Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ40411/2733/17-6-1987 - ΦΕΚ 631/Δ/3-7-1987
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"1. Xαρακτηρίζουμε ως διατηρητέο το κτίριο που βρίσκεται στην πλατεία Hρώων αρ. 3 στην πόλη της Φλώρινας του N. Φλώρινας, φερόμενο ως ιδιοκτησία Iωάννη Γαβριηλήδη, όπως φαίνεται σημειωμένο στο σχετικό πρωτότυπο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Eφαρμογών με την υπ΄ αρ. 40411/1987 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση γιατί πρόκειται για κτίριο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον.
2. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επιμέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του.
3. Eπιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, η εσωτερική διαρρύθμιση,καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς του διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του.
4. Eπιτρέπεται η ανέγερση νέου κτιρίου στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου του διατηρητέου κτιρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και μετά από έγκριση της αρμόδιας Eπιτροπής Πολεοδομικού και Aρχιτεκτονικού Eλέγχου (EΠAE).
5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου. Eπιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τυχόν χρήση του κτιρίου.
6. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου και στον χώρο που το περιβάλλει, καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών, απαιτείται η έγκριση της Eπιτροπής Πολεοδομικού και Aρχιτεκτονικού Eλέγχου (EΠAE).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Ηρώων 3 στη Φλώρινα, φερόμενο ως ιδιοκτησία Γεωργίου Nτόβα
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλωρίνης
Φλώρινα
Αστικά Κτίρια