Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 3-9-1993 - ΦΕΚ 1200/Δ/28-9-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Άρθρο 1.
Χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός ο οικισμός του Πόρου του Δήμου Πόρου (Ν. Αττικής) όπως φαίνεται να περικλείεται με κόκκινη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 79265/1993 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.
Καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του κατά το προηγούμενο άρθρο χαρακτηριζομένου ως παραδοσιακού οικισμού όπως στις επόμενες παραγράφους:
Α.1. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων του Τομέα Α όπως τα όρια αυτού καθορίστηκαν με το από 30-5-1952 Β.Δ/γμα (Α' 153) ορίζεται σε: 1,4.
2. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων του παραπάνω τομέα Α' τροποποιείται και ορίζεται σε δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών εννέα μέτρα και πενήντα εκατοστά του μέτρου ( 9,50 μ. ).
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 2 του από 30-5-1952 Β.Δ/γματος ( Α' 153).
Β. Για τον παραδοσιακό οικισμό του Δήμου Πόρου καθορίζονται επίσης και οι παρακάτω όροι προστασίας των παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων του οικισμού :
Ι. Παραδοσιακά κτίρια :
1.Κτίρια ή σύνολα κτιρίων που αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού θεωρούνται παραδοσιακά κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
2. Παραδοσιακό θεωρείται το εκάστοτε αρχικό κτίριο καθώς και τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτού (μάνδρες, αυλόθυρες, φούρνοι, κρήνες, βοτσαλωτά δάπεδα κ.λ.π.) όπως και οι εναρμονιζόμενες με αυτό μεταγενέστερες προσθήκες όχι όμως και τα πάσης φύσεως καθ' ύψος ή κατ' επέκταση υπάρχοντα προσκτίσματα που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο.
Ο καθορισμός των προσκτισμάτων αυτών που επιβάλλεται να αφαιρεθούν ή να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος γίνεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
3. Απαγορεύεται η κατεδάφιση, καταστροφή ή αλλοίωση των παραδοσιακών κτιρίων του οικισμού, όπως επίσης και των επί μέρους αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων αυτών.
Για κάθε επέμβαση στα παραδοσιακά κτίρια αποφαίνεται η Ε.Π.Α.Ε.
ΙΙ. Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης Παραδοσιακού Κτιρίου.
1. Προς τον σκοπό της διατήρησης της αρχιτεκτονικής μορφής και της στατικής δομής των παραδοσιακών κτιρίων, οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από τις εργασίες συντήρησής τους, καθώς και για την αναβίωσή τους για να στεγάσουν σύγχρονες οικιστικές ανάγκες, επιτρέπονται οι εργασίες εκσυγχρονισμού και οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις αυτών σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.
2. Στις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των παραδοσιακών κτιρίων και ειδικότερα του φέροντος οργανισμού, χρησιμοποιούνται υλικά ίδια ή παρεμφερή προς τα αρχικά. Σε περίπτωση που απαιτούνται μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας και ισορροπίας του κτιρίου (αντικατάσταση μεσοπατωμάτων, στεγών, επέμβαση στον πέτρινο μανδύα κ.λ.π.) εξετάζεται η μέθοδος αποκατάστασης που διαταράσσει λιγότερο την υφιστάμενη στατική δομή του κτιρίου.
3. Τα μεσοπατώματα και οι στέγες αντικαθίστανται με ξύλινες (όπως οι αρχικές) κατασκευές εφόσον το επιτρέπει η στατική επάρκεια του κτιρίου. Οι φθορές στον φέροντα οργανισμό της τοιχοποιΐας επισκευάζονται με τα ίδια αρχικά υλικά, ενώ επιτρέπεται η ενίσχυσή του με σημειακές επεμβάσεις οπλισμένου σκυροδέματος.
