -46426,1 217 - 218 150,64
218 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12751,0 -46495,7 218 - 204 467,29
204 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12288,2 -46431,1

11. «Μονοπάτι Κόρφος - Βατσιανά» - «ΘΕΣΗ 11» (το ίδιο το μονοπάτι είναι αρχαίο» στη διαδρομή του εντοπίζονται λαξευτή κλίμακα και λείψανα κτηρίου των μινωικών χρόνων):
? Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α11 απολύτου προστασίας του εν λόγω Αρχαιολογικού Χώρου η περιοχή που σημειώνεται σε αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ. 1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-225.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα :
Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 11-ΖΩΝΗ A11

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

225 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12121,7 -47422,1 225-226 108,22
226 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12190,3 -47505,8 226-227 49,90
227 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12184,8 -47456,2 227-228 24,96
228 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12205,8 -47442,7 228-229 24,15
229 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12228,4 -47451,2 229-230 35,20
230 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12225,8 -47416,1 230-231 29,66
231 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12253,9 -47425,6 231-232 119,47
232 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12371,6 -47405,1 232-233 168,01
233 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12490,3 -47286,2 233-234 55,01
234 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12436,3 -47275,7 234-235 96,06
235 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12490,8 -47196,6 235-236 42,30
236 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12448,8 -47191,6 236-237 106,33
237 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12393,8 -47100,6 237-238 80,06
238 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12320,2 -47069,1 238-239 111,52
239 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12260,2 -47163,1 239-240 234,03
240 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12033,5 -47221,2 240-241 148,10
241 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12170,6 -47277,2 241-242 141,40
242 9468,6 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12148,1 -47416,8 242-225 26,93
225 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 12121,7 -47422,1

12. «Ελληνικά» - «ΘΕΣΗ 12» (ίχνη αρχαίας εγκατάστασης):
? Καθορίζεται ως Ζώνη Β12, υπό όρους δομήσιμη, η περιοχή που σημειώνεται σε συνημμένο στηνπαρούσα απόφαση απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ., κλ. 1:5000, περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-243.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα :

Ν. ΓΑΥΔΟΣ - ΘΕΣΗ 12 - ΖΩΝΗ Β12

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

243 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11098,7 -47734,1 243-244 70,67
244 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11163,8 -47761,6 244-245 47,50
245 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11211,3 -47761,2 245-246 32,74
246 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11240,9 -47775,2 246-247 120,21
247 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11361,1 -47773,7 247-248 28,73
248 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11385,6 -47788,7 248-249 55,18
249 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11407,6 -47839,3 249-250 57,66
250 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11396,6 -47895,9 250-251 41,06
251 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11359,0 -47912,4 251-252 41,58
252 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11346,0 -47951,9 252-243 329,54
243 9468,8 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 11098,7 -47734,1

13. «θέση Κεφαλή» - «ΘΕΣΗ 13» (οχυρωματικό έργο ενδεχομένως της Βενετοκρατίας):
- Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α13 απολύτου προστασίας του εν λόγω Αρχαιολογικού Χώρου η περιοχή που σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ. 1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση περικλεισμένη από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 253-254-255-256-257-258 και από την ακτογραμμή.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα :

Ν. ΓΑΥΔΟΣ - ΘΕΣΗ 13 - ΖΩΝΗ Α13

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

253 9468,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 6547,4 -43964,1 253-254 41,89
254 9468,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 6581,8 -43940,2 254-255 91,00
255 9468,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 6671,0 -43922,2 255-256 124,79
256 9468,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 6780,2 -43982,6 256-257 94,14
257 9468,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 6829,5 -44062,8 257-258 140,16
258 9468,3 Ν.ΓΑΥΔΟΣ 6798,1 -44199,4

