Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65153/2867/21-12-1993 - ΦΕΚ 86/Β/10-2-1994
Τίτλος ΦΕΚ Περιοχή Αρχ/κού χώρου Ροδάκινου (περιοχή Κοινότητας Ροδάκινου επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης). Καθορισμός ζωνών προστασίας Α και Β και καθορισμός χρήσεων γης στη Ζώνη Α.
Κείμενο
Για την αποτελεσματικότερη προστασία κι ανάδειξη του σημαντικότατου Αρχαιολογικού Χώρου στη θέση "Κάστελλος" Ροδάκινου και της φυσιογνωμίας του, καθορίζονται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού νόμου περιοχής (όπου περιλαμβάνονται τα ορατά οικοδομικά λείψανα μινωικού οικισμού) ζώνες προστασίας Α και Β, ως εξής:
Ι. Ζώνη Α
Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Ροδάκινου η περιοχή η οποία στο απόσπασμα, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, περικλείεται από την γραμμή που ενώνει τα σημεία 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 11 - 12 - 13 - 14 - ακτογραμμή - 10.
Οι συντεταγμένες των οριζομένων στο χάρτη σημείων της Ζώνης Α, όπως και της Ζώνης Β που ακολουθεί, δηλώνονται στον πίνακα που επίσης συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
Στην παραπάνω οριοθετούμενη Ζώνη Α απολύτου προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση καθώς κι οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. αποθήκες, θερμοκήπια κλπ.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Επιτρέπονται οι ανοιχτές καλλιέργειες (όπου επιτρέπει το έδαφος), με αβαθή άροση, τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά έργα άρδευσης καθώς και η βοσκή. Οι δασικές εκτάσεις θα διατηρήσουν τον δασικό χαρακτήρα τους. Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες επιτρέπονται μόνο εφ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη της αρμόδιας ΚΕ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των.
ΙΙ. Ζώνη Β
Καθορίζεται ως Ζώνη Β προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Ροδάκινου η περιοχή, η οποία στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 1-2-3-4-5-6-11-12-13-14- ακτογραμμή -1.
Στη Ζώνη Β η Υπηρεσία μας θα επιτρέπει, από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου, την δόμηση με ειδικούς όρους και περιορισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται σε υπό έκδοση Απόφασή μας και οι οποίοι μετά από επεξεργασία από το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων θα θεσμοθετηθούν με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα, που θα προωθηθεί από τους δύο συναρμοδίους Υπουργούς Πολιτισμού και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Οποιαδήποτε όμως δραστηριότητα στη Ζώνη αυτή θα επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 "περί Αρχαιοτήτων" προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας και την επίβλεψη της αρμόδιας ΚΕ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των.
ΙΙΙ. Ως προς τα αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία εντός αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε νομιμοποιούνται, αλλά υποχρεωτικά κατεδαφίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις (Κ. Ν. 5351 / 32 " περί Αρχαιοτήτων ", άρθρα 50 και 52 - Ν. 1337 / 83, ΦΕΚ 33 / τ. Α / 14 - 3 - 83 " επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις ", άρθρα 15 παράγραφος 2στ, 16 παράγραφος 2 και 17 παράγραφος 1), επιβάλλεται πάντοτε η άμεση κατεδάφισή τους. Είναι αυτονόητο ότι, επειδή η έγκριση ή μη της πρώτιστα κατά νόμο αρμόδιας για περιοχή Αρχαιολογικού Χώρου Υπηρεσίας μας χωρεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς από οποιαδήποτε άλλη έγκριση συναρμόδιας αρχής, της οποίας και κατισχύει, κάθε συναρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει, στα πλαίσια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας της, να υλοποιεί με κάθε μέσο την εκ του νόμου επιβαλλόμενη, για την προστασία του παραπάνω οριοθετούμενου Αρχαιολογικού Χώρου Ροδάκινου και της φυσιογνωμίας του, άμεση διακοπή εργασιών οποιουδήποτε μη επιτρεπόμενου έργου και την άμεση κατεδάφιση ή καθαίρεση οποιουδήποτε εντός αυτού κτίσματος ή κατασκευής, το οποίο δεν έχει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας μας.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ

ΖΩΝΗ Α'
----------------------------------------------------------------------------------------
Σημείο Διάγραμμα Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α.α. 1 : 5000 1: 50 000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( Μ )
( Μ ) ( Μ )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 9530.2 ΣΕΛΛΙΑ -15285.1 -7606.4 14 - 13 85.34
13 " " -15294.7 -7521.6 13 - 12 30.51
12 " " -15320.3 -7505 12 - 11 48.70
11 " " -15332.3 -7457.8 11 - 6 198.70
6 " " -15273.5 -7268 6 - 7 41.51
7 " " -15280.6 -7227.1 7 - 8 37.19
8 " " -15269.2 -7191.7 8 - 9 54.63
9 " " -15218.6 -7171.1 9 - 10 326.30
10 " " -14955.2 -7363.7

ΖΩΝΗ Β'
----------------------------------------------------------------------------------------
Σημείο Διάγραμμα Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α.α. 1 : 5000 1: 50 000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( Μ )
( Μ ) ( Μ )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9530.2 ΣΕΛΛΙΑ -15433.1 -7660.1 1 - 2 131.00
2 " " -15466.4 -7533.4 2 - 3 68.55
3 " " -15471.0 -7465 3 - 4 52.85
4 " " -15483.7 -7413.7 4 - 5 43.22
5 " " -15518.3 -7387.8 5 - 6 272.54
6 " " -15273.5 -7268 6 - 11 198.70
11 " " -15332.3 -7457.8 11 - 12 48.70
12 " " -15320.3 -7505 12 - 13 30.51
13 " " -15294.7 -7521.6 13 - 14 85.34
14 " " -15285.1 -7606.4


N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση σφαλμάτων: ΦΕΚ 424/Β/ 6-6 -1994.
Τελευταία Ενημέρωση 02-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Ροδάκινου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Ροδακίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις