Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65157/2863/21-12-1993 - ΦΕΚ 78/Β/7-2-1994
Τίτλος ΦΕΚ Περιοχή Αρχ/κού Χώρου Φοινικιάς -Σούδα-Βουκελάρης (περιοχής Κοινότητας Σελλίων επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης νήσου Κρήτης). Καθορισμός ζωνών προστασίας Α και Β και καθορισμός χρήσεων γης στη Ζώνη Α.
Κείμενο
Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του σημαντικότατου Αρχαιο λογικού Χώρου στην περιοχή "Φοινικιάς - Σούδα - Βουκελάρης" και της φυσιογνωμίας του, καθορίζονται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού νόμου περιοχής (όπου περιλαμβάνονται ορατά λείψανα ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής, πιθανώς ταυτιζόμενα στην μεν περιοχή "Σούδα" με την ελληνορωμαϊκή πόλη "Απολλωνία" στη δε περιοχή "Φοινικιάς" με την ελληνορωμαϊκή πόλη "Φοίνιξ" ζώνες προστασίας Α και Β, ως εξής:

Ι. Ζώνη Α.
Καθορίζεται ως αδόμητη ζώνη Α απόλυτης προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου "Φοινικιάς - Σούδα - Βουκελάρη" η περιοχή η οποία σημειώνεται στο απόσπασμα χάρτη Γ. Υ.Σ. 1: 5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, υπό δύο τμήματα (Α1 και Α2), περικλειόμενα από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 1-2-3-4-5-6-8-1 και 9-10-11-12-9 αντίστοιχα.
Οι συντεταγμένες των οριζόμενων στο χάρτη σημείων της ζώνης Α, όπως και της ζώνης Β, που ακολουθεί, δηλώνονται σε χωριστό πίνακα, που επίσης συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Στην παραπάνω οριοθετούμενη ζώνη Α απόλυτης προστασίας του κυρίως αρχαιολογικού χώρου, καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. αποθήκες, θερμοκήπια κλπ.), για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Επιτρέπονται όμως οι ανοιχτές, με αβαθή άροση, καλλιέργειες και τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά έργα άρδευσης, καθώς και η βοσκή. Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες επιτρέπονται μόνο εφ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη της αρμόδιας ΚΕ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των.

ΙΙ. Ζώνη Β.

Καθορίζεται ως Ζώνη Β προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου "Φοινικιάς -Σούδα Βουκελάρης" η περιοχή, η οποία στο απόσπασμα χάρτη Γ. Υ.Σ. 1: 5000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 11-13-14-15-16-...-46-ακτογραμμή-1-2-3-4-5-6-7-9-10-11. Στη Ζώνη Β η Υπηρεσία μας θα επιτρέπει από πλευράς αρχαιολογικού νόμου τη δόμηση με ειδικούς όρους και περιορισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται σε υπό έκδοση Απόφαση μας και οι οποίοι, μετά από επεξεργασία από το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, θα θεσμοθετηθούν με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα, που θα προωθηθεί από τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς Πολιτισμού και ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ.

Οποιαδήποτε όμως δραστηριότητα στη Ζώνη αυτή θα επιτρέπεται μόνο εφ' όσοον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 5351 / 32 "περί αρχαιοτήτων" προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας και την επίβλεψη της αρμόδιας ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

ΙΙΙ. Ως προς τα αυθαίρετα κτίσματα τα οποία εντός Αρχαιολογικού Χώρου ουδέποτε νομιμοποιούνται, αλλά υποχρεωτικά κατεδαφίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις (Κ.Ν. 5351/32 περί Αρχαιοτήτων, άρθρα 50 και 52, Ν. 1337/83, ΦΕΚ 33/Α/14.3.1983 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις", άρθρα 15 παράγραφος 2στ, 16 παράγραφος 2 και 17 παράγραφος 1) επιβάλλεται πάντοτε η άμεση κατεδάφισή τους. Είναι αυτονόητο ότι, επειδή η έγκριση ή μη της πρώτιστα κατά το νόμο αρμόδιας για περιοχή Αρχαιολογικού χώρου Υπηρεσίας μας χωρεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς από οποιαδήποτε άλλη έγκριση συναρμόδιας αρχής, ττης οποίας και κατισχύει, κάθε συναρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει, στα πλαίσια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας της, να υλοποιεί με κα΄θε μέσο την εκ του νόμου επιβαλλόμενη, για την προστασία του παραπάνω οριοθετούμενου Αρχαιολογικού Χώρου "Φοινικιάς - Σούδα - Βουκελάρης" και της φυσιογνωμίας του, άμεση διακοπή εργασιών οποιουδήποτε μη επιτρεπόμενου έργου και τηνάμεση κατεδάφιση ή καθαίρεση οποιουδήποτε εντός αυτού κτίσματος ή κατασκευής, το οποίο δεν έχει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας μας.