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ Α'
Στις ως άνω οριοθετούμενες ως Ζώνες Α περιοχές καθορίζονται οι χρήσεις γης ως ακολούθως:
- Απαγορεύεται οιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οιαδήποτε κατασκευή (π.χ. αποθήκες, θερμοκήπια, δεξαμενές, αντλιοστάσια, ορνιθώνες, ποιμνιοστάσια κλπ.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
- Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις, αυτές διατηρούν το δασικό χαρακτήρα τους. Οι αναδασώσεις, καθώς και κάθε έργο συναφές με την προστασία των δασών, θα επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει την προηγούμενη έγκριση και επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και πάντα σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα και την έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας.
- Όπου υπάρχουν γεωργικές εκτάσεις, επιτρέπονται μόνο οι ανοιχτές, με αβαθή άροση, καλλιέργειες, καθώς και τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά δίκτυα άρδευσης.
- Επιτρέπεται η κτηνοτροφική χρήση της γης, καθώς και η άσκηση της μελισσοκομίας.
- Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση λυόμενων οικίσκων, τροχοβιλών, καθώς και η προσωρινή παραμονή τροχόσπιτων.
- Απαγορεύεται ρητά οιαδήποτε λατομική δραστηριότητα, καθώς και κάθε είδους επιχωματώσεις.
- Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών και επιτρέπεται μόνον η συντήρηση των υφισταμένων, χωρίς διαπλάτυνση ή ασφαλτόστρωση.
- Των νομίμως προϋφισταμένων κτισμάτων επιτρέπεται μόνον η συντήρηση τους για λόγους χρήσης και υγιεινής, απαγορευομένης οιασδήποτε επεκτάσεως τους κατ' έκταση ή καθ' ύψος.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, πομπών και αναμεταδοτών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και εγκαταστάσεων radar.
- Για οποιαδήποτε επιτρεπόμενη δραστηριότητα στις περιοχές των Ζωνών Α' απαιτείται η προηγούμενη, κατά περίπτωση, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων και η επίβλεψη των συναρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων.
- Ως προς τα αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία εντός αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε νομιμοποιούνται, αλλά υποχρεωτικά κατεδαφίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις (ΚΝ 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων», Άρθρα 50 & 52, Ν. 1337/83 - ΦΕΚ 33/Α'/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», Αρθ.: 15-παρ. 2στ, 16-παρ.2 & 17-παρ.1, και Ν. 2557/97, Αρθ. 12 - ΦΕΚ 271 /Α'/1997), επισημαίνεται ότι επιβάλλεται πάντοτε η άμεση κατεδάφιση τους. Είναι αυτονόητο ότι, επειδή η έγκριση ή μη της πρώτιστα κατά νόμο αρμόδιας για περιοχή αρχαιολογικού χώρου Υπηρεσίας μας χωρεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς από οποιαδήποτε άλλη έγκριση συναρμόδιας αρχής, της οποίας και κατισχύει, κάθε συναρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει, στο πλαίσιο της αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας της, να υλοποιεί με κάθε μέσο την εκ του νόμου επιβαλλόμενη, για την προστασία των ανωτέρω αρχαιολογικών χώρων και της φυσιογνωμίας τους, άμεση διακοπή εργασιών οποιουδήποτε μη επιτρεπομένου έργου στις εντός Ζώνης Α' περιοχές και την άμεση κατεδάφιση ή καθαίρεση οποιουδήποτε εντός των περιοχών αυτών κτίσματος ή κατασκευής, που δεν έχει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας μας.

ΖΩΝΕΣ Β'
Διευκρινίζεται ότι στις ως άνω οριοθετούμενες περιοχές Ζώνης Β', η Υπηρεσία μας θα επιτρέπει, από πλευράς αρχαιολογικού νόμου, τη δόμηση με ειδικούς όρους και περιορισμούς, οι οποίοι θα διατυπωθούν αναλυτικά σε υπό έκδοση Απόφαση μας και οι οποίοι, ύστερα από επεξεργασία από το συναρμόδιο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., θα θεσμοθετηθούν με Προεδρικό Διάταγμα, που θα προωθηθεί από τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς Πολιτισμού και ΠΕΧΩΔΕ.
Ευνόητο βέβαια είναι ότι οιαδήποτε δραστηριότητα εντός των Ζωνών Β' θα διενεργείται μόνον εφόσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων» προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας, και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων για την περιοχή Εφορειών Αρχαιοτήτων ".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-11-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Άγ. Γεώργιος - Κόρφος" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Άγιος Παύλος" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑγροτική Οικονομία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Ανεμόμυλος" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Ελληνικά" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Κάβος" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Κεφαλή" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Κεφάλι του φιδιού" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Λόφος Κεφάλα" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Μονοπάτι Κόρφος - Βατσιανά" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Σαρακίνικο" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Σιώπατα" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στις περιοχές "Αγ. Ιωάννης - Λαυρακάς - Κεδρές" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΣυστήματα Ύδρευσης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Σελλάκια" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα