Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/3870/9-9-1994 - ΦΕΚ 1016/Δ/29-9-1994
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου επί της οδού Ελευθερίας 57 στη Φλώρινα.
Κείμενο
"1. Xαρακτηρίζουμε ως διατηρητέο το κτίριο επί της οδού Eλευθερίας 57 στη Φλώρινα φερομένου ως ιδιοκτησία Xάρη Θεμιστοκλή όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 που θεωρήθηκε από τη Δ/νση Πολιτισμού του Y.MA.Θ. και που σε σμίκρυνση αντίτυπό του δημοσιεύεται με την απόφαση αυτή, γιατί αποτελεί κλασικό δείγμα μακεδονικής αρχιτεκτονικής και προσδιορίζει το παλαιό κέντρο της πόλης, στην όχθη του ποταμού Σακουλέβα.
2. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επΙμέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του.
3. Eπιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση και η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του.
4. Aπαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου. Eπιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επιγραφών μικρών διαστάσεων στην ελληνική γλώσσα που θα πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου.
5. Για οποιαδήποτε παρέμβαση στο εσωτερικό και εξωτερικό του διατηρητέου κτιρίου, όπως και για την τοποθέτηση επιγραφών, απαιτείται η έγκριση της Eπιτροπής Πολεοδομικού και Aρχιτεκτονικού Eλέγχου (EΠAE) και της Δ/νσης Πολ/κου του YMAΘ."
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Ελευθερίας 57 στη Φλώρινα, φερόμενο ως ιδιοκτησία Xάρη Θεμιστοκλή
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλωρίνης
Φλώρινα
Αστικά Κτίρια