4. Η αντικατάσταση του φέροντα οργανισμού εκ τοιχοποιΐας του παραδοσιακού κτιρίου με οπλισμένο σκυρόδεμα
(υποστηλώματα, δοκοί, πλάκες, κ.λ.π.) απαγορεύεται.
Η αντικατάσταση από οπλισμένο σκυρόδεμα επιτρέπεται μόνο σε οριακές και κρίσιμες περιπτώσεις επικινδύνως ετοιμορρόπου κτιρίου ( π.χ. καθίζηση θεμελίων, εκτεταμένης κατάρρευσης πέτρινης τοιχοποιΐας κ.λ.π.) και μόνο σε περίπτωση που οι προηγούμενες μέθοδοι δεν είναι αποτελεσματικές.
5. Σε περίπτωση που το παραδοσιακό κτίριο χαρακτηρίζεται επικίνδυνα ετοιμόρροπο και επιβάλλεται η κατεδάφισή του, το κτίριο ανακατασκευάζεται στην αρχική του μορφή. Η ανακατασκευή γίνεται βάσει λεπτομερούς μελέτης αποτύπωσης της υφισταμένης κατάστασης που απαιτείται πριν από τη κατεδάφιση του κτιρίου.
6. α) Επιτρέπονται οι εργασίες επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης όλων των παραδοσιακών κτιρίων του οικισμού στην αρχική τους μορφή κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης του παρόντος.
β) Κτίριο κατεστραμμένο, που βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση αλλά αποτελεί στοιχείο αξιόλογο της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού, η δε αναστήλωσή του θα συνέβαλε στην ολοκλήρωση του συνόλου του οικισμού, αναστηλώνεται στην αρχική του μορφή κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης του παρόντος. Η αναστήλωση επιτρέπεται μετά από έρευνα και μελέτη ως προς τον αρχικό όγκο και μορφή του κτιρίου από στοιχεία (φωτογραφίες, περιγραφές σε βιβλία ή συμβόλαια κ.λ.π.) όπως και από στοιχεία που υπάρχουν στο έδαφος ή είναι αποτυπωμένα στους μεσότοιχους των όμορων κτιρίων (όπως θεμέλια, υπολείματα τοίχων, περασιές, φωλιές δοκαριών κ.λ.π.). Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ανεπαρκή ως προς την μορφολογία του αρχικού κτιρίου, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση ή η συγγενής μορφολογία των όψεων των κτιρίων του άμεσου περιβάλλοντος.
ΙΙΙ. Δεν επιτρέπεται :
1. Κάθε κατασκευή με αλουμίνια.
2. Η στήριξη των κτιρίων σε υποστηλώματα (PILOTIS).
3. Η τοποθέτηση πλαστικών οποιουδήποτε είδους, μορφής και χρήσης όχι μόνο στα κτίσματα αλλά και σε στοιχεία εξωτερικού εξοπλισμού του οικισμού (κρήνες, μνημεία, πλατείες).
4. Η χρήση χρωμάτων που δεν ανήκουν στα παραδοσιακά χρώματα του οικισμού ή του νησιού γενικότερα.
5. Κάθε είδους κατασκευή πάνω από τη στέγη εξαιρουμένων των παραδοσιακών για τον οικισμό καπνοδόχων.
6. Η τοποθέτηση στεγάστρων σε οποιονδήποτε χώρο πλην των ισογείων χώρων παραμονής ατόμων, των κέντρων αναψυχής, εστιατορίων κ.λ.π. με γνώμη της ΕΠΑΕ από απόψη υλικών, χρώματος, μορφής.
7. Οι υπαίθριες εξωτερικές σκάλες ελεύθερες στο χώρο εφόσον δεν αξιοποιείται λειτουργικά ο χώρος κάτω από αυτές σε σχέση με τη γενικότερη λειτουργία του κτιρίου και εφόσον δεν αποτελούν οργανικό μέρος του όγκου του κτιρίου.
8. Κάθε είδους περίφραξη οποιουδήποτε χώρου μέσα στα όρια του οικισμού πλην του κτιστού μανδρότοιχου.
9. Η ανάρτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων και η ξενόγλωσση επιγραφή χωρίς την ταυτόχρονη με ελληνικά γράμματα, ίσου τουλάχιστον μεγέθους με τα ξένα στοιχεία και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ, η οποία εγκρίνει και τις διαστάσεις, την μορφή και τη θέση της πινακίδας στο κτίριο.
10. Η τοποθέτηση των παραπάνω πινακίδων στις στέγες και στους εξώστες των κτιρίων.
11. Η τοποθέτηση των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος και γενικώς κάθε άλλου στοιχείου των παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας στις κύριες όψεις των κτιρίων.
12. Κάθε είδους εκσκαφή και αλλοίωση της φυσικής στάθμης του εδάφους του οικισμού εκτός των απολύτως απαραίτητων για τη θεμελίωση των κτισμάτων και την μόνο κατ ' απόλυτον ανάγκη κατασκευήν αναλημματικών τοίχων. Παρέκκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται μόνο με έγκριση της Ε.Π.Α.Ε και σε περιπτώσεις απολύτου ανάγκης, όπου επιβάλλεται για λόγους τεχνικούς και αισθητικούς και με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή αυτή μπορεί να ενταχθεί αισθητικά στο περιβάλλον.
IV. 1. Ο οικισμός ελέγχεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Η Πολεοδομική Υπηρεσία αποστέλλει υποχρεωτικά στην ΕΠΑΕ το φάκελλο οποιουδήποτε θέματος που αφορά ανέγερση, κατεδάφιση μερική ή ολική ετοιμορρόπων ή μη, επισκευή, προσθήκη, αποκατάσταση, αναστήλωση και ανακατασκευή κτιρίων καθώς και θεμάτων που αφορούν σε διαμορφώσεις κοινοχρήστων ή κοινοφελών χώρων, σε έργα υποδομής, κ.λ.π. για να γνωματεύσει σχετικά.
2. Οι μελέτες δύναται να υποβάλλονται στο στάδιο της προμελέτης προκειμένου να γίνει προέγκριση των αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τυχόν ανακατασκευής, κατεδάφισης τμημάτων, προσθηκών, κ.λ.π.
3. Με την οριστική μελέτη υποβάλλονται πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών :
α) Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου όπου εμφαίνονται οι υψομετρικές καμπύλες της υφισταμένης κατάστασης και (τυχόν) πρόταση διαμόρφωσης αυτού.
β) Έγχρωμες φωτογραφίες με άποψη της οδού και προς τις δύο πλευρές του κτιρίου ώστε να φαίνονται το λιγότερο δύο (2) κτίρια εκατέρωθεν, ή οικόπεδα καθώς και οι φωτογραφίες των απέναντι κτιρίων.
γ) Τεχνική περιγραφή με αναλυτική αναφορά στο είδος των χρησιμοποιουμένων υλικών και στους χρωματισμούς.
δ) Σε περίπτωση επισκευής ή προσθήκης υφισταμένου κτιρίου υποβάλλονται έγχρωμες φωτογραφίες του κτιρίου και όλων των όψεων και του εσωτερικού χώρου αυτού, ώστε να φαίνονται όλα τα μορφολογικά και καλλιτεχνικά στοιχεία του.

Άρθρο 3.
1. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος π.δ/τος και ισχύουν, εκτελούνται ή αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις.
2. Εκδίδονται, εκτελούνται ή αναθεωρούνται χωρίς αύξηση του όγκου σύμφωνα με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις, άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης φάκελλος στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μέχρι την δημοσίευση του παρόντος ".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * ΒΛΕΠΕ ΣΕΛ. 1803
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πόρος: Παραδοσιακός Οικισμός Πόρου
ΝΗΣΩΝ
ΠΟΡΟΥ


Πόρος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα