Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 9-8-1995 - ΦΕΚ 728/Δ/21-9-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Άρθρο 1
Χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί οι παρακάτω αναφερόμενοι οικισμοί του Νομού Ρεθύμνης και κατατάσσονται σε κατηγορίες
Ι (Υψηλής Πολιτιστικής Αξίας) και II (Μεσαίας Πολιτιστικής Αξίας), ως εξής:
Α. Οικισμοί κατηγορίας Ι (Υψηλής πολιτιστικής αξίας)
Επαρχία Ρεθύμνης
1. Βεδέροι
2. Παννούδι
3. Καιμαλιανά
4. Καπεδιανά
5. Μικρό και Μεγάλο Μετόχι Επαρχία Μυλοποτάμου
6. Κάτω Τρίποδο
7. Βεργιανά
8. Καλαμάς
9. Καλανδαρέ
10. Καλλέργο
11. Λαγκά
12. Ομαλά
13. Αβδελάς
14. Γαράζο
15. Μελιδονι
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και οι οικισμοί Κρασούνας και Μουρτζανά της Επαρχίας Μυλοποτάμου που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με το από 19.10.1978 Π.Δ/γμα (Δ' 594).
Β. Οικισμοί κατηγορίας II (Μεσαίας Πολιτιστικής Αξίας)
Επαρχία Ρεθύμνης
1. Αμπελάκι
2. Αγ. Γεώργιος
3. Αγ. Ειρήνη
4. Αγ. Κων/νος
5. Αμνάτος
6. Αργυρούπολη
7. Αρμένοι
8. Ατσιπόπουλο
9. Αρχοντική
10. Γάλλος
11. Ζουρίδι
12. Κόρε
13. Κάτω Πόρος
14. Κυριάννα
15. Μουνδρος
16. Πικρι
17. Πρασιές
18. Πρινές
19. Ρουσοσπίτι
20. Ρούστικα
21. Σαϊτοϋρες
22. Χρωμοναστήρι
Επαρχία Μυλοποτάμου
23. Αβδανίτες
24. Αγ. Ιωάννης
25. Αγ. Μαμάς
26. Άλφα
27. Άνω Τρίποδο
28. Δαμαβόλος
29. Δαφνέδες
30. Δάφνη Περάματος
31. Ελεύθερνα
32. Επισκοπή (Βεράν)
33. Καστρί
34. Μαργαρίτες
35. Πλευριανά
36. Σκεπαστή
Επαρχία Αγ. Βασιλείου
37. Κεραμές
38. Μέλαμπες
39. Μυρθιος
Επαρχϊα Αμαρίου
40 Αμαρί
41 Απόδουλου
42 Καλόγερος
43. Μοναστηράκι
44. Φουρφουρας
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και οι οικισμοί Σταυρωμένος, Μαρουλάς, Μύλοι, Επισκοπή, Καοτέλλος της Επαρχίας Ρεθύμνης που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με το από 19.10.1978 Π,Δ/γμα {Δ' 594).
Άρθρο 2
Ι. Τα ελάχισια όρια εμβαδού και προσώπου, οι χρήσεις και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των οικισμών που κατατάσσονται στην κατηγορία Ι (υψηλής πολιτιστικής αξίας) καθορίζονται κατά τομείς Α, Β1, Β 2 και Γ, όπως φαίνονται στα δέκα τρία (13) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 69155/1995 πράξη του και αντίτυπο τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα, ως εξής:
Α. Τομές Α
1. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα εφόσον έχουν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος:
- Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ. μ.
- Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) μ.
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης (α), θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία την 13.3.1981, ημερομηνία δημοσίευσης του από 2.3.1981 Π.Δ/τος (Δ' 138) είχαν εμβαδόν 300 τ. μ. και αυτά τα οποία την 25.7.1979, ημερομηνία δημοσίευσης του από 19.7.1979 Π.Δ/τος (Δ' 401) είχαν εμβαδόν 150 τ.μ.
3. Ποσοστό κάλυψης: 40%
4.α. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:
- για το τμήμα οικοπέδου έως 500 τ,μ,: πέντε δέκατα (0,5)
- για το τμήμα οικοπέδου από 500 τ.μ, μέχρι 1.000 τ.μ.: τέσσερα δέκατα (0,4)
- για το τμήμα οικοπέδου άνω των 1.000 τ.μ.: τρία δέκατα (0,3).
Β.Η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίσματα με χρήση κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 τ.μ., ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 τ.μ.
Β. Τομέας 61
1. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα, εφάοον έχουν:
- Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 τ.μ.
- Ελάχιστο πρόσωπο: 15.00 μ.
2. Ποσοστό κάλυψης: 40%
3.α. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:
- για το τμήμα οικοπέδου έως 1,000 τ.μ.: τέσσερα δέκατα (0,4}
-για το τμήμα οικοπέδου από 1.000 τ.μ. έως 2.000 τ.μ.: τρία δέκατα (0,3)
- για το τμήμα οικοπέδου άνω των 2.000 τ.μ.: δυο δέκατα (0,2).
β. Η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων με χρήση κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 τ.μ. ανά οικόπεδο, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 τ.μ.
Γ. Τομέας Β2
1. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα εφόσον έχουν:
Ελάχιστο εμβαδόν: 750 τ.μ.
2. Ποσοστό κάλυψης: 30%
3.α. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:
- για το τμήμα οικοπέδου έως 500 τ.μ.: έξι δέκατα (0,6)
- νια το τμήμα οικοπέδου από 500 τ.μ. έως 1.00 τ.μ.: πέντε δέκατα (0,5)
- για το τμήμα οικοπέδου από 1.000 τ.μ. έως 2.000 τ.μ.: τέσσερα δέκατα (0,4)
- για το τμήμα οικοπέδου άνω των 2.000 τ.μ.: δύο δέκατα (0,2).
β. Η συνολική επιφάνεια οροφών των κτιρίων με χρήση κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 τ.μ. ανά οικόπεδο, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 τ.μ.
Δ. Τομέας Γ
1. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα εφόσον έχουν:
- Ελάχιστο εμβαδόν: 8.000 τ.μ.
2. Επιτρέπεται η κατασκευή μόνο γεωργικών αποθηκών, μονώροφων, μεγίστου εμβαδού 20 τ.μ.

II. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των οικισμών που κατατάσσονται στην κατηγορία II (μεσαίας πολιτιστικής αξίας) καθορίζονται ως εξής:
1 .α. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:
- για το τμήμα οικοπέδου έως 150 τ.μ.: οκτώ δέκατα (0,8)
- για το τμήμα οικοπέδου από 150 τ.μ. έως 500 τ.μ.: έξι δέκατα (0,6)
- για το τμήμα οικοπέδου από 500 τ.μ. έως 2.000 τ.μ.: πέντε δέκατα (0,5)
- για το τμήμα οικοπέδου από 2.000 τ.μ. έως 4.000 τ.μ.: τέσσερα δέκατα (^,4)
- για τα τμήμα οικοπέδου άνω των 4.000 τ.μ.: δύο δέκατα (0,2).
β. Η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίσματα με χρήση κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 τ.μ., ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 τ.μ.
2. Ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:
- για οικόπεδα επιφανείας μέχρι 2.000 τ.μ.: 50%
- για οικόπεδα επιφανείας μέχρι 4.000 τ.μ,: 30%
- για οικόπεδα επιφανείας μεγαλύτερης των 4.000 τ.μ.: 15%.
III. Επιπλέον των ανωτέρω και για όλους τους οικισμούς ισχύουν τα εξής:
1.α. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτά και μισό (7,5) μέτρα, μετρούμενο από το χαμηλότερο σημείο της εκάστοτε κλιμάκωσης της τομής του περιγράμματος του κτιρίου με το φυσικό έδαφος, μέχρι τη στέψη του κτιρίου, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης ή στηθαίου δώματος.
β. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στέγης ή στηθαίου δώματος και καπνοδόχων κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.
Η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 12 του άρθρου 3.
γ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσαύξηση του αυντελεστή δόμησης και του ύψους που δύναται να προκύψει από εφαρμογή άλλων πολεοδομικών διατάξεων.
2. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου οε υποστηλώματα.
3.α. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε:
- Να μην κατακερματίζεται ο ακάλυπτος χώρος αλλά να συντάσσεται σε αυλή (αυλές).
- Να προστατεύεται και να αναδεικνύεται το φυσικά περιβάλλον του οικοπέδου και των όμορων ιδιοκτησιών και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 9, όπως και του κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν αυτών.
- Να διατηρείται η ποικιλία και η ιδιαιτερότητα του πολεοδομικού ιστού ως προς τη γραμμή δόμησης.
- Να προστατεύονται και να αναδεικνύονται μνημεία ή αξιόλογα κτίρια που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το υπό ανέγερση κτίριο όπως και η οπτική θέα προς αξιόλογους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.
- Αν το οικόπεδο προς την πλευρά των κοινόχρηστων χώρων σχηματίζει αισθητές οξείες ή αμβλείες γωνίες, στη θέση αυτή διατάσσεται ο ακάλυπτος χώρος ή τμήμα αυτού.
β. Η τήρηση των παραπάνω διατάξεων υπόκειται στην κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία δύναται να μεταβάλλει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο, να μειώνει το ποσοστό κάλυψης όπως και το ύψος του κτιρίου, εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις συμβάλλουν στην εναρμόνιση του νέου κτιρίου με τα παραδοσιακά πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά πρότυπα του οικισμού, στην ανάδειξη αξιόλογου φυσικού οτου-χείου ή περιβάλλοντος χώρου, που αποτελούν την ιδιαίτερη πολεοδομική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του οικισμού.
Γ. Σε περίπτωση που το οικόπεδο του υπό ανέγερση κτιρίου γειτνιάζει με πολεοδομικώς ενδιαφέροντα και ευαίσθητα σημεία των οικισμών που αποτελούν τοπόσημα (πλατείες, κρήνες, παλιές γέφυρες, εκκλησίες, διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους, κυρίαρχες οπτικές θέες και φυγές κ.λπ.), ο δε όγκος που προκύπτει επηρεάζει αρνητικά ή υποβαθμίζει την αισθητική των πολεοδομικών αυτών σημείων, η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να προτείνει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.» ή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.
Άρθρο 3
Μορφολογικοί όροι και περιορισμοί δόμησης
1 .α. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του μέσα στο οικόπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά πρέπει να προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα της κρητικής αρχιτεκτονικής. Γενικά το κτίριο πρέπει να έχει καθαρούς ορθογωνικούς όγκους, η σύνθεση του να δημιουργεί διάφορα επίπεδα από μονόροφα και διώροφα τμήματα κτιρίου με κέντρο αναφοράς την αυλή (ή αυλές).
β. Στις όψεις φέρει μικρά ανοίγματα που τονίζουν τον κατακόρυφο άξονα,
γ. Η επικάλυψη γίνεται με στέγη ή δώμα (ανάλογα με το επικρατούν στον οικισμό}.
δ. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου (αυλή) διαχωρίζεται από τον κοινόχρηστο χώρο με ψηλή μάντρα και αυλόθυρα.
ε. Σβ περίπτωση κατασκευής κτιρίου με πρόσοψη, πέραν των 10.00 μ. αυτή διασπάται μορφολογικά σε επιμέρους προσόψεις αυτοτελών κτιρίων που να εκφράζουν τον κάνναβο, τις διαστάσεις και την αρχιτεκτονική ποικιλία των παραδοσιακών προτύπων.
2. Οι τοίχοι κατασκευάζονται από εμφανή λιθοδομή είτε απά οποιοδήποτε άλλο υλικό που επιχρίεται εξωτερικά με τριπτό ασβεστοκονίαμα.
3. Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες - παράθυρα) κατασκευάζονται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα διατηρώντας τις αναλογίες ανοιγμάτων όπως και τη σχέση πλήρους και κενού στις προσόψεις, πάνω από κάθε άνοιγμα επιτρέπεται προοτέγασμα (γείσο) από συμπαγές υλικό (μονολιθική σχιστόπλακα ή σχιστόπλακες) μέγιστου πλάτους 10 εκ.
4.α. Τα εξωτερικά κουφώματα κατασκευάζονται ξύλινα, ταμπλαδωτά ή καρφωτά και τα υαλοστάσια με υποδιαιρέσεις (καιτια) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.
β. Τα κουφώματα μπορεί να βάφονται με χρώματα που επικρατούν σε κάθε οικισμό.
5. Απαγορεύεται η κατασκευή εξωστών σε πρόβολο. Η Επιτροπή Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου δύναται να εγκρίνει εξώστες περιορισμένων διαστάσεων σε οικισμούς στους οποίους το σπίτι με εξώστη αποτελεί αντιπροσωπευτικό τύπο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Στην περίπτωση αυτή η πρόσοψη ή οι προσόψεις (εφόσον αυτή διασπάται σε επιμέρους μορφολογικές ενότητες) του κτιρίου διαμορφώνεται με τριπλό άξονα συμμετρίας, όπου ο εξώστης καταλαμβάνει την κεντρική θέση κατά τα νεοκλασσικά πρότυπα του οικισμού.
6. Οι εξωτερικές κλίμακες ανόδου στον όροφο κατασκευάζονται συμπαγείς. Ο χώρος που προκύπτει κάτω από την κλίση κτίζεται με συμπαγή τοίχο ή καμάρα,
7. Η περίφραξη των οικοπέδων προς την πλευρά των κοινοχρήστων χώρων γίνεται από συμπαγή μανδρότοιχο με ελάχιστο ύψος ενενήντα εκατοστά (0,90) του μέτρου. Η αυλόπορτα κατασκευάζεται ξύλινη, ταμπλαδωτή ή καρφωτή με υπέρθυρο κατά τα πρότυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
8. Οι χρωματισμοί των εξωτερικών όψεων των κτιρίων γίνονται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού. Κυρίως επιτρέπονται όλα τα γαιώδη χρώματα χωρίς να αποκλείονται πιο έντονοι χρωματισμοί του πράσινου, θαλασσί, ροζ (π.χ. στους οικισμούς Μαργαρίτες, Σαιτούρες κ,λπ.).
9. Η διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων πρέπει να συντείνει
α. στην προστασία του υπάρχοντος φυσικού περιβάλλοντος του ιδίου οικοπέδου όπως και των ομόρων αυτού με τηνμ ελαχιστοποίηση των εκσκαφών και τη διατήρηση φυσικών στοιχείων (δένδρα, βράχια κ.λπ.)
β. στη δημιουργία ενιαίου αισθητικού συνόλου μεταξύ του οικοπέδου και των ομόρων ιδιοκτησιών.
Για τη διαμόρφωση κεκλιμένων οικοπέδων επιτρέπεται η διαμόρφωση επιπέδων ελαχίστου πλάτους 3.00 μ. και ύψος 1.50 μ. από το φυσικό έδαφος με την προϋπόθεση τήρησης της ανωτέρω παραγράφου.
10. Επιτρέπεται η τοποθέτηση πετασμάτων (τέντες) με μονόχρωμο ύφασμα σε τόνους άσπρου ή μπεζ, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους χώρους.
11. Απαγορεύονται οι αλουμινοκατασκευές κάθε είδους. Ειδικά για καταστήματα είναι δυνατή η κατασκευή των κουφωμάτων από σίδηρο (στρατζαριστή λαμαρίνα).
12. Η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα επιτρέπεται μόνο εφόσον εντάσσεται στην κλίση της στέγης ή στο ύψος του στηθαίου δώματος και δεν είναι ορατός από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.
Άρθρο 4
Α. Παραδοσιακά κτίρια
1.Κτίρια ή σύνολα κτιρίων, που αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού θεωρούνται παραδοσιακά. Η αξιολόγηση των κτιρίων διενεργείται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελεγχου.
2. Παραδοσιακό θεωρείται το εκάστοτε αρχικό κτίριο καθώς και τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτού {μάντρες, αυλοθυρες, φούρνοι, κρήνες, βοτσαλωτά δάπεδα κ.λπ.), όπως και οι εναρμονιζόμενες με αυτό μεταγενέστερες προσθήκες, όχι όμως και τα πόσης φύσεως καθ' ύψος ή κατ' επέκταση υπάρχοντα προσκτίοματα που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο.
Ο καθορισμός των προσκτισμάτων αυτών, που επιβάλλεται να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις μορφολογικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος, γίνεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελεγχου.
3. Απαγορεύεται η κατεδάφιση, καταστροφή ή η αλλοί-«οη των παραδοσιακών κτιρίων του οικισμού, όπως επίσης και των επιμέρους αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων αυτών.
Β. Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης Παραδοσιακού Κτιρίου
1. Επιτρέπονται οι εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
2. Στις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των παραδοσιακών κτιρίων και ειδικότερα του φέροντος οργανισμού, χρησιμοποιούνται υλικά ίδια ή παρεμφερή προς τα αρχικά. Σε περίπτωση που απαιτούνται μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας και ισορροπίας του κτιρίου (αντικατάσταση μεσοπατωμάτων, στεγών, επέμβαση στον πέτρινο μανδύα κ.λπ.) επιλέγεται η μέθοδος αποκατάστασης που διαταράσσει λιγότερο την υφιστάμενη στατική δομή του κτιρίου.
3. Τα μεσοπατώματα και οι στέγες αντικαθίστανται με ξύλινες (όπως οι αρχικές) κατασκευές. Οι φθορές στον φέροντα οργανισμό της τοιχοποιίας επισκευάζονται με τα ίδια αρχικά υλικά, ενώ επιτρέπεται η ενίσχυση του με σημειακές επεμβάσεις οπλισμένου σκυροδέματος.
4. Η αντικατάσταση του φέροντα οργανισμού εκ τοιχοποιίας του παραδοσιακού κτιρίου με οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστηλώματα, δοκοί, πλάκες κ.λπ.) απαγορεύεται. Η αντικατάσταση από οπλισμένο σκυρόδεμα επιτρέπεται μόνο οε οριακές και κρίσιμες περιπτώσεις ετοιμορροπίας του κτιρίου (π.χ. καθίζηση θεμελίων, εκτεταμένη κατάρρευση πέτρινης τοιχοποιίας κ.λπ.) κατόπιν σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία και μόνο σε περίπτωση που οι προηγούμενες μέθοδοι δεν είναι αποτελεσματικές.
5. Σε περίπτωση που το παραδοσιακό κτίριο χαρακτηρίζεται επικίνδυνα ετοιμόρροπο και επιβάλλεται η κατεδάφιση του, το κτίριο ανακατασκευάζεται στην αρχική του μορφή. Η ανακατασκευή γίνεται βάσει λεπτομερούς μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης που απαιτείται πριν από την έκδοση άδειας κατεδάφισης του κτιρίου.
6.α. Επιτρέπονται οι εργασίες επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης όλων των παραδοσιακών κτιρίων του οικισμού στην αρχική τους μορφή κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης του παρόντος.
β. Κτίριο κατεστραμμένο, που βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση αλλά αποτελεί στοιχείο αξιόλογο της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού, η δε αναστήλωση του θα συνέβαλε στην ολοκλήρωση του συνόλου του οικισμού, αναστηλώνεται στην αρχική του μορφή, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης του παρόντος. Η αναστήλωση επιτρέπεται μετά από έρευνα και μελέτη ως προς τον αρχικό όγκο και μορφή του κτιρίου από στοιχεία (φωτογραφίες, περιγραφές σε βιβλία ή συμβόλαια κ.λπ.) όπως και από στοιχεία που υπάρχουν στο έδαφος ή είναι αποτυπωμένα στους μεσότοιχους των όμορων κτιρίων (όπως θεμέλια, υπολείματα τοίχων περασιές, φωληές δοκαριών κ.λπ.).
Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ανεπαρκή ως προς τη μορφολογία του αρχικού κτιρίου, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση ή η συγγενής μορφολογία των όψεων των κτιρίων του άμεσου περιβάλλοντος.
Άρθρο 5
1. Οι οικισμοί του άρθρου 1 ελέγχονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Η πολεοδομική υπηρεσία αποστέλλει υποχρεωτικά στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου {ΕΠΑΕ) τον φάκελλο οποιουδήποτε θέματος που αφορά ανέγερση, κατεδάφιση μερική ή ολική ετοιμόρροπων ή μη, επισκευή, προσθήκη, αποκατάσταση, αναστήλωση και ανακατασκευή κτιρίων, καθώς και θεμάτων που αφορούν οε διαμορφώσεις κοινοχρήστων ή κοινοφελών χώρων, οε έργα υποδομής κ.λπ. για να γνωματεύσει σχετικά.
2.α. Οι μελέτες δύναται να υποβάλλονται στο στάδιο της προμελέτης, προκειμένου να γίνει προέγκριση των αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τυχόν ανακατασκευής, κατεδάφισης τμημάτων, προσθηκών κ.λπ.
3. Με την οριστική μελέτη υποβάλλονται:
α. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου όπου εμφαίνονται οι υψομετρικές καμπύλες της υφισταμένης κατάστασης και (τυχόν) πρόταση διαμόρφωσης αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του παρόντος.
β. Έγχρωμες φωτογραφίες με άποψη της οδού και τις δύο πλευρές του κτιρίου, ώστε να φαίνονται το λιγότερο δύο (2) κτίρια εκατέρωθεν, ή οικόπεδα καθώς και οι φωτογραφίες των απέναντι κτιρίων.
γ. Τεχνική περιγραφή με αναλυτική αναφορά στο είδος των χρησιμοποιουμένων υλικών και στους χρωματισμούς.
δ. Σε περίπτωση επισκευής, προσθήκης υφισταμένου κτιρίου υποβάλλονται έγχρωμες φωτογραφίες του κτιρίου και όλων των όψεων και του εσωτερικού χώρου αυτού, ώστε να φαίνονται όλα τα μορφολογικά και καλλιτεχνικά στοιχεία του.
Σε περίπτωση άδειας κατεδάφισης παραδοσιακού κτιρίου λόγω επικινδύνου ετοιμορροπίας επιβάλλεται η προσκόμιση αποτύπωσης του κτιρίου πριν την έκδοση της αδεΐας για την ανακατασκευή του.
Άρθρο 6
Ειδικές διατάξεις
Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε οικόπεδα ή γήπεδα ευρισκόμενα σε περιοχές που διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς.
Άρθρο 7
Μεταβατικες διατάξεις
1. Άδειες που έχουν εκδοθεί με βάση τις προηγούμενες ισχύουσες διατάξεις, εκτελούνται ως εκδόθηκαν.
Σε περίπτωση αναθεώρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
2. Αδειες για τις οποίες έχει κατατεθεί πλήρης φάκελλος, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος,δϋναται να εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις,τηρουμένων όπως οπωοδήποτε όλων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. III και όλων των επομένων άρθρων, αναθεωρουμένων υποχρεωτικά των σχετικών μελετών. Σε περίπτωση αναθεώρησης της άδειας εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις *Βλ. σ. 30,03 - 30,07
Τελευταία Ενημέρωση 27-10-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παραδοσιακός οικισμός Αρχοντική
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΛΑΠΠΑΙΩΝ
Αρχοντικής
Αρχοντική
Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός οικισμός Μαρουλά
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Μαρουλά
Μαρουλάς
Οικιστικά Σύνολα