ZΩΝΗ A1
=========
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]
=========
1 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9442,5 -6606,5 1-2 99,38
2 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9459,0 -6508,5 2-3 114,13
3 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9453,5 -6394,5 3-4 87,32
4 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9418,5 -6314,5 4-5 117,63
5 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9424,0 -6197 5-6 536,11
6 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9923,0 -6393 6-7 245,26
7 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9735,0 -6550,5 7-8 250,04
8 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9503,5 -6645 8-0 0,00


ZΩΝΗ A2
=========
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]
=========
9 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -10297,0 -6197 9-10 720,81
10 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -10300,9 -5476,2 10-11 638,01
11 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -10800,5 -5873 11-12 265,53
12 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -10590,5 -6035,5 12- 9 335,00
9 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -10297,0 -6197


ZΩΝΗ Β
=========
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]
=========
1 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9442,5 -6606,5 1-2 99,38
2 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9459,0 -6508,5 2-3 114,13
3 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9453,5 -6394,5 3-4 87,32
4 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9418,5 -6314,5 4-5 117,63
5 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9424,0 -6197 5-6 536,11
6 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -9923,0 -6393 6-9 422,25
9 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -10297,0 -6197 9-10 720,81
10 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -10300,9 -5476,2 10-11 638,01
11 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -10800,5 -5873 11-13 36,21
13 9531,1 ΣΕΛΛΙΑ -10830,0 -5852 13-14 390,73
14 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -11003,3 -5501,8 14-15 56,48
15 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -10973,7 -5453,7 15-16 139,37
16 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -10954,2 -5315,7 16-17 57,64
17 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -10981,8 -5265,1 17-18 389,81
18 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -11048,3 -4881 18-19 46,75
19 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -11015,8 -4847,4 19-20 376,72
20 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -10642,1 -4895 20-21 194,26
21 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -10506,5 -4755,9 21-22 359,92
22 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -10327,4 -4443,7 22-23 150,88
23 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -10244,4 -4317,7 23-24 183,29
24 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -10113,8 -4189,1 24-25 413,85
25 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -9726,6 -4335,2 25-26 575,93
26 9521,7 ΣΕΛΛΙΑ -9298,9 -4720,9 26-27 180,47
27 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -9149,0 -4620,4 27-28 173,64
28 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8977,9 -4650 28-29 254,47
29 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8755,3 -4773,3 29-30 132,61
30 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8762,8 -4905,7 30-31 39,41
31 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8729,2 -4926,3 31-32 82,89
32 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8715,2 -5008 32-33 103,74
33 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8813,0 -5042,6 33-34 56,64
34 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8831,0 -5096,3 34-35 190,35
35 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8757,3 -5271,8 35-36 98,95
36 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8777,8 -5368,6 36-37 41,88
37 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8743,2 -5392,2 37-38 41,10
38 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8734,2 -5432,3 38-39 49,64
39 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8698,6 -5466,9 39-40 65,48
40 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8692,6 -5532,1 40-41 266,64
41 9521,8 ΣΕΛΛΙΑ -8734,7 -5795,4 41-42 287,78
42 9531,2 ΣΕΛΛΙΑ -8601,5 -6050,5 42-43 81,74
43 9531,2 ΣΕΛΛΙΑ -8580,5 -6129,5 43-44 164,53
44 9531,2 ΣΕΛΛΙΑ -8641,0 -6282,5 44-45 100,26
45 9531,2 ΣΕΛΛΙΑ -8674,5 -6377 45-46 172,16
46 9531,2 ΣΕΛΛΙΑ -8667,0 -6549 46- 0
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση σφαλμάτων: ΦΕΚ 629 / Β / 22-8-1994. Ο διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 02-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Φοινικιάς - Σούδα - Βουκελάρης
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Σελλίